AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Znaczenie ruchu i ćwiczeń fizycznych w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia

1. Ruch a zagrożenia zdrowotne i cywilizacyjne

Ruch - jako podstawowy objaw i potrzeba życia jest niezastąpioną czynnością każdego zdrowego człowieka.

W polskiej myśli pedagogicznej przez aktywność ruchową rozumie się uprawianie różnych dyscyplin sportu jako wypoczynku czynnego (odprężenie po pracy i regeneracja sił), zabaw oraz ćwiczeń dla podniesienia sprawności fizycznej i utrzymania jej przez jak najdłuższy okres życia.

Na wychowanie fizyczne należy spojrzeć jeszcze przez pryzmat zagrożeń zdrowotnych i cywilizacyjnych. Aktywność ruchowa może być skutecznym środkiem zaradczym i zapobiegawczym, przeciwdziałającym regresowi wydolności i wytrzymałości fizycznej. Niepokoi szerzący się alkoholizm, narkomania, nikotynizm oraz zjawisko otyłości. Liczne są też wady postawy i anomalia rozwojowe.

W związku z tym należy upowszechnić różnorodne, atrakcyjne i skuteczne formy aktywności ruchowej. Istotnym wyzwaniem jest wykształcenie trwałych nawyków do całościowej troski o własną sprawność, witalność i zdrowie, o kondycję fizyczną i psychiczną.

Nowoczesny styl życia często wpędza nas w fizyczną ociężałość.

2.Wpływ ruchu na organizm młodego człowieka

Organizm młodego człowieka jest całością utworzoną przez harmonijny system, z którego wyłącznie jakiegoś podsystemu powoduje ujemne skutki adaptacyjne. Ujawnia się wpływ niedostatecznego i nieodpowiedniej aktywności ruchowej (form treningu sportowego) na układ ruchu. Konieczne jest, aby w odniesieniu do grupy najmłodszych dzieci skupić uwagę nie tylko na krążeniu i oddychaniu, ale również na układzie ruchu.

a) Wpływ ruchu na podstawowe elementy mięśniowe i kostne.
W. Hort na podstawie swych prac wskazuje na niezastąpioną funkcję aktywności ruchowej w tworzeniu jakości komórki mięśniowej na poziomie jej struktury i wyposażenia enzymatycznego. Rozrost mięśni jest możliwy tylko w okresie rozwoju, potem wzrost jest tylko formą przerostową.

Rozrostowi towarzyszy otwieranie i tworzenie nowych nerwowo - zaczynionych elementów, a przy przeroście ten proces jest zminimalizowany. Mięsień przygotowany do obciążenia w okresie rozwoju, znaczenie lepiej przygotowuje się o aktywności żelowej wymaganej w okresie dojrzałości.

Potrzeba ruchu szczególnie w okresie dzieciństwa daje nam podstawę dla odpowiedniej adaptacji naukowej. Jednostronne ćwiczenia we wczesnym dzieciństwie spowodują przystosowanie do wybiórczych ćwiczeń, a późniejsze czynności spowodują sytuację, w której "normalny" ruch staje się "patologiczny" i prowadzący do procesu złej adaptacji i odwrotnie, postępowanie prawidłowe prowadzi do adaptacji prawidłowej.

Jako przykład można uważać rodziny cyrkowców, w których dziecko od okresu niemowlęcego jest przygotowane do zawodu z ukierunkowaniem na wysiłek fizyczny lub ćwiczenie stawów.

b) Zasady odgrywające decydującą rolę w rozwoju człowieka i zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym
- Zasada właściwości - aktywność ruchowa musi być odpowiednia do stanu zdrowia, wieku, stopnia wydolności i warunków zewnętrznych
- Zasada reakcji na obciążenie (wysiłek) - wysiłek musi być stopniowany jakościowo i ilościowo i tak samo w jednym ćwiczeniu, jak i w procesie długofalowym
- Zasada konieczności systematycznej stymulacji ruchowej - zwrócić należy uwagę na niebezpieczeństwo jednorazowych akcji typu biegu masowego, zapasów w piłce nożnej itp.
- Zasada zmienności wydolności fizycznej - jest zmienna u każdego osobnika, dotycz to okresu po chorobie, czas choroby, przy stresach psychicznych, zaburzeniach trybu życia

3. Rola pozalekcyjnych zajęć sportowo - wychowawczych w umacnianiu zdrowia

Zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej uwarunkowane jest następującymi czynnikami:
- warunki bytowe
- poziom opieki lekarskiej
- stan środowiska naturalnego
- warunki pracy lub nauki
- stan urządzeń higieniczno - sanitarnych
- poziom kultury zdrowotnej społeczeństwa
- sposoby zagospodarowania wolnego czasu

Niedocenienie aspektu zdrowotnego w działalności opiekuńczo - wychowawczej sygnalizują lekarze, stwierdzając, że tak rodzice, jak i nauczyciele, nie dostrzegają w stopniu wystarczającym zagadnień związanych ze zdrowiem ucznia.

4. Profilaktyka

Nad prawidłowym rozwojem fizycznym i psychicznym młodzieży szkolnej czuwają wyspecjalizowane służby medyczne. Ważną rolę tutaj spełnia profilaktyka zdrowotna, która prowadzi do znacznego rozszerzenia zakresu działania zapobiegawczego.

Trzy fazy profilaktyki zdrowotnej:
- umacnianie zdrowia i zapobieganie chorobom
- leczenie zapobiegawczo - kierunkowe
- rehabilitacja

Profilaktyka nieswoista mogłaby rozszerzyć pole działania higieny szkolnej, pod warunkiem rozszerzenia i pogłębienia współpracy lekarzy szkolnych z nauczycielami.

5. Rola ćwiczeń fizycznych

Wyeliminowanie złych wzorów spędzania przez młodzież czasu wolnego, szkodliwych z wychowawczego i zdrowotnego punktu widzenia, ukształtowanie sportowego stylu życia, wymaga kompleksowego oddziaływania, przy wykorzystaniu metod wychowawczych.

Największa szansa ukształtowania u młodzieży nawyków higienicznego trybu życia na zajęciach wychowania fizycznego. Zaspokaja ono naturalna potrzebę ruchu i wysiłku dzieci i młodzieży. Zadaniem wychowania fizycznego sprzyja duża różnorodność dyscyplin sportowych i ich form.

Racjonalnie uprawiane ćwiczenia fizyczne stanowią istotny warunek zachowania sprawności i kondycji, a więc i zdrowia.

Wpływają one bardzo korzystnie na cały ustrój człowieka (na psychikę także) ćwiczenia fizyczne mają szerokie zastosowanie w lecznictwie (rehabilitacja). Na podstawie ćwiczeń fizycznych rozwinęła się i powstała "korektywa i kompensacja w rozwoju młodzieży szkolnej"

Wychowawcze i kulturowe funkcje ćwiczeń sportowych:
- rozbudzenie ambicji
- wyrobienie wytrwałości i systematycznego działania
- samorealizację
- samowychowanie
- koleżeństwo
- poczucie własnej wartości i woli doskonalenia się
- ukierunkowanie energii życiowej
- odporność fizyczna i psychiczna
- wrażliwość na estetykę ruchów

Uwzględniając odrębną psychikę i potrzeby dziewcząt, można sądzić, że dla wielu z nich atrakcyjne byłyby także ćwiczenia, które zapewniałyby poprawę figury, dodały wdzięku i elegancji ruchom. Dobrze byłoby ćwiczenia sportowe powiązać, np. z nauką nowoczesnego tańca towarzyskiego, baletem i aerobikiem.

W celu rozbudzenia u dziewcząt motywacji do ćwiczeń sportowych, do wysiłku, niezbędne jest organizowanie spotkań i pokazów z młodzieżą, która potrafi zaimponować swoimi wyćwiczonymi umiejętnościami sportowymi. Pomocne w tym zamiarze może być odwołanie się do roli ćwiczeń gimnastycznych i siłowych w pracy aktorek filmowych, tancerek, modelek itp.

6. Rola sportu i turystyki w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia

Ważną rolę w rozwoju aktywności ruchowej odgrywa sport i turystyka, a więc rekreacja czynna. Trzeba samemu spróbować różnych form aktywności, aby wybrać taką, która dostarcza nam największej przyjemności i dostarcza najlepszy relaks.

Pod wpływem ćwiczeń fizycznych i ruchu na świeżym powietrzu przyspieszona zostaje przemiana materii, lepsze staje się przyswajanie pokarmów, rozwija się kościec, mięśnie, narządy wewnętrzne. Wychowanie fizyczne i sporty stanowią niezbędny czynnik usuwający ujemne skutki wielogodzinnej pracy.

Wpływ racjonalnie uprawianego sportu polega na przystosowaniu się organizmu do pokonywania dużych wysiłków fizycznych możliwie najmniejszym kosztem, czyli do jak najbardziej ekonomicznej pracy.

Właściwie organizowany odpoczynek ma wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, a także na wydajność pracy i harmonijne współżycie rodzinne.

Zdrowie jest środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Dobre samopoczucie fizyczne, społeczne i psychiczne powinno być wartościowane w stosunku do konkretnych warunków i celów działalności człowieka. Wysoki potencjał zdrowia można osiągnąć tylko poprzez świadomy i odpowiedzialny wybór racjonalnych zasad postępowania higieniczno - zdrowotnego.

Nasza postawa wobec potrzeb zdrowotnych i nasz wkład w zwiększenie lub utrzymanie wysokiego potencjału cech psychofizycznych świadczą
o zrozumieniu istoty i wartości zdrowia.

Bibliografia
1. Z. Chromiński "Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży", Warszawa 1987.
2. Z. Cendrowski "Ruch to życie" Warszawa 1987.
3. W.Gniewkowski, K.Wlaźnik "Wychowanie fizyczne" Warszawa 1985
4. W. Osiński "Zarys teorii wychowania fizycznego", Poznań 1996

Opracowanie: Wiesław Pepliński


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów:

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam