AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Prokop
Awans zawodowy, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego.

- n +

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2002 roku, a zakończyłam 31 maja 2005 roku. W okresie stażu zrealizowałam następujące zadania:

I. Sfera organizacyjna
1. Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
2. Opracowałam i wdrożyłam Przedmiotowe Systemy Oceniania w zakresie nauczanych przeze mnie przedmiotów (języka angielskiego, historii, historii i wiedzy o społeczeństwie w ZSZ). Corocznie dokonywałam ewaluacji PSO (poprzez ankiety i wywiady z uczniami) i dokonywałam niezbędnych zmian.
3. W sposób ciągły współpracowałam i współpracuję z rodzicami między innymi poprzez:
a) organizację zebrań z rodzicami,
b) organizację wspólnie z rodzicami wigilii klasowej,
c) współpraca z rodzicem jednego z uczniów jako opiekunem wycieczki klasowej do Szklarskiej Poręby,
d) osobisty i telefoniczny kontakt z rodzicami.
4. Biorę aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym (szczegóły w dalszej części sprawozdania).
5. Współpracowałam z organizacjami działającymi na rzecz oświaty i pomocy społeczne, w tym między innymi z Agencją Nieruchomości Rolnych, Przedstawicielstwo w Gryficach oraz Wydziałem Edukacji Starostwa Powiatowego w Gryficach. Współpraca związana była z organizacją pomocy stypendialnej dla uczniów naszej szkoły.
6. W okresie stażu gromadziłam dokumentację niezbędną do potwierdzenia realizacji poszczególnych zadań.

II. Sfera osobista
1. Wzięłam udział we wszystkich radach szkoleniowych organizowanych w szkole.
2. Uczestniczyłam w następujących pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego:
a) wykład i zajęcia warsztatowe "Wymowa a komputer w nauczaniu j języka angielskiego", zorganizowane przez Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego w Szczecinie,
b) seminarium metodyczne na temat nowej matury z języka angielskiego "Using authentic materials for teaching in the New Lyceum and preparing for the New Matura", zorganizowane przez wydawnictwo Macmillan Polska,
c) wykład i zajęcia warsztatowe "współczesne trendy w wymowie brytyjskiej i amerykańskiej", zorganizowane przez NKJO w Szczecinie,
d) konferencji metodycznej na temat matury ustnej z języka angielskiego, prowadzonej przez Barbarę Czarnecką - Cichą z CKO,
e) warsztaty zorganizowane przez OKE w Poznaniu "Jak pracować z informatorem maturalnym",
f) kurs "Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej", zorganizowany przez Unizeto Sp. Z o.o. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
g) dwa szkolenie zorganizowane przez OKE w Poznaniu na temat organizacji egzaminu maturalnego i procedur z nim związanych,
h) "Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych" zorganizowany przez CDiDN w Szczecinie,
i) kurs doszkalający dla egzaminatorów języka angielskiego, zorganizowany przez OKE w Poznaniu,
j) warsztaty zorganizowane przez CDiDN w Szczecinie "Jak przygotować opis i analizę przypadku edukacyjnego / wychowawczego",
k) warsztaty metodyczne zorganizowane przez wydawnictwo Oxford University Press na temat matury z języka angielskiego "Próbny egzamin maturalny: wnioski i działania",
l) warsztaty "Jak dokumentować rozwój zawodowy?" (CDiDN w Szczecinie).
3. Ukończyłam studia magisterskie uzupełniające na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku filologia angielska. Końcowa ocena studiów "bardzo dobry".
4. Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim w zakresie wiedzy i społeczeństwie. Końcowa ocena studiów podyplomowych "bardzo dobra".
5. Samodzielnie studiowałam literaturę przedmiotową, dydaktyczną oraz z zakresu działań opiekuńczo - wychowawczych.
6. Od roku 2001 pełnię funkcję przewodniczącej zespołu przedmiotowego przedmiotów humanistycznych. W zakres moich obowiązków wchodzi między innymi organizowanie i przygotowywanie zebrań zespołu (co najmniej dwa razy w roku szkolnym), opracowywanie analizy i wniosków z badań diagnostycznych i pomiaru wyników nauczania dokonywanych przez członków zespołu, opracowywanie sprawozdań z pracy zespołu.
7. Corocznie organizuję Szkolny Konkurs Języka Angielskiego - przygotowuję zadania, przeprowadzam konkurs i sprawdza prace. W roku szkolnym 2004 / 05 odbyła się siódma edycja tego konkursu.
8. W roku szkolnym 2004 / 05 przeprowadziłam etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego "Fox".
9. W roku szkolnym 2004 /05 przeprowadziłam etap szkolny Olimpiady Historycznej.
10. Od kilku lat bezpłatnie prowadzę kółko języka angielskiego. W zajęciach odbywających się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych biorą udział uczniowie szczególnie zainteresowani przedmiotem.
11. Corocznie - bezpłatnie - prowadzę dodatkowe zajęcia dla uczniów przygotowujących się do matury z języka angielskiego.
12. Od roku szkolnego 2003 / 04 pełnię funkcję Szkolnego Koordynatora do spraw Nowej Matury. W ramach pełnionej funkcji wykonywałam następujące zadania:
a) brałam udział w szkoleniach,
b) zapoznałam się z aktami prawnymi i dokumentacją związaną z organizacją egzaminu maturalnego,
c) przygotowywałam materiały dla dyrekcji, grona pedagogicznego, rodziców i uczniów,
d) organizowałam rady szkoleniowe (szczegóły w dalszej części sprawozdania),
e) przeprowadzałam szkolenia dla rodziców i uczniów klas maturalnych na temat struktury egzaminu maturalnego oraz procedur związanych z przeprowadzeniem egzaminu,
f) przeprowadzałam ankiety wśród uczniów klas przedostatnich i ostatnich na temat wyboru przedmiotów, które będą zdawać na maturze.
13. Od kilku lat jestem członkiem szkolnej komisji do spraw pomocy materialnej.
14. W roku szkolnym 2002 / 03 pełniłam funkcję opiekuna stażu nauczyciela stażysty Marty Barczyk.
15. W roku szkolnym 2004 / 05 sprawowałam nieformalną opiekę nad nauczycielem rozpoczynającym pracę w zawodzie - Agnieszką Wójtowicz.
16. Przeprowadziłam rady szkoleniowe na następujące tematy:
a) Trudny uczeń (razem z panem Janem Majnertem),
b) Organizacja egzaminu maturalnego,
c) Zadania zespołów nadzorujących. Procedura części pisemnej egzaminu,
d) Szkolenie zespołów nadzorujących i przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych. (wzięli w nim udział członkowie zespołów nadzorujących oraz PZE ze szkoły, a także z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Płotach).
17. Opracowałam i przekazałam dyrekcji, zainteresowanym nauczycielom, rodzicom i uczniom materiały na temat egzaminu maturalnego.
18. Prowadziłam zajęcia otwarte, a w szczególności:
a) zajęcia otwarte z języka angielskiego dla nauczyciela stażysty - 20 godzin,
b) zajęcia otwarte z języka angielskiego dla nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie - 5 godzin,
c) zajęcia otwarte - lekcja wychowawcza na temat "Empatia a pomoc potrzebującym" dla studenta Akademii Rolniczej w Szczecinie odbywającego praktykę pedagogiczną w naszej szkole,
d) zajęcia otwarte z historii i wiedzy o społeczeństwie w klasie I ZSZ (dla zainteresowanych nauczycieli ze szkoły) na temat "Powstanie Stan ów Zjednoczonych Ameryki". Zajęcia prowadzone były w ramach WDN -u, z wykorzystaniem metod aktywizujących.
19. Wraz z zespołem, któremu przewodniczyłam opracowałam statut szkoły.
20. Opracowałam regulamin rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu - w roku szkolnym 2004 / 05 i 2005 / 06.
21. W roku szkolnym 2003 / 04 byłam przewodniczącą zespołu zadaniowego akcji "Szkoła z klasą". Przygotowywaliśmy zadanie 3 D "Uczeń bada świat". Opracowane przez zespół zadanie otrzymało wyróżniającą ocenę od organizatorów akcji.
22. W roku szkolnym 2004 / 05 wykonywałam zadania egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w zakresie języka Angielskiego. Pełniłam funkcję przewodniczącej PZE w zespołach szkół w Trzebiatowie, Resku i Płotach. Sprawdzałam pisemne prace maturalne.
23. W roku szkolnym 2002 / 03 pełniłam funkcję szkolnego koordynatora projektu PEACE - lekcje tolerancji, zorganizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie AIESEC przy SGH w Warszawie. W ramach projektu w dniach 30.03. - 5.04 03 w szkole gościło czworo wolontariuszy - studentów reprezentujących różne narodowości i kultury. Prowadzili oni lekcje z młodzieżą, a także uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, na przykład w wycieczce do Kołobrzegu, w wycieczce do Rewala, Niechorza i Trzęsacza, w wieczorze tradycji wielkanocnych oraz w zajęciach sportowych.
24. W roku szkolnym 2003 / 04 we współpracy z nauczycielem języka angielskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie zorganizowałam spotkanie wolontariuszy - studentów goszczących w tej szkole z uczniami naszej szkoły.
25. Przekazałam zainteresowanym nauczycielom informacje z warsztatów "Jak dokumentować rozwój zawodowy".

III. Sfera dydaktyczna
1. Obserwowałam zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez nauczyciela stażystę - 10 godzin.
2. W roku szkolnym 2004 / 05 obserwowałam 5 godzin zajęć z języka angielskiego prowadzonych przez panią Agnieszkę Wójtowicz.
3. Prowadziłam zajęcia z języka angielskiego, historii i godzinę wychowawczą w obecności dyrektora szkoły.
4. Wykorzystuję w pracy metody aktywizujące, zwłaszcza metodę projektu. Przykłady zorganizowanych przeze mnie projektów:
a) English magazine - klasa III LO (uczniowie przygotowywali czasopismo dla młodzieży w języku angielskim,
b) Come to.... - klasa IV LO (uczniowie przygotowywali ulotki lub plakaty w języku angielskim zachęcające do przyjazdu do wybranych miejscowości naszego regionu),
c) Moja mała ojczyzna - projekt międzyklasowy w ramach realizacji zadania "Szkoły z klasą" (uczniowie przygotowali prace na temat historii naszej miejscowości oraz znajdujących się w niej zabytków, zebrali pocztówki przedstawiające przedwojenne Płoty, wykonali plakaty na temat zabytków, przygotowali wycieczkę tematyczną po Płotach, wykonali badania demograficzne we wsiach gminy Płoty),
d) Poszerzamy naszą wiedzę na temat starożytności i średniowiecza - klasy I LO i I TG (uczniowie w zespołach przygotowali portfolio na wybrany temat i zaprezentowali wnioski z pracy na forum klasy,
e) Podobny projekt, tym razem na temat dziejów nowożytnych, wykonywali uczniowie klas drugich.
5. Stale wzbogacam zaplecze pomocy dydaktycznych, między innymi poprzez przygotowywanie różnego typu planszy (także przez uczniów), foliogramów, prenumeratę czasopism, przygotowywanie zestawów dodatkowych ćwiczeń, zakup zestawów zadań i ćwiczeń, przede wszystkim maturalnych. Większość podręczników, zbiorów zadań, zbiorów tekstów źródłowych, z których korzystam podczas zajęć i które znajdują się w pracowni została zakupiona na mój koszt.
6. Korzystałam i ciągle korzystam z technologii informacyjnej poprzez:
a) przygotowywanie testów, sprawdzianów, materiałów na lekcje z wykorzystaniem edytora tekstu,
b) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, na przykład sprawozdań, planów wynikowych, innych planów, regulaminów, z wykorzystaniem edytora tekstu,
c) przygotowywanie prezentacji z wykorzystaniem edytora PowerPoint,
d) wykorzystanie materiałów z Internetu do przygotowania testów, dodatkowych ćwiczeń,
e) zachęcanie uczniów do wykorzystywania zasobów Internetu do przygotowywania prac, zadań domowych; równocześnie uczę uczniów, jak wykorzystywać te materiały i jak sporządzać bibliografię,
f) wykorzystałam Internet do poszukiwania materiałów przydatnych do prac zaliczeniowych na studiach magisterskich i podyplomowych oraz pracy magisterskiej,
g) w ramach kursu "Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej" przygotowałam i umieściłam w Internecie własną stronę, która zawierała między innymi dokumenty przeze mnie opracowane (np. przedmiotowy system oceniania, plany wynikowe, itp.).
7. W ramach seminarium magisterskiego na studiach przygotowałam badanie mające stwierdzić efektywność wykorzystania dyktanda do uczenia i testowania języka angielskiego na poziomie pre - intermediate (niższym średniozaawansowanym). Opracowałam eksperyment, przeprowadziłam go, zanalizowałam i zinterpretowałam wyniki. Umieściłam je następnie w pracy magisterskiej, która została oceniona na "bardzo dobry".

IV. Sfera opiekuńczo - wychowawcza
1. Przygotowałam programu wychowawczego klasy (klasa I LO i II LO) w oparciu o odpowiednie dokumenty szkolne oraz z uwzględnieniem potrzeb uczniów.
2. Przeprowadziłam i opracowałam wyniki ankiet na temat potrzeb uczniów klasy wychowawczej, ich sytuacji rodzinnej oraz zagrożenia różnego typu patologiami. Wyniki ankiet zostały wykorzystane w pracy wychowawczej.
3. Wraz z klasą wychowawczą przygotowałam imprezy szkolne i apele wynikające ze szkolnego kalendarza imprez, a w szczególności:
a) dyskoteka z przygotowanym programem z okazji Andrzejek,
b) apel z okazji Dnia Kobiet,
c) apel z okazji Andrzejek,
d) apel pożegnalny klas maturalnych.
4. Podejmowałam działania mające na celu integrację zespołu klasowego, a w szczególności:
a) Zorganizowałam wyjazd do kina do Szczecina,
b) zorganizowałam wycieczkę klasową 6 - dniową do Szklarskiej Poręby,
c) zorganizowałam trzy rajdy rowerowe w okolicach Płotów (Płoty - Baszewice _ Trzygłów - Mechowo - Płoty, Płoty - Makowice - Czarne - Dobiesław - Słudwia - Płoty),
d) zorganizowałam 6 - dniową wycieczkę klasową do Zakopanego,
e) zachęciłam uczniów do prowadzenia kroniki klasowej,
f) corocznie organizujemy klasowe imprezy, na przykład Mikołajki, wigilię klasową,
g) wraz z uczniami przeprowadziłam częściowy remont sali lekcyjnej.
5. Wraz z uczniami pozyskałam sponsorów wycieczki klasowej do Zakopanego.
6. Współpracuję z rodzicami.
7. Jako członek szkolnej komisji do spraw pomocy materialnej wykonywałam zadania na rzecz pomocy społecznej. W trakcie realizacji tych zadań współpracowałam między innymi z Agencją Nieruchomości Rolnych (dawniej Agencja Własności Rolnych Skarbu Państwa), Przedstawicielstwo w Gryficach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płotach oraz Wydziałem Edukacji Starostwa Powiatowego w Gryficach.
8. Przygotowując radę szkoleniową na temat "Trudny uczeń" przeprowadziłam badanie na temat sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów naszej szkoły. Badanie objęło 50 uczniów. Jego wyniki zostały zaprezentowane i omówione na radzie szkoleniowej.

W okresie stażu zrealizowałam większość zaplanowanych działań. Ponadto zrealizowałam szereg zadań, których nie umieściłam w planie rozwoju zawodowego, choćby z tego względu, że niektóre działania wynikały z bieżącej sytuacji, której nie można było zaplanować. Przykładem takiego działania jest opieka nad nauczycielem stażystą, pełnienie funkcji szkolnego koordynatora do spraw nowej matury oraz pełnienie funkcji szkolnego koordynatora projektu PEACE - lekcje tolerancji.

Wśród zadań, których nie udało mi się zrealizować są między innymi:
1. Udział w warsztatach i zajęciach doskonalących umiejętności interpersonalne. W okresie stażu skupiłam się na sferze dydaktycznej. Jeżeli chodzi o umiejętności interpersonalne, skupiłam się na samodzielnej lekturze. Ponadto, podczas studiów podyplomowych z wiedzy o społeczeństwie miałam kilkanaście godzin zajęć z psychologii społecznej, które wyposażyły mnie w dość duży zasób wiedzy i umiejętności z tego zakresu.
2. Przygotowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Wynikło to częściowo z przyczyn obiektywnych - braku swobodnego dostępu do pracowni komputerowej. W zamian uczniowie otrzymywali zadania domowe, przy realizacji których musieli sięgać do Internetu.
3. Przygotowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem czasopism. Przyczyną były problemy ze znalezieniem tekstów, które byłyby interesujące dla wszystkich uczniów i zawierałyby odpowiedni materiał gramatyczny i leksykalny. W zamian uczniowie byli zachęcani do samodzielnej lektury czasopism. Wykorzystywali też dostępne w pracowni czasopisma anglojęzyczne do opracowania projektów. Czasopisma wykorzystywałam na zajęciach kółka języka angielskiego.
4. Ewaluacja wybranego obszaru działalności wychowawczej szkoły. Zadania te wykonywane były przez zespoły zadaniowe powoływane przez dyrektora szkoły. Nie byłam członkiem żadnego takiego zespołu. W zamian wykonywałam inne przydzielone zadania.

W dalszej pracy zawodowej zamierzam kontynuować działania podjęte przeze mnie w okresie stażu, zwłaszcza te związane z działalnością dydaktyczną i wychowawczą oraz dzieleniem się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. Szczególnie chciałabym kontynuować wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących, a zwłaszcza metody projektu. Obecnie wraz z grupą uczniów jesteśmy w trakcie realizacji projektu, którego celem jest opracowanie mini - przewodnika po Płotach w języku polskim i angielskim i opublikowanie go w Internecie. Chciałabym także doskonalić umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej. Inne zadanie, któremu chciałabym w dalszej pracy poświęcić więcej czasu to rozwijanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych.


 

Opracowanie: mgr Elżbieta Prokop
nauczyciel języka angielskiego i historii
nauczyciel mianowany
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Wincentego Witosa
w Płotach

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 31944


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.76Ilość głosów: 25