AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Adam Bakun, 2010-04-23
Sokółka

Wychowanie fizyczne, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

- n +

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
Adama Bakun – nauczyciela wychowania fizycznego w Gimnazjum w Sidrze.


W połowie 2003 roku kiedy uzyskałem stopień nauczyciela kontraktowego, postanowiłem kontynuować swoją drogę awansu zawodowego. W związku z tym 29 sierpnia 2003 r. przedłożyłem wniosek o rozpoczęcie stażu od dnia 1 września 2003 r. i zobowiązałem się przedstawić do zatwierdzenia plan rozwoju zawodowego.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. (wraz z późniejszymi zmianami) jest głównym dokumentem regulującym sprawy awansu nauczycieli. Znajdują się w nim warunki, które należy spełnić, aby ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego. Dlatego też od momentu podjęcia starań o uzyskanie awansu zawodowego podjąłem dokładną lekturę tego rozporządzenia. Po dokonaniu samooceny osiągnięć i możliwości, napisałem i przedstawiłem do zatwierdzenia pan rozwoju zawodowego który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią Dyrektor.
Pan ten zawierał podstawowe sfery działalności nauczyciela:

• I organizacyjną
• II osobistą
• III dydaktyczną
• IV wychowawczo – opiekuńczą

Na początku roku szkolnego 2003/2004 zawarłem kontrakt z mgr Jerzym Bułachem nauczycielem wychowania fizycznego, który został moim opiekunem stażu. Wspólnie ustaliliśmy zasady współpracy oraz opracowaliśmy harmonogram lekcji prowadzonych przez opiekuna i harmonogram hospitacji lekcji prowadzonych przeze mnie. Opiekun podczas trwania stażu, udzielił mi cennych rad i wskazówek, które umożliwiły mi analizę, ocenę i korektę własnych działań.
W trakcie odbywania stażu starałem się realizować zaplanowane działania, mając na uwadze cel który sobie postawiłem.

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Kolejnym krokiem jaki podjąłem było powtórzenie sobie treści wewnątrz szkolnych aktów: Statutu Gimnazjum w Sidrze, Wewnątrz szkolnego Systemu Oceniania, i regulaminów obowiązujących w naszej szkole.
Ważnym elementem doskonalenia własnego warsztatu pracy jest udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach. Jedną z ważniejszych form doskonalących był kurs instruktorski o specjalności lekka atletyka zorganizowany przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w okresie od listopada 2004 r. do kwietnia 2005 r. w wymiarze 160 godzin, który ukończyłem i uzyskałem tytuł instruktora. Podczas tego kursu wzbogaciłem swoją wiedzę na temat metodyki nauczania poszczególnych dyscyplin sportowych wchodzących w skład lekkiej atletyki, w zakresie przepisów obowiązujących podczas zawodów sportowych oraz wiele innych ważnych informacji o poszczególnych etapach treningu.
Aby pogłębić swą wiedzę na temat królowej sportu lekkiej atletyki i lepiej poznać przepisy rządzące w/w dyscypliną ukończyłem w marcu 2006 kurs sędziego lekkiej atletyki w wymiarze 40 godzin organizowany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
W listopadzie i grudniu 2004 r. byłem słuchaczem szkolenia przeprowadzonego w ramach projektu „ Pracownie internetowe dla szkół„, w wymiarze 72 godzin, na temat „ Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej „. Podczas tych zajęć mogłem doskonalić swe umiejętności informatyczne, które wykorzystywałem aby uatrakcyjnić lekcje wychowania fizycznego oraz godziny wychowawcze.
Uczestniczyłem także w kursie pierwszej pomocy przed medycznej organizowanego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w październiku 2003 r. w wymiarze 5 godzin. Kurs miał na celu przygotowanie słuchaczy do niesienia pomocy poszkodowanym z różnego rodzaju urazami przed przybyciem fachowej pomocy medycznej. Jak wiadomo na zajęciach wychowania fizycznego często powstają rożnego rodzaju urazy i kontuzje wiadomości zdobyte na tym szkoleniu pozwolą mi na podejmowanie właściwych decyzji w tego rodzaju sytuacjach.
W styczniu 2006 r. uczestniczyłem w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych w ramach projektu „Szkoła Marzeń” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Dąbrowie Białostockiej.
Tematem szkolenia było: Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i innymi zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi.
19 maja 2006 r. uczestniczyłem w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych w ramach projektu „Szkoła Marzeń” przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach. Tematem szkolenia były wywiadówki szkolne.
Poza lekcjami przeprowadzonymi w obecności opiekuna stażu, o których pisałem powyżej, przeprowadziłem również sześć zajęć hospitowanych przez Panią Dyrektor Krystynę Sawicką (konspekty lekcji znajdują się w dokumentacji). Podczas analizy zajęć, otrzymałem wiele informacji, które pozwoliły mi korygować i doskonalić moją pracę.
W roku 1998 jeszcze przed okresem stażu, ukończyłem w Studium Ubezpieczeń i Bankowości, kierunek o specjalności informatyka. W czasie 450 godzin zajęć zdobyłem umiejętności teoretyczne i praktyczne z informatyki. Wiedza którą zdobyłem, na temat technik komputerowych jest niezbędna do wykonywania zawodu nauczyciela we współczesnym świecie.
W lutym 2002 r. a więc także przed rozpoczęciem stażu byłem słuchaczem kursu „Kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych” zorganizowanego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, który pozwolił mi na zdobyci uprawnień dzięki którym mogłem zająć się organizacją wyjazdów do kina, teatru oraz na zawody sportowe.
W czasie odbywania stażu brałem udział w pracach szkolnej komisji egzaminacyjnej części matematyczno – przyrodniczej w dniach:
• 6 maja 2004 r.
• 27 kwietnia 2005 r.
• 26 kwietnia 2006 r.
Głównym moim zadaniem, jako członka komisji, było przygotowanie sali egzaminacyjnej oraz sprawowanie opieki nad prawidłowym przebiegiem egzaminu gimnazjalnego.
W czasie odbywania stażu starałem się jak najczęściej organizować wyjazdy młodzieży do kina, nie tylko na ekranizacje dzieł literatury polskiej ale też na inne filmy dla młodzieży oraz do teatru na spektakle. Uważam że ta forma obcowania ze sztuką jest bardzo ważna. Niestety w wielu przypadkach młodzież może wyjechać do kina czy teatru tylko wtedy, gdy organizuje to szkoła. Dlatego sądzę że to działanie bardzo ważne i będę je kontynuować w dalszej pracy.
Dnia 9.06.2004 r. byłem wspólnie z panią mgr Urszulą Huryn organizatorem wycieczki rowerowej do Sanktuarium Maryjnego w Różanymstoku. Dzięki takim wędrówkom młodzież poznaje zabytki i historię najbliższej okolicy co jest niezwykle istotne dla młodego człowieka.
W maju 2004 r. byłem razem z panem mgr Jarosławem Kuźmą współorganizatorem biwaku w miejscowości Sajzy nad jeziorem Łaśmiany. Uczestnikami biwaku byli uczniowie klas trzecich naszej szkoły którzy w ten sposób chcieli spędzić ostatnie dni wspólnej trzy letniej nauki w gimnazjum.
Dnia 14 maja 2006 roku odbyła się wycieczka do „Muzeum Powstania Warszawskiego” w Warszawie. Uczestnikami wyjazdu byli uczniowie klas drugich i trzecich naszego gimnazjum. Wspólnie z mgr Bogdanem Wojtulewiczem byłe współorganizatorem wyżej wymienionej wycieczki.
Jako nauczyciel wychowania fizycznego wielokrotnie organizowałem wyjazdy młodzieży naszego gimnazjum na zawody sportowe. Były to między innymi indywidualne biegi przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe, liga lekkoatletyczna, gimnazjada lekkoatletyczna, turnieje gier zespołowych, narciarstwo biegowe i inne.
W czasie trwania stażu, prowadziłem społecznie zajęcia dodatkowe w Gimnazjum w Sidrze. Były to zajęcia szkolnego klubu sportowego, na których przygotowywaliśmy się do zawodów sportowych. Przygotowałem plan pracy i zebrałem grupę osób, które chciały trenować. Praca ta daje wymierne efekty gdyż zawodnicy Gimnazjum w Sidrze zajmują czołowe miejsca nie tylko w zawodach powiatu sokólskiego ale także osiągają sukcesy w imprezach rangi wojewódzkiej.
Myślę że zajęcia te przyniosły młodzieży wiele radości oraz pomogły w rozwijaniu uzdolnień i pracy nad sobą.
Zadania opiekuńczo – wychowawcze starałem się realizować nie tyko poprzez ciekawe zajęcia wychowawcze, ale też przez organizowanie imprez klasowych na terenie szkoły między innymi andrzejek, walentynek, choinek, mikołajek, oraz wspólnych wycieczek, wyjazdów do kina i do teatru. Działania te pozwoliły na integrację klasy, przełamanie nieśmiałości oraz rozwój kulturalny wychowanków.
Do moich obowiązków należy zaliczyć także sprawowanie opieki nad pracownią komputerową. Opieka ta polegała głównie na nadzorowaniu sprawnego działania sprzętu i oprogramowania.
Wspólnie z innymi nauczycielami wychowania fizycznego sprawowałem również nadzór i opiekę nad halą sportową. Uważam, że jest to istotne działanie, ponieważ hala sportowa powinna być przede wszystkim bezpieczna. Znajduje się tam różnego rodzaju urządzenia i sprzęt sportowy któremu trzeba poświęcić wiele uwagi aby był sprawny i nie zagrażał bezpieczeństwu użytkowników.
W czasie odbywania stażu dokładnie planowałem swoją pracę dydaktyczną i wychowawczą, mając na celu wszechstronny rozwój ucznia i jego indywidualne potrzeby. Tworzyłem plany nauczania wychowania fizycznego oraz plany wychowawcze. Współpracowałem z nauczycielem wychowania fizycznego mgr Jerzym Błachem przy tworzeniu „Przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego” oraz systematycznie dokonywałem ewaluacji tych dokumentów. Korzystałem z różnych środków zbierania informacji między innymi rozmowa, ankieta.
Dużo czasu poświęciłem autorefleksji, analizie swoich działań i ocenie ich skuteczności. Zbierałem informacje z różnych źródeł ( opiekuna stażu, dyrektora, nauczycieli i uczniów) na temat mojej pracy aby systematycznie ją usprawniać.
Niezwykle istotne stało się uwzględnienie w mojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych zagadnień społecznych i cywilizacyjnych.
Podejmując zadania wychowawcy klasy starałem się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym – rozmawiałem z młodzieżą, rodzicami oraz innymi nauczycielami. Ewentualne problemy zgłaszałem Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej. Organizowałam różne spotkania i imprezy klasowe, które miały pomóc w stworzeniu w klasie przyjaznej, budującej atmosfery – Wigilie klasowe, dyskoteki, pikniki, wycieczki itp.
Ważnym zadaniem okazało się zapoznanie z planem wychowawczym gimnazjum oraz nawiązanie bliższego kontaktu z uczniami i ich rodzicami. Stopniowo poznawałem uczniów oraz ich sytuację rodzinną. Przeprowadzałem rozmowy z uczniami jak i rodzicami, nie tylko na wywiadówkach, ale też na spotkaniach indywidualnych.
Na każdym ze spotkań mówiłem o postępach w nauce i zachowaniu oraz starałem się poruszać tematy, które uważałem za istotne i godne uwagi (opis spotkań z rodzicami i konspekt wywiadówki profilaktycznej znajduje się w dokumentacji ).
W czasie stażu starałem się współpracować z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz innymi osobami wspierającymi pracę wychowawczą.
W roku szkolnym 2003/2004 byłem wychowawcą klasy trzeciej dlatego dużo czasu, głównie na godzinach wychowawczych, poświęciłem tematyce wyboru zawodu. Bardzo wielu uczniów miało problem z określeniem swoich zainteresowań i kierunkiem, w którym chcieliby się rozwijać.
W trakcie stażu włączałem się w przygotowania imprez o charakterze środowiskowym bądź samodzielne przygotowywałam takie imprezy: festyny z okazji Dnia Sportu, festyn pod hasłem „ Sport to zdrowie” organizowanego przez Gminną Komisję antyalkoholową w Sidrze. Myślę, iż uczniowie naszego gimnazjum jak też mieszkańcy Sidry bardzo sobie cenią możliwość takich spotkań i cieszę się, że mogłem choć w części im to umożliwić, jednocześnie promując dobrą zabawę bez alkoholu.
Jako nauczyciel wychowania fizycznego nie wyobrażam sobie efektywnej pracy bez współpracy z takimi organizacjami jak Szkolny Związek Sportowy i Ludowe Zespoły Sportowe. Moja współpraca polegała na udziale w zawodach sportowych oraz pomocy w ich organizacji.
W roku szkolnym 2005/2006 współuczestniczyłem przy realizacji projektu „Szkoła marzeń” realizowanego w naszym gimnazjum a finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Moim zadaniem była organizacja i prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych w czasie ferii zimowych.
Jako wychowawca starałem się dbać o wszechstronny rozwój uczniów, nie zapominając o ich zdrowiu. Jednym z działań było nawiązanie kontaktu z pielęgniarką szkolną, panią Bogusławą Czyżewską, w sytuacjach złego samopoczucia uczniów lub podczas okresowych badań i szczepień młodzieży. Dzieliłem się także swoimi spostrzeżeniami w sprawach związanych z ogólnym stanem zdrowia wychowanków.
Często pojawiające się problemy wychowawcze nie zawsze można w prosty sposób rozwiązać, dlatego też w trudnych sytuacjach nawiązywałem współpracę z pedagogiem szkolnym. Ponadto w I semestrze roku szkolnego 2004/2005 uczestniczyłem w zajęciach prowadzonych przez pedagoga pt. „Sobą być dobrze żyć”. Lekcje te pozwoliły na integrację klasy oraz na poruszenie tematyki dotyczącej życia we współczesnym świecie.
Nawiązałem kontakt z biblioteką szkolną. Opracowałem listę książek na temat szeroko pojętej kultury fizycznej oraz promocji zdrowego trybu życia, po to żeby uczniowie mieli łatwiejszy dostęp do tych środków.
Współuczestniczyłem i doradzałem przy zakupie sprzętu potrzebnego na zajęciach wychowania fizycznego.
Współpraca z najbliższym otoczeniem oraz zapobieganie problemom społecznym i cywilizacyjnym jest ważnym elementem pracy nauczyciela, dlatego też starałem się uwrażliwić uczniów i w sposób ciągły zwracać uwagę na te zagadnienia.
Przez cały okres trwania stażu aktywnie uczestniczyłem we wszystkich akcjach ekologicznych tj. corocznym „Sprzątaniu Świata” (sprzątanie Sidry i okolic) oraz „Dniu Ziemi”, podczas którego w naszej szkole odbywa się Gimnazjada Ekologiczna, czyli konkurs wiedzy o naszej plancie. Podczas tej rywalizacji miałem okazję wziąć udział w pracach komisji nadzorującej te zmagania. Współpracowałem także z nauczycielami biologii podczas obchodów „Światowego Dnia Bez Papierosa”.
Każdego roku 1 czerwca odbywa się w naszym gimnazjum „Szkolny Dzień Sportu”. Dzień ten ma na celu popularyzację sportu i zdrowego trybu życia wśród uczniów naszej szkoły. W ramach powyższej imprezy odbywały się turnieje piłki nożnej oraz różnego rodzaju gry i zabawy na świeżym powietrzu. Dzięki pozyskaniu sponsorów zwycięscy otrzymywali cenne nagrody. Wspólnie z mgr Jerzym Bułachem byłem co roku organizatorem w/w festynu.
W czasie trwania stażu co roku przygotowywałem plan wychowawczy oparty na Programie Wychowawczym Szkoły.
Przez cały okres trwania stażu uczestniczyłem we wszystkich radach szkoleniowych dotyczących współczesnych zagadnień społecznych i cywilizacyjnych. Dzięki nim pogłębiłem swoją wiedzę i mogłem zastosować ją w praktyce między innymi na godzinach wychowawczych.
• 6.12.2003 r. – temat: Bieżący stan bezpieczeństwa gimnazjum przed zamachami terrorystycznymi i wybrykami chuligańskimi. Zapoznanie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.
Prowadząca: Krystyna Sawicka.
Podczas tej rady szkoleniowej zapoznałem się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru.
• 02.03.2004 r. – temat: Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją, narkomanią i alkoholizmem. Prowadząca: Krystyna Sawicka.
W czasie rady zostałem zapoznany z Rozporządzeniem MENIS z dnia 1.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. Dowiedziałem się także jak postępować w takich sytuacjach.

• 15.10.2004 r. – temat: Awans zawodowy.
Prowadzący: Krystyna Sawicka
• 21.02.2005 r. temat: Awans zawodowy.
Prowadzący: Krystyna Grabala – Ośrodek Szkolenia Nauczycieli w Białymstoku.

Wykorzystanie w mojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Przed rozpoczęciem stażu ukończyłem Studium Ubezpieczeń i Bankowości – kierunek Informatyka. W czasie trwania stażu odbyłem kurs „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej „ w wymiarze 72 godzin. Wykorzystałem zdobytą wiedzę w praktyce, w czasie lekcji oraz przygotowując materiały dydaktyczne (przygotowywanie planów wynikowych, konspektów lekcji, dokumentowania własnych działań w trakcie trwania stażu, dyplomów dla uczniów, zaproszeń, przygotowywania prezentacji multimedialnych).
W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną w następujące sposoby: uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi), poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet, korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich plany rozwoju, sprawozdania, wskazówki), konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych, samodzielne wykonanie dokumentacji.
Pogłębianie i stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki oraz ogólnych problemów oświatowych i pomocy społecznej polegało głównie na samodzielnym czytaniu literatury. Bardzo często korzystałem też z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki. Poprzez lekturę różnych pozycji pedagogicznych, wzbogacałem swą wiedzę dotyczącą rozwoju psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży.
Aby lepiej poznać wychowanków i ich sytuację oraz stosunek ucznia do szkoły przeprowadziłem ankiety dotyczące tych zagadnień. W ankiecie pt „Moja szkoła – jak ją widzę ze szkolnej ławki”, chcąc poznać bliżej ucznia, jego stosunek do szkoły, częściowo wykorzystałem pytania umieszczone w książce A. Janowskiego „Poznawanie uczniów”, natomiast przygotowując ankietę pt. „Czy jesteś bezpieczny w szkole i najbliższym środowisku” opracowanie Ireny Dzierzgowskiej pt. „Wspinaczka po stopniach awansu…”.
Zapoznałem się także z zasadami przyznawania dotacji finansowej dla najbiedniejszych uczniów w związku ze w mojej klasie znalazły się osoby, których sytuacja materialna była zła i należało im pomóc m. in. w zakupie podręczników szkolnych.
Posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.
Posłużyłem się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisja przeprowadzająca egzamin.
Prowadziłem dokumentację szkolną, brałem udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej oraz w pracach plenarnych, klasyfikujących i zatwierdzających Rad Pedagogicznych, co dało mi szansę wykorzystania mojej wiedzy w praktyce.
21 września 2004 roku zapoznałem się z Rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych obowiązującego od dnia 1.09.2004 roku. Pracując metodą „burzy mózgów”, Rada Pedagogiczna wypracowała kryteria oceniania zachowania zgodne z nowym rozporządzeniem. Ustaliliśmy, że warto spróbować wprowadzić ocenianie punktowe, które wydaje się bardziej obiektywne i w większym stopniu motywujące uczniów do pozytywnego działania oraz eliminowania zachowań negatywnych.
Dwa lata i dziewięć miesięcy stażu to dla mnie czas wielkich zmian zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu osobistym. Kształtując siebie jako nauczyciela i wychowawcę kształtowałem również umiejętności przydatne w codziennych międzyludzkich kontaktach. Stoję dopiero na początku zawodowej drogi. Mam nadzieję, że każdy następny rok będzie przynajmniej częściowo tak owocny jak minione i przyniesie równie wiele satysfakcji.
Dokumentacja moich działań w okresie odbywania stażu umieszczona jest dalszej części sprawozdania.
mgr Adam Bakun

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 17065


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.