Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Małgorzata Forystek, 2010-06-03
Jasło

Zajęcia artystyczne, Program nauczania

Program autorski: Edukacja artystyczna dzieci w wieku przedszkolnym "Dziecko i jego możliwości artystyczne".

- n +Małgorzata Forystek

Program autorski:
Edukacja artystyczna dzieci w wieku przedszkolnym

„Dziecko i jego możliwości artystyczne”

w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle


„Wszystko, co najważniejsze dla życia,
zdarza się w pierwszych sześciu latach!”
G. Vico


Jasło 2009


WSTĘP

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Tworzy ono własny świat.
Po to, by dziecko mogło wyzwolić swój wewnętrzny świat i posługiwać się właściwymi mu sposobami ekspresji – gestem, mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną i muzyczną – trzeba uszanować jego spontaniczność, czuwać nad tym, aby unikać wszystkiego, co może pociągnąć za sobą zahamowanie tendencji ekspresyjnych [1].
Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą. Mały artysta przeżywa radość kreacyjną, która pobudza go do dalszej zabawy formami, barwą czy dźwiękiem. Sztuka dziecka jest piękna w swojej naiwności, potrafi nas zachwycić, ująć szczególnym sposobem postrzegania otaczającego świata. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości.
Rysunek, taniec, ruch, muzyka i śpiew to te rodzaje ekspresji, które wyzwalane w sposób naturalny i umiejętnie wykorzystywane, służyć mogą rozwijaniu u dziecka potrzeby poznawania świata i kształceniu jego aktywności edukacyjnej.
Integracja plastyki, muzyki, słowa i ruchu stwarza możliwości wykorzystywania różnych form dziecięcej aktywności twórczej w jego rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym.


WPROWADZENIE DO PROGRAMU

W ostatnich latach wzrosła świadomość społeczeństwa o potrzebie kontaktu dzieci z rówieśnikami, o tym jak pozytywny wpływ na rozwój ma pobyt dziecka w przedszkolu .
Jednak w naszym środowisku lokalnym przedszkoli jest za mało, aby wszystkie chętne dzieci mogły zostać objęte wychowaniem przedszkolnym. Dziecko pozostające w domu nie ma takich możliwości rozwijania swojej aktywności twórczej jak dziecko przedszkolne.
Dlatego Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, oprócz swojej stałej oferty zajęć dla dzieci i młodzieży, wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci, które z różnych przyczyn nie uczęszczają do przedszkola. Naszymi wychowankami są 3, 4 i 5 – latki. To z myślą o nich stworzyliśmy takie formy zajęć jak Akademia Malucha i Ogródkowe Przedszkole, w których dzieci podzielone na grupy wiekowe, bawiąc się, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności w zakresie muzyki, tańca, plastyki i teatru. Kiedy dorastają wybierają ten rodzaj zajęć, który daje im możliwość dalszego rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności.
Będąc koordynatorem obydwu form zajęć zauważyłam coraz większe zainteresowanie naszą działalnością ze strony rodziców i dzieci, które bardzo chętnie uczęszczają do nas na zajęcia. Obserwując rozwój twórczości artystycznej dzieci będących naszymi wychowankami, ich pierwsze sukcesy i osiągnięcia, zdecydowałam się opracować program edukacji artystycznej, który mógłby zostać wykorzystany przez MDK w Jaśle, jako, że jesteśmy placówką której priorytetem jest rozwijanie uzdolnień artystycznych poprzez różnorodne formy aktywności twórczej.
Z kilkuletniej praktyki pedagogicznej wiem, że wszelkie zajęcia o charakterze twórczym – plastyka, taniec, muzyka i teatr zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Aktywne uczestnictwo w tych zajęciach jest dla każdego dziecka wspaniałą zabawą, daje zadowolenie, radość i satysfakcję. Poza tym pomaga w budowaniu pozytywnego obrazu – własnego „Ja”, dziecko poznaje samego siebie, oswaja się z innymi, nabiera zaufania do siebie i własnych możliwości. To sprawia, że jest w stanie sprostać dużym wymaganiom, nawet wtedy, gdy pochodzi z zaniedbanych środowisk.
Program „Dziecko i jego możliwości artystyczne” uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci w wieku 3 – 5 lat oraz stanowi ważny element w edukacji dzieci i wskazuje główne kierunki pracy nauczyciela z dziećmi w rozwoju ich twórczości artystycznej.
Małgorzata Forystek
CELE EDUKACYJNE

Program edukacji artystycznej jest zgodny z Podstawą programową Wychowania Przedszkolnego i zintegrowany z jej treściami :
· wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień
· wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

1. Cel ogólny
Rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej.

Cele ukierunkowane na dziecko wyznaczają następujące zadania polegające na:

· odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych uzdolnień artystycznych dziecka;
· rozwijaniu inwencji twórczej w różnych formach aktywności twórczej dziecka: plastyka, muzyka, taniec i teatr;
· wspieraniu samodzielnych działań i zabaw twórczych dziecka;
· organizowaniu sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku kontakt z różnymi dziedzinami sztuki: malarstwo, rzeźba, muzyka, ruch, taniec i teatr;
· kształtowaniu umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką;
· rozwijaniu pomysłowości i wyobraźni w działaniu poprzez dostarczanie dziecku materiałów, narzędzi i środków oraz wskazywanie na różne możliwości ich wykorzystania;
· zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie, w grupie rówieśniczej.

2. Cele szczegółowe
· rozbudzanie muzycznych zainteresowań,
· kształtowanie umiejętności słuchania prostych utworów muzycznych,
· rozwój muzykalności i podstawowych zdolności muzycznych, takich jak: poczucie rytmu, tempa, dynamiki, pamięci muzycznej,
· nauka śpiewania piosenek,
· rozbudzanie plastycznych zainteresowań,
· uwrażliwienie dzieci na piękno natury i dzieł sztuk plastycznych,
· rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności w dziedzinie muzyki, plastyki, teatru, próby łączenia działań artystycznych,
· uwrażliwienie na piękno słowa mówionego, bogacenie czynnego słownictwa dzieci,
· rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu,
· zdobywanie umiejętności poruszania się w przestrzeni, słuchania i wypowiadania się,
· kształcenie umiejętności współdziałania w grupie.

Bezpośrednim podmiotem programu jest dziecko w wieku przedszkolnym. Realizacja programu zależy od grupy wychowanków, dla których nauczyciel spośród treści zawartych w programie wybierze te najbardziej odpowiednie, uwzględniając przy tym ich osobiste zainteresowania i uzdolnienia artystyczne.


PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

Dzięki realizacji treści przedstawionych w programie edukacji artystycznej dziecko:
· odkrywa własne możliwości i uzdolnienia artystyczne,
· potrafi słuchać, patrzeć, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w kontaktach z różnymi dziedzinami sztuki,
· kształci i wzbogaca własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą w różnych formach aktywności,
· potrafi przezwyciężyć obawy związane z publicznymi występami,
· potrafi współdziałać w zespole,
· dostrzega piękno sztuki,
· odczuwa radość i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań.


METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

Program edukacji artystycznej „ Dziecko i jego możliwości artystyczne” ma na celu rozwijanie możliwości i uzdolnień artystycznych dziecka w wieku przedszkolnym i obejmuje on główne dziedziny jego aktywności: muzyczno – ruchową, plastyczną i teatralną.
Wdrożenie i realizacja programu wskazuje na konieczność integracji zajęć plastycznych, muzycznych i teatralnych.
Dobór metod i form pracy z dzieckiem sprzyjać będzie odkrywaniu wrodzonych uzdolnień i rozwojowi twórczości dziecięcej.
Na kształtowanie postawy twórczej dziecka korzystnie wpływają:
· metody aktywizujące – odkrywanie, poszukiwanie, przeżywanie i działanie,
· metody słowne - rozmowa, opowiadanie, objaśnienie, instrukcja słowna, zagadka,
· oglądowe – pokaz, wzór, przykład.
Realizując program „ Dziecko i jego możliwości artystyczne” powinny zostać wykorzystane wszystkie formy pracy: indywidualna, grupowa i zbiorowa. Nie wolno zapominać też o obowiązującej dla wieku przedszkolnego zasadzie nauki poprzez zabawę. Forma zabawowa powinna dominować w zajęciach o charakterze artystycznym i dlatego wskazane jest stosowanie następujących form pracy z dziećmi :
· zabawy twórcze;
· zabawy inscenizowane;
· zabawy ruchowe;
· zabawy przy muzyce;
· wycieczki;
· spotkania z artystami;
· konkursy;
· uroczystości;
· wystawy.


WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

Zaproponowany program przyczynia się do rozwoju i wychowania dziecka w wieku przedszkolnym. Umożliwia zaspokajanie naturalnej potrzeby ekspresji w dziedzinach działalności twórczej, poszerza skalę wzruszeń i przeżyć, rozwija wrażliwość artystyczną. Program mój oparłam na założeniu, że wysiłek podejmowany w ramach pracy wychowawczo-dydaktycznej przyniesie efekty, jeżeli:
· treści, formy i metody pracy uwzględniać będą oczekiwania dzieci, będą dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań oraz możliwości,
· działania realizowane będą wspólnie z innymi nauczycielami oraz rodzicami.
Program ten można realizować w naszej placówce, ponieważ posiadamy odpowiednią bazę dydaktyczną, którą stanowi dobre wyposażenie, odpowiednie do zajęć artystycznych i potrzeb dziecka. Obejmuje ono:
· odpowiednio wyposażoną pracownię plastyczną: sztalugi, narzędzia pracy, materiał do zajęć plastycznych, odzież ochronną dla dzieci,
· salę do zajęć muzycznych i ruchowych wyposażoną w instrumenty perkusyjne, pianino, środki audiowizualne, przybory do ćwiczeń ruchowych,
· odpowiednio dobraną literaturę muzyczną dla dzieci,
· rekwizytornię wyposażoną w różnorodne elementy dekoracji scenicznej, kostiumy teatralne, lalki (pacynki, kukiełki, marionetki),
· bogaty zbiór literatury fachowej dla nauczyciela i literatury dziecięcej.


EWALUACJA PROGRAMU

Realizacja programu umożliwia nauczycielowi dokonywanie systematycznej ewaluacji, której można dokonać poprzez:
· zbadanie opinii rodziców, zorganizowanej w formie ankiety, dotyczącej wpływu na rozwój dziecka edukacji artystycznej,
· analizę osiągnięć dzieci,
· udział w konkursach artystycznych,
· zdobyte przez dzieci wyróżnienia i nagrody.
Ewaluacja służy także samemu nauczycielowi, który ma na jej podstawie możliwość dokonania samooceny swojej pracy z dziećmi oraz okazję do refleksji nad swoimi kompetencjami, wiedzą merytoryczną o twórczości artystycznej dziecka w wieku przedszkolnym.


TREŚCI PROGRAMOWE
Treści programowe edukacji artystycznej zostały podzielone na trzy rozdziały, z których każdy odnosi się do konkretnej formy aktywności dziecka. Zakres treści do realizacji jest ułożony według stopnia trudności, który rośnie wraz z przyswojeniem przez dzieci zamierzonych celów.

I. AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA – to część poświęcona kontaktom dziecka z muzyką. Zaprezentowane tu zostały różne formy aktywności muzycznej dziecka z wykorzystaniem elementów nowoczesnych metod i koncepcji edukacyjnych kształcenia muzycznego dziecka (metoda C. Orffa, E. Jacquesa – Dalcroze’a, aktywnego słuchania muzyki B. Strauss, pedagogiki zabawy, Metoda Dobrego Startu).
II. AKTYWNOŚĆ PLASTYCZNA – ta część programu jest poświęcona działalności plastycznej dziecka. Pod kierunkiem swojego nauczyciela dziecko poznaje techniki plastyczne, narzędzia i środki wyrazu artystycznego służące do przedstawiania otaczającej rzeczywistości w formie plastycznej. Dziecko uczy się rozpoznawać i tworzyć barwy, projektować proste formy użytkowe i przestrzenne, rozwija własną pomysłowość i wyobraźnię.
III. AKTYWNOŚĆ TEATRALNA – celem tych zajęć jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznanie środków wyrazu artystycznego stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych, wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonych przez grupę inscenizacjach zakończonych występem przed publicznością na prawdziwej scenie.AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA

Treści programowe:

1.Uwrażliwianie dzieci na piękno muzyki

Stwarzanie okazji do bezpośrednich kontaktów dziecka z muzyką poprzez :
· Koncerty,
· Śpiew,
· Taniec,
· literaturę muzyczną z zakresu muzyki artystycznej.

Nabywanie przez dziecko umiejętności słuchania i rozumienia muzyki przez:
· pobudzanie uwagi słuchowej,
· przygotowanie dziecka do słuchania,
· stwarzanie warunków sprzyjających słuchaniu muzyki „żywej”

Kształtowanie wrażliwości na odbiór muzyki przez umożliwianie dziecku emocjonalnego przeżywania muzyki.
Poznawanie podstawowych elementów muzyki:
· melodia,
· tempo,
· rytm,
· dynamika,
· wysokość dźwięku.

2.Umiejętność słuchania i śpiewania piosenek

Dostarczanie dziecku bogatego repertuaru piosenek dziecięcych:
· piosenki związane z tematyką zajęć,
· piosenki okolicznościowe,
· piosenki związane z kalendarzem przyrody.

Organizowanie warunków do nabywania i doskonalenia u dzieci umiejętności śpiewu poprzez:
· kształcenie procesów poznawczych: pamięć, uwaga, percepcja słuchowo – wzrokowa,
· słuchanie śpiewu nauczycielki,
· słuchanie piosenek odtwarzanych z płyt kompaktowych,
· ćwiczenia słuchowe,
· ćwiczenia emisyjne.
Zachęcanie do udziału w konkursach piosenki.
Organizowanie występów dla rodziców oraz dla najbliższego środowiska.

3. Umiejętność wyrażania muzyki ruchem

Rozwijanie naturalnej zdolności dziecka do reagowania ruchem na muzykę przez:
zabawy ze śpiewem:
· zabawy inscenizowane,
· zabawy taneczne,
· zabawy rytmiczne,

zabawy ruchowe oparte na treści piosenki,

zabawy rytmiczne przy akompaniamencie instrumentalnym:
· dostosowanie ruchu do tempa muzyki,
· kształcenie spostrzegawczości, refleksu, pamięci,
· realizacja ruchowa wartości rytmicznych,
· kształcenie wrażliwości na wysokość, dynamikę dźwięku i czas jego brzmienia,

dowolne interpretowanie ruchem różnych rodzajów muzyki,

zabawy z zastosowaniem elementów tańca:
· nauka prostych układów tanecznych,

nauka kroku prostych
tańców:
· polka,
· krakowiak.

4. Zapoznanie z wyglądem i techniką gry na instrumentach

Pobudzanie wyobraźni dziecka i rozwijanie słuchu muzycznego poprzez poszukiwanie efektów akustycznych z wykorzystaniem źródeł pozamuzycznych:
· zabawy akustyczne- odkrywanie dźwięków,
· konstruowanie instrumentów z różnych materiałów i według własnego pomysłu.

Stwarzanie okazji do samodzielnego poszukiwania sposobów uzyskiwania efektów akustycznych
· z wykorzystaniem samodzielnie wykonanych instrumentów – zabawek,
z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
Poznawanie instrumentów muzycznych (rodzaj, nazwa i brzmienie).


Kształcenie zdolności muzycznych dziecka poprzez
nabywanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych:
· poszukiwanie efektów dźwiękowych na instrumentach perkusyjnych;
· prezentowanie sposobu gry na instrumentach;
· gra arytmiczna- dowolne rytmy;
· powtarzanie prostych tematów rytmicznych;
samodzielne układanie rytmów.


AKTYWNOŚĆ PLASTYCZNA

Treści programowe:

1.Umożliwianie kontaktu ze sztuką

Wzbudzanie zainteresowań sztuką.
Stwarzanie warunków do poznawania sztuki sławnych artystów:
· zwiedzanie ekspozycji malarstwa w muzeum;
· oglądanie rzeźb i pomników w najbliższym środowisku.

Stwarzanie okazji do poznawanie miejsc prezentujących prace artystów – plastyków:
· galeria;
· wystawa;
· wernisaż.

2.Techniki plastyczne

Poznawanie podstawowych technik plastycznych:
· rysunek;
· malowanie farbami
· wycinanka;
· wydzieranka;
· wyklejanka;
· collage;
· lepienie;
· sztuka składania papieru – origami.
Poznawanie środków wyrazu artystycznego i stosowanie ich w tworzeniu własnego obrazu:
· kredka świecowa,
· kredka ołówkowa,
· pastele suche i olejne,
· ołówek,
· flamastry,
· węgiel drzewny,
· kreda,
· farby plakatowe,
· farby wodne- akwarele,
· tusz,
· tempery,
· kolorowy papier,
· karton,
· materiał przyrodniczy ( gałązki, patyczki, nasiona,
muszle, kamyczki, liście, itp.),
· materiały różne ( folia, skrawki materiału, bibuła, tworzywa sztuczne, włóczka, drut itp.),
· glina.
Poznawanie narzędzi pracy:
· pędzel,
· nożyczki,
· patyczek,
· palce własnych rąk,
· klej,
· sztalugi.


3.Różnorodność barw

Poznawanie podstawowych środków wyrazu artystycznego:
· barwa,
· kształt,
· kreska,
· linia,
· plama.

Nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania barw
· barwy podstawowe:
żółty,
czerwony,
niebieski ,
biały,
czarny;
· barwy pochodne:
pomarańczowy,
brązowy,
fioletowy,
różowy,
zielony,
granatowy.
Poznawanie znaczenia barw przy wyrażaniu nastroju i przedstawianiu przedmiotów, zdarzeń i postaci.

4.Tworzenie prac plastycznych

Rozwijanie własnej wyobraźni i pomysłowości poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych :
· w oparciu o obserwacje i doświadczenia,
· przedstawianie i wyrażanie zjawisk, wydarzeń i postaci fantastycznych,
· przedstawianie wydarzeń z życia codziennego,
· przedstawianie scen wyrażających odpowiedni nastrój.
Kształtowanie umiejętności tworzenia prac inspirowanych muzyką, i literaturą:
· przedstawianie krajobrazu i najbliższego środowiska otaczającego dziecko,
· przedstawianie własnego stosunku do otaczającej rzeczywistości.Wykonywanie prostych form użytkowych:

· faktura wklęsła jako ślad narzędzia,
· modelowanie z tworzywa plastycznego (plastelina,
masa solna, glina),

Eksperymentowanie materiałami i narzędziami:
· posługiwanie się różnymi narzędziami,
· operowanie różnymi rodzajami linii i plamami zależnymi od narzędzia,
· rysowanie na dużych powierzchniach ( kredą na asfalcie) i na
kolorowych, dużych
arkuszach papieru.5. Tworzenie galerii sztuki dziecięcej

Kształcenie potrzeby eksponowania wytworów własnej sztuki dla innych :
· organizowanie na terenie placówki galerii sztuki dziecięcej, eksponującej prace dzieci,

zachęcanie do udziału w konkursach plastycznych.AKTYWNOŚĆ TEATRALNA

Treści programowe:

1. Zapoznanie z teatrem

Poznawanie różnych form teatralnych poprzez udział w spektaklach i widowiskach teatralnych:
cechy charakterystyczne poszczególnych form scenicznych:

· teatr lalkowy jako forma teatralna przedstawiona przez aktora mówiącego kierującego lalką;
rodzaje lalek: kukiełka, pacynka, marionetka,
· teatr żywego aktora treść przedstawiana przez żywego aktora: ruchy ciała, mimika twarzy i gesty, kostium,
· pantomima jako forma sceniczna wyrażająca treść poprzez gesty, mimikę twarzy i ciała, ruch, pozy,
· teatr cieni jako forma interpretacji teatralnej z wykorzystaniem ekranu, światła i cienia,
· drama.

Poznawanie pracy aktora:

§ w teatrze lalkowym sposób kierowania lalką w zależności od jej rodzaju

§ w teatrze żywego aktora
· przedstawienie roli za pomocą odpowiednio do niej dobranego kostiumu i rekwizytu,
· praca z tekstem.

Obserwacja ruchu aktora na scenie.
Spotkanie z twórcami sztuki teatralnej dla dzieci:
· poznanie ludzi pracujących w teatrze i wykonywanej przez nich pracy;

Kształcenie umiejętności dokonywania oceny własnej oglądanych spektakli teatralnych dla dzieci.

2. Zabawy w teatr

Nabywanie umiejętności przekazywania informacji za pomocą ruchu, gestu, mimiki i pozy poprzez:

· zabawy o charakterze naśladowczym (wiersze, piosenki),
· inscenizowanie ruchem sytuacji opisanych słownie przez nauczyciela,
· odtwarzanie własnymi słowami i za pomocą gestu i ruchu zachowań postaci z oglądanych przedstawień teatralnych i utworów literackich,
· inscenizowanie ruchem krótkich utworów literackich (nagrania utworów literackich: wiersze, bajki, proza).

Tworzenie warunków do podejmowania przez dziecko zabaw twórczych:

· słuchanie różnorodnych utworów literatury dziecięcej,

· dostarczanie akcesoriów, materiałów i narzędzi oraz wskazywanie na różne możliwości ich wykorzystania w zabawie,
podejmowanie określonej w zabawie roli i realizowanie jej
· według własnego pomysłu,
· wspieranie samodzielności dziecka w naradzaniu się, dyskutowaniu i podejmowaniu decyzji oraz w wyborze roli i sposobie jej realizowania w zabawie.
3.Tworzenie inscenizacji teatralnych

Rozwijanie twórczej postawy dziecka poprzez tworzenie widowiska teatralnego w zespole dziecięcym:

· wzbogacanie pomysłowości dziecka i pobudzanie twórczej wyobraźni poprzez tekst literacki,
· przygotowanie elementów dekoracji i lalek do wybranego utworu literackiego,
· dobór wraz z dziećmi muzyki do przedstawienia teatralnego :
- wykorzystanie utworów muzycznych
- tworzenie przez dzieci naturalnej muzyki za pomocą instrumentów muzycznych (dzwonki, grzechotka, bębenek, tamburyno, kołatka),
· nabywanie umiejętności kierowania ruchem lalki,
· praca z tekstem literackim.
Poznawanie etapów przygotowania inscenizacji teatralnej:

· wybór utworu do inscenizacji,
· opracowanie scenariusza
podział ról,
· przygotowanie scenografii,
· przygotowanie kostiumów i rekwizytów.
Nabywanie umiejętności aktorskich przez dziecko:
· pełnienie określonej roli w teatrzyku dziecięcym,
· uczenie się sposobu właściwej interpretacji danej roli: ruch, mimika, gesty, dykcja.

Współdziałanie i organizacja zespołu dziecięcego w inscenizacji:

· miejsce dziecka na scenie,
· dialogi sceniczne,
· układy taneczne,
· partie wokalne,
poruszanie się dzieci na scenie.


BIBLIOGRAFIA


1. Bogdanowicz M.: Metoda Dobrego Startu, WSiP, Warszawa 2008.
2. Burowska Z.: Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, WSiP, Warszawa 1980.
3. Gloton R., Clero C.: Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Warszawa 1985.
4. Lam W.: Sztuka dziecka i jej naturalny rozwój, Nasza Księgarnia, Warszawa 1966.
5. Ławrowska R .: Muzyka i ruch, WSiP, Warszawa 1991.
6. Megrier D.: Zabawy teatralne w przedszkolu, Cyklady, Warszawa 2000.
7. Sacher W.A.: Słuchanie muzyki i aktywność artystyczna dzieci, Kraków, Impuls, 1999.
8. Zborowski J.: Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, WSiP, Warszawa 1986.

Artykuły:

1. Kisslinger - Dąbrowska E.: Jak inspirować przedszkolaka do twórczości? W: Edukacja w Przedszkolu, Raabee, 1999.
2. Opiłowska T.: Ekspresja i percepcja plastyczna i jej rola w kształtowaniu osobowości dzieci W: Życie Szkoły, 1985/ nr 7 – 8.
3. Samoraj M.: Artystą być... w przedszkolu., W: Edukacja w Przedszkolu, Raabee, 1999.
4. Skrzetuska G.: Edukacja dziecka przez sztukę, W: Plastyka w Szkole,
5. Tarczyński J.: Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss, W: Wychowanie Muzyczne w Szkole, 2000/ nr 2 - 3.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 28254
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016