AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Kołak, 2012-06-11
Nowy Sącz

Język angielski, Program nauczania

Program nauczania języka angielskiego zawodowego dla zawodu "Technik żywienia i usług gastronomicznych"

- n +

Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu

PROGRAM NAUCZANIA
JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO
DLA ZAWODU Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych W TECHNIKUM NR 1
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. KEN W NOWYM SĄCZU

DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO
(SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA)

Autor programu : Katarzyna Kołak - nauczyciel języka angielskiego

Poziom IV.1 - na podbudowie III etapu edukacyjnego (kontynuacja po gimnazjum)

Zakres podstawowy – poziom A2/B1 według Europejskiej Skali Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Przewidywana liczba godzin dydaktycznych w całym cyklu kształcenia wynikająca z ramowego planu nauczania: 90 godzin lekcyjnych:
• Klasa I – 1h tygodniowo przez cały rok szkolny
• Klasa II - 1h tygodniowo przez cały rok szkolny
• Klasa III - 1h tygodniowo przez cały rok szkolny

Program zgodny z:
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (wersja podpisana przez Ministra Edukacji Narodowej i opublikowana w Dzienniku Ustaw RP, Nr 4, z dnia 15 stycznia 2009)
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Bazę niniejszego programu stanowią również cele i efekty kształcenia w zawodzie zawarte w Podstawie Programowej kształcenia w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych 343404.Spis treści:

Wstęp…………………………………………………………………… 3

Program a specyfika nauczania w ZSNR1 w Nowym Sączu 3

Język obcy zawodowy w korelacji z nową podstawą programową…………………………………………………………... 4

Cele programu i zakładane efekty kształcenia………………. 4

Treści nauczania…………………………………………………….. 5
 Tematyka………………………………………………………… 5
 Struktury językowe…………………………………………….7

Umiejętności językowe…………………………………………….. 9

Sposoby oceniania zdobytych umiejętności………………….9

Pomoce naukowe……………………………………………………10

Bibliografia……………………………………………………………11

Wstęp
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych to zawód wielokierunkowy, wymagający szerokiej wiedzy gastronomicznej oraz wielu umiejętności praktycznych. Absolwent klasy o tym profilu musi nie tylko znać potrawy, ich przygotowanie oraz sposób podania, ale również musi umieć zorganizować każdego rodzaju usługę gastronomiczną, oszacować jej koszty i przeprowadzić sprawną obsługę klientów. Dlatego też przyszły technik żywienia i usług gastronomicznych powinien posiadać wiedzę i umiejętności kilku zawodów: kucharza, kelnera, specjalisty do spraw BHP, kierownika recepcji oraz menadżera restauracji.

Posługiwanie się zawodowo językiem obcym to umiejętność konieczna w obecnych czasach. Coraz więcej osób z zagranicy organizuje przyjęcia okolicznościowe oraz szkolenia i warsztaty firmowe w polskich hotelach i restauracjach. Co więcej, po otwarciu swoich granic, Polska gości wielu zagranicznych biznesmenów, którzy zakładają u nas firmy i niejednokrotnie korzystają z usług hoteli, restauracji czy firm cateringowych podczas szkoleń, warsztatów lub wydarzeń integracyjnych. Poza tym, niejedna polska firma zaprasza do siebie gości z zagranicy, z którymi nawiązują współpracę, a większość negocjacji kończy się sukcesem przy wzorowej oprawie gastronomicznej. Dlatego też, sukces organizacyjny każdej imprezy gastronomicznej z udziałem klientów zagranicznych zostanie osiągnięty jeśli bariera językowa nie będzie stanowić przeszkody w ustaleniach jej przebiegu.

Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, aż 14 państw byłej EWG otworzyło swój rynek pracy dla Polaków. Dlatego też absolwenci technikum gastronomicznego, posługując się językiem obcym zawodowym, mają duże szanse na znalezienie pracy stałej lub sezonowej w państwach Unii Europejskiej.

Program a specyfika nauczania w ZSNR1 w Nowym Sączu

Program dostosowany jest do specyfiki nauczania w Technikum nr 1 przy Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Nowym Sączu, gdzie uczniowie klas gastronomicznych odbywają praktyki zawodowe w kraju i za granicą w hotelach, ośrodkach wczasowych, pensjonatach oraz stołówkach. Poza tym, Technikum nr 1 umożliwia uczniom poszerzenie swoich umiejętności zawodowych poprzez udział w kursach barmańskich, obsługi kas fiskalnych, „carvingu” czy zdobnictwa cukierniczego. W konsekwencji, absolwenci tej szkoły to nie tylko wykwalifikowani kelnerzy, barmani czy menedżerowie, ale również pracownicy, którzy z powodzeniem obejmą inne stanowiska w lokalach usługowych związanych z branżą gastronomiczną.

Język obcy zawodowy to przedmiot nauczany w technikum gastronomicznym oprócz języka obcego ogólnego. Podczas zajęć stosowane są wszystkie techniki posługiwania się językiem obcym takie jak: czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie, jednak zakres tematyczny dotyczy całkowicie środowiska gastronomii, hotelarstwa oraz rynku pracy. Zajęcia odbywają się w grupach nieprzekraczających 20 osób i prowadzone są w pracowniach wyposażonych w stanowiska ze słuchawkami, tablice multimedialne, sprzęt audiowizualny oraz salach urządzonych w stylu restauracji lub kuchni.

Język obcy zawodowy w korelacji z podstawą programową

W korelacji z Nową podstawą Programową kształcenia ogólnego (tom III – języki obce) poniższy program nauczania zawiera cele kształcenia (wymagania ogólne) oraz treści nauczania (wymagania szczegółowe) dla IV etapu edukacyjnego, na poziomie IV.1 w zakresie podstawowym. Ponadto, program realizuje założenie, że uczeń po ukończeniu technikum osiągnie poziom biegłości w posługiwaniu się językiem obcym B1 (poziom samodzielności), wymagany dla szkół ponadgimnazjalnych według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), opracowanego przez Radę Europy.

Cele programu i zakładane efekty kształcenia

1. Cele wynikające z Nowej Podstawy Programowej kształcenia w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych nr 343404:

„Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
3) planowania i oceny żywienia;
4) organizowania produkcji gastronomicznej;
5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.”

2. Cele ogólne oparte na Nowej Podstawie Programowej kształcenia ogólnego, zawarte w Tomie III – Języki Obce, IV Etap Edukacyjny, poziom podstawowy:

• „Znajomość środków językowych – Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych).”
• „Rozumienie wypowiedzi – Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne.”
• „Tworzenie wypowiedzi – Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne.”
• „Reagowanie na wypowiedzi – Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie.”


3. Zakładane efekty kształcenia dla języka obcego zawodowego według Nowej Podstawy Programowej kształcenia zawodowego w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych nr 343404:


„Uczeń:
• posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
• interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
• analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
• formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
• korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.”


4. Cele wychowawcze:
• zapewnienie wielokierunkowego rozwoju osobistego
• propagowanie zasad dobrego wychowania w kontaktach międzyludzkich
• kształtowanie i rozwój funkcji poznawczych
• propagowanie zasad patriotyzmu oraz tolerancji wobec innych kultur i narodowości


Treści nauczania

I. Tematyka:
Poniższa tematyka zajęć języka angielskiego zawodowego w klasie o profilu Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych powinna zostać zrealizowana w całości aby uczniowie mogli stosować angielskie nazewnictwo branżowe podczas wykonywania wszystkich obowiązkowych czynności zawodowych.

Bloki tematyczne nie muszą być realizowane po kolei, a na realizację danego bloku tematycznego można przeznaczyć od 1 do 3 godzin lekcyjnych w zależności od stopnia trudności treści lub zaplanowanej ilości ćwiczeń.

Bloki tematyczne:
1. Pracownicy restauracji i hotelu – nazewnictwo poszczególnych pracowników restauracji i hotelu z podziałem na pracowników biura, recepcji, obsługi pokoi i innych pomieszczeń hotelowych, kuchni i sali restauracyjnej oraz nazewnictwo funkcji jakie dane osoby pełnią.
2. Pracownicy kuchni i jadalni – hierarchia kucharzy i kelnerów, szerokie nazewnictwo funkcji, które dane osoby pełnią
3. Plan restauracji – nazwy wszystkich pomieszczeń w restauracji oraz opisywanie ich przeznaczenia.
4. Plan hotelu – nazewnictwo pomieszczeń, wskazywanie drogi do danych pomieszczeń, określanie przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń hotelowych.
5. Zasady bezpieczeństwa w kuchni i jadalni – rodzaje skaleczeń i wypadków, udzielanie pierwszej pomocy, wzywanie policji, pogotowia lub straży pożarnej, ewakuacja gości i pracowników, odpowiednie przygotowanie stanowisk pracy i zabezpieczenie niebezpiecznych urządzeń.
6. Wyposażenie – sztućce i szkło – nazewnictwo sztućców oraz naczyń szklanych z podziałem na ich przeznaczenie – wszystkie rodzaje noży, widelców, łyżek i łyżeczek; szklanki i kieliszki do wody, wina, piwa, szampana likierów, brandy i szklanki do koktajli.
7. Wyposażenie – talerze i nakrycia stołu – szerokie nazewnictwo talerzy i innych pojemników do podawania i przechowywania potraw – nazewnictwo dotyczące nakrycia stołów.
8. Dania i napoje – nazewnictwo ogólne – podział na mięsa, owoce warzywa, rodzaje napojów – w zakresie ogólnym
9. Napoje – zimne, ciepłe, bezalkoholowe, alkoholowe – rodzaje win, likierów, piwa, napojów spirytusowych, koktajli – sposób przyrządzania i podawania napojów; obsługa klientów w barze
10. Mięsa – nazewnictwo rodzajów mięs; drób, dziczyzna, cielęcina wołowina, itd., sposoby ich przyrządzania i przykładowe potrawy.
11. Ryby i owoce morza – nazewnictwo, sposób przyrządzania i przykładowe potrawy.
12. Rodzaje serów – nazewnictwo popularnych serów, kraje ich pochodzenia, podział na sery twarde, miękkie, pleśniowe; sposoby podawania
13. Owoce i warzywa – nazewnictwo, sposoby podawania i przyrządzania – nazewnictwo ziół i przypraw
14. Rozmowy telefoniczne – przyjmowanie rezerwacji telefonicznych dotyczących rezerwacji pokoi hotelowych, sali bankietowej, stolika w restauracji. Przyjmowanie oraz zostawianie wiadomości telefonicznych.
15. Przyjmowanie rezerwacji hotelowych/restauracyjnych – rodzaje pokoi oraz pakietów noclegowych, ustalanie z klientem pakietu wyżywienia w restauracji, ustalenie ilości gości w restauracji oraz menu – informacje ogólne; tworzenie i wypełnianie formularzy rezerwacji.
16. Rezerwacja telefoniczna stolika/stolików w restauracji - notowanie danych klienta, ustalanie godziny rezerwacji, ilości gości, informowanie klientów na temat wolnych stolików, ustalanie menu i preferencji gości związanych z rezerwacją.
17. Udzielanie informacji – informowanie klientów na temat udogodnień w hotelu i restauracji; międzynarodowe znaki informujące o tym, że hotel/restauracja jest klimatyzowana, że posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych, parking, basen itp. Przygotowywanie ulotek reklamowych dotyczących restauracji lub hotelu.
18. Odmawianie rezerwacji – zwroty dotyczące grzecznego poinformowania klienta, że jego życzenie nie może zostać zrealizowane oraz udzielanie odpowiednich wyjaśnień. Odmowa rezerwacji na piśmie.
19. Przyjmowanie gości w restauracji lub hotelu – witanie gości w recepcji, pomoc przy zostawianiu odzieży w szatni, zaprowadzenie klientów do stolika, przygotowanie stolika do posiłku; w hotelu: wypełnianie karty meldunkowej udzielanie klientowi wszystkich informacji dotyczących zakwaterowania.
20. Karty dań i napojów (Menu) – opracowanie menu „a la Carte, menu okolicznościowego, kolejność dań i napojów na karcie menu.
21. Kuchnie świata – nazewnictwo produktów oraz dań i napojów charakterystycznych dla najbardziej znanych kuchni na świecie;
22. Śniadania – rodzaje śniadań: angielskie, kontynentalne i inne, opisywanie i rekomendowanie klientom potraw śniadaniowych, przygotowanie menu śniadaniowego
23. Przyrządzanie koktajli – określanie składu popularnych koktajli, przygotowanie składników, procedury przyrządzania, sposób serwowania koktajli.
24. Przyjmowanie zamówień dań obiadowych – prezentacja karty win, prezentacja napojów typu „Aperitif” oraz innych zimnych napojów alkoholowych i bezalkoholowych, rekomendowanie danych napojów, opisywanie składu koktajli na prośbę klienta. Prezentacja przystawek, dań głównych oraz deserów, rekomendowanie dań oraz dania dnia, wyjaśnianie składników dania i sposobu przyrządzenia na prośbę klienta, powtórzenie dla klienta całego zamówienia.
25. Podawanie deserów – rodzaje deserów, wyjaśnianie klientom karty deserów, rekomendowanie deserów, wyjaśnianie składników, sposoby przyrządzania kawy.
26. Wszystko o winach – rodzaje win ze względu na szlachetne szczepy białe i czerwone, wiek, kraj pochodzenia, leżakowanie; sposoby przechowywania, otwierania i podawania win
27. Podawanie wina – rekomendowanie i opisywanie wina z karty win, prezentowanie wina przy kliencie, otwieranie wina – nazewnictwo procedury krok po kroku, prezentacja korka, rozmowa z klientem na temat smaku wina – szerokie nazewnictwo opisywanych czynności i używanych przyrządów
28. Organizacja bankietów – sporządzenie kosztorysu – nazewnictwo czynności - planowanie menu, rodzaje ustawienia stolików, rodzaje nakryć bankietowych, kalkulacje matematyczne w języku angielskim
29. Reagowanie na prośby klientów – rodzaje próśb klientów restauracji lub hotelu; zwroty używane w reakcjach grzecznościowych na prośby klientów
30. Postępowanie w sprawach skarg i reklamacji – nazewnictwo : rodzaje zażaleń klientów, reakcja na reklamację – rodzaje przeprosin, wyjaśnienie przyczyn problemu, propozycja rekompensaty
31. Udogodnienia dla klientów biznesowych – planowanie konferencji – ustawienie stolików w sposób konferencyjny, planowanie menu, nazewnictwo urządzeń biurowych/wykładowych potrzebnych podczas konferencji
32. Rachunki i płatności – przygotowanie rachunku hotelowego lub restauracyjnego, sposoby płatności, wliczanie podatku VAT i napiwków, wyjaśnianie rachunków na prośbę klienta, korygowanie błędów w rachunkach
33. Szukanie pracy – nauka pisania listu motywacyjnego w języku angielskim oraz CV, sposoby uzupełniania formularzy osobowych, ogłoszenia o pracę
34. Rozmowa w sprawie pracy – tematyka rozmów kwalifikacyjnych, opisywanie własnych kwalifikacji, doświadczenia i umiejętności
II. Struktury językowe

Uczniowie klasy Technikum nr 1 w Nowym Sączu o profilu Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych rozpoczynają naukę języka angielskiego zawodowego w klasie pierwszej, równolegle z językiem angielskim ogólnym. W szkole średniej, według założeń Nowej Podstawy Programowej kształcenia ogólnego (tom III, języki obce), ucząc się języka angielskiego na poziomie IV.1 osiągnęli już wczesno-średni poziom zaawansowania, co oznacza, że w średnim stopniu komunikacyjnym opanowali podstawowe struktury gramatyczne. Dlatego też, podczas zajęć języka angielskiego zawodowego zalecane jest jedynie powtórzenie i utrwalanie znajomości podstawowych struktur gramatycznych, jednak ze szczególnym uwzględnieniem przydatności tych struktur w pracy w branży gastronomicznej:

1. Czas teraźniejszy „Present Simple” ze szczególnym uwzględnieniem użycia w opisywaniu procedur przygotowania dań lub napojów, opisywaniu obowiązków pracowników oraz w prowadzeniu prostych konwersacji.
2. Czas „Present Continuous” ze szczególnym uwzględnieniem wyrażania krótkoterminowych planów na przyszłość, opisywania czynności, które wykonujemy w danej chwili, na przykład prezentując wykonanie jakiegoś dania lub napoju, opisywanie tymczasowych zajęć w restauracji lub kuchni czyli wyznaczanie obowiązków na dany dzień wieczór lub tydzień.
3. Konstrukcje „There is”, „There are” – wskazywania pomieszczeń oraz lokalizacji mebli i sprzętu w danym pomieszczeniu
4. Przyimki miejsca (in, on, at, in front of, behind, etc) – określanie, gdzie dana rzecz lub osoba się znajduje
5. Wyrażenia kolejności – ze szczególnym uwzględnieniem kolejności procedur w kuchni oraz porządku czynności wykonywanych przez pracowników gastronomicznych
6. Zaimki wskazujące – do wskazywania osób lub przedmiotów znajdujących się w pobliżu lub w oddali
7. Czas „Present Perfect” – zwracając szczególną uwagę na użycie go przy raportowaniu co dopiero wykonanych poleceń, na przykład mówiąc, że mięso zostało już pokrojone lub, że właśnie przywieziono świeże warzywa.
8. Czas „Past Simple” i „Past Continuous” – zwracając szczególną uwagę na ich użycie przy formułowaniu skarg i reklamacji, a dokładniej mówiąc, opisywaniu przyczyn i okoliczności danej skargi.
9. Sposoby wyrażania przyszłości: Czas „Future Simple” i konstrukcja „to be going to” – ze szczególnym uwzględnieniem użycia konstrukcji „will” przy reagowaniu na prośby klientów, czyli wyrażaniu reakcji spontanicznych np.; „Podamy Tiramisu zamiast lodów”, oraz podczas reagowania na skargi niezadowolonych klientów np.; „Oczywiście, natychmiast spełnię Pańską prośbę”, „Zaraz przyślę kelnera.” Konstrukcja „going to” posłuży nam do udziału w konwersacji wyrażając plany na niedaleką przyszłość oraz pytając o zamiary rozmówcy.
10. Czasowniki modalne – niezbędne w konwersacjach grzecznościowych oraz określaniu powinności i obowiązków w pracy – czasowniki modalne „can” i could” używane w prośbach i pytaniu o pozwolenie; czasownik modalny „should”, określający powinność; czasownik modalny „must”, wyrażający przymus oraz „mustn’t”, wyrażający zakaz; czasownik modalny „will”, stosowany podczas wyrażania próśb oraz czasownik modalny „would”, niezbędny (w konstrukcji „would like”) przy określaniu jednorazowych preferencji oraz pytaniu o preferencje klientów podczas dokonywania wyboru dań i napojów.
11. Stopniowanie przymiotników – konstrukcja potrzebna do porównywania smaków potraw i napojów np.; „łagodniejszy smak” oraz komentowania wyboru przez klienta danej potrawy lub napoju: „To jest najlepszy wybór na tą okazję, proszę pani” itp.
12. Pytania pośrednie – czyniące konwersację bardziej uprzejmą np. „Czy może mnie Pan poinformować ile kosztuje „półmisek rodzinny?”
13. Określanie ilości – wyrażenia „much”, „many”, „a lot of”, „some”, „any”, „a few”, „a little”, używane w celu pytania o ilość, określania ilości oraz pytania o cenę.
14. Tryb rozkazujący – konstrukcja niezbędna do wydawania poleceń i zakazów, np. „Podaj mi widelce.”, „Nie dolewaj więcej wody.”
15. Struktury formalne – konstrukcje gramatyczne stosowane w listach formalnych oraz konwersacjach biznesowych

Umiejętności (techniki) językowe

Podczas zajęć wykorzystane będą wszystkie umiejętności językowe czyli słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie, a ich zastosowanie będzie mieć związek z funkcjonowaniem w branży gastronomicznej:
1. Słuchanie – odtwarzanie naturalnych dialogów w restauracjach pomiędzy menadżerem i klientem, kelnerem i klientem, kelnerem i menadżerem restauracji, menadżerem i kucharzami, pomiędzy wszystkimi pracownikami restauracji oraz inne rozmowy z branży gastronomicznej. Sprawdzanie zrozumienia odbywa się za pomocą ćwiczeń typu: prawda-fałsz, test wielokrotnego wyboru, dopasowanie informacji do osoby mówiącej, streszczenie usłyszanego tekstu, wypisanie słów-kluczy.
2. Czytanie – wykorzystanie tekstów źródłowych z branży gastronomicznej, hotelarskiej oraz tekstów związanych rynkiem pracy np., karty dań i napojów, regulamin pracowni gastronomicznej, przepisy na potrawy i napoje, regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy w restauracji i hotelu, przykłady listów z reklamacją, przykłady formularzy rezerwacji, listy motywacyjne, podania o pracę, życiorys zawodowy, przykłady umów o pracę itp. Sprawdzanie zrozumienia odbywa się za pomocą ćwiczeń typu: dopasowanie nagłówków do odpowiednich akapitów, układanie akapitów w prawidłowej kolejności, określanie głównej myśli tekstu i wychwycenie słów-kluczy, test typu prawda-fałsz, test wielokrotnego wyboru, streszczanie tekstu, dopisywanie brakujących fragmentów.
3. Pisanie – teksty branżowe – nauka pisania podania o pracę, życiorysu zawodowego, zapytania ofertowe oraz odpowiedzi na zapytania ofertowe, komponowanie karty dań i napojów, wypełnianie rachunku dla klienta, wypełnianie formularza rezerwacji stolika i pokoju hotelowego, notowanie zamówienia klientów, plan menu na przyjęcia okolicznościowe, przygotowanie ankiety dla klientów dotyczącej usług lokalu gastronomicznego.
4. Mówienie – odgrywanie roli menadżera, kelnera, pracownika recepcji lub szefa kuchni w konwersacjach, w których nauczyciel lub kolega/koleżanka z grupy odgrywa rolę klienta lub innego pracownika restauracji; odgrywanie ról w symulacjach rozmów z menedżerem restauracji, kucharzami, barmanem, recepcjonistą; udział w rozmowie o pracę.

Sposoby oceniania zdobytych umiejętności

1. Kartkówka/Quiz – sprawdzanie na bieżąco opanowania słownictwa branżowego, stosowania przerobionych struktur gramatycznych w kontekście sytuacji branżowych.
2. Sprawdzian wiadomości – sprawdzenie danego działu tematycznego w formie pisemnej lub ustnej.
3. Test umiejętności pracy z tekstem źródłowym - czytanie ze zrozumieniem oraz dostosowane do niego ćwiczenia sprawdzające zrozumienie tekstu czytanego.
4. Test umiejętności pracy z tekstem źródłowym – słuchanie ze zrozumieniem oraz dostosowane do niego ćwiczenia sprawdzające zrozumienie tekstu słuchanego.
5. Wypowiedź pisemna – sprawdzenie umiejętności pisania tekstów branżowych, między innymi: korespondencja biznesowa, komponowanie kart dań i napojów, układanie przepisów na dania i napoje, uwzględniając składniki oraz procedurę wykonania, pisanie listu motywacyjnego, pisanie Curriculum Vitae, wypisanie zamówienia klienta, wypisanie rachunku dla klienta, uwzględniając podatek VAT oraz ewentualny napiwek wliczony w cenę posiłków.
6. Odpowiedź ustna - systematyczne sprawdzanie opanowania danej partii materiału oraz zorganizowanie, co najmniej raz w semestrze, egzaminu, który będzie odbywał się w szkolnej pracowni gastronomicznej i będzie polegał na zaplanowaniu i prezentacji planu przyjęcia okolicznościowego, ustalonego wcześniej z nauczycielem, oraz odgrywaniu ról różnych pracowników restauracji lub hotelu w rozmowie z nauczycielem.Pomoce naukowe

Niniejszy program nauczania został opracowany z uwzględnieniem bazy pomocy multimedialnych i audiowizualnych, którymi dysponuje Technikum nr 1 przy Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Nowym Sączu:
1. Pracownia językowa – sala wyposażona w słuchawki dla lektora i słuchaczy, które są wykorzystane do pracy z tekstem słuchanym oraz pracy w parach przy ćwiczeniu dialogów.
2. Tablica multimedialna – wykorzystanie prezentacji multimedialnych do nauczania danego materiału, ćwiczenia multimedialne dotyczące rozmieszczenia naczyń, szkła i sztućców na stoliku klienta, odtwarzanie filmów instruktarzowych i wiele innych zastosowań.
3. Pracownia komputerowa – wykorzystanie Internetu do poszukiwania ogłoszeń o pracę i wzorów podania o pracę oraz CV, do korzystania ze słowników branżowych, do wyszukiwania anglojęzycznych przepisów kulinarnych, do oglądania „online” pokazów barmańskich oraz programów kulinarnych.
4. Odtwarzacz CD – odtwarzanie tekstów źródłowych przeznaczonych do ćwiczeń na rozumienie tekstu słuchanego.
5. Telewizor z odtwarzaczem DVD – oglądanie prawdziwych, anglojęzycznych programów kulinarnych oraz reportaży dotyczących pracy w branży gastronomicznej, wykorzystując zasoby audiowizualne biblioteki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Nowym Sączu.Bibliografia
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (wersja podpisana przez Ministra Edukacji Narodowej i opublikowana w Dzienniku Ustaw RP, Nr 4, z dnia 15 stycznia 2009). www.men.gov.pl
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Pozycja 184. www.men.gov.pl
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
• Podstawa Programowa dla zawodu Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych 343404, opracowana na bazie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. www.koweziu.edu.pl
• „English for Restaurant Workers, second edition”, Renee Talalla, Compass Publishing 2008
• “Highly Recommended English for the hotel and catering industry”, Trish Stott, Rod Revell, Oxford University Press, 2008
• “Ready to Order – Elementary English for the restaurant industry”, Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta, Pearson Education Limited, 2002
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8292


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.