AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Kamińska, 2017-02-28
Lwówek Śląski

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

- n +

Agnieszka Kamińska
nauczyciel matematyki, przyrody
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Żeliszowie


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.


Plan opracowano zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2013 r., poz. 393)


ZADANIA WYNIKAJĄCE
Z WYMAGAŃ
ROZPORZĄDZENIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY
REALIZACJI
§ 8 ust. 1 pkt. 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Doskonalenie warsztatu i metod pracy.


 Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, pogłębiających wiedzę i umiejętności.
 Udział w warsztatach, konferencjach metodycznych, kursach doskonalących.
Cały okres stażu. Zaświadczenia o uczestnictwie, ukończeniu formy doskonalenia.

2.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.  Udostępnianie materiałów w formie papierowej i elektronicznej.
 Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wycieczki, apele).
 Udział w pracach zespołu przedmiotowego. Cały okres stażu. Opracowane materiały, scenariusze imprez.

Protokoły spotkań.
3.Praca na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym.  Aktywna praca w zespole do spraw promocji szkoły (współtworzenie strony internetowej szkoły). Cały okres stażu. Artykuły, zdjęcia.
& 8 ust. 1 pkt. 2
Realizowanie działań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
1.Udział w pracach zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej.  Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej.
 Opracowywanie narzędzi pomiaru.
 Analiza wyników badań. Cały okres stażu. Protokoły spotkań, przykładowe narzędzia pomiaru, protokoły z ewaluacji wewnętrznej.
2.Praca na rzecz promocji szkoły w środowisku.  Aktywna praca w zespole ds. promocji szkoły. Cały okres stażu. Artykuły, zdjęcia.
3.Współpraca z różnymi instytucjami działającymi na terenie gminy i kraju.  Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Policją, Strażą Pożarną, SANEPIDem w Bolesławcu.
 Współpraca z Teatrem Kurtyna z Krakowa. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora.
4.Praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce.
 Prowadzenie koła matematyczno- przyrodniczego.
 Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych.
 Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora, dzienniki zajęć, dyplomy.
& 8 ust.1 pkt. 3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1.Uczestnictwo w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.


2.Samokształcenie.

 Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych.
 Studiowanie fachowej prasy, czasopism metodycznych, źródeł internetowych w celu poznania nowych metod pracy, pogłębienia wiedzy.
Cały okres stażu. Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na wskutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Poznanie procedur awansu zawodowego.
2. Udział w szkoleniach i kursach dotyczących planowania awansu zawodowego.

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.


4. Doskonalenie swojej pracy zawodowej.

5. Rozpoznawanie i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych dzieci.


6. Praca z uczniem zdolnym.  Wstępna analiza własnych umiejętności.
 Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
 Złożenie planu rozwoju zawodowego. Udział w kursie doskonalącym „Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego”.


 Założenie teczki awansu zawodowego. Gromadzenie materiałów do lekcji, dokumentów, świadectw i scenariuszy itp.
 Gromadzenie dokumentacji z realizacji awansu – sprawozdania z realizacji zadań, autorefleksja analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

 Przygotowanie końcowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.


 Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły.
 Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli i w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Realizacja planów pracy wychowawcy.
 Prowadzenie indywidualnych rozmów i współpraca z rodzicami.
 Prowadzenie indywidualizacji nauczania .
 Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych i przyrodniczych.
 Stosowanie metod aktywizujących.
 Prowadzenie kółka matematyczno- przyrodniczego dla uczniów zainteresowanych.
 Udział uczniów w konkursach przedmiotowych.

IX – X 2016r.
X 2016r.


Cały okres stażu.

Semestralnie.

Maj 2019 r.Cały okres stażu.


Cały okres stażu.Cały okres stażu.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie planu rozwoju.


Zaświadczenie o ukończeniu


Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Sprawozdanie za cały okres stażu.
Zaświadczenia.
Potwierdzenie uczestnictwa protokoły Rad Pedagogicznych.
Rozmowy indywidualne, zapisy w Teczce Wychowawcy.


Poświadczenie Dyrektora Kserokopie dyplomów zdobywanych przez uczniów.
§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie techniki komputerowej do organizowania własnego warsztatu pracy.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej podczas zajęć dydaktycznych.  Opracowanie scenariuszy zajęć, uroczystości, zaproszeń, sprawdzianów, dyplomów, materiałów na gazetki okolicznościowe i innych materiałów niezbędnych w pracy i związanych z realizacją awansu zawodowego.
 Publikowanie w portalu internetowym Planu Rozwoju Zawodowego i innych materiałów dydaktycznych.
 Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji.
 Sporządzanie w formie wykresów, tabeli wyników badań z ewaluacji wewnętrznej oraz diagnoz przedmiotowych.
 Praca w Zespole do spraw promocji- współpraca przy prowadzeniu strony internetowej szkoły.
 Prowadzenie na bieżąco e –Dziennika.

 Opracowanie pomocy dydaktycznych w formie prezentacji multimedialnej na zajęcia.


 Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z możliwościami) podczas zajęć dydaktycznych.
 Korzystanie podczas zajęć z multibooków, e-podręczników.
 Śledzenie publikacji nauczycieli zamieszczanych na stronach internetowych. Cały okres stażu.
Cały okres stażu.Cały okres stażu.
Przykładowe materiały
Potwierdzenie Dyrektora.


Prezentacja multimedialna.
§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Praca na rzecz rady pedagogicznej.
 Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

 Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli – opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć.
 Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
 Publikacja własnych materiałów na stronach internetowych.
 Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowo- wychowawczego klas IV-VI.

 Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczyciela stażysty.
 Odbywanie bieżących spotkań konsultacyjnych.
 Obserwacja prowadzonych lekcji.


 Przygotowywanie i prowadzenie prelekcji i referatów na tematy zgodne z programem wychowawczym szkoły.

 Przygotowanie planu pracy wychowawczej klasy VI.
Cały okres stażu.


Cały okres stażu.W ramach powierzonych obowiązków.Cały okres stażu.

Początek każdego roku szkolnego.


Potwierdzenie Dyrektora.

Potwierdzenie Dyrektora.
Potwierdzenie Dyrektora.Zapisy w Teczce Wychowawcy.

Potwierdzenie Dyrektora. Zapisy w Teczce Wychowawcy.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.


4. Pedagogizacja rodziców.


5. Opracowywanie planów pracy wychowawcy klasy VI.
§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrażanie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


1. Opracowanie i wdrożenie programu „Doskonalimy sprawność rachunkową poprzez poznanie różnych sposobów liczenia”
 Opracowanie programu.
 Realizacja programu.
Cały okres stażu.


Potwierdzenie Dyrektora.
§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


1.Organizacja i współorganizacja wycieczek szkolnych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, wyjazdów do kina i teatru.


2. Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych.
 Opracowywanie planów wycieczek.
 Opieka nad uczniami podczas wycieczek.
 Wycieczki szkolne wg harmonogramu.
Cały okres stażu. Adnotacje w Teczce Wychowawcy.
Karta wycieczki.
Adnotacje w Teczce Wychowawcy. Potwierdzenie Dyrektora.

 Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego:
• Dzień Chłopaka
• Święto pieczonego ziemniaka
• Andrzejki
• Mikołajki
• Wigilia szkolna
• Zabawa karnawałowa
• Dzień kobiet
• Powitanie wiosny
 Współpraca z Samorządem Uczniowskim. Według kalendarza pracy szkoły.
 Apele i inne występy uczniów.

3.Aktywna realizacja zadań wychowawczych - współpraca z rodzicami uczniów.
 Systematyczne kontakty z rodzicami – zbiorowe i indywidualne.
 Pogadanki i pedagogizacja rodziców.
Cały okres stażu.
Adnotacje w Teczce Wychowawcy.
.


4.Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.


5. Prowadzenie dodatkowych zajęć.


6.Nowelizacja Statutu szkoły.

 Przygotowanie i udział uczniów w konkursach organizowanych zgodnie z harmonogramem pracy szkoły. Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych dla uczniów mających trudności w uczeniu się matematyki.


 Wprowadzanie do statutu szkoły zmian wynikających z zaleceń MEN.


Cały okres stażu .Cały okres stażu .Cały okres stażu.

Adnotacje w Teczce Wychowawcy.Potwierdzenie Dyrektora.


Potwierdzenie Dyrektora.§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bolesławcu.

 Obserwacja uczniów.
 Konsultacje w przypadkach nasuwających wątpliwości w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
 Organizowanie spotkań.
 Prelekcje na temat zasad bezpieczeństwa. Pogadanki na temat zdrowego odżywiania się i higieny ciała.


 Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.

 Udział w spotkaniach szkoleniowych. Udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego. Cały okres stażu.
Cały okres stażu.Cały okres stażu.


Cały okres stażu.


W ramach powierzonych obowiązków. Adnotacje w Teczce Wychowawcy.
Praca z dzieckiem z opinią lub orzeczeniem. Kontrakt z uczniem oraz jego rodzicami.

Potwierdzenie Dyrektora.
Zapisy w Teczce Wychowawcy.


Potwierdzenie Dyrektora.Potwierdzenie Dyrektora.2.Współpraca z SANEPIDEM, Policją i Strażą Pożarną w Bolesławcu.


3.Współpraca z pielęgniarką szkolną.

4. Współpraca z wydawnictwami.5.Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych i wychowawczych.  Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych i wychowawczych.
 Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
 Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
Cały okres stażuPowyższy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje w trakcie stażu zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.


Zatwierdzam do realizacji


………………………………… …………………………………
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.