AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Zawierucha, 2017-02-28
Warszawa

Matematyka, Wymagania

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki dla klasy V.

- n +

Warszawa, dn. 25.06.2014 r.

ZAKRES MATERIAŁU Z MATEMATYKI KLASY 5 OBOWIĄZUJĄCY NA EGZAMINIE POPRAWKOWYM.

1.Liczby naturalne
Uczeń:
-odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe;
-interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej;
-porównuje liczby naturalne;
-liczby w zakresie do 30 zapisane w systemie rzymskim przedstawia w systemie dziesiątkowym,
-dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe, liczby wielocyfrowe w przypadkach, takich jak np. 230 + 80 lub 4600 – 1200; liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej i odejmuje ją od dowolnej liczby naturalnej;
-dodaje i odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie,
-mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, dwucyfrową lub trzycyfrową pisemnie,
-porównuje różnicowo i ilorazowo liczby naturalne
-stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań;
-szacuje wyniki działań.
Przykładowe zadania z podręcznika: Zadanie/Strona
4/11, 4/11, 6/11, 2/14, 1/18, 2/18, 3/18, 2/31, 4/31, 2/36, 1/39, 7/41, 3/46, 7/48, 1/51, 2/51.

2.Własności liczb naturalnych
Uczeń:
-wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych;
-rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100;
-rozpoznaje liczbę złożoną i pierwszą , gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także gdy na -istnienie dzielnika wskazuje poznana cecha podzielności;
Przykładowe zadania z podręcznika: Zadanie/Strona
1/63, 2/64, 3/64, 7/68, 8/68, 4/71, 4/79, 5/79, 6/79.

3.Liczby całkowite
Uczeń:
-podaje praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych;
-interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej;
-porównuje liczby całkowite;
-wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych.
Przykładowe zadania z podręcznika: Zadanie/Strona
1/238, 1/242, 2/242, 3/246, 3,246, 1/246, 2/248, 3/249.


3.Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń:
-opisuje część danej całości za pomocą ułamka;
-przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb naturalnych jako ułamek;
-skraca i rozszerza ułamki zwykłe;
-sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika;
-przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej i odwrotnie;
-zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego i odwrotnie;
-zaznacza ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej oraz odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej;
-zapisuje ułamek dziesiętny skończony w postaci ułamka zwykłego;
-zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne skończone za pomocą metody przez rozszerzanie ułamków zwykłych,
-porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne).

Przykładowe zadania z podręcznika: Zadanie/Strona
1/128, 2/129, 3/129, 4/129, 7/129, 1/133, 2/133, 3/133, 7/133, 2/136, 1/139, 2/139, 3/139,1/202, 2/202, 6/203, 5/207, 2/209, 3/209.

4.Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń:
-dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach, a także liczby mieszane;
-dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby mieszane;
-dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci (w najprostszych przykładach), pisemnie
-mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w najprostszych przykładach), pisemnie,
-oblicza ułamek danej liczby naturalnej;
-oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań;
-wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych poprawnych strategii
-szacuje wyniki działań.
Przykładowe zadania z podręcznika: Zadanie/Strona
1/142, 1/147, 4/148, 5/148, 1/153, 2/153, 4/156, 1/161, 3/161, 2/165, 3/165, 5/165, 1/216, 3/216, 1/219, 2/220, 1/222, 1/226.

5.Figury geometryczne na płaszczyźnie
Proste i odcinki
Uczeń:
-rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prostą, półprostą, odcinek;
-rozpoznaje odcinki i proste prostopadłe i równoległe;
-rysuje pary odcinków prostopadłych i równoległych;
-mierzy długość odcinka z dokładnością do 1 mm;
Kąty
Uczeń:
-wskazuje w kątach ramiona i wierzchołek;
-mierzy kąty mniejsze od 180° z dokładnością do 1°;
-rysuje kąt o mierze mniejszej niż 180°;
-rozpoznaje kąt prosty, ostry i rozwarty;
-porównuje kąty;
-rozpoznaje kąty wierzchołkowe i kąty przyległe oraz korzysta z ich własności.
Wielokąty
Uczeń:
-rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne, równoboczne
i równoramienne;
-rysuje trójkąt o trzech danych bokach; ustala możliwość zbudowania trójkąta (na podstawie nierówności trójkąta);
-stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta i czworokąta,
-rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, trapez;
-zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu.
-oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków;
Przykładowe zadania z podręcznika: Zadanie/Strona
1/94, 3/95, 4/95, 1/98, 2/98, 3/98, 4/98, 1/101, 1/105, 2/105, 7/108, 8/108, 11/108, 1/110, 2/110, 1/178, 2/178, 5/179, 1/185, 4/186,1/194, 2/194, 3/194.

6.Pola Figur
Uczeń:
-oblicza pole kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta, trapezu przedstawione na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych;
-stosuje jednostki pola: m², cm², km², mm², dm², ar, ha (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń).
Przykładowe zadania z podręcznika: Zadanie/Strona
1/260, 1/267, 7/269, 9/269, 1/271, 1/277, 11/279.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0