AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Alicja Pacan, 2017-04-18
Nysa

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr inż. Alicji Pacan
nauczyciela matematyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej Nyskiej

ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanegoData rozpoczęcia stażu: 1 września 2015r.

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2018r.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania Formy realizacji Terminy Sposób dokumentowania
1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. VIII.2015r.

Na bieżąco


VI.2018r. Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju.
Zaświadczenia, potwierdzenia.

Sprawozdanie.
2.Podnoszenie własnych kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (warsztatach , kursach doskonalących, konferencjach, studiach podyplomowych).
Opracowanie scenariuszy lekcji matematyki z komputerem oraz tablicą interaktywną.
Udoskonalanie i wdrażanie systemu ocenienia z matematyki.
Przygotowanie na użytek wewnątrzszkolny sprawdzianu badającego wyniki nauczania matematyki.
Studiowanie na bieżąco literatury metodycznej. Na bieżąco Dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, scenariusze.
3. Organizacja konkursów, wewnątrzszkolnych i między-szkolnych. Organizowanie konkursów szkolnych, środowiskowych, interdyscyplinarnych promujących szkołę i jej działania.
Przygotowanie uczniów i udział w różnorodnych konkursach (m.in. Olimpiadach przedmiotowych). Okres stażu Scenariusze, regulaminy.
§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Terminy Sposób dokumentowania
1. Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego, sprawozdań oraz innej dokumentacji. Okres stażu Plan rozwoju, sprawozdania.
2. Korzystanie z Internetu w celu uzyskania potrzebnych informacji Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych. Pobieranie informacji oraz ciekawych materiałów z Internetu (m. in. korzystanie ze stron internetowych kuratorium, ministerstwa, „profesor”, „literka”, „edussek,”, „onet”, „interia” oraz publikacji i forum nauczycieli szkół).
Komunikowanie się przez Internet na forach dyskusyjnych portali edukacyjnych.
Okres stażu
3. Korzystanie z technologii komputerowej. Przygotowanie i aktualizacja planów pracy. Wykonywanie scenariuszy zajęć.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Opracowanie prezentacji komputerowych (samodzielnie lub jako forma pracy z uczniami). Okres stażu Stworzona dokumentacja.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Zadania Formy realizacji Terminy Sposób dokumentowania
1. Prowadzenie zajęć koleżeńskich Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli.
Prowadzenie lekcji otwartych z matematyki dla nauczycieli z wykorzystaniem ciekawych metod aktywizujących. Okres stażu Potwierdzenia nauczycieli.
2. Udział w procesie wewnątrz-szkolnego doskonalenia zawodowego
Przygotowanie materiałów dla Rady Pedagogicznej.
Udział w konferencjach i szkoleniach. Okres stażu Protokoły, materiały szkoleniowe.
3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami Konsultacje i rozmowy na temat realizacji programów nauczania, sposobów rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych, współpracy z rodzicami.
Studiowanie literatury pedagogicznej i dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu przedmiotowego klas IV-VI Okres stażu Opracowane dokumenty.
4. Publikowanie własnych opracowań. Przygotowanie i udostępnienie innym nauczycielom własnych opracowań (scenariusze zajęć, zabawy i gry dydaktyczne, artykuły).
Publikacja planu rozwoju zawodowego.
Publikacja scenariuszy ciekawych lekcji. Okres stażu Scenariusze, materiały pomocnicze.

§ 8 ust 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania Formy realizacji Terminy Sposób dokumentowania
Opracowanie i wdrożenie programu aktywizowania dzieci. - przygotowanie programu;
-zapoznanie z nim dyrektora;
- wdrożenie i realizacja;
-opublikowanie programu na portalu internetowym. Rok szkolny 2016/2017 Program, potwierdzenie dyrektora o realizacji.


§ 8 ust 2 pkt 4 b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Zadania Formy realizacji Terminy Sposób dokumentowania
Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. - ukończenie kursu dla egzaminatorów,
- zdobycie uprawnień,
- udział w sprawdzaniu prac. Okres stażu Potwierdzenie.§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów. Lektura literatury fachowej. Podjęcie i ukończenie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze. Okres stażu Potwierdzenia, zaświadczenia.
Rozwijanie zainteresowań matematyczno – przyrodniczo – informatycznych. Opracowanie i przeprowadzenie konkursu matematyczno - przyrodniczo – informatycznego. Okres stażu Scenariusz konkursu.


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania Formy realizacji Terminy Sposób dokumentowania
Współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą Spotkania z pedagogiem, logopedą. Okres stażu Potwierdzenie
Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
- praca z uczniami mającymi problemy wychowawcze i specyficzne trudności w uczeniu się
- pedagogizacja rodziców
- przeciwdziałanie przemocy i agresji - rozwiązywanie problemów wychowawczych, znajomość procedury załatwiania spraw nieletnich. Okres stażu Potwierdzenia
Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole. - praca w szkolnych komisjach konkursowych.
- praca w komisji nadzorującej sprawdzian
- pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu przedmiotowego dla klas IV-VI
Okres stażu Protokoły, potwierdzenia.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania Formy realizacji Terminy Sposób dokumentowania
1.Opis dwóch przypadków. 1.Identyfikacja problemów.
2. Opis i analiza dwóch przypadków.
3. Propozycje rozwiązania problemu.
4. Wdrażanie oddziaływań. Okres stażu Opis i analiza dwóch przypadków.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0