Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Agata Orpik, 2012-06-11
Dąbrowa Białostocka

Zajęcia artystyczne, Program nauczania

Program autorski zajęć artystycznych w Gimnazjum

- n +

PROGRAM AUTORSKI

ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH

W GIMNAZJUMMgr Agata Orpik
Nauczycielka ZSS Gimnazjum nr 1
W Dąbrowie Białostockiej

I. Wstęp

Zajęcia artystyczne w szkole gimnazjalnej są ważnym elementem w
edukacji młodzieży. Pogłębiają i rozwijają wiedzę o sztuce a także
rozbudzają wrodzone, manualne zdolności uczniów, którzy w tym
okresie są na etapie
kryzysu twórczego. Próby samodzielnego tworzenia często kończą się niezadowoleniem z efektów własnej pracy. Pogłębiający się kryzys twórczości plastycznej doprowadza czasami do całkowitej rezygnacji z własnych wypowiedzi artystycznych.
Kultura estetyczna i artystyczna niesie ze sobą system wartości niezbędnych do ogólnego rozwoju osobowości uczniów. Zrozumienie dzieł wielkich mistrzów jak i twórczości innych ludzi powinno być poparte własną twórczością plastyczna, ze zrozumieniem środków artystycznego przekazu tj.; barwa, przestrzeń, faktura, linia, kompozycja itd. Uczniowie zdobywając wiedzę i umiejętności mogą wnikliwiej odbierać i analizować prace plastyczne.
Program nauczania zawiera wszystkie istotne treści, pozwalające poznać sztukę wielkich artystów jak i własnego regionu. Przedstawia zagadnienia plastyczne, rodzaje technik i wykorzystywanych materiałów. Gdzie uczniowie – przyszli odbiorcy sztuki sami stają wobec próby tworzenia.
Mogą przekazać własne emocje, które często nie rozładowane we właściwy sposób stają się źródłem problemów.
Zmagania z własną twórczością, radość tworzenia, wzruszenia towarzyszące dostrzeganiu piękna w otaczającym świecie , stają się niezwykle istotnym elementem budującym osobowość młodego człowieka.


II. Cele edukacyjne

1. Cele ogólne:

- przyswojenie przez uczniów podstawowych umiejętności twórczego działania;
- rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej;
- wdrażanie do samodzielnego tworzenia;
- zapoznanie uczniów ze sztuką we wszystkich jej przejawach (zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym);
- umiejętność analizowania i interpretowania dzieł sztuki;
- umożliwienie bezpośredniego kontaktu uczniów z twórczością plastyczną;

2. Cele szczegółowe:

- kształcenie umiejętności rysowania, malowania, rzeźbienia w stopniu uzależnionym od wrodzonych predyspozycji uczniów
- rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;
- przyswajanie terminów i pojęć plastycznych oraz swobodne i prawidłowe używanie ich w swoich wypowiedziach;
- kształcenie umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi dla wyrażania własnych przeżyć, przedstawiania określonych treści;
- rozwijanie wyobraźni artystycznej uczniów;
- rozwijanie percepcji i ekspresji twórczej – dostrzeganie i odbiór oraz rozumienie i przeżywanie wartości wizualnych w sztuce i otaczającym świecie;
- umiejętność swobodnego wypowiadania się na temat sztuki;
- rozpoznawanie dzieł i ich twórców charakterystycznych dla danej epoki;
- kształcenie wrażliwości estetycznej;
- wyrabianie umiejętności rozumienia ekspresji innych;
- uświadomienie roli sztuki w takich dziedzinach jak: film, moda, reklama itd.;
- interpretowanie dzieł pod względem treści i formy;
- wyrabianie nawyku i potrzeby świadomego uczestniczenia w kontakcie ze sztuką poprzez oglądanie wystaw;
- kształcenie kultury plastycznej (wrażliwości na piękno, umiejętności odróżniania sztuki o wartościach artystycznych od kiczu i masowej tandety);
- kształcenie postawy tolerancji wobec zjawisk artystycznych;
- umiejętność organizowania pracy oraz celowego doboru metod w działaniach plastycznych;

III. Główne założenia programowe:

- działalność twórcza uczniów;
- budzenie zainteresowania sztuką dawną i współczesną;
- umiejętność wykorzystywania wiadomości teoretycznych w praktyce;
- wyrabianie szacunku do pracy własnej i innych;
- twórczość regionalna;
- główne zabytki w mieście i najbliższej okolicy;
- sylwetki wielkich twórców
- charakterystyka warsztatu artysty;
- techniki i materiały plastyczne;
- środki wyrazu artystycznego


IV. Charakterystyka materiału nauczania , osiągnięcia uczniów.

Materiał w programie nauczania zajęć artystycznych w gimnazjum został podzielony na pięć części, które są złożone z mniejszych sekwencji. Dzięki temu – w zależności od tempa przerabianego materiału – nauczyciel może omawiać poszczególne wątki tematyczne, rozbudowując je lub ograniczając.

1.Część pierwsza .Działalność plastyczna uczniów – kompozycje płaskie;

- twórczość indywidualna, grupowa, zespołowa;
- malowanie i rysowanie w oparciu o naturę lub wyobraźnię z omówieniem środków wyrazu plastycznego tj.: barwa, światłocień, kontrast, perspektywa, kompozycja itd.;
- czerpanie inspiracji z przyrody, dzieł wielkich artystów, własnego otoczenia;
- zdobywanie i wykorzystywanie wiedzy o tradycyjnych i nowatorskich technikach plastycznych;
Osiągnięcia uczniów:
Uczeń:
- potrafi wykonywać szkice rysunkowe i malarskie z natury i wyobraźni;
- umie dobierać odpowiednie środki wyrazu plastycznego do wykonania własnej pracy malarskiej, rysunkowej;
- rozróżnia rodzaje kompozycji, perspektywy, barwy, linii itd.;
- potrafi posługiwać się określoną techniką malarską, rysunkową;

2.Część druga. Działalność plastyczna uczniów
– kompozycje przestrzenne i półprzestrzenie;

- twórczość indywidualna, grupowa, zespołowa;
- rzeźbienie, lepienie, konstruowanie układów i kompozycji płaskich i przestrzennych z omówieniem środków tj.: faktura, bryła, kompozycja, dynamika, ruch itd.;

Osiągnięcia uczniów:
Uczeń:
- potrafi wykonać kompozycję płaską lub przestrzenną na dany temat;
- potrafi określić rodzaj brył (płaska, przestrzenna);
- rozumie pojęcia: faktura, dynamika, statyka, kompozycja;

3.Część trzecia .Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu zajęć artystycznych;

- oglądanie filmów o sztuce, slajdów;
- analiza obrazów na podstawie reprodukcji;
Osiągnięcia uczniów:
Uczeń:
- potrafi określić epokę, w której powstało omawiane dzieło;
- wyróżnia elementy analizy obrazu (autor, tytuł, data, dziedzina, gatunek);
- omawia lub opisuje dzieło sztuki na poziomie dosłownym, podając treść (co lub kogo przedstawia) i zastosowane środki wyrazu plastycznego (kompozycja, plany w obrazie, gama kolorystyczna, faktura, kontrast, światłocień, przestrzeń itd.);
- rozpoznaje techniki malarskie na przedstawionych reprodukcjach obrazów;
- zna zasób terminów plastycznych i potrafi się nimi trafnie posługiwać;

4.Część czwarta. Wystawy plastyczne. Estetyka w życiu codziennym.

Osiągnięcia uczniów:
Uczeń:
- dostrzega potrzebę kontaktu ze sztuką;
- zna rolę plastyki w kształtowaniu środowiska;
- rozumie pojęcia: funkcjonalność, estetyka, oryginalność i potrafi zastosować je w wypowiedziach na temat życia codziennego;
- oglądając, wartościuje omawiane dzieło, pracę plastyczną i uzasadnia swoje stanowisko;
- zna twórczość regionalną, zabytki w mieście i okolicy;
- zna muzea, galerie, wystawy, i rozumie ich rolę i przeznaczenie;5. Część piąta. Konkursy plastyczne. Wystawy indywidualne, grupowe, zbiorowe.

Osiągnięcia uczniów:
Uczeń:
- dostrzega potrzebę aktywności twórczej;
- potrafi tranie dobrać technikę plastyczną do realizowanego tematu;
- stosuje w swojej pracy ciekawe, oryginalne pomysły
- wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

V. Realizacja założeń programowych.

1. Organizacja zajęć:

- odbywają się raz w tygodniu w klasach drugich i trzecich
- zajęcia trwają po 45 min.
- praca jest systematyczna i planowa.

2. Pomoce naukowe:

- słownik terminów plastycznych,
- wybrane przez nauczyciela reprodukcje obrazów,
- przykładowe prace plastyczne,
- filmy, slajdy, czasopisma o sztuce, albumy
- karty pracy,
- ekspozycje wystaw
- przybory malarskie.3.Procedury osiągania celów:

- próby indywidualnej interpretacji dzieł;
- projekty kompozycji płaskich, przestrzennych i pół przestrzennych przy użyciu różnych materiałów ;
- szkice i studia rysunkowe i malarskie z natury, indywidualna interpretacja modeli różnymi środkami plastycznymi;
- rozwiązywanie tematów w sposób indywidualny, oryginalny związany z własnymi przeżyciami;
- szkice rysunkowe i malarskie z wyobraźni;
- projekty dekoracji szkolnych;
- pomysły plastyczne uczniów;
- interpretowanie tematu i formy w dziele sztuki;
- wykorzystanie poznanych technik przy tworzeniu własnych prac plastycznych;
- udział w konkursach, wystawach.

VI. Ewaluacja programu:

- ocena na podstawie osiągnięć uczniów,
- ankiety przeprowadzone wśród uczniów.


Opracowała :
Agata Orpik
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9924
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016