AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Synoradzka, 2017-04-18
Krakow

Język angielski, Sprawozdania

Sprawozdanie z planu rozwoju nauczyciela mianowanego

- n +

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Anny Synoradzkiej
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanegoZespół Szkolno - Przedszkolny w Mykanowie ul. Słoneczna 114, 42-233 Mykanów

Część pierwsza stażu: 01.09.2014r. - 31.08.2016r. Dyrektor Szkoły: mgr Tomasz Organa

Cele podjęcia stażu :
- zdobycie dalszego doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej
- rozwój zawodowy,
- doskonalenie pracy z uczniem o szczególnych potrzebach,
- poszerzenie zakresu wiedzy i własnych umiejętności,
- podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki,
- spełnienie wymagań kwalifikacyjnych , umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, w szczególności:
- opracowanie i wdrażanie programu działań
- doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną
- podejmowania i doskonalenia ewaluacji własnych działań
- zdobywanie umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

I. Wstęp.
Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem dwóch lat stażu do awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż rozpoczęłam 01.09.2014r. na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mykanowie. W związku ze zmianą miejsca pracy i rozwiązaniem stosunku pracy w szkole składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mykanowie.


Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam
w obszarze poszczególnych wymagań na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214 z 16 listopada 2007 r. poz. nr 1580) 

§ 8 ust. 2 pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

Zadaniem nauczyciela jest ciągłe poszerzanie wiedzy i umiejętności. W tym celu aktywnie uczestniczę w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym. Brałam udział
w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli, Szkoleniowych Radach Pedagogicznych, szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 'WOM' w Częstochowie oraz w konferencjach metodycznych i szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa. Zdobyte wiadomości i umiejętności wykorzystuję w pracy dydaktyczne i wychowawczej, co znacząco przekłada się na podniesienie jakości mojej pracy,
a przez to również pracy szkoły.
1. Hospitacje zajęć przez Pana Dyrektora.
2. Udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego na temat metodyki nauczania języka angielskiego, egzaminu maturalnego i zmianami w jego strukturze, oraz wychowania celem zwiększenia moich kompetencji nauczyciela - wychowawcy.

- Ukończenie studiów podyplomowych Wychowanie Przedszkolne na WSP
w Katowicach

- Wrzesień 2014 - szkolenie „Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego” WOM Częstochowa

- Listopad 2014r. szkolenie „ Kształcenie na odległość, e –learning”,

- Styczeń 2014- konferencja metodyczna „On speaking terms”

- Styczeń 2014- szkoleniu metodycznym organizowanym przez wydawnictwo Pearson Longman poświęconym uczeniu języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym w zakresie.

- Marzec 2015 – dwie konferencje metodyczne dla nauczycieli szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych :„ Rewriting the Rules for Writing” oraz „The Choice is Yours” przygotowane przez wydawnictwo Pearson Central Europe

- Konferencja metodyczna „On speaking terms” przygotowana przez wydawnictwo Macmillan

- 'Squeezing language out of texts in the context of teenage world'. Personalizacja języka przy zastosowaniu nowoczesnych technologii przez uczniów klas gimnazjalnych.

- Konferencja metodyczna „Nie taki diabeł straszny… O zmianach w egzaminie maturalnym od 2015 roku” zorganizowana przez wydawnictwo Macmillan na temat zmian w egzaminie maturalnym od 2015 roku w zakresie rozumienia ze słuchu , rozumienia tekstu pisanego oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej.

- Konferencja metodyczna zorganizowana przez wydawnictwo Pearson dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Eat, Sleep, Create, Repeat: The power of repetition in language learning”.

- Styczeń 2015 – konferencja metodyczna o zmianach w prawie oświatowym i podręcznikach wieloletnich dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

- Marzec 2016 r.- szkolenie zorganizowane przez wydawnictwo Nowa Era dotyczące zmian w gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016.
- Marzec 2016r. Spotkanie informacyjne na temat Programu Erasmus Plus
w Katowicach
- Kwiecień 2015r., szkolenie na temat „ Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego”, zorganizowane przez RODN „WOM” w Częstochowie. Dzięki szkoleniu zapoznałam się z wymaganiami szczegółowymi do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoliła mi na usystematyzowanie moich działań.
- "The power of repetition of language learning" . Kreatywne powtórki jako sposób na opanowanie nowych umiejętności językowych.
- Szkolenie "Zmiany w prawie oświatowym i podręcznikach wieloletnich dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych".
- Boosting effectiveness in the gimnazjum English classroom. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

2. Doskonalenie swojego warsztatu poprzez studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki i metodyki języka angielskiego. 

Regularne pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności poprzez lekturę dotyczącą różnorodnych zagadnień z dziedziny zarówno psychologii, pedagogiki, a także odnoszących się do dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego (regularnie czytam czasopismo The Teacher). Materiały te pomogły mi zgłębić i zrozumieć problemy pojawiające się w pracy z uczniem. Na bieżąco zapoznaje się z poradami metodycznymi zawartymi na stronach internetowych wydawnictw językowych i stronach promujących naukę języka angielskiego np.
www.anglisci.pl, 
www.onestopenglish.com,
www.oup.com,
www.longman.com.pl.
www.angielski.edu.pl 

3. Diagnozowanie uczniów i ich osiągnięcia, tworzyłam narzędzia do diagnoz :

-Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania i modyfikacja w każdym roku szkolnym (w związku np. ze zmianami w podstawie programowej, zmianami wymogów egzaminacyjnych); wymagania edukacyjne, kryteria oceniania określam precyzyjnie (podając procentowy próg zaliczeniowy na daną ocenę, określając umiejętności podlegające ocenie), wyjątkowo dostosowując je do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów (np. z orzeczeniami PPP).

-Przygotowywanie materiałów, przeprowadzanie próbnych egzaminów gimnazjalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym i ich analiza;

-Diagnozowanie poziomu przygotowania do egzaminu gimnazjalnego w klasach drugich w celu opracowania strategii pracy z grupą w ostatnim roku nauki (samodzielnie opracowałam diagnozę sprawdzającą wiedzę i umiejętności uczniów zgodnie z technikami egzaminacyjnymi)


§ 8 ust. 2 pkt 2.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

W zawodzie nauczyciela w obecnych czasach niezbędne jest sprawne wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Komputer wykorzystuję przede wszystkim do tworzenia testów, kartkówek i kart pracy na zajęcia. 
W formie elektronicznej tworzę również plan pracy. 
Komputera używam również do opracowywania i analizy przeprowadzonych diagnoz, wyników próbnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego. W tworzeniu wyżej wspomnianych analiz niezbędna jest dobra znajomość programu Excel, w celu przygotowania prezentacji analizy wyników posługuję się również programem Power Point. Tworzę również własne prezentacje w programie Power Point, które wykorzystuje jako materiały pomocnicze do lekcji. Wiedzę z zakresu posługiwania się tymi programami zdobyłam przeglądając strony internetowe poświęcone używaniu tych aplikacji, dogłębnym analizowaniu treści w nich zawartych oraz samodzielnym ćwiczeniom.
W swojej pracy wykorzystuję technologię informacyjną do przygotowania materiałów dydaktycznych do zajęć. Często wykorzystuję angielskie strony internetowe w celu skonfrontowania uczniów z „żywym” językiem. Korzystam na zajęciach z tablic interaktywnych, umożliwiając uczniom samodzielną pracę z zadaniami interaktywnymi. Jest to jedna z metod aktywizująca i zachęcająca uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu języka angielskiego. 
Znajomość technologii informacyjnej umożliwiła mi również zgromadzenie w formie elektronicznej informacji oraz dokumentów niezbędnych do rejestrowania przebiegu mojego stażu.
Do codziennej pracy wykorzystuję również pocztę e-mailową. Za jej pośrednictwem kontaktuję się z rodzicami uczniów z moich klas wychowawczych oraz z innymi nauczycielami, szkołami partnerskimi w projekcie Comenius.

Stosowałam technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie dydaktyczno-wychowawczym:

• przygotowywanie zajęć w oparciu o publikacje internetowe, portale internetowe wydawnictw , śledzenie nowości wydawniczych i wydarzeń z zakresu metodyki nauki języków obcych, prawa oświatowego , zawartych w cotygodniowych biuletynach informacyjnych, otrzymywanych drogą elektroniczną;

• prowadzenie zajęć z wykorzystaniem interaktywnych tablic i komponentów do podręczników, z których korzystam UPBEAT 2/3/Repetytorium gimnazjalne do nauki języka angielskiego Pearson Longman Discover Eglish 23, English Explorer 2 (strony internetowe, płyty CD – ROM z interaktywnymi ćwiczeniami) w celu urozmaicenia zajęć i zachęcenia uczniów do poszukiwania środków i metod uczenia się, które są dla nich nie tylko efektywne, ale też atrakcyjne; w celu zaprezentowania materiału gramatycznego, leksykalnego w atrakcyjny dla ucznia sposób, wprowadzenia elementów wiedzy o krajach anglojęzycznych, osłuchania się z żywym językiem. Uczniowie oglądali fragmenty filmów z polskimi napisami, następnie ten sam fragment z napisami w języku angielskim i na koniec film bez napisów, żeby skupić się na warstwie dźwiękowej. Takie ćwiczenia są bardzo efektywne: uczniowie oglądając film bez napisów odgadują sens wypowiedzi z kontekstu sytuacyjnego, obserwując mowę ciała, mimikę i intonację, co bardzo dobrze symuluje rzeczywiste sytuacje komunikacyjne; oglądanie filmów z napisami z kolei wspomaga naukę słownictwa i pisownię. 

• wykorzystywanie poczty e-mailowej/dziennika elektronicznego jako narzędzia do kontaktowania z rodzicami, uczniami i innymi nauczycielami.

2. Wykorzystywałam komputer do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej i dokumentacji z przebiegu stażu:

• tworzenie testów, ankiet, kart pracy, scenariuszy zajęć, ćwiczeń leksykalno-gramatycznych, sprawozdań przy użyciu edytora tekstu Word;

• tworzenie zestawień wyników testów diagnostycznych, poziomujących, próbnego pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego, zestawień wyników nauczania przy użyciu arkusza kalkulacyjnego;

• praca z dziennikiem elektronicznym w klasach pierwszych gimnazjum od września 2015r.


§ 8 ust. 2 pkt 3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Od września 2014 pełniłam funkcję przewodniczącej przedmiotowego zespołu nauczycieli języków obcych. Aktywnie uczestniczyłam w pracach szkolnego przedmiotowego zespołu anglistów. Naszym celem była wymiana spostrzeżeń i doświadczeń, planowanie wspólnej pracy, wspólne opracowanie i modyfikacja szkolnego planu nauczania języka angielskiego, przedmiotowego systemu oceniania, formularzy diagnoz i kart pracy oraz wspólny wybór podręczników. Spotkania te okazały się niezwykle korzystne dla poprawy jakości naszej pracy, jak również pracy szkoły.
W tym celu przygotowuję krótką prezentację multimedialną na podstawie której informuję grono pedagogiczne o charakterze oraz celowości zorganizowanej przez mnie wymiany, relacjonuję krótko jej przebieg i określam znaczenie dla szkoły. Relacjonuję, w jaki sposób młodzież postrzega ten projekt, przedstawiam ewaluację oraz wspólne propozycje strony niemieckiej i polskiej dotyczące przyszłego spotkania. Zachęcam nauczycieli do aktywnego włączenia się do pomocy w organizacji wymiany oraz składam podziękowania tym, którzy aktywnie uczestniczą w realizacji tego przedsięwzięcia. 

Wrzesień 2014–Kwiecień 2016 - opieka nad nauczycielem kontraktowycm Paną Malwiną Pruciak, obserwacje zajęć, konsultacje i pomoc w trakcie stażu.

2. Przygotowywałam wystąpienia na szkoleniowe rady pedagogiczne i konferencje: dot. przygotowania aplikacji do programu Erasmus Plus edycja 2016, relacji z przygotowań do wymiany międzynarodowej uczniów i nauczycieli w Polsce z programu Comenius Uczenie się przez całe życie. 

3. Dzielenie się swoimi pomysłami na prowadzenie zajęć z innymi anglistami, z którymi spotykam się na różnego rodzaju konferencjach i warsztatach.

§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i realizowanie program Kółka Języka Angielskiego dla klas III gimnazjum, który uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej. Program zajęć został oparty na standardach egzaminacyjnych. W ramach tych zajęć przeprowadzałam egzaminy próbne dla uczniów klas trzecich. Wyniki tych egzaminów zostały szczegółowo omówione ze uczniami, a dokładna ich analiza wskazała uczniom obszary, które zostały przez nich opanowane w stopniu zadowalającym, jak również obszary, w których posiadają oni braki i zmotywowała ich do dalszej, intensywnej pracy. 

Nabytą wiedzę i umiejętności na kursach , szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego wykorzystałam do opracowania i wdrażania zajęć dydaktyczno-wyrównawczych :

• 2014/2016 – prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze wyrównawczo – uzupełniającym, zawierające elementy wstępnego przygotowania do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Zarówno uczniowie wykazujący się mniejszym jak i większym stopniem zaawansowania językowego, mieli możliwość poszerzenia swoich kompetencji językowych poprzez ćwiczenia podnoszące kluczowe umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku obcym. Uczniowie poznali także słownictwo związane z ich przyszłym zawodem, co pozwoli im w przyszłości lepiej odnaleźć się na rynku pracy.

• 2014/2015 i 2015/2016 – prowadzenie zajęć repetytoryjnych dla gimnazjalistów, przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, których celem jest ćwiczenie sprawności językowych w kontekście zadań maturalnych na obu poziomach, co pozwala uczniom na dokładne zapoznanie się z wymogami egzaminu, kryteriami oceniania i samą formułą egzaminu i pokierowanie przygotowaniem do egzaminu we właściwym, odpowiednim dla ucznia kierunku. Poprawiające się z roku na rok wyniki naszych uczniów wydają się potwierdzać potrzebę organizowania tego typu zajęć.

• Na bieżąco, zgodnie z potrzebami uczniów prowadzę konsultacje w czasie dogodnym dla uczniów. Prowadzę dodatkowe lekcje dla uczniów z problemami w nauce, mających problemy z opanowaniem bieżącego materiału, umożliwiam uczniom poprawienie ocen, zaliczenie zaległych prac dla uczniów nieobecnych w pierwszym terminie.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie wyjazdów dydaktyczno-wychowawczych.
Jako nauczyciel języka angielskiego i wychowawca jestem zaangażowana w organizację wielu imprez dziejących się w naszej szkole. W organizacji takich przedsięwzięć nieoceniona jest współpraca z innymi nauczycielami oraz z młodzieżą szkolną. Jako nauczyciel wychowawca corocznie podejmuję działanie integrujące zespół klasowy:
Wyjazdy na lodowisko i do kręgielni
Wyjazdy do kina
SpaceryRajdy krajoznawcze po najbliższej okolicy
Dyskoteki szkolne
warsztaty integracyjne
Wyjazdy zagraniczne z programu Comenius Uczymy się przez całe życie

2. Partnerska współpraca europejskich placówek edukacyjnych.
Pełnienie funkcji szkolnego koordynatora projetu PICTOS z programu Comenius Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learnig Programme) w roku 2011 w okresie trwania stażu na nauczyciela dyplomowanego, który został przerwany z powodu urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.
Uczestnictwo w wizycie studyjnej w Niemczech - opracowanie i przygotowanie wniosku na nowy projekt. Koordynacja działań w projekcie, przygotowanie przyjęcia wymiany uczniów i nauczycieli z Niemiec, Francji, Grecji, Finlandii, Walii w naszym gimnazjum w Mykanowie.
Poszukiwanie partnerów do kolejnego projektu, tworzenie projektu, składanie aplikacji w edycji 2015 i 2016.
Sierpień 2016 - Uzyskanie pozytywnego zatwierdzenia projektu Eating for Life w programie Erasmus Plus przez Agencję Narodową w Warszawie.
3. Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych.
Koordynowanie szkolnych etapów Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 i 20152016, szkolnego konkursu wiedzy o krajach anglosaskich - Szkocja oraz konkursu międzyklasowego "Życie i twórczość Szekspira"
Przygotowywanie uczniów do konkursów poprzez udostępnienie zakupionych przeze mnie materiałów typu powieści w języku angielskim, książki na temat historii Wielkiej Brytanii, zalecane przez organizatora konkursu. Rozwiązywanie z chętnymi uczniami testów z poprzednich edycji konkursów, wskazywanie im źródeł, z którymi powinni się zapoznać przed przystąpieniem do danego konkursu (adresy stron internetowych, inne materiały dydaktyczne).
Przygotowywanie uczniów do konkursów powiatowych z języka angielskiego - English through Art (część wokalna i recytatorska) w I Liceum im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie w 2015 i 2016 - wyróżnienie dla ucznia Jakuba Włodarskiego w konkursie recytatorskim oraz Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych w Zespole ZSTiO im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1.Pomoc przy organizowaniu :
- Akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz upamiętnienia sylwetek Noblistów Polskich,
- Akcji charytatywnej „Góra Grosza”,
- Pomocy dla Polaków na Wileńszczyźnie, zbiórkę plastikowych nakrętek
- Szkolnych Walentynek i Pierwszego Dnia Wiosny

.2. Zgodnie z harmonogramem uczestniczenie w konsultacjach zorganizowanych dla rodziców uczniów, a także wyznaczałam w miarę potrzeb terminy konsultacji dla uczniów. Na konsultacjach dla rodziców szczegółowo omawiałam sytuację ucznia (syna, córki) z uwzględnieniem potencjalnych przyczyn danej sytuacji oraz wskazań do dalszej pracy nad ewentualnym poprawieniem wyników w nauce. Dbałam o to, aby spotkania z rodzicami uczniów przebiegały w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia.
Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów, którzy gościli dziecko z wymiany międzynarodowej. Przygotowywanie rodziców do przyjęcia młodego gościa, rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami.
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie rozwiązywania stałych lub bieżących problemów edukacyjnych i wychowawczych moich uczniów. Współpraca ta obejmowała kontakty z innymi instytucjami między innymi z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w zakresie przygotowywania opinii o uczennicy, która miała problemy z zaaklimatyzowaniem się w klasie, do której dołączyła po roku nauki w innej szkole. Na bieżąco również współpracowałam z psychologiem szkolnym celem konsultowania problemów uczniów o podłożu psychologicznym (trudności z adaptacją w zespole klasowym, brak motywacji do nauki).
4.Współpraca z Samorządem Szkolnym, Radą Rodziców, Wójtem Gminy Mykanów, GOKiem i Urzędem Gminy Mykanów przy okazji przygotowywania spotkania międzynarodowego z programu Comenius Uczymy się przez całe życie.
5. Udział w spotkaniach z Policją dotyczących zagrożeń wynikacjących z korzystania z Internetu przez młodych ludzi, używania dopalaczy i innych środków odurzających przez małoletnich.

§8 ust. 2 p. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Jestem nauczycielem i wychowawcą w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mykanowie. Do naszej placówki trafiają uczniowie z różnych środowisk, czasami zaniedbani edukacyjnie, z niskim potencjałem intelektualnym. Bardzo ważne w tego typu placówce jest umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, jak również innego typu. Dużą rolę odgrywa tu odpowiednie zdiagnozowanie ucznia pod kątem jego osiągnięć edukacyjnych i dobór odpowiedniej do jego potrzeb metody nauczania. Jeżeli uczeń osiąga drobne choćby sukcesy w obszarze edukacji, wówczas łatwiej jest mi (jako wychowawcy lub jako nauczycielowi) motywować go i wspierać w jego dalszym rozwoju.
Ważnym krokiem jest również rozpoznanie problemów rodzinnych ucznia. Nie jest to łatwe, ponieważ uczniowie po pewnych niepowodzeniach w życiu, nie zawsze są w stanie otwarcie o danym problemie porozmawiać. W trakcie pełnienia przeze mnie funkcji wychowawcy miałam okazję zetknąć się z problemami, z którymi borykają się nasi uczniowie. W trakcie trwania stażu dokonałam analizy sytuacji dwóch uczniów z mojej klasy wychowawczej. Podjęłam starania, aby rozwiązać ich problemy w sposób racjonalny, z pełnym wyczuciem i empatią mając na uwadze fakt, że dotyczyły one delikatnej materii, jaką jest psychika ludzka.
Możliwość niesienia pomocy uczniom traktuję jako priorytetowe zadanie. Odczuwam wielką satysfakcję za każdym razem, gdy mam okazję udzielić uczniom pomocy oraz gdy widzę jej pozytywne efekty.

Podsumowanie

Powyższe sprawozdanie stanowi dokument przedstawiający obraz zdobytych przeze mnie osiągnięć i umiejętności niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Dzięki licznym szkoleniom i warsztatom , podjętym przeze mnie działaniom, współpracy z innymi osobami i instytucjami oraz dostępowi do technologii informacyjnych mogłam stale wzbogacać swój warsztat pracy, co doprowadziło do wzrostu poziomu własnej motywacji do działania, a tym samym motywacji uczniów. Mogę stwierdzić, że moja praca dydaktyczna przyczyniła się w dużej mierze do zwiększenia wyników uczniów w nauce oraz jakości pracy i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły.
W przyszłym roku pragnę kontynuować to co zaczęłam w trakcie pierwszych dwóch lat stażu. Wiele podjętych przez mnie inicjatyw ma charakter ciągły. Wnioskując z efektów mojej pracy zawodowej dostrzegam jeszcze wiele rzeczy które chciałabym ulepszyć. W pierwszej kolejności chcę udoskonalić swoje umiejętności wychowawcze, gdyż wraz z nowymi zespołami klasowymi pojawiają się nowe trudności. Planuję, aby systematycznie zbierać informacje zwrotne uzyskiwane od uczniów na temat mojego nauczania, gdyż w ten sposób mogę podnosić jakość swojej pracy.
Mając na uwadze również poniesione porażki i popełnione błędy, będę starała się w przyszłości stosować nowe sposoby i metody rozwiązywania problemów, by pokonywać pojawiające się trudności i przeszkody kierując się zdobytym doświadczeniem, by ciągle doskonalić się jako nauczyciel, wychowawca i opiekun młodzieży. 


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.