AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Synowiec, 2010-05-17
Sosnowiec

Awans zawodowy, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

Informacje personalne:

nauczany przedmiot: geografia
czas stażu: 01.IX. 2007 – 31.V. 2010
kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
Studia magisterskie – Geografia na Uniwersytecie Śląskim
Wydział Nauk o ZiemiSpis treści

Wstęp 3
§ 8 ust.2 pkt.1: Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły 4
§ 8 ust.2 pkt. 2: Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 8
§ 8 ust.2 pkt. 3: Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych 13
§ 8 ust. 2 pkt. 4a: Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich 13
§ 8 ust. 2 pkt. 4c: Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 14
§ 8 ust. 2 pkt. 4e: Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami 15
§ 8 ust. 2. pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony 15
Podsumowanie 15
Wstęp
Zawód nauczyciela wykonuję od 14 lat. Okres ten umożliwił mi udoskonalenie warsztatu pedagogicznego i wychowawczego. Zgromadzone doświadczenie, poparte wiedzą uzyskaną na studiach, i wciąż uzupełnianą, pozwala mi wykonywać zawód nauczyciela – wychowawcy zgodnie z wymaganiami narzuconymi przez przepisy prawne i wymagania stawiane przez system edukacyjny, Dyrekcję Szkoły, uczniów i ich rodziców.
Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Sosnowcu rozpoczęłam w dniu 1 września 2007 roku. Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, opracowałam własny plan rozwoju, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju napisałam zgodnie z wymaganiami zawartymi w w/w rozporządzeniu.
Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego przystąpiłam do realizacji swoich zamierzeń. Tworząc plan rozwoju zawodowego opierałam się na założeniach planu pracy szkoły, planu wychowawczego oraz potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców, jak również Grona Pedagogicznego.

§ 8 ust.2 pkt.1: Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Swój okres stażu poprzedziłam złożeniem na ręce Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Sosnowcu wniosku o rozpoczęcie stażu, który to wniosek został pozytywnie zaaprobowany we wrześniu 2007 roku. Kolejnym krokiem było przygotowanie i opracowanie w formie dokumentacyjnej Planu Rozwoju Zawodowego, co uczyniłam po analizie obowiązujących mnie ustaw i rozporządzeń.
Przez cały okres stażu, za zgodą Dyrekcji Szkoły, prowadziłam zajęcia Koła Geograficznego, które skupiało uczniów gimnazjum szczególnie zainteresowanych przedmiotem-geografia. Zajęcia prowadzone były różnymi metodami, zmuszając uczniów do samodzielnego myślenia, zdobywania i weryfikowania informacji. Zajęcia koła geograficznego miały również za zadanie przygotować uczniów do udziału w konkursach geograficznych i ekologicznych. Założone cele realizowane były poprzez:
• wykłady i wspólną pracę z uczniami na zajęciach pozalekcyjnych
• wycieczki
• uczestnictwo w wykładach i lekcjach muzealnych organizowanych przez Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu
• zajęcia prowadzone we współpracy z pracownikiem akademickim Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu – mgr Krzysztofem Szopą w formie warsztatów i wykładów multimedialnych
W ramach swojej pracy dydaktycznej przygotowywałam uczniów do konkursów pozaszkolnych:
• Konkurs „Młody przyrodnik” – corocznie organizowany przez ZSO nr 15, IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu. Zajęcie II miejsca dn. 29.02.2008r.
• Udział uczniów w Miejskim Konkursie Ekologicznym dla uczniów szkół gimnazjalnych zorganizowanym przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu dn. 11.04.2008r.
• Konkurs na prezentację multimedialną „Obszary poprzemysłowe i ich zagospodarowanie” zorganizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu w ramach cyklu konkursów z okazji Dnia Ziemi 2008 pod hasłem „W trosce o Ziemię” – zajęcie II i III miejsca dn. 30.04.2008r.
• „Tydzień dla Oszczędzania 2008” – akcja realizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Oszczędzania – grudzień 2008r.
• Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii w roku szkolnym 2008/2009 – udział ucznia w finale konkursu.
• Konkurs „Co dwie głowy to nie jedna” organizowany przez III Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Sosnowcu dn. 20.05.2009r.
• Udział uczniów w Miejskim Konkursie Ekologicznym dla uczniów szkół gimnazjalnych zorganizowanym przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu dn. 16.04.2010r.
W okresie swojego stażu organizowałam lub współorganizowałam konkursy międzyszkolne i wewnątrzszkolne:
• Konkurs fotograficzny „Moja dzielnica w obiektywie” – 30.11.2007r.
• Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Europie – 02.04.2008r.
• Turniej Międzygimnazjalny „Żyj zdrowo – trzymaj formę” – 15.05.2008r.
• Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Europie – 26.03.2009r.
• Konkurs Wiedzy o Francji
• Konkurs fotograficzny „Przyroda w makrofotografii” – 21.05.2010r.
• Konkurs wiedzy geograficznej „Znam swój kraj” – 26.05.2010r.
Wykonane przez uczniów zdjęcia konkursowe były prezentowane na terenie szkoły.
W ramach swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej organizowałam lub współorganizowałam wycieczki dla uczniów:
• wycieczka integracyjna klas I do Rabki
• wycieczka do Ustronia – wejście na Małą Czantorię i Wielką Czantorię -09.05.2009r.
• wyjazd do Filharmonii Śląskiej w Katowicach na koncert „Czesław Niemen – Rzeka wspomnień” -
• wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Wisły-Głębce – wejście na Stożek Wielki i Kiczory – 03.10.2009r.
• wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Ustronia – wejście na Równicę – 08.05.2010r.
Praca na rzecz szkoły obejmowała coroczny udział w przygotowaniach pytań i zagadnień do próbnego egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, sprawdzanie prac uczniów i analizę ich wyników. W celu optymalizacji metod pracy szkoły powołana została komisja do badania jakości pracy szkoły, w której pracach aktywnie uczestniczyłam pomagając w ankietowaniu, analizie odpowiedzi i opracowaniu wyników analizy. Brałam także udział w przygotowaniach i organizacji uroczystości szkolnych:
• akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej – 10.2007r.
• uroczystość ślubowania uczniów klas I – 10.2008r.
• wieczorek poetycko-literacki w rocznicę śmierci Jana Pawła II - 04.2010r.
W zakresie samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych korzystałam z możliwości uczestniczenia w konferencjach i warsztatach metodycznych:
• Konferencja Metodyczna dla nauczycieli geografii szkół gimnazjalnych – 15.11.2007r.
o wykład „Czy geografia jest nauką? Rozważania metodologiczne i merytoryczne”
o szkolenie „Trójpoziomowy system nauczania oraz kontroli i oceniania osiągnięć uczniów na podstawie programu nauczania i nowej serii podręczników dla gimnazjum Nasza Planeta
• warsztaty metodyczne „Wynikowy plan nauczania” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Katowice – 05.12.2007r.
• warsztaty metodyczne „SSO Badanie skuteczności” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Katowice – 10.12.2008r.
• uczestnictwo w Jubileuszowej Sesji z okazji 60-lecia Oddziału Katowickiego PTG oraz 35-lecia Olimpiady Geograficznej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu – 12.12.2008r. Program sesji obejmował wykłady:
o „Z dziejów geografii w regionie śląskim”
o „Ekstremalne zjawiska klimatyczne”
o „Na dachu świata – Tybet”
• szkolenie w ramach projektu KPRM „Komputer dla ucznia” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Katowice – grudzień 2008r.
• konferencja geograficzna WSiP – 19.02.2009r., w programie której były prezentacje i wykłady:
o „Poznać, zrozumieć, polubić i … zdać geografię na maturze”
o „Azjatycka część Rosji – od zaludniania do wyludniania. Prognozy demograficzne ONZ – zdziwienie lub przerażenie”
o „Zmieniona Podstawa Programowa”
o „Bliżej geografii. Odkrywamy świat”
o „Bank zadań geograficznych”
• szkolenie „Emisja i higiena głosu nauczyciela” zorganizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu – 12.03.2009r
• XVI Sosnowieckie Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody – 14.03.2009r. Program obejmował udział w wykładach i warsztatach:
o „Nowa podstawa programowa z przyrody i geografii i wynikające z tego konsekwencje dla nauczyciela”
o „Edukacyjne aspekty wdrażania idei rozwoju zrównoważonego na przykładzie Australii”
o „Blaski i cienie Dekady Edukacji dla Rozwoju Zrównoważonego w Polsce i na świecie”
o „Szósta katastrofa: czy człowiek rzeczywiście zagraża różnorodności życia na Ziemi”
o „Nie taka reforma straszna” – warsztaty dydaktyczne Wydawnictwa Operon
o „Reforma programowa a podręczniki szkolne Wydawnictwa Wiking”
• szkolenie „Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?” zorganizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu – 25.03.2009r.
• warsztaty dla nauczycieli geografii „Zadania obliczeniowe w nauczaniu geografii” zorganizowane przez Wydawnictwo Szkolne PWN – 23.11.2009r.
• konferencja „Rola filmu edukacyjnego w nauczaniu” zorganizowana przez Wydawnictwo Szkolne PWN – 22.03.2010r.
• konferencja geograficzna zorganizowana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – 26.03.2010r. W programie:
o prezentacja nowych podręczników do geografii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych
o „Chiny – dlaczego przerażają lub fascynują? Przyroda, ludność, gospodarka”
o Bank zadań geograficznych – konstruowanie kartkówek, testów, sprawdzianów … - zajęcia warsztatowe
• wykład szkoleniowy z cyklu „Klub przyrodnika” – „Wyprawa śladami Strzeleckiego w krainie kangurów” zorganizowany przez Wydawnictwo Nowa Era.
systematycznie czytałam artykuły i publikacje w:
• National Geographic Polska – miesięcznik, Wydawnictwo G+J RBA Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa, Warszawa
• FOCUS – Poznać i zrozumieć świat – miesięcznik, Wydawnictwo G+J Sp. z o.o. & Co., Warszawa
• Świat Nauki – miesięcznik, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa
• E-biuletyn o nowoczesnej edukacji – miesięcznik, Wydawnictwo Szkolne PWN
oraz korzystałam z serwisów internetowych:
• Wydawnictwo Szkolne PWN - http://www.wszpwn.com.pl/
• Awans zawodowy nauczycieli - http://www.awans.net/index.html
• Wydawnictwo Nowa Era - http://www.nowaera.pl/
• Portal o nowoczesnej edukacji - http://edunews.pl/
• Geografia.com - http://www.geografia.com.pl/
• Portal geograficzny GeoZone - geografia, olimpiada geograficzna, słownik geograficzny - http://www.geozone.pl/
• Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy, scenariusze lekcji, wypracowania, testy - http://www.profesor.pl/
§ 8 ust.2 pkt. 2: Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Przez cały okres swojej pracy zawodowej starałam się korzystać z technik informacyjnych i komunikacyjnych w celu usprawnienia, ułatwienia, urozmaicenia swojego warsztatu i metod pracy oraz w celu archiwizacyjnym. W okresie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego powszechnym stało się korzystanie z techniki komputerowej w pracy dydaktycznej, wszelkie materiały, prezentacje, pomoce dydaktyczne, artykuły do podręczników były dostępne w postaci cyfrowej na nośnikach danych lub w postaci downloadu ze stron wydawnictw edukacyjnych i firm związanych z dydaktyką. Ogromna ilość zgromadzonych materiałów, które są dla mnie pomocne w pracy, jest przeze mnie przechowywana na płytach DVD i dyskach twardych. Wiele testów, które wcześniej opracowałam zdigitalizowałam poprzez skanowanie i obrobiłam do postaci cyfrowej w formacie edytora tekstów lub arkusza kalkulacyjnego.
Uszczegóławiając wcześniejszy akapit wymienię poniżej oprogramowanie z którego korzystałam w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej:
• System operacyjny Microsoft Windows Vista Home
• Edytor tekstów Microsoft Word (testy, sprawdziany, opracowania)

• Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel

• Oprogramowanie prezentacyjne Microsoft Power Point

• Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer

• Program poczty elektronicznej Microsoft Outlook


• Odtwarzacz multimedialny Microsoft Media Center


• Oprogramowanie do skanowania i rozpoznawania tekstu ABBYY FineReader 6.0 Sprint

• Oprogramowanie do obróbki i konwersji materiałów wideo Total Video Converter

• Oprogramowanie edukacyjne np. eduROM Geografia strefa Gimnazjum - G1firmy Young Digital Poland

• Oprogramowanie dołączone przez wydawnictwa do podręczników i książki nauczyciela

• Oprogramowanie do odtwarzania multimediów All Player

W ostatnich latach, dzięki upowszechnieniu i przyspieszeniu dostępu do Internetu korzystanie z serwisów WWW i poczty elektronicznej stało się moim codziennym narzędziem pracy w zakresie poszukiwania, przetwarzania i wymiany informacji. Wydawnictwa edukacyjne otwarły specjalne domeny z materiałami pomocniczymi i dydaktycznymi zgodnymi z podręcznikami obowiązującymi w danym roku szkolnym (zgodnymi z podstawą programową), z których to serwisów czerpałam materiały pomocne w przekazywaniu i obrazowaniu wiedzy oraz sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów. Wymieniałam się wiedzą na portalach edukacyjnych i forach nauczycielskich. Dzięki poczcie elektronicznej utrzymywałam kontakt z wydawnictwami edukacyjnymi i innymi nauczycielami, co umożliwiło mi prenumeratę e-biuletynów, wymianę informacji i materiałów.
Techniki informacyjne i multimedialne są dla mnie bardzo pomocnym narzędziem i źródłem informacji. Wykorzystuję je w codziennej pracy.

§ 8 ust.2 pkt. 3: Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych

Swój plan rozwoju zawodowego i procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego omawiałam i konsultowałam z doradcą metodycznym z przedmiotu geografia – mgr Mariolą Lux.
Podczas stażu często wymieniałam się wiedzą, spostrzeżeniami, doświadczeniem nabytym w okresie pracy, materiałami z innymi nauczycielami w ramach spotkań osobistych, konferencji, wymiany poczty elektronicznej, na forach tematycznych internetowych. Kontakty nawiązane na tych forach często owocowały wymianą materiałów (testy, scenariusze lekcji, materiały pomocnicze) za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W okresie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego prowadziłam zajęcia jako opiekun praktyk studenckich, co wymagało ode mnie uczestnictwa w lekcjach prowadzonych przez studenta, omawiania tych lekcji, zwracałam uwagę na realizację celów dydaktycznych oraz metody aktywizacji uczniów. W ramach lekcji otwartych prowadziłam zajęcia dydaktyczne w obecności studenta w celu praktycznej demonstracji sposobów przekazywania treści i umiejętności, obrazując metody pracy z uczniami. Moje metody prowadzenia lekcji były ocenione przez Dyrektora ZSO nr 9 podczas hospitacji.
Jestem członkiem zespołu matematyczno-przyrodniczego, w ramach którego wspólnie z innymi nauczycielami przygotowywane były pytania do egzaminów próbnych, omawiane były wyniki egzaminów, opracowywane były analizy i wyciągane wnioski do dalszej pracy.
§ 8 ust. 2 pkt. 4a: Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Swoje umiejętności w zakresie opracowywania i wdrażania programów działań edukacyjnych poszerzałam przez lekturę literatury i artykułów poruszających ten problem:
• Radziewicz J., „Edukacja alternatywna”, Warszawa 1992
• Szczepańska M., „Program autorski – warto spróbować”, Słupsk 2000/2001
• Komorowska H., „Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania”, Warszawa 1995

• Program edukacyjny klasy autorskiej - artykuł w Internetowym Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN http://scholaris.pl/cms/index.php/news/show_art?id=K7CG4UB782BY31V3717T5EKB&cat_id=253
• Jak kształtować opinie o szkole ? - artykuł w Internetowym Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN http://scholaris.pl/cms/index.php/news/show_art?id=PLG373DBVKL24W366P87D236&cat_id=253
Pracując z młodzieżą o zróżnicowanym poziomie intelektualnym, powodującym różne możliwości przyswajania omawianych na lekcji zagadnień, mam świadomość konieczności indywidualnego podejścia do uczniów. Różnicuję pracę z uczniem słabym i zdolnym. Dużo uwagi, cierpliwości i zrozumienia poświęcam uczniowi słabemu, pomagając mu opanować poszczególne zagadnienia z geografii podczas spotkań w ramach lekcji wyrównawczych. Z uczniami zdolnymi pracuję głównie na zajęciach Koła Geograficznego, gdzie staram się poszerzać i pogłębiać ich wiedzę i umiejętności oraz zachęcać i przygotowywać ich do udziału w różnego rodzaju konkursach. Tematykę Koła Geograficznego, jego cele i metody ich realizacji sprecyzowałam w Programie Działalności Koła Geograficznego zaaprobowanym przez Dyrekcję ZSO nr 9 w Sosnowcu. Koło to umożliwiło uczniom poszerzenie zainteresowań i dało możliwość spotkania z osobami spoza kadry pedagogicznej, które dzięki swojemu doświadczeniu i zasobowi wiadomości przybliżały młodzieży ciekawe aspekty geografii i świata. Kolejną formą zajęć pozalekcyjnych, zorganizowaną, zaplanowaną i prowadzoną przeze mnie wspólnie z innymi nauczycielami jest Koło Turystyczno-Kulturalne, skupiające młodzież zainteresowaną wspólnym zwiedzaniem i poznawaniem regionu, uczestnictwem w imprezach kulturalnych i wycieczkach turystyczno – krajoznawczych.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c: Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

W trakcie stażu nawiązałam współpracę z Domem Małego Dziecka w Mysłowicach, co polegało na przekazywaniu zabawek, artykułów dziecięcych i odzieży potrzebującym dzieciom.
Moja zaangażowanie w pracę nauczyciela i indywidualne umiejętności w zakresie dydaktyki i pedagogiki zaowocowały zdobyciem przez mojego ucznia tytułu Finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Geografii. To osiągnięcie zostało docenione przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w liście gratulacyjnym z dn. 02.04.2009r. Mój wkład w indywidualne rozwijanie uzdolnień uczniów został zauważony również przez Prezydenta Miasta Sosnowca w liście z 17.06.2009r.
§ 8 ust. 2 pkt. 4e: Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w zakresie egzaminów maturalnych z geografii. Corocznie, przez cały okres stażu, wykonywałam zadania egzaminatora sprawdzając prace uczniów po egzaminie maturalnym z geografii.
W roku szkolnym 2008/2009 nawiązałam współpracę z pielęgniarką szkolną, w ramach której zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące higieny osobistej w klasie, której jestem wychowawcą.
Przez cały okres stażu aktywnie współpracowałam z pedagogiem szkolnym. Polegało to na konsultacjach, organizowaniu indywidualnych spotkań młodzieży i rodziców z pedagogiem, oraz wspólnym poruszaniu i próbie rozwiązywania wynikłych problemów w ramach lekcji wychowawczych. W niektórych przypadkach kierowałam rodziców i uczniów do specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
§ 8 ust. 2. pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Jestem nauczycielem i wychowawcą. Moja praca, oprócz zadań dydaktycznych, wymaga ode mnie obserwowania i diagnozowania potrzeb i problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów. Staram się na bieżąco pomagać uczniom mającym problemy z nauką lub zachowaniem. Realizuję to w formie ścisłej współpracy z uczniem, jego rodzicami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym. W trakcie cotygodniowych spotkań w ramach lekcji wychowawczych wspólnie z klasą analizujemy i próbujemy znaleźć najkorzystniejsze i najefektywniejsze rozwiązania wynikłych problemów. W przypadkach indywidualnych zawsze rozmawiam z rodzicami ucznia i z nim osobiście. Niektóre moje działania w tym zakresie konsultowane są z Dyrekcją.

Podsumowanie

Podsumowując swój staż i rozwój zawodowy stwierdzam, że wzbogaciłam swoją wiedzę. Współuczestnicząc w różnych przedsięwzięciach miałam okazję poznać wiele aspektów pracy szkoły, zdobyć kompleksową wiedzę na temat jej funkcjonowania a przez to podejmować trafniejsze decyzje w bezpośrednim kontakcie z uczniem i jego rodzicami. Współpraca z środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym pozwoliła mi także doskonalić umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Dzielenie się własnymi doświadczeniami było dla mnie źródłem osobistej satysfakcji i formą promowania własnych osiągnięć. Doskonaląc swoją pracę przyczyniłam się do podwyższenia jakości pracy szkoły.
Uważam, że mój plan rozwoju zawodowego był dostosowany do potrzeb szkoły. Jego realizacja wymagała dużego zaangażowania, któremu towarzyszył wzmożony wysiłek mój i uczniów, a także konsekwentne dążenie do zamierzonego celu. Zrealizowanie wytyczonych założeń uważam za swoje duże osiągnięcie, mam też świadomość, że praca nauczyciela i wychowawcy opiera się na ciągłym zbieraniu doświadczeń, doskonaleniu i wyciąganiu wniosków z popełnionych błędów. Eliminowanie błędów w procesie dydaktyczno – wychowawczym pozwala na stałe podnoszenie jakości pracy własnej i szkoły.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 14155


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.