Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Mieczysław Góralski, 2012-09-19
Białogard

Awans zawodowy, Sprawozdania

Sprawozdanie na nauczyciela dyplomowanego

- n +


SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU
ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGOOpracował: mgr Mieczysław Góralski
Stopień:nauczyciel mianowany
Stanowisko:nauczyciel
Miejsce stażu:Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie
Wymiar stażu:2 lata 9 miesięcy
(01.09.2009-31.05.2012)

Wstęp

W okresie od 01.09.2009 r. podjąłem starania o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Opracowałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Mój staż trwał 2 lata i 9 miesięcy. W tym czasie wypełniałem zaplanowane zadania z poszczególnych sfer rozwoju zawodowego , realizując tym samym założone cele. Realizując zadania edukacyjno-wychowawcze starałem się spełniać oczekiwania , dostosowując je do potrzeb naszej placówki.
Moje najważniejsze cele w pracy zawodowej to :
1. Doskonalenie form i metod pracy.
2. Realizowanie zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.
3. Uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia.
Mój plan rozwoju zawodowego uwzględniał założenia planu rozwoju placówki oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie trwania stażu kontynuowałem wiele z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane były bezpośrednio z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy oraz te, które służyły poszerzeniu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Opis i realizację przeprowadzonych działań przedstawiłem według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zapoznałem się z dokumentami i procedurami awansu zawodowego, przeanalizowałem przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne i inne rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - m.in. :
- Kartą Nauczyciela, ustawą z 26 stycznia 1982 r.
(Dz. U. z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz.2593 z 8.12.2004r.);
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 214 poz. 1580 z 2007 r.).
Na podstawie zdobytej wiedzy opracowałem projekt planu rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałem działania mające na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz realizację zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki, służące podnoszeniu jakości pracy placówki. Sporządziłem szereg niezbędnych wykazów, notatek i innych treści, służących mi nie tylko jako dokumenty potrzebne do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, ale również jako narzędzia mojej pracy zawodowej. Po analizie i autorefleksji określiłem kierunek mojego rozwoju a także mocne i słabe strony.
Do mocnych stron należą:
- wieloletnie doświadczenie w zawodzie
- zamiłowanie do wykonywanej profesji
- umiejętność łączenia teorii z praktyką i jej przekazywanie
- doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej
- łatwość przyswajania nowych umiejętności
- dobre kontakty z młodzieżą
- wytrwałość w pokonywaniu trudności
- umiejętne wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia praktycznego w poszerzaniu bazy dydaktycznej szkoły(wykonywanie ławek szkolnych,naprawy bieżące maszyn i urządzeń itp.).
Do słabych stron zaliczyłem:
- słabo doposażone zaplecze dydaktyczne
- brak alternatywnej możliwości prowadzenia zajęćNa tej podstawie opracowałem projekt planu rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałem działania mające na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz realizację zadań wykraczających poza ramy wykonywanych obowiązków.
W okresie od 01.09.2009 r. podjąłem starania o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Opracowałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Mój staż trwał 2 lata i 9 miesięcy. W tym czasie wypełniałem zaplanowane zadania z poszczególnych sfer rozwoju zawodowego , realizując tym samym założone cele. Realizując zadania edukacyjno-wychowawcze – opiekuńcze , starałem się spełniać oczekiwania , dostosowując je do potrzeb naszej szkoły.
W trakcie odbywania stażu uczestniczyłem w różnych formach doskonalenia(szkolenia,kursy,warsztaty) takich jak:
- szkolenie na temat (Procedury organizacji, przygotowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego ) prowadzący J. Kwiecień, szkolenie w ramach WDN
- kurs SEP dający uprawnienia do eksploatacji oraz wykonywania prac elektrycznych do 1kV,
- szkolenie (Ewaluacja, zadania, rodzaje i narzędzia) przeprowadzone przez panią A. Kiełb z CEN Koszalin,
- szkolenie dotyczące (Procedur organizacji, przygotowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010/2011) przeprowadzony w ramach WDN przez pana G. Jackiewicza,
- szkolenie (Dopalacze- przeciwdziałanie,rozpoznawanie) prowadzone przez pana A. Piwowarczyka z Komendy
Powiatowej Policji w Białogardzie,
- szkolenie (Zakres pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole ) prowadząca pani A. Kiełb z CEN Koszalin,
- szkolenie ( Podstawa programowa kształcenia ogólnego z elementami projektu podstawy programowej kształcenia w zawodzie ) przeprowadzone przez konsultanta CEN w Koszalinie Panią M. Rink- Przybylską.
- szkolenie ( Jak napisać program nauczanie
w oparciu o podstawę programową kształcenia zawodowego) organizowane przez CEN Koszalin, prowadzący dr J. Diaczuk.
- szkolenie z zakresu ochrony p.poż prowadzone przez pana Leszka Dziedzica inspektora do spraw BHP
- szkolenie z zakresu instrukcji bezpieczeństwa ewakuacji w razie pożaru dla ZSP w Białogardzie
- szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli
- szkolenie ( Edukacyjna wartość dodana ) prowadząca J. Suckiel z CEN Koszalin,
- warsztaty (Emisji głosu i mowy zawodowej Pt. ,,Mówię świadomie”) prowadzone przez panią prof.dr hab. Elżbietę Wtorowską z Poznania,
- wiosenne zespoły metodyczne:
• Projektowanie zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym- CEN Koszalin,
• Kryterialne ocenianie w kontekście egzaminu zawodowego- CEN Koszalin,
• Organizacja kształcenia zawodowego – CEN Koszalin,
• Praktyczne aspekty budowy szkolnego planu nauczania - CEN Koszalin
Chcąc poszerzyć swoje kwalifikacje uczestniczyłem w kursie organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP który kończył się egzaminem kwalifikacyjnym.
Uzyskałem uprawnienia do wykonywania prac oraz eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV.
Jednakże nie umożliwiało to prowadzenia zajęć
o kierunku elektrycznym dlatego po półrocznym przygotowaniu przystąpiłem do egzaminu w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku który zdałem pozytywnie uzyskując tytuł mistrza elektryka .
Ważnym elementem mojej edukacji było uzyskanie w 2007r.dyplomu magistra po ukończeniu studiów o kierunku pedagogicznym w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Wiedza ta procentuje w kontaktach z człowiekiem a jest to podstawowy aspekt mojej pracy .
Na szkolnych zebraniach z rodzicami starałem się uwrażliwiać ich na zagrożenia z jakimi mogą się zetknąć uczniowie (przemoc używki) i sposobem postępowania w tych sytuacjach .Służyłem pomocą i radą przy organizowaniu spotkań klasowych (wigilia, andrzejki) oraz pozyskiwaniu sponsorów dla szkoły a także w przypadkach szczególnych organizowana była pomoc finansowa lub materialna.
§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Przez cały okres swojej pracy zawodowej starałem się korzystać z technik informacyjnych i komunikacyjnych w celu usprawnienia, ułatwienia, urozmaicenia swojego warsztatu i metod pracy oraz w celu archiwizacyjnym.
W dobie XXI w. nieodzownym narzędziem pracy jest komputer, a wykorzystanie technik komputerowych w jej organizacji elementem wręcz niezbędnym. To nie tylko usprawniło cały mój proces rozwoju zawodowego, ale również niosło ze sobą wiele innych korzyści tj. przepływ i dostęp do informacji, możliwość poszukiwania nowych rozwiązań w pracy z uczniami, zdobywanie i dzielenie się doświadczeniem, gruntowniejszy sposób weryfikacji.
Komputer stał się więc narzędziem powszechnie przeze mnie stosowanym, a technikę komputerową i informacyjną wykorzystuję praktycznie codziennie.
Korzystałem między innymi z następujących stron i portali internetowych:
- www.men.gov.pl
- www.cke.edu.pl
- www.profesor.pl
- www.literka.pl
- www.koweziu.edu.pl
- www.edukacja.edux.pl
- www.centrum edukacji nauczycieli Koszalin
-www.publikacje.edux.pl
Materiały takie jak scenariusze zajęć, programy autorskie, plany wynikowe, plany rozwoju zawodowego nauczyciela opublikowałem na stronach internetowych.
Korzystając z programu Microsoft Word,Excel,Power Point i zasobów sieci Internet przygotowywałem różnego rodzaju materiały i pomoce dydaktyczne:
- sprawozdania, plany pracy i przejść uczniów na działy, notatki służbowe itp.
- pomoce wizualne, np. prezentacje, tabele, projekty,
- scenariusze zajęć, konspekty, plany wynikowe
- rysunki techniczne
Cała dokumentacja związana z awansem zawodowym była opracowywana z wykorzystaniem komputera jako podstawowe narzędzie pracy.
§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć.

Aktywnie uczestniczyłem w posiedzeniach rady pedagogicznej
często zabierając głos w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły zarówno od strony dydaktycznej, wychowawczej jak również technicznej i bezpieczeństwa bhp.W trakcie pełnienia obowiązków społecznego inspektora pracy relacjonowałem sprawy dotyczące bezpieczeństwa na terenie naszej szkoły i podległego internatu.
Przedstawiłem gronu pedagogicznemu mój autorski program
zajęć wyrównawczych pt:,, Zajęcia praktyczne –sprawdź teorię w praktyce”.
Dzieliłem się swoją wiedzą poprzez uczestnictwo w komisjach powoływanych w szkole, takich jak:
- komisja do spraw bhp
- komisja maturalna,
- komisja egzaminów zawodowych część pisemna
- komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna,
- komisja inwentaryzacyjna
- komisja do spraw dofinansowania dokształcania zawodowego nauczycieli
Brałem czynny udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego mechaniczno- elektrycznego gdzie w czasie posiedzeń dzieliłem się wiedzą i umiejętnościami z kolegami i koleżankami nauczycielami. Uczestniczyłem w opracowywaniu PSO z tych przedmiotów jak również ustalaniu kryteriów -wymagań na poszczególne oceny.
Bardzo ważnym aspektem mojej pracy jest pomoc innym nauczycielom poprzez dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami realizuję to poprzez rozmowy we własnym gronie szkolnym innymi nauczycielami z okolicznych szkół jak i na forach internetowych.Sądzę że opracowane prze ze mnie materiały które udostępniłem a także zamieściłem na stronach internetowych pomogą innym w rozwoju zawodowym i ułatwią drogę awansu.Zapraszałem też koleżanki i kolegów na lekcje otwarte gdzie mogłem zaprezentować sposób i metody prowadzonych prze ze mnie zajęć.Zajęcia obserwowane które przeprowadziłem w czasie trwania stażu to:
- Praktyczna realizacja projektu części maszyny obserwowana przez pana G.Jarosza
- Dobór kuł zębatych w gitarze frezarki obwiedniowej
obserwowana przez pana G.Jarosza
- Montaż i demontaż podzespołów elektrycznych w maszynach obserwowana przez pana A.Dudzika
- Skrobanie,docieranie,polerowanie obserwowana przez panią K.Smagur
- Lutowanie miękkie obserwowane przez panią M.Nadziejko
- Zdejmowanie powłok elektroizolacyjnych obserwowana przez pana T.Jarosza
- Posługiwanie się narzędziami pomiarowymi wielkości mechanicznych obserwowana przez J.Kubisia
Organizując zajęcia otwarte, na które zapraszam moje koleżanki i kolegów, mam przede wszystkim na uwadze możliwość podzielenia się z nimi swoimi doświadczeniami.
Jednocześnie mam świadomość, że w pracy pedagogicznej zawsze trzeba się liczyć z możliwością popełniania błędu
W związku z tym prosiłem biorących udział w moich zajęciach aby zechcieli je ocenić. Taka ocena była punktem wyjścia do przemyśleń, refleksji i prawidłowej samooceny własnej.


§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programy działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną.

Na początku stażu postanowiłem opracować i wdrożyć program zajęć wyrównawczych dla mechaników ponieważ z moich obserwacji wiem że ilość czasu przewidziana w programie nauczania na opanowanie obszernego materiału nie dla wszystkich uczniów była w pełni wystarczająca.
Program zajęć wyrównawczych ,,Zajęcia praktyczne- sprawdź teorię w praktyce” opracowałem z myślą o ucz¬niach klasy technikum mechanicznego które przeprowadzane były w wymiarze 40 godzin realizowane w systemie 2 godzinnym co drugi tydzień z określonej partii materiału. Zadaniem tego programu jest ułatwienie przyswojenia wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych w ramach realizacji programu nauczania oraz zrozumienie i zastosowanie teorii w działaniach praktycznych. Pozwoliło to na realizację oczekiwań moich i uczniów. Przekazana wiedza będzie przydatna w życiu , a jej treści powinny zachęcać ucznia do samodzielnych działań przy zastosowaniu odpowiednich metod pracy. Rozwijają one jego swobodę w dochodzeniu do wiedzy, rozbudzają podmiotowy udział ucznia w edukacji oraz kształcą motywację do pracy nad sobą oraz pomagają w pogłębianiu swoich zdolności i zainteresowań. Jest to o tyle istotne że na zajęcia wyrównawcze przychodzi się z własnej i nieprzymuszonej woli, ponieważ są one nadobowiązkowe a uczeń uczestniczy w takich zajęciach po to, by lepiej zrozumieć i wiedzieć więcej, a z wyników swojej pracy nie jest rozliczany za pomocą klasycznej oceny.
Sama obecność uczniów na ćwiczeniach nadobowiązkowych świadczy o potrzebie prowadzenia takich zajęć a efekty choć to na pewno nie tylko moja zasługa są budujące.Zdawalność uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych znacznie
wzrosła i jest bardzo wysoka.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

W trakcie godziny dodatkowej prowadziłem z uczniami klas I, II, III, IV TM zajęcia na których zapoznawałem uczniów z przepisami- procedurami jakimi będą mieli do czynienia w trakcie zdawania egzaminu zawodowego z części teoretycznej i praktycznej. Pilotażowo rozwiązywałem zadania na podstawie dokumentacji z ubiegłych lat zgodnie z obowiązującymi w takich przypadkach wymogami i atmosferą egzaminu. Miało to w dużym stopniu pomóc przygotować kandydatów mechaników do przełomowego etapu w ich życiu. Nad obowiązkowość tych zajęć sprawiała, ze uczęszczała na nie autentycznie tylko grupa chętnych zainteresowanych osób. W części teoretycznej uczniowie rozwiązywali wiele zadań z ekonomii i przedsiębiorczości, która obok egzaminów będzie im niezbędna i ułatwi start życiowy.
Niektórym absolwentom naszej szkoły nie powiodły się egzaminy zawodowe, chcąc im ułatwić ponowne zdawanie egzaminu na ich prośbę i po uzgodnieniu z dyrektorem mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach dołączając do grupy młodszych kolegów. Absolwenci którzy skorzystali z tej możliwości to Ignaczak Mariusz,Komar Dawid i Rajszys Kamil. Zamierzają przystąpić do egzaminu to w tym roku.
Celem urozmaicenia zajęć zaplanowałem po uzgodnieniu z dyrektorem i kolegą G. Jaroszem wspólne wyjścia z grupami uczniów na spotkania i wycieczki, których celem było przybliżenie wejścia na rynek pracy, a były to:
- spotkanie z przedstawicielem Młodzieżowego Centrum Kariery w Białogardzie ( odbyła się prelekcja na temat przygotowania i wejścia Młodzieszyna rynek pracy)
-wycieczka do Młodzieżowego Centrum Kariery w Białogardzie, gdzie uczniowie zapoznali się ze sposobem poszukiwania pracy, pisania CV, gromadzeniem niezbędnej dokumentacji oraz właściwego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej
- uczestnictwo w Targach Edukacji Pracy zorganizowanych w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie.
Przedstawiono tam oferty edukacyjne i usługi z zakresu doradztwa zawodowego, a także możliwości podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Udostępniono im aktualne oferty pracy.
Ze względu na trudności kadrowe naszej szkoły do jednego z ważniejszych zadań jakie postawiłem sobie na drodze rozwoju zawodowego było poszerzenie zakresu działań szkoły poprzez podniesienie własnych kwalifikacji- umiejętności, możliwości kształcenia dydaktycznego w innym kierunku zawodowym. Realizacje tego celu rozpocząłem poprzez przygotowanie się do egzaminu elektrycznego na uprawnienia SEP, który zdałem pomyślnie w styczniu 2010r. Świadectwo to pozwalało na pracę przy naprawie i konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kV, ale nie dawało uprawnień do nauczania w tym kierunku. Po ponad pół rocznym przygotowania w którym to okresie dużo życzliwości i pomocy w tym zakresie udzielili mi koledzy, a szczególnie Pani Grzegorz Jarosz. Na początku września 2010, przystąpiłem do egzaminu kwalifikacyjnego, który zdałem pomyślnie, uzyskując dyplom i tytuł mistrza w zawodzie elektryk. Tym samym cel został w pełni osiągnięty. Wykorzystując moje uprawnienie samodzielnie dokonywałem przeglądu- naprawy instalacji elektrycznej, oświetleniowej jak i siłowej na podległych mi działach takich jak: dział montażowni, dział maszyn, dział spawalni, dział kuźni.
W ramach tego punktu organizowałem wycieczki do:
- firma VECTOR w Białogardzie
Dysponuje ona obrabiarkami sterowanymi numerycznie (szczególnie interesujące i przydatne dla uczniów Technikum Mechanicznego kształconych w tym kierunku )
- zwiedzanie elektrowni wodnej w Rościnie, połączonej z oględzinami rozdzielni średniego napięcia w Białogardzie.
Brałem udział w organizowaniu imprez szkolnych takich jak:
- Pierwszy Dzień Wiosny
- Dzień Przeciw Przemocy

Z firmą VECTOR nawiązałem współprace od której pozyskuję nieodpłatnie materiały i narzędzia przydatne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Od kilku lat firma sponsoruje ubiory firmowe – robocze dla klas Technikum Mechanicznego. Jest jeszcze kilka firm z którymi współpracuję i pozyskuję materiały wzbogacając tym samym zaplecze materiałowe, narzędziowe i dydaktyczne szkolnej pracowni.Tymi firmami są:
- Firma usługowo- handlowa LOGISTIK Białogard
- Firma ,,Bud-Metal” Białogard
- Firma ,,Dun-Dun” skup metali żelaznych Białogard
- Zakład Naprawy Samochodów Daniel Maszczak Białogard
Jak i wiele pomniejszych firm których tu nie wymieniłem bo były to darowizny jednorazowe.
Część materiałów jest przekazywana przez zaprzyjaźnione osoby, który znając realia i potrzeby szkoły przekazywały je wiedząc, ze zostaną właściwie spożytkowane. Własnymi siłami i przy pomocy uczniów utworzyłem małą narzędziownię działu mechanicznego, którą wyposażyłem w przeszklone gabloty, gdzie zdeponowane są narzędzia dla potrzeb prowadzonych zajęć dydaktycznych. Tzw. Materiały do obróbki są zmagazynowane na oddzielnym regale, gdzie są pobierane w miarę zaistniałych potrzeb. Park maszynowy jak i wyposażenie działów wymaga ciągłej dbałości, aby były sprawne technicznie i zachowywało właściwe parametry przy użytkowaniu. Samodzielnie staram się utrzymywać te działy w nienagannym stanie technicznym, aby można było bezpiecznie przeprowadzać zajęcia praktyczne. W czasie pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy dbałem i nadal dbam, aby ćwiczenia były prowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Swoje spostrzeżenia i uwagi wymieniałem z dyrektorem szkoły, a wyniki przeprowadzanego komisyjnie przeglądu okresowego stanu BHP obiektu szkoły, CKP i Internatu były podawane do wiadomości na zebraniach rad pedagogicznych.


§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


Realizując zadania z tego punktu starałem się w pierwszej kolejności nawiązać współpracę z organizacjami, instytucjami i podmiotami, które w swych głównych założeniach mają działać na rzecz dziecka i szeroko pojętej edukacji.
Organizacjami z którymi nawiązałem współprace są:
- Komeda Powiatowa Policji w Białogardzie
Odbyła się prelekcja na lekcji wychowawczej na temat: „Bezpieczne wakacje, przeciwdziałanie zażywaniu dopalaczy.”
- Straż Pożarna w Białogardzie
Odbyła się prelekcja na temat zagrożeń pożarowych
(wykonanie przez uczniów uniwersalnych kluczy kominiarskich dla potrzeb straży pożarnej )
- Służba zdrowia
Odbyły się prelekcje i zajęcia na następujące tematy:
• Trucizny i uzależnienia- konsekwencje zdrowotne i społeczne
• Informacja o grypie i zapobieganiu jej
• Narkotyki niosą śmierć
• Pierwsza pomoc i bezpieczeństwo
-Młodzieżowe Centrum Kariery w Białogardzie
Organizacja prelekcji- wykładu na temat wejścia młodzieży na rynek pracy
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku
Współpraca w zakresie pomocy i doradztwa technicznego
-Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białogardzie
Nawiązanie współpracy, zapoznanie z procedurami postępowania i kierowania do poradni
- Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie
Nawiązanie współpracy. Pomoc merytoryczna, praktyczna i dydaktyczna.
-,,Amber”klub młodzieżowy przy LOK w Białogardzie
Pomoc i uczestnictwo w organizacji imprez dla dzieci i młodzieży.

Podczas trwania stażu współpracowałem z pedagogami szkolnymi w zakresie diagnozowania a następnie rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów. Wymieniałem informacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków. Konsultowałem swoje spostrzeżenia dotyczące uczniów mających trudności w nauce oraz problemy z przestrzeganiem podstawowych norm zachowania. Wspólnie ustalaliśmy metody postępowania wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze, podejmowaliśmy decyzje o interwencji w domu uczniów dotyczące okresu dojrzewania i higieny osobistej.
Większość przypadków to tylko czasowa niedyspozycja uczniów i przeważnie nie wymagały dalszej interwencji mojej czy pedagogów . Współpraca z pedagogami umożliwiła właściwe wsparcie dla wielu uczniów z trudnościami w nauce, niskiej frekwencji czy przyczynami natury osobistej. Wspólnie szukaliśmy właściwych metod i środków dążąc do pozytywnych rozwiązań problemów uczniów.


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
W czasie odbywania stażu szczególnie w pierwszych tygodniach roku szkolnego starałem się zapoznać z dokumentacją osiągnięć edukacyjnych uczniów z którymi miałem prowadzić zajęcia. Kontaktowałem się z wychowawcami tych klas w celu pogłębienia wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i środowiska w którym funkcjonują uczniowie. Uczniowie którzy w pierwszych tygodniach nauki wymagali „szczególnej” uwagi dawali tym samym sygnał o pewnych problemach z którymi się zmagają lub mają potrzeby wychowawcze czy rodzinne. W takich przypadkach podejmowałem odpowiednie działania z zastosowaniem takich narzędzi jak na przykład:
• rozmowa z uczniem,
• rozmowa z wychowawcą,
• rozmowa z rodzicami lub opiekunem,
• rozmowa z pedagogiem szkolnym,
• wywiad środowiskowy
• skierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Poniżej przedstawiam dwa przypadki rozwiązywania problemów edukacyjnych:
1. Przypadek, problem zachowania higieny osobistej:
2.Przypadek, problem agresji słownej i arogancji.

Zakończenie
W czasie trwania mojego stażu starałem się sprostać wymaganiom, jakie stawia wprowadzana reforma edukacji. W większości - udało mi się zrealizować założone w planie rozwoju zawodowym zadania. Poszerzyłem swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno wychowawcze oraz efektywnie przyczyniłem się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wykonywany zawód nauczyciela nakłada na mnie nieustanną weryfikację własnych dokonań zawodowych i metod pracy. W swojej działalności pedagogicznej wykorzystywałem nowoczesne środki i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój młodego człowieka. Ucznia traktuję podmiotowo, doceniam jego zaangażowanie i wkład pracy na miarę jego możliwości. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliłem się z innymi nauczycielami poprzez zajęcia otwarte. Aktywnie pracowałem w szkole.Na jej rzecz wykonywałem wiele prac wraz z uczniami. W czasie pracy pedagogicznej byłem wielokrotnie wyróżniany nagrodą dyrektora szkoły. Współpracowałem z różnymi instytucjami oraz udzielałem się w życiu społecznym. Posiadłem umiejętności stosowania technologii komputerowej. Umiem dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Jestem pewny, iż efekty zadań, które wykonałem, będą procentować w mojej dalszej pracy zawodowej.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 12313
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016