AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Rola muzeum w procesie nauczania

Muzea przestały być pomnikami i skarbcami kultury ludzkiej, stały się ośrodkami naukowej edukacji humanistycznej, technicznej i przyrodniczej. Gromadzą zabytki przeszłości, zbierają okazy twórczości człowieka i przyrody, kolekcjonują dzieła sztuki, by spełniać szereg funkcji w życiu społeczeństwa. Jedną z tych funkcji jest współdziałanie ze szkołami w celu szerzenia oświaty i kultury. Realizacja współpracy muzeum ze szkołami wymaga odpowiedniego doboru metod i form pracy. W kontakcie z widzem indywidualnym czy wycieczką pracownik muzeum jest wychowawcą i nauczycielem. Dlatego obowiązują go w działaniu te same co nauczyciela w szkole zasady pracy wychowawczej i te same zasady nauczania. W procesie dydaktyczno-wychowawczym, pracownik muzeum winien:
a) dokładnie zapoznać się aktualnie obowiązującymi programami nauczania w zakresie poszczególnych przedmiotów lub ich grup, przeznaczonych do realizacji w szkołach podstawowych, licealnych i specjalistycznych różnego typu,
b) opracowanie ramowego i szczegółowego harmonogramu realizacji własnego programu zgodnie z rytmem pracy szkół,
c) ustalenie zasad współpracy z nauczycielem, wybór metod i środków metodycznych oraz wspólne opracowanie praktycznych form i technik realizacji programu,
d) opracowanie zasad współpracy z uczniami w ramach wychowania pozaszkolnego i pozalekcyjnego,
e) opracowanie systemu i metod badań wspólnych i samodzielnych nad wynikami konkretnej pracy z różnego rodzaju grupami młodzieży.

Każde zamierzone działanie muzeum, mające na celu pracę dydaktyczno-wychowawczą, zmuszone jest do dokładnego zapoznania się z programem nauczania i analizą tych programów dla poszczególnych przedmiotów i klas. Analiza programów nauczania powinna mieć charakter krytyczny i prowadzić do opanowania pamięciowego ramowych założeń programowych oraz opracować ramowy program działania muzeum na cały rok i opracowania szczegółowych tematów uzupełniających możliwości do realizowania w muzeum.

Program działania muzeum winien być przedstawiony odpowiednim władzom szkolnym, a po wspólnym przyjęciu, realizowany przez szkołę.

Przy opracowaniu tematów szczegółowych należy uwzględnić:
a) tematy, które dadzą się zrealizować przez zajęcia na określonych wystawach i galeriach,
b) tematy, które dadzą się omówić w muzeum przy pomocy materiału zastępczego,
c) tematy, których realizacja w muzeum jest utrudniona przez brak materiału ekspozycyjnego i zastępczego, ale są na tyle ważne i istotne, że muzeum winno przygotować odpowiedni pokaz lub wystawę czasową.

Prowadzący zajęcia w muzeum powinien wiedzieć, jakie pojęcia i nowe fakty ma słuchający opanować. Na tej podstawie oraz biorąc pod uwagę środowisko, typ szkół, rodzaj zainteresowań, ustala się treści i metody zajęć. Oprowadzający po wystawach, czy po muzeum przewodnik powinien nawiązać kontakt ze zwiedzającą grupą poprzez stawianie pytań, wdawać się w krótką pogawędkę, a nawet dyskusję na temat poszczególnych obiektów, a pobudzając uwagę zmuszać do zastanawiania się i wysuwania wniosków. W realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego przez muzea niezmiernie ważną rolę odgrywa pomoc nauczyciela. Powinien on być współorganizatorem i współtwórcą metod i form współpracy. Właściwe działanie dydaktyczno-wychowawcze powinno zmierzać do wyrobienia wśród uczniów umiejętności korzystania z wystaw i muzeów różnego typu, do pogłębiania ich przeżyć i rozszerzania horyzontów.

W myśl tych założeń pojawia się już na stopniu nauczania wczesnoszkolnego postulat emocjonalnego zbliżenia dzieci do przeszłości narodowej. W nauczaniu zintegrowanym ważną rolę odgrywają wycieczki mające na celu zwiedzanie wystaw, oglądanie zabytków, pomników przyrody i architektury. Wycieczki wzbogacają wiadomości i mogą być inspiracją do wielu prac plastycznych. Już w klasie pierwszej nauczania zintegrowanego przy realizacji tematu "Przeszłość naszej miejscowości,jej zabytki, historia"- znajdujemy wskazówki do zwiedzania miejsc pamiątkowych swojej miejscowości. W klasie trzeciej poświęcona jest tematyka muzeum.

Reguły wykorzystania muzeów w procesie dydaktycznym wynikają z podstawowych zasad nauczania: zasada systematyczności, poglądowości, świadomego i aktywnego uczestnictwa ucznia w procesie uczenia się.

Aby lekcja muzealna przebiegała zgodnie z założeniami dydaktycznymi i organizacyjnymi, nauczyciel powinien dokładnie wiedzieć, po co prowadzi uczniów do muzeum, jaki cel dydaktyczny i wychowawczy chce osiągnąć. Aby sobie to uświadomić, musi się orientować, jaka tematyka, w jakiej formie i w jakim zakresie jest przedstawiana w danym muzeum. Jest to możliwe tylko wtedy kiedy, nauczyciel utrzymuje ścisły kontakt z muzeum, poprzez częste odwiedzanie jego sal i śledzenie wystaw. Uczniowie korzystający z lekcji w muzeum muszą być wypoczęci, aby łatwiej przyswoić wiadomości przekazywane przez nauczyciela lub muzeologa. Sprawa wykorzystania muzeum w procesie dydaktyczno-wychowawczym przestaje być sprawą tylko osobistego zainteresowania tą formą pracy poszczególnych nauczycieli, a staje się oficjalnym wymaganiem stawianym przed wszystkimi nauczycielami.

Opracowanie: mgr Elżbieta Wojtewicz


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam