AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marzena Kowalczyk, 2017-02-28
Opole

Matematyka, Program nauczania

Matematyka przyjemna i pożyteczna

- n +

„Wy nie wiecie, co to jest matematyka!
Wy myślicie liczby, liczby! Nie!
A ona śpiewa, gra jak kryształ.
Cała dusza tonie w dźwięcznym,
przejrzystym krysztale.”
S. Brzozowska
„Matematyka przyjemna i pożyteczna”

Innowacja pedagogiczna o charakterze metodycznym.Nauczyciel matematyki
Marzena Kowalczyk


WSTĘP

Podróż w głąb matematyki wiedzie przez wiele sytuacji z życia codziennego, w których można się znaleźć każdego dnia. W szkole, w domu, w sklepie, w terenie, w gazecie, na etykiecie farby, na recepturze stosowania leku, w atlasie, w książce kucharskiej … znajdują się zadania matematyczne. Zawarte w tych źródłach liczby, miary, wykresy trzeba umieć czytać, interpretować, analizować, porównywać.
Praktyczne stosowanie zdobytej w szkole wiedzy sprawia wielu uczniom trudność o czym świadczą uzyskane na przełomie kilku ostatnich lat wyniki sprawdzianu szóstoklasisty.
Proponowana innowacja ma na celu doskonalenie umiejętności stosowania prostych metod matematycznych w sytuacjach bliskich codziennemu życiu. Pokazanie, że matematyka jest użyteczna i bardzo pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów, np. : czy wystarczy pieniędzy na zakupy, ile litrów farby potrzeba na pomalowanie ścian, ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie działki, ile czasu mamy na przesiadkę, jak w rozkładzie jazdy znaleźć najlepsze połączenie i wiele innych.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Innowacja została opracowana na podstawie programu „Matematyka wokół nas” poprzez rozszerzenie niektórych zagadnień, wykorzystanie wiedzy matematycznej w życiu codziennym oraz stosowanie gier i zabaw dydaktycznych.
Liczba godzin matematyki tygodniowo: 5.
Innowacja zakłada, że dodatkowa 1 godzina zajęć tygodniowo przeznaczona będzie na wykorzystanie wiedzy matematycznej w sytuacjach praktycznych i w życiu codziennym oraz ćwiczenie sprawności rachunkowej poprzez zastosowanie gier i zabaw. To spowoduje większe zainteresowanie uczniów matematyką, uczyni z niej przedmiot bardziej dla nich przyjazny.
Celem innowacji jest przede wszystkim realizacja obowiązującego w danej klasie materiału nauczania i rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy do twórczego rozwiązywania problemów.

Innowacja zawiera tematy dotyczące życia codziennego takie jak np.: zakupy, remonty, planowanie wydatków, oszczędności, tworzenie ankiet, przetwarzanie danych, tworzenie prezentacji, plakatów. Ponadto w każdym rozdziale zaplanowana jest gra, zabawa dydaktyczna w celu pobudzania aktywności uczniów i chęci samodzielnego pokonywania trudności. W ten sposób uczniowie nie tylko będą utrwalać umiejętność liczenia i pojęcia matematyczne, ale również rozwijać logiczne myślenie, spostrzegawczość, uwagę, pamięć. Uczeń traktowany podmiotowo, stanie się współuczestnikiem procesu nabywania umiejętności. Pozwoli to na kształtowanie u uczniów postawy sprzyjającej ich dalszemu rozwojowi poprzez pobudzanie ciekawości poznawczej, kreatywności, poprzez podejmowanie przez nich inicjatyw.
Dzięki tej innowacji chciałabym , aby matematyka wydała się uczniom nauką ciekawą i przyjemną, żeby nie tylko zdobywali wiedzę, ale również umieli ją wykorzystać w życiu codziennym.
CELE INNOWACJI

Cel główny:
• przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów
Cele szczegółowe:
• popularyzowanie matematyki wśród uczniów,
• wykazanie przydatności wiedzy matematycznej w życiu codziennym,
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych,
• rozwiązywanie problemów matematycznych w sposób twórczy i niekonwencjonalny,
• rozbudzanie motywacji do nauki matematyki, uczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie,
• nabycie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji,
• rozwijanie sprawności rachunkowej, umiejętności szacowania,
• kształtowanie wyobraźni geometrycznej,
• rozwijanie logicznego myślenia,
• kształtowanie takich cech jak: wytrwałość, systematyczność, dokładność, inicjatywa, samodzielność,
• wzmacnianie odporności emocjonalnej w sytuacjach trudnych, wymagających wysiłku umysłowego,
• kształtowanie umiejętności pracy w zespole i wzajemnej pomocy, poczucia wspólnej odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy,
• przygotowanie do sprostania wymaganiom podczas przekraczania bariery przejścia z I etapu kształcenia do II etapu kształcenia.
METODY, FORMY PRACY I SPOSOBY REALIZACJI

Program będzie realizowany w wymiarze jednej, dodatkowej godziny tygodniowo. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klasy IV. Będą odbywały się od września 2013 roku do czerwca 2014r.
Podczas zajęć należy skupić uwagę na zagadnieniach mających związek tematyczny z materiałem programowym oraz problemach, z którymi uczeń spotyka się w życiu codziennym.
Metody i formy pracy:

- twórcze rozwiązywanie problemów („burza mózgów”),
- projekt,
- ćwiczenia praktyczne,
- tworzenie ankiet, diagramów, plakatów,
- gry, zabawy dydaktyczne,
- zajęcia w terenie: pomiary, skala,
- praca indywidualna z uczniem,
- praca w grupach,
- wyjście do supermarketu.

Środki dydaktyczne:
- zbiory zadań,
- gry, łamigłówki dydaktyczne,
- modele, brył, plansze,
- kalkulator,
- przyrządy geometryczne,
- banknoty,
- blankiety przekazów pocztowych i czeków bankowych,
- karty pracy ucznia,
- miara krawiecka, metrówka,
- materiały papiernicze,
- źródła informacji: albumy, przewodniki turystyczne, foldery, prasa, etykiety opakowań produktów spożywczych i przemysłowych, rozkłady jazdy środków lokomocji, przepisy kulinarne, itp.
TREŚCI NAUCZANIA


Dział programowy Treści matematyczne Sposób realizacji Liczba godzin
Działania na liczbach naturalnych Rachunki pamięciowe – mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie. Gry i zabawy w zespołach: latająca tabliczka, budowanie zamku, znajdowanie brakujących cyfr w różnych działaniach, liczb na podstawie podanych różnych własności cyfr, szukanie haseł literowych na podstawie wykonanych działań , uzupełnianie kwadratów magicznych. 2
Oś liczbowa. Podobieństwa między termometrem a osią liczbową – odczytywanie temperatury. Umieszczanie zdarzeń historycznych na osi czasu – chronologia zdarzeń. Wykonanie osi liczbowej z dowolnego materiału. 1
Porównywanie liczb naturalnych
O ile więcej, o ile mniej, ile razy więcej, ile razy mniej. Porównywanie wysokości np.: najwyższych szczytów, długości rzek itp. 1
Kolejność wykonywania działań Gra w parach – matematyczne domino. 1
Rozszerzenie zakresu liczbowego Czytanie i pisanie liczb wielocyfrowych. Wypełnianie przekazów pocztowych, czeków bankowych.
Odczytywanie zapisów w przewodnikach, książkach naukowych, artykułach, gazetach. 1
System rzymski. Zebranie dat związanych z historią okolicy z jej zabytkami. Zapisywanie ich za pomocą cyfr rzymskich. Określanie wieku danego zdarzenia. Wykonanie planszy z osią czasu dla tych zdarzeń.
Zagadki zapałczane. 2
Działania pisemne na liczbach naturalnych Matematyczne statki – gra w zespołach 2
Kalendarz i czas Planowanie czasu podróży – wykorzystanie rozkładu jazdy pociągów i autobusów. 1
Figury geometryczne Jednostki długości, mierzenie odcinków Wykonanie„modelów”– odcinków o długości 1cm, 1dm, 1m. Szacowanie długości boków zeszytu, ławki, tablicy, sali, korytarza szkolnego. Dokonywanie dokładnych pomiarów za pomocą przyrządów i taśmy mierniczej. Zamiana jednostek za pomocą„modeli” oraz dokładnych obliczeń. 1
Proste, półproste, odcinki.
Położenie prostych na płaszczyźnie. Na mapie Polski odszukujemy :punkt – oznaczenie miasta; odcinek – łączenie miast; proste, półproste.
Plany miast – odszukiwanie ulic prostopadłych oraz równoległych 1
Obwód prostokąta Obliczanie ilości siatki potrzebnej na ogrodzenie boiska szkolnego, ilości listwy potrzebnej do oprawienia obrazu. 1
Pole prostokąta Obliczanie powierzchni okna, drzwi, zeszytu. Obliczanie ile litrów farby potrzeba na pomalowanie sali lekcyjnej.
Tangram – układanie różnych figur. 2
Koła i okręgi. Projekt mozaiki z kół i okręgów. 1
Skala i plan. Diagramy Skala i plan. Lekcja w terenie – wykonanie planu placu szkolnego w podanej skali. 2
Diagramy Tworzenie ankiety na temat różnych zainteresowań uczniów, ich uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i jej przeprowadzenie. Przedstawienie wyników na diagramach słupkowych, rysunkowych. 2
Ułamki zwykłe Pojecie ułamka zwykłego – połówki, ćwiartki, ósme części. Dzielenie owoców na połówki, ćwiartki, części ósme itp. – zrobienie sałatki owocowej. 1
Porównywanie ułamków Odmierzanie różnych pojemności wody, soku i ich porównywanie – zrobienie lemoniady. 1
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych. Gra prawda czy fałsz? 1
Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną Promocje – obliczanie ceny towaru po obniżce. 1
Prostopadłościany Prostopadłościan i jego siatka Wyszukiwanie przedmiotów w kształcie prostopadłościanu i przyniesienie ich na zajęcia. Opisywanie ich własności.
Wykonanie skarbonki w kształcie prostopadłościanu 2
Pole powierzchni prostopadłościanu Urodziny Zuzi - wyliczanie, ile papieru potrzeba, aby owinąć prezent urodzinowy. 1
Ułamki dziesiętne Wyrażenia dwumianowane. Zabawa w sklep – waga, ceny, pomiary sklepu.
1
Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych Przygotowujemy przyjęcie urodzinowe - sporządzenie listy zakupów –oszacowanie kosztów zakupów, wyjście do supermarketu w celu sprawdzenia cen potrzebnych produktów,
a następnie wyliczenie dokładnej wartości dokonanych zakupów. 2
Łamigłówki matematyczne. Rozwijanie logicznego myślenia
i spostrzegawczości. Rozwiązywanie Sudoku – konkurs klasowy. 1PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

Uczeń:
• stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności w sytuacjach życiowych,
• potrafi wykorzystywać prawa i zasady matematyczne w dochodzeniu do celu, poszukiwać różnych dróg rozwiązań, wybierać te najbardziej racjonalne i ekonomiczne,
• rozwiązuje problemy w sposób twórczy,
• potrafi współpracować w zespole, wykorzystywać zbiorowe doświadczenie,
• potrafi podejmować kolejny wysiłek, nie zrażając się uprzednim niepowodzeniem,
• podejmuje działania służące samodoskonaleniu i rozwijaniu własnych zainteresowań.

EWALUACJA INNOWACJI

Realizacja programu umożliwia nauczycielowi dokonywanie systematycznej ewaluacji, której można dokonać poprzez:
• zbadanie opinii uczniów, zorganizowanej w formie ankiety
• analizę osiągnięć uczniów
Ewaluacja służy także samemu nauczycielowi, który ma na jej podstawie możliwość dokonania samooceny swojej pracy oraz okazję do refleksji nad metodami pracy z uczniem.

BIBLIOGRAFIA
1. Kozłowska – Brzoza A., Gry i zabawy matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej, Wyd. NOWIK, Opole 2005.
2. Uliasz R., Kamińska B., Matematyka w praktyce, czyli – Po co ja się tego uczę?, Wyd. NOWIK, Opole 2000.
3. Żelechowem. G, Kolany D., Nienudna matematyka, Wyd. MAC SA, Kielce 2001
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.