Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Elżbieta Graczyk, 2010-06-19
Łódź

Awans zawodowy, Różne

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO WNIOSKUJĄCEGO O NADANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

- n +

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO MGR MARZENY EJSMONT
WNIOSKUJĄCEJ O NADANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Data rozpoczęcia stażu : 1.09.2008 r.
Data zakończenia stażu : .31.05.2010 r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu : Elżbieta GraczykW oparciu o analizę indywidualnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez stażystę, dokumentacji za okres stażu oraz na podstawie własnej obserwacji proponuję wystawienie Pani Marzenie Ejsmont pozytywnej oceny dorobku zawodowego.


UZASADNIENIE

W okresie odbywania stażu Pani Marzena Ejsmont – nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2003r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli paragraf 4. prawidłowo zaplanowała ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Szkoły, rzetelnie realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora Sp Nr 182 planie rozwoju zawodowego, co skłania mnie do następujących stwierdzeń:

• nauczyciel posiadł umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach:

- posiada wiedzę metodyczną i merytoryczną (poprawnie konstruuje scenariusze zajęć,programy innowacyjne i inne materiały zlecone do opracowania lub przygotowane z własnej inicjatywy);
- stosuje różnorodne formy i metody pracy pedagogicznej;
- potrafi dokonać autoanalizy i oceny własnych działań, poszukuje lepszych rozwiązań (wprowadzenie w życie innowacji „Uczę się nieść pomoc innym” – rok 2008/9 – pilotaż w klasach pierwszych, rok 2009/2010 kontynuacja innowacji w klasach trzecich”);
- zna przepisy dotyczące awansu zawodowego ( szkolenie dotyczące awansu zawodowego, praca z opiekunem stażu) ;
- prawidłowo prowadzi dokumentację;
- właściwie dokumentuje dorobek za okres stażu oraz swoje osiągnięcia zawodowe;
- poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez aktywne, zewnętrzne
i wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe - udział w szkoleniach („Rozwijanie potencjału twórczego dziecka”, marzec 2010), konferencjach („Budowanie autorytetu nauczyciela – jak radzić sobiew pracy z grupą”), warsztatach metodycznych („Kartki przestrzenne”, maj 2010) oraz kursach ( Pierwsza pomoc, październik 2007, styczeń 2009), uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu („przygody Jeżyka Igiełki”, „Zimowe zabawy”), oraz innych nauczycieli na terenie szkoły, a także samokształcenie (korzystanie z zasobów internetu, czasopism prenumerowanych przez bibliotekę szkolną, materiałów przygotowanych przez opiekuna stażu);
- czynnie uczestniczy w pracach organów Szkoły, a zwłaszcza Rady Pedagogicznej, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a także korzystając z ich dorobku;
- prowadziła lekcje otwarte dla opiekuna stażu oraz dyrektora Szkoły, zgodnie z ustalonym
z nim harmonogramem spotkań, z cyklami tematycznymi i z przygotowanymi przez siebie scenariuszami; zajęcia były dobrze przemyślane i zaplanowane,
- zajęcia uatrakcyjnia dobranymi odpowiednio środkami dydaktycznymi, stosuje metody aktywizujące, które angażują w tok zajęć wszystkich uczniów, nawet najbardziej biernych
i nieśmiałych;
- współpracowała z opiekunem stażu, uczestnicząc aktywnie w spotkaniach instruktażowych
i diagnozujących, prawidłowo realizując uwagi i zalecenia, inicjując dodatkowe działania;
- uczestniczyła w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, obserwowane zajęcia omόwiła z prowadzącym pod względem merytorycznym
i metodycznym;
- dba o sale świetlicowe, gromadząc pomoce dydaktyczne, wzbogacając warsztat pracy.

• nauczyciel posiadł umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych podopiecznych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:

- w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły opracowała plan wychowawczy dla grupy świetlicowej;
- umie współpracować z rodzicami (codzienne rozmowy z rodzicami odbierającymi dzieci ze świetlicy, poznawanie środowiska rodzinnego i rówieśniczego uczniów);
- diagnozuje potrzeby wychowawcze uczniów;
- realizuje programy profilaktyczno-edukacyjne;
- współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas zgłaszając problemy, przeprowadzając ankiety;
- inspiruje uczniów do rozwijania zainteresowań (organizacja konkursów szkolnych – informatycznych Kartka Świąteczna”, plastycznych: „Portret nauczyciela”, „Portret mamy”, udział w konkursach plastycznych – „Portrety drzew”, „Polskie krajobrazy” oraz wiedzy „Wiem, co robić...”, „Jestem bezpieczny”)
- aktywizuje uczniów do czynnego uczestniczenia w życiu Szkoły i środowiska (opiekun szkolnej drużyny ZHP, koordynator wychowania komunikacyjnego,współorganizator imprez i akcji świetlicowych – „ Wigilia świetlicowa”, „Dzień rodzica”, zbiórka żołędzi dla zwierząt z łódzkiego zoo, sponsorowanie badylarki ).

• nauczyciel umiejętnie wykorzystuje w pracy technologię informacyjną
i komunikacyjną:

- ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Informatyka dla nauczycieli”;
- wykorzystuje technologię komputerową do opracowania planów i sprawozdań, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, materiałów do pracy oraz dokumentacji własnej pracy dydaktycznej, w tym planu rozwoju zawodowego;
- stosuje technologię komputerową na zajęciach lekcyjnych i świetlicowych;
- korzysta ze stron internetowych publikując na ich łamach swoje prace i dzieląc się w ten sposób z innymi nauczycielami swoimi doświadczeniami i osiągnięciami;
- korzysta z zasobów Internetu w celu wzbogacenia swego warsztatu pracy.
• nauczyciel stosuje wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań:
- brała udział w seminarium psychologiczno - metodycznym „Wzorce myślenia – emocje a uczenie się”
-samodzielnie pogłębia wiedzę z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki t.: i dydaktyki, śledząc na bieżąco literaturę fachową, publikacje w prasie oświatowej;
- stosuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;
• nauczyciel posiadł umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż:
- zna organizację i specyfikę naszej Szkoły oraz wybrane przepisy dotyczące systemu oświaty;
- na bieżąco śledzi aktualizację przepisów prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem pomocnych w organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.Łódź, 2.06.2010 r. Opiekun stażu Elżbieta Graczyk
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 17835
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016