AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Radosław Szymański, 2011-02-10
Siemianowice Śląskie

Awans zawodowy, Harmonogramy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Radosław Szymański
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2010
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2013

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Przedszkole nr 58
ul. J. Grzegorzka 4
40-309 Katowice

Dyrektor Zespołu: mgr Grażyna Zaborska-Adamczyk

Sporządzono na podstawie:
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

Celem mojego rozwoju zawodowego w okresie stażu są:
- doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo -wychowawczej
- aktywny udział w życiu przedszkola
- uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.
Rodzaj działań
i przedsięwzięć wynikających
z wymagań rozporządzenia
MEN z dnia
01 grudnia 2004 r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust.2 pkt.1

Umiejętność organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.

• Ustalenie terminów spotkań
z opiekunem.

• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.

• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.

• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.Wrzesień 2010

Wrzesień 2010


Wrzesień 2010


Wrzesień 2010


wg. harmonogramuwg. harmonogramu

Wniosek

Plan rozwoju zawodowego


Kontrakt


Terminarz


KonspektyKonspekty

2. Uczestniczenie w pracach organów placówki związanych z relizacją jej podstawowych funkcji i wynika -jących z nich zadań.Uczestnictwo
w posiedzeniach Rady Pedago -gicznej, uczestnictwo w organizo -wanych uroczystościach. Pomoc
w organizacji uroczystości przed -szkolnych.

W całym okresie trwania stażu
Dokumentacja placówki, dzienniki zajęć, protokolarz.
3. Poznanie zasad funkcjonowania przedszkola. Analiza statutu, programu wychowawczego, programu profilaktycznego, przepisów bhp. itp. IX-X 2010 Notatki

4. Doskonalenie warsztatu i metod
pracy pedagogicznej.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.

• Dobieranie różnorodnych metod
i narzędzi w procesie sprawdzania
i diagnozowania dzieci.

• Opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych – gazetki, karty pracy itp.
W całym okresie trwania stażu

Ewaluacja zajęć, sprawozdania semestralne, arkusze hospitacji zajęć.5. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.

• Publikacja scenariuszy lekcji.
W całym okresie trwania stażu
Notatka, potwierdznie (zaświadczenie)
6. Samokształcenie – ukończenie
dodatkowych studiów:
- Logopedia z elementami neurologopedii
- Zarządzenie placówką oświatową

VI 2010

VI 2011

Potwierdzenie

Potwierdzenie
7. Samokształcenie – rozpoczęcie studiów
doktoranckich z zakresu nauk
humanistycznych (pedagogiki).
X 2012
Potwierdzenie
8. Aktywna praca nad samokształceniem. W całym okresie trwania stażu Potwierdzenia / certyfikaty udziału
w szkoleniach, konferencjach, warsztatach.

§ 7 ust.2 pkt.2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych.
1. Poznanie środowiska lokalnego
i rodzinnego wychowanków. Rozmowy z wychowankami, rodzicami, kadrą pedagogiczną. Ankiety. IX-X 2010 Notatki, ankiety.
2. Przygotowanie uroczystości przedszkolnych. Według planu Scenariusze
3. Prowadzenie programu „Przyjaciele
Natury”, który ma na celu poszerzenie
wiedzy dzieci na temat ekologii. W całym okresie trwania stażu Sprawozdanie
4. Przygotowanie ściennych gazetek
o różnorodnej tematyce. W całym okresie trwania stażu Potwierdzenie
5. Organizowanie spotkań z rodzicami
wychowanków mających kłopoty
z nauką i zachowaniem. W całym okresie trwania stażu
Lista obecności rodziców
6. Przygotowanie dzieci do
konkursów W całym okresie trwania stażu
Dyplomy wychowanków
7. Organizowanie wycieczek dla dzieci
(muzeum, kino, Straż pożarna, Policja
itp.). W całym okresie trwania stażu
Karty wyciecze


8. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla
dzieci 5 i 6 letnich dotyczących edukacji
informatycznej. W całym okresie trwania stażu
Potwierdzenie dyrektora
9. Zajęcia otwarte dla nauczycieli
przedszkola, rodziców. Dwa razy w roku szkolnym Scenariusz imprezy
10. Uwzględnianie problematyki
społecznej i cywilizacyjnej. Prowadzenie
pogadanek dotyczących problematyki
środowiska lokalnego oraz
współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych. W całym okresie trwania stażu
Dziennik zajęć.
11. Systematyczna współpraca z rodzicami
dzieci. Prowadzenie rozmów
dotyczących postępów edukacyjnych
wychowanków, organizaowanie zebrań
z rodzicami, konsultacji.
W całym okresie trwania stażu
Dziennik zajęć.
12. Udział w organizowanych
uroczystościach i imprezach lokalnych. W całym okresie trwania stażu Notatki

§ 7 ust.2 pkt.3

Umiejętność Wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera. W całym okresie trwania stażu Potwierdzenia
2. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową. Kontakt z rodzicami drogą elektroniczną. W całym okresie trwania stażu

3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi diagnostycznch, dokumentacji przedszkolnej, dyplomów, plakatów, ulotek, folderów. W całym okresie trwania stażu Wzory narzędzi, materiałów.

4. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu. W całym okresie trwania stażu Konspekty
5. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku. IX 2010 Plan rozwoju zawodowego
6. Współpraca przy obsłudze strony internetowej przedszkola. X.2010-VI.2013 Potwierdzenie

§ 7 ust.2 pkt.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. W całym okresie trwania stażu Notatki
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma). W całym okresie trwania stażu

3. Znajomość aktualnego rozwoju dzieci z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego. W całym okresie trwania stażu Opracowanie diagnozy uczniów
4. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami. Przygotowanie i prowadzenie warsztatów na temat:
„Wychowanie przez czytanie”
„Moje dziecko jest samodzielne”
„Granice, zasady, konsekwencja”


III.2011
IX. 2011
IX.2012
Scenariusz, lista obecności
5. Przygotowanie i poprowadzenie jednej
edycji „Szkoły dla rodziców i
wychowawców” na terenie przedszkola. W drugim roku stażu Sprawozdanie
6. Prowadzenie dodatkowych zajęć
z uczniem mających problemy
z osiągnięciem gotowości szkolnej. wg. harmonogramu
Dziennik zajęć pozalekcyjnych

7. Podejmowanie działań naprawczych
i korygujących dotyczących dzieci
mającmi problemy w osiągnięciu
dojrzałości szkolnej. W całym okresie trwania stażu Konspekty, plany pracy.
§ 7 ust.2 pkt.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki,
w której nauczyciel odbywał staż. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego
i dokumentów prawa placówki. W całym okresie trwania stażu Notatki
2. Udział w pracach różnorodnych komisji – komisja ds. ewaluacji, itp. W całym okresie trwania stażu Protokoły
3. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek przedszkolnych. W całym okresie trwania stażu Karty wycieczki
4. Konstruowanie planów miesięcznych i innych dokumentów nauczania. W całym okresie trwania stażu Plany miesięczne itp.
5. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP. W całym okresie trwania stażu Notatki
6. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego. W całym okresie trwania stażu Notatki

mgr Radosław Szymański
Katowice, 08-09-2010r.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1349


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.