AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mieczysław Góralski, 2012-09-19
Białogard

Awans zawodowy, Sprawozdania

Sprawozdanie na nauczyciela dyplomowanego

- n +


SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU
ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGOOpracował: mgr Mieczysław Góralski
Stopień:nauczyciel mianowany
Stanowisko:nauczyciel
Miejsce stażu:Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie
Wymiar stażu:2 lata 9 miesięcy
(01.09.2009-31.05.2012)

Wstęp

W okresie od 01.09.2009 r. podjąłem starania o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Opracowałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Mój staż trwał 2 lata i 9 miesięcy. W tym czasie wypełniałem zaplanowane zadania z poszczególnych sfer rozwoju zawodowego , realizując tym samym założone cele. Realizując zadania edukacyjno-wychowawcze starałem się spełniać oczekiwania , dostosowując je do potrzeb naszej placówki.
Moje najważniejsze cele w pracy zawodowej to :
1. Doskonalenie form i metod pracy.
2. Realizowanie zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.
3. Uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia.
Mój plan rozwoju zawodowego uwzględniał założenia planu rozwoju placówki oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie trwania stażu kontynuowałem wiele z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane były bezpośrednio z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy oraz te, które służyły poszerzeniu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Opis i realizację przeprowadzonych działań przedstawiłem według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zapoznałem się z dokumentami i procedurami awansu zawodowego, przeanalizowałem przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne i inne rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - m.in. :
- Kartą Nauczyciela, ustawą z 26 stycznia 1982 r.
(Dz. U. z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz.2593 z 8.12.2004r.);
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 214 poz. 1580 z 2007 r.).
Na podstawie zdobytej wiedzy opracowałem projekt planu rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałem działania mające na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz realizację zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki, służące podnoszeniu jakości pracy placówki. Sporządziłem szereg niezbędnych wykazów, notatek i innych treści, służących mi nie tylko jako dokumenty potrzebne do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, ale również jako narzędzia mojej pracy zawodowej. Po analizie i autorefleksji określiłem kierunek mojego rozwoju a także mocne i słabe strony.
Do mocnych stron należą:
- wieloletnie doświadczenie w zawodzie
- zamiłowanie do wykonywanej profesji
- umiejętność łączenia teorii z praktyką i jej przekazywanie
- doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej
- łatwość przyswajania nowych umiejętności
- dobre kontakty z młodzieżą
- wytrwałość w pokonywaniu trudności
- umiejętne wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia praktycznego w poszerzaniu bazy dydaktycznej szkoły(wykonywanie ławek szkolnych,naprawy bieżące maszyn i urządzeń itp.).
Do słabych stron zaliczyłem:
- słabo doposażone zaplecze dydaktyczne
- brak alternatywnej możliwości prowadzenia zajęćNa tej podstawie opracowałem projekt planu rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałem działania mające na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz realizację zadań wykraczających poza ramy wykonywanych obowiązków.
W okresie od 01.09.2009 r. podjąłem starania o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Opracowałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Mój staż trwał 2 lata i 9 miesięcy. W tym czasie wypełniałem zaplanowane zadania z poszczególnych sfer rozwoju zawodowego , realizując tym samym założone cele. Realizując zadania edukacyjno-wychowawcze – opiekuńcze , starałem się spełniać oczekiwania , dostosowując je do potrzeb naszej szkoły.
W trakcie odbywania stażu uczestniczyłem w różnych formach doskonalenia(szkolenia,kursy,warsztaty) takich jak:
- szkolenie na temat (Procedury organizacji, przygotowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego ) prowadzący J. Kwiecień, szkolenie w ramach WDN
- kurs SEP dający uprawnienia do eksploatacji oraz wykonywania prac elektrycznych do 1kV,
- szkolenie (Ewaluacja, zadania, rodzaje i narzędzia) przeprowadzone przez panią A. Kiełb z CEN Koszalin,
- szkolenie dotyczące (Procedur organizacji, przygotowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010/2011) przeprowadzony w ramach WDN przez pana G. Jackiewicza,
- szkolenie (Dopalacze- przeciwdziałanie,rozpoznawanie) prowadzone przez pana A. Piwowarczyka z Komendy
Powiatowej Policji w Białogardzie,
- szkolenie (Zakres pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole ) prowadząca pani A. Kiełb z CEN Koszalin,
- szkolenie ( Podstawa programowa kształcenia ogólnego z elementami projektu podstawy programowej kształcenia w zawodzie ) przeprowadzone przez konsultanta CEN w Koszalinie Panią M. Rink- Przybylską.
- szkolenie ( Jak napisać program nauczanie
w oparciu o podstawę programową kształcenia zawodowego) organizowane przez CEN Koszalin, prowadzący dr J. Diaczuk.
- szkolenie z zakresu ochrony p.poż prowadzone przez pana Leszka Dziedzica inspektora do spraw BHP
- szkolenie z zakresu instrukcji bezpieczeństwa ewakuacji w razie pożaru dla ZSP w Białogardzie
- szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli
- szkolenie ( Edukacyjna wartość dodana ) prowadząca J. Suckiel z CEN Koszalin,
- warsztaty (Emisji głosu i mowy zawodowej Pt. ,,Mówię świadomie”) prowadzone przez panią prof.dr hab. Elżbietę Wtorowską z Poznania,
- wiosenne zespoły metodyczne:
• Projektowanie zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym- CEN Koszalin,
• Kryterialne ocenianie w kontekście egzaminu zawodowego- CEN Koszalin,
• Organizacja kształcenia zawodowego – CEN Koszalin,
• Praktyczne aspekty budowy szkolnego planu nauczania - CEN Koszalin
Chcąc poszerzyć swoje kwalifikacje uczestniczyłem w kursie organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP który kończył się egzaminem kwalifikacyjnym.
Uzyskałem uprawnienia do wykonywania prac oraz eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV.
Jednakże nie umożliwiało to prowadzenia zajęć
o kierunku elektrycznym dlatego po półrocznym przygotowaniu przystąpiłem do egzaminu w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku który zdałem pozytywnie uzyskując tytuł mistrza elektryka .
Ważnym elementem mojej edukacji było uzyskanie w 2007r.dyplomu magistra po ukończeniu studiów o kierunku pedagogicznym w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Wiedza ta procentuje w kontaktach z człowiekiem a jest to podstawowy aspekt mojej pracy .
Na szkolnych zebraniach z rodzicami starałem się uwrażliwiać ich na zagrożenia z jakimi mogą się zetknąć uczniowie (przemoc używki) i sposobem postępowania w tych sytuacjach .Służyłem pomocą i radą przy organizowaniu spotkań klasowych (wigilia, andrzejki) oraz pozyskiwaniu sponsorów dla szkoły a także w przypadkach szczególnych organizowana była pomoc finansowa lub materialna.
§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Przez cały okres swojej pracy zawodowej starałem się korzystać z technik informacyjnych i komunikacyjnych w celu usprawnienia, ułatwienia, urozmaicenia swojego warsztatu i metod pracy oraz w celu archiwizacyjnym.
W dobie XXI w. nieodzownym narzędziem pracy jest komputer, a wykorzystanie technik komputerowych w jej organizacji elementem wręcz niezbędnym. To nie tylko usprawniło cały mój proces rozwoju zawodowego, ale również niosło ze sobą wiele innych korzyści tj. przepływ i dostęp do informacji, możliwość poszukiwania nowych rozwiązań w pracy z uczniami, zdobywanie i dzielenie się doświadczeniem, gruntowniejszy sposób weryfikacji.
Komputer stał się więc narzędziem powszechnie przeze mnie stosowanym, a technikę komputerową i informacyjną wykorzystuję praktycznie codziennie.
Korzystałem między innymi z następujących stron i portali internetowych:
- www.men.gov.pl
- www.cke.edu.pl
- www.profesor.pl
- www.literka.pl
- www.koweziu.edu.pl
- www.edukacja.edux.pl
- www.centrum edukacji nauczycieli Koszalin
-www.publikacje.edux.pl
Materiały takie jak scenariusze zajęć, programy autorskie, plany wynikowe, plany rozwoju zawodowego nauczyciela opublikowałem na stronach internetowych.
Korzystając z programu Microsoft Word,Excel,Power Point i zasobów sieci Internet przygotowywałem różnego rodzaju materiały i pomoce dydaktyczne:
- sprawozdania, plany pracy i przejść uczniów na działy, notatki służbowe itp.
- pomoce wizualne, np. prezentacje, tabele, projekty,
- scenariusze zajęć, konspekty, plany wynikowe
- rysunki techniczne
Cała dokumentacja związana z awansem zawodowym była opracowywana z wykorzystaniem komputera jako podstawowe narzędzie pracy.
§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć.

Aktywnie uczestniczyłem w posiedzeniach rady pedagogicznej
często zabierając głos w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły zarówno od strony dydaktycznej, wychowawczej jak również technicznej i bezpieczeństwa bhp.W trakcie pełnienia obowiązków społecznego inspektora pracy relacjonowałem sprawy dotyczące bezpieczeństwa na terenie naszej szkoły i podległego internatu.
Przedstawiłem gronu pedagogicznemu mój autorski program
zajęć wyrównawczych pt:,, Zajęcia praktyczne –sprawdź teorię w praktyce”.
Dzieliłem się swoją wiedzą poprzez uczestnictwo w komisjach powoływanych w szkole, takich jak:
- komisja do spraw bhp
- komisja maturalna,
- komisja egzaminów zawodowych część pisemna
- komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna,
- komisja inwentaryzacyjna
- komisja do spraw dofinansowania dokształcania zawodowego nauczycieli
Brałem czynny udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego mechaniczno- elektrycznego gdzie w czasie posiedzeń dzieliłem się wiedzą i umiejętnościami z kolegami i koleżankami nauczycielami. Uczestniczyłem w opracowywaniu PSO z tych przedmiotów jak również ustalaniu kryteriów -wymagań na poszczególne oceny.
Bardzo ważnym aspektem mojej pracy jest pomoc innym nauczycielom poprzez dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami realizuję to poprzez rozmowy we własnym gronie szkolnym innymi nauczycielami z okolicznych szkół jak i na forach internetowych.Sądzę że opracowane prze ze mnie materiały które udostępniłem a także zamieściłem na stronach internetowych pomogą innym w rozwoju zawodowym i ułatwią drogę awansu.Zapraszałem też koleżanki i kolegów na lekcje otwarte gdzie mogłem zaprezentować sposób i metody prowadzonych prze ze mnie zajęć.Zajęcia obserwowane które przeprowadziłem w czasie trwania stażu to:
- Praktyczna realizacja projektu części maszyny obserwowana przez pana G.Jarosza
- Dobór kuł zębatych w gitarze frezarki obwiedniowej
obserwowana przez pana G.Jarosza
- Montaż i demontaż podzespołów elektrycznych w maszynach obserwowana przez pana A.Dudzika
- Skrobanie,docieranie,polerowanie obserwowana przez panią K.Smagur
- Lutowanie miękkie obserwowane przez panią M.Nadziejko
- Zdejmowanie powłok elektroizolacyjnych obserwowana przez pana T.Jarosza
- Posługiwanie się narzędziami pomiarowymi wielkości mechanicznych obserwowana przez J.Kubisia
Organizując zajęcia otwarte, na które zapraszam moje koleżanki i kolegów, mam przede wszystkim na uwadze możliwość podzielenia się z nimi swoimi doświadczeniami.
Jednocześnie mam świadomość, że w pracy pedagogicznej zawsze trzeba się liczyć z możliwością popełniania błędu
W związku z tym prosiłem biorących udział w moich zajęciach aby zechcieli je ocenić. Taka ocena była punktem wyjścia do przemyśleń, refleksji i prawidłowej samooceny własnej.


§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programy działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną.

Na początku stażu postanowiłem opracować i wdrożyć program zajęć wyrównawczych dla mechaników ponieważ z moich obserwacji wiem że ilość czasu przewidziana w programie nauczania na opanowanie obszernego materiału nie dla wszystkich uczniów była w pełni wystarczająca.
Program zajęć wyrównawczych ,,Zajęcia praktyczne- sprawdź teorię w praktyce” opracowałem z myślą o ucz¬niach klasy technikum mechanicznego które przeprowadzane były w wymiarze 40 godzin realizowane w systemie 2 godzinnym co drugi tydzień z określonej partii materiału. Zadaniem tego programu jest ułatwienie przyswojenia wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych w ramach realizacji programu nauczania oraz zrozumienie i zastosowanie teorii w działaniach praktycznych. Pozwoliło to na realizację oczekiwań moich i uczniów. Przekazana wiedza będzie przydatna w życiu , a jej treści powinny zachęcać ucznia do samodzielnych działań przy zastosowaniu odpowiednich metod pracy. Rozwijają one jego swobodę w dochodzeniu do wiedzy, rozbudzają podmiotowy udział ucznia w edukacji oraz kształcą motywację do pracy nad sobą oraz pomagają w pogłębianiu swoich zdolności i zainteresowań. Jest to o tyle istotne że na zajęcia wyrównawcze przychodzi się z własnej i nieprzymuszonej woli, ponieważ są one nadobowiązkowe a uczeń uczestniczy w takich zajęciach po to, by lepiej zrozumieć i wiedzieć więcej, a z wyników swojej pracy nie jest rozliczany za pomocą klasycznej oceny.
Sama obecność uczniów na ćwiczeniach nadobowiązkowych świadczy o potrzebie prowadzenia takich zajęć a efekty choć to na pewno nie tylko moja zasługa są budujące.Zdawalność uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych znacznie
wzrosła i jest bardzo wysoka.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

W trakcie godziny dodatkowej prowadziłem z uczniami klas I, II, III, IV TM zajęcia na których zapoznawałem uczniów z przepisami- procedurami jakimi będą mieli do czynienia w trakcie zdawania egzaminu zawodowego z części teoretycznej i praktycznej. Pilotażowo rozwiązywałem zadania na podstawie dokumentacji z ubiegłych lat zgodnie z obowiązującymi w takich przypadkach wymogami i atmosferą egzaminu. Miało to w dużym stopniu pomóc przygotować kandydatów mechaników do przełomowego etapu w ich życiu. Nad obowiązkowość tych zajęć sprawiała, ze uczęszczała na nie autentycznie tylko grupa chętnych zainteresowanych osób. W części teoretycznej uczniowie rozwiązywali wiele zadań z ekonomii i przedsiębiorczości, która obok egzaminów będzie im niezbędna i ułatwi start życiowy.
Niektórym absolwentom naszej szkoły nie powiodły się egzaminy zawodowe, chcąc im ułatwić ponowne zdawanie egzaminu na ich prośbę i po uzgodnieniu z dyrektorem mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach dołączając do grupy młodszych kolegów. Absolwenci którzy skorzystali z tej możliwości to Ignaczak Mariusz,Komar Dawid i Rajszys Kamil. Zamierzają przystąpić do egzaminu to w tym roku.
Celem urozmaicenia zajęć zaplanowałem po uzgodnieniu z dyrektorem i kolegą G. Jaroszem wspólne wyjścia z grupami uczniów na spotkania i wycieczki, których celem było przybliżenie wejścia na rynek pracy, a były to:
- spotkanie z przedstawicielem Młodzieżowego Centrum Kariery w Białogardzie ( odbyła się prelekcja na temat przygotowania i wejścia Młodzieszyna rynek pracy)
-wycieczka do Młodzieżowego Centrum Kariery w Białogardzie, gdzie uczniowie zapoznali się ze sposobem poszukiwania pracy, pisania CV, gromadzeniem niezbędnej dokumentacji oraz właściwego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej
- uczestnictwo w Targach Edukacji Pracy zorganizowanych w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie.
Przedstawiono tam oferty edukacyjne i usługi z zakresu doradztwa zawodowego, a także możliwości podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Udostępniono im aktualne oferty pracy.
Ze względu na trudności kadrowe naszej szkoły do jednego z ważniejszych zadań jakie postawiłem sobie na drodze rozwoju zawodowego było poszerzenie zakresu działań szkoły poprzez podniesienie własnych kwalifikacji- umiejętności, możliwości kształcenia dydaktycznego w innym kierunku zawodowym. Realizacje tego celu rozpocząłem poprzez przygotowanie się do egzaminu elektrycznego na uprawnienia SEP, który zdałem pomyślnie w styczniu 2010r. Świadectwo to pozwalało na pracę przy naprawie i konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kV, ale nie dawało uprawnień do nauczania w tym kierunku. Po ponad pół rocznym przygotowania w którym to okresie dużo życzliwości i pomocy w tym zakresie udzielili mi koledzy, a szczególnie Pani Grzegorz Jarosz. Na początku września 2010, przystąpiłem do egzaminu kwalifikacyjnego, który zdałem pomyślnie, uzyskując dyplom i tytuł mistrza w zawodzie elektryk. Tym samym cel został w pełni osiągnięty. Wykorzystując moje uprawnienie samodzielnie dokonywałem przeglądu- naprawy instalacji elektrycznej, oświetleniowej jak i siłowej na podległych mi działach takich jak: dział montażowni, dział maszyn, dział spawalni, dział kuźni.
W ramach tego punktu organizowałem wycieczki do:
- firma VECTOR w Białogardzie
Dysponuje ona obrabiarkami sterowanymi numerycznie (szczególnie interesujące i przydatne dla uczniów Technikum Mechanicznego kształconych w tym kierunku )
- zwiedzanie elektrowni wodnej w Rościnie, połączonej z oględzinami rozdzielni średniego napięcia w Białogardzie.
Brałem udział w organizowaniu imprez szkolnych takich jak:
- Pierwszy Dzień Wiosny
- Dzień Przeciw Przemocy

Z firmą VECTOR nawiązałem współprace od której pozyskuję nieodpłatnie materiały i narzędzia przydatne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Od kilku lat firma sponsoruje ubiory firmowe – robocze dla klas Technikum Mechanicznego. Jest jeszcze kilka firm z którymi współpracuję i pozyskuję materiały wzbogacając tym samym zaplecze materiałowe, narzędziowe i dydaktyczne szkolnej pracowni.Tymi firmami są:
- Firma usługowo- handlowa LOGISTIK Białogard
- Firma ,,Bud-Metal” Białogard
- Firma ,,Dun-Dun” skup metali żelaznych Białogard
- Zakład Naprawy Samochodów Daniel Maszczak Białogard
Jak i wiele pomniejszych firm których tu nie wymieniłem bo były to darowizny jednorazowe.
Część materiałów jest przekazywana przez zaprzyjaźnione osoby, który znając realia i potrzeby szkoły przekazywały je wiedząc, ze zostaną właściwie spożytkowane. Własnymi siłami i przy pomocy uczniów utworzyłem małą narzędziownię działu mechanicznego, którą wyposażyłem w przeszklone gabloty, gdzie zdeponowane są narzędzia dla potrzeb prowadzonych zajęć dydaktycznych. Tzw. Materiały do obróbki są zmagazynowane na oddzielnym regale, gdzie są pobierane w miarę zaistniałych potrzeb. Park maszynowy jak i wyposażenie działów wymaga ciągłej dbałości, aby były sprawne technicznie i zachowywało właściwe parametry przy użytkowaniu. Samodzielnie staram się utrzymywać te działy w nienagannym stanie technicznym, aby można było bezpiecznie przeprowadzać zajęcia praktyczne. W czasie pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy dbałem i nadal dbam, aby ćwiczenia były prowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Swoje spostrzeżenia i uwagi wymieniałem z dyrektorem szkoły, a wyniki przeprowadzanego komisyjnie przeglądu okresowego stanu BHP obiektu szkoły, CKP i Internatu były podawane do wiadomości na zebraniach rad pedagogicznych.


§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


Realizując zadania z tego punktu starałem się w pierwszej kolejności nawiązać współpracę z organizacjami, instytucjami i podmiotami, które w swych głównych założeniach mają działać na rzecz dziecka i szeroko pojętej edukacji.
Organizacjami z którymi nawiązałem współprace są:
- Komeda Powiatowa Policji w Białogardzie
Odbyła się prelekcja na lekcji wychowawczej na temat: „Bezpieczne wakacje, przeciwdziałanie zażywaniu dopalaczy.”
- Straż Pożarna w Białogardzie
Odbyła się prelekcja na temat zagrożeń pożarowych
(wykonanie przez uczniów uniwersalnych kluczy kominiarskich dla potrzeb straży pożarnej )
- Służba zdrowia
Odbyły się prelekcje i zajęcia na następujące tematy:
• Trucizny i uzależnienia- konsekwencje zdrowotne i społeczne
• Informacja o grypie i zapobieganiu jej
• Narkotyki niosą śmierć
• Pierwsza pomoc i bezpieczeństwo
-Młodzieżowe Centrum Kariery w Białogardzie
Organizacja prelekcji- wykładu na temat wejścia młodzieży na rynek pracy
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku
Współpraca w zakresie pomocy i doradztwa technicznego
-Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białogardzie
Nawiązanie współpracy, zapoznanie z procedurami postępowania i kierowania do poradni
- Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie
Nawiązanie współpracy. Pomoc merytoryczna, praktyczna i dydaktyczna.
-,,Amber”klub młodzieżowy przy LOK w Białogardzie
Pomoc i uczestnictwo w organizacji imprez dla dzieci i młodzieży.

Podczas trwania stażu współpracowałem z pedagogami szkolnymi w zakresie diagnozowania a następnie rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów. Wymieniałem informacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków. Konsultowałem swoje spostrzeżenia dotyczące uczniów mających trudności w nauce oraz problemy z przestrzeganiem podstawowych norm zachowania. Wspólnie ustalaliśmy metody postępowania wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze, podejmowaliśmy decyzje o interwencji w domu uczniów dotyczące okresu dojrzewania i higieny osobistej.
Większość przypadków to tylko czasowa niedyspozycja uczniów i przeważnie nie wymagały dalszej interwencji mojej czy pedagogów . Współpraca z pedagogami umożliwiła właściwe wsparcie dla wielu uczniów z trudnościami w nauce, niskiej frekwencji czy przyczynami natury osobistej. Wspólnie szukaliśmy właściwych metod i środków dążąc do pozytywnych rozwiązań problemów uczniów.


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
W czasie odbywania stażu szczególnie w pierwszych tygodniach roku szkolnego starałem się zapoznać z dokumentacją osiągnięć edukacyjnych uczniów z którymi miałem prowadzić zajęcia. Kontaktowałem się z wychowawcami tych klas w celu pogłębienia wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i środowiska w którym funkcjonują uczniowie. Uczniowie którzy w pierwszych tygodniach nauki wymagali „szczególnej” uwagi dawali tym samym sygnał o pewnych problemach z którymi się zmagają lub mają potrzeby wychowawcze czy rodzinne. W takich przypadkach podejmowałem odpowiednie działania z zastosowaniem takich narzędzi jak na przykład:
• rozmowa z uczniem,
• rozmowa z wychowawcą,
• rozmowa z rodzicami lub opiekunem,
• rozmowa z pedagogiem szkolnym,
• wywiad środowiskowy
• skierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Poniżej przedstawiam dwa przypadki rozwiązywania problemów edukacyjnych:
1. Przypadek, problem zachowania higieny osobistej:
2.Przypadek, problem agresji słownej i arogancji.

Zakończenie
W czasie trwania mojego stażu starałem się sprostać wymaganiom, jakie stawia wprowadzana reforma edukacji. W większości - udało mi się zrealizować założone w planie rozwoju zawodowym zadania. Poszerzyłem swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno wychowawcze oraz efektywnie przyczyniłem się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wykonywany zawód nauczyciela nakłada na mnie nieustanną weryfikację własnych dokonań zawodowych i metod pracy. W swojej działalności pedagogicznej wykorzystywałem nowoczesne środki i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój młodego człowieka. Ucznia traktuję podmiotowo, doceniam jego zaangażowanie i wkład pracy na miarę jego możliwości. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliłem się z innymi nauczycielami poprzez zajęcia otwarte. Aktywnie pracowałem w szkole.Na jej rzecz wykonywałem wiele prac wraz z uczniami. W czasie pracy pedagogicznej byłem wielokrotnie wyróżniany nagrodą dyrektora szkoły. Współpracowałem z różnymi instytucjami oraz udzielałem się w życiu społecznym. Posiadłem umiejętności stosowania technologii komputerowej. Umiem dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Jestem pewny, iż efekty zadań, które wykonałem, będą procentować w mojej dalszej pracy zawodowej.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 12660


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.