AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Klaudia Lipnicka, 2017-04-18
Zielona Góra

Pedagogika, Ankiety

Czas wolny studentek i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specyfika i Wykorzystanie.

- n +

Czas to najbardziej wartościowy element naszego majątku.(...) Większość zasobów, które mogą do nas należeć – diamenty, złoto, banknoty stu dolarowe – da się uzupełnić. Odkrywa się nowe złoża złota i diamentów, drukuje nowe banknoty. Inaczej wygląda sprawa czasu. Nic, co ktokolwiek z nas zrobił w swoim życiu, nie potrafi zgromadzić choćby paru chwil odsetek; nic nie da szansy na odzyskanie czasu źle wykorzystanego. Czas, który upływa, mija bezpowrotnie. Choć więc Ben Franklin miał rację w wielu kwestiach, mylił się mówiąc, że czas to pieniądz. Czas, nasze najbardziej ograniczone dobro, jest w rzeczywistości znacznie cenniejszy niż pieniądze. (Philip Zimbardo, John Boyd 2009, s.17)

Czas wolny studentek i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specyfika i Wykorzystanie.

W mojej pracy chciałam sprawdzić czym jest czas wolny, jakie są jego funkcje oraz jak w zależności od autorów rozumiane jest to pojęcie. Wykonanie badań na studentach Uniwersytetu Zielonogórskiego pozwoliło poznać mi specyfikę czasu wolnego w tym środowisku. Chcę zwrócić uwagę na to jak spędzany jest czas wolny na uczelni. Celem moich badań jest uzyskanie odpowiedzi od studentek oraz studentów oraz porównanie ich. Interesuje mnie również to czy studenci spędzają czas na uczelni po zajęciach oraz czy miasto Zielona Góra oferuje ciekawe formy spędzania czasu wolnego. W związku z moimi założeniami zapoznałam się z literaturą, po czym wykonałam krótką ankietę. Ankieta została umieszczona w internecie na grupie internetowej studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego – odpowiedziało 156 osób, co pozwoliło mi na napisanie pracy i analizę ankiet.
Czas wolny jest dla nas bardzo ważny. Jest on tematem wielu dyskusji, artykułów i książek. Wielu autorów podjęło się jego definiowania. ''Czas wolny jest kategorią historyczną, co oznacza, że pojawia się w pewnym procesie rozwoju cywilizacyjnego jako przeciwstawienie czasu pracy.''(R. Dyoniziak, Społeczeństwo w procesie zmian, Kraków-Szczecin-Zielona Góra 1997, s. 239) Czas wolny według R. Wroczyńskiego to ''czas po wykonaniu swoich obowiązków rodzinnych, zawodowych, społecznych. Czas ten przeznaczony jest na odpoczynek, rozrywkę i rozwój własnych zainteresowań zgodnie z zamiłowaniami i upodobaniami.'' (R. Wroczyński, Pedagogika społeczna,PWN, Warszawa 1974, s. 213..)
Definiowania czasu wolnego podjął się również A. Kamiński, według niego jest to ''częśc budżetu czasu, która nie jest zajęta przez pracę zarobkową normalną i dodatkową, ani przez systematyczne kształcenie się, ani przez zaspokajanie elementarnych potrzeb fizjologicznych (sen, posiłki, higiena), ani przez stałe obowiązki domowe (gotowanie, pranie, sprzątanie, opieka nad członkami rodziny niezdolnymi do samoobsługi) – i może być spożytkowana na dowolne wczasowanie lub na życie rodzinne i aktywność przynoszącą doraźne korzyści.'' (A. Kamiński,
Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa 1980, s. 68.)
K. Przecławski traktuje czas wolny jako ten „czas, który pozostaje człowiekowi do jego swobodnej dyspozycji po wykonaniu czynności związanych z zaspokojeniem potrzeb biologicznych i higienicznych (sen, jedzenie, toaleta) oraz czynności obowiązkowych (praca, nauka, obowiązkirodzinne, dojazd do pracy lub szkoły).”(K. Przecławski (red.), Czas wolny dzieci i młodzieży W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993, s. 75.)
A. Zawadzka rozumie czas wolny jako: „czas wykorzystywany na zajęcia nieobowiązkowe, podejmowane dobrowolnie dla wypoczynku, rozrywki, wszechstronnego rozwoju, udziału w życiu społecznym”(A. Zawadzka, Obciążenie studentów nauką a formy wypoczywania,PWN, Warszawa 1976, s. 183)
Według Skarzyńskiego czas wolny to ''czas pozostający poza snem i poza wykonywanie wszelkich koniecznych obowiązków, jak praca zawodowa, obowiązki gospodarsko - domowe i obowiązki społeczne. Występują dwa rodzaje czynników determinujących ilość czasu wolnego: - u dorosłych: praca, obowiązki domowe, - u dzieci: nauka, szkoła, odrabianie lekcji. Czas wolny spełnia wiele funkcji, jest to funkcja wypoczynkowa która wynika głównie z aspektu higieniczno - zdrowotnego; polega na regeneracji sił fizycznych i psychicznych organizmu poprzez wypoczynek czynny i bierny. Kolejna jest funkcja rozrywkowa która polega na kompensowaniu (wyrównywaniu) nudy dnia codziennego, poprzez zajęcia w których dominuje odprężenie psychiczne (zabawy, radości). Ważna jest również funkcja mająca na celu rozwój zainteresowań i uzdolnień, ona zaś polega na kształtowaniu różnych, występujących samorzutnie zainteresowań lub polega na celowym stwarzaniu sytuacji wychowawczych, w wyniku których można rozbudzić określone zainteresowania. Ostatnią z wymienionych jest funkcja społeczno – aktywizująca która, polega na realizowaniu zajęć odbywających się w otoczeniu innych osób, a przez to pomaga rozwijać się społecznie i kształtować zasady współżycia z innymi. '' ( http://ines.ovh.org/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=2 06.12.2016r )
K.Rogoziński wyróżnia ''cztery etapy dochodzenia do czasu wolnego, według niego na pierwszym miejscu jest praca, czas na zaspakajanie swoich potrzeb fizjologicznych, sen, posiłki czy dojazdy. Na dugim miejscu jest czas po pracy/zajęciach oraz czas dyspozycyjny. Na trzecim natomiast czas swobodnej decyzji. Na miejscu czwartym znajduje się dopiero czas wolny. Dopiero po wykonaniu czynnosci z 1,2,3 grupy mamy czas na ekspresję osobowości, samorealizację czy nawiązywanie więzi międzyludzkich. Czas wolny jest to czas na poszukiwanie prawdy o samym sobie i o własnym życiu, podczas niego zaspakajamy potrzebę zabawy i rozrywki. Może być on traktowany jako płaszczyzna odnowy duchowej.''( K. Przecławski (red.), Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce, WSiP, Warszawa 1978, s. 9.)
Czas wolny został sklasyfikowany na dwie grupy. Pierwsza z nich to funkcjonalna, do niej zalicza się rozrywka, wypoczynek i rozwój własny. Druga jest forma rozrywkowa do której zaliczymy sport, teatr, samokształcenie, turystkę i wiele innych. Możemy wyróżnić różne rodzaje spędzania czasu wolnego, jedne z nich opisał T. Wujek. Według niego formy dzielą się na te które ''rozwijają osobowość, polegają one na poznaniu i odbiorze cudzej twórczości, np koncerty, wystawy. Formy doskonalące osobowość takie jak zajęcia plastyczne, muzyczne oraz inne rodzaje samokształcenia. Formy przywracające I utrzymujące równowagę człowieka do których zaliczyć można zajęcia sportowe, spacery, gry oraz zabawy.'' (T. Wujek, Praca domowa i czynny wypoczynek ucznia, Wydawnictwo PZWSz, Warszawa 1975 r.)
W związku z tym należy spodziewać się wielu definicji czasu wolnego, w zależności od rozpatrywanego aspektu. Istnieją definicje ogólne czasu wolnego, które skrótowo starają się uwzględnić te czynniki. Przykładowo, Słownik Pedagogiczny definiuje czas wolny w sposób ogólny jako „czas do dyspozycji jednostki po wykonaniu przez nią zadań obowiązkowych: pracy zawodowej, nauki obowiązkowej w szkole i w domu oraz niezbędnych zadań domowych”. (W. Okoń, Słownik Pedagogiczny, PWN, Warszawa, 1981, s. 45.)
Jego celem jest usuwanie zmęczenia przez odnowę fizyczną i psychiczną oraz rozwijanie osobowości poprzez pielęgnowanie zamiłowań. ''Jest to ważny czynnik higieny psychicznej i równowagi.'' (Z. Drozdowski,Czas wolny i rekreacja różnych środowisk społecznych w Polsce, Materiały III Konfe-rencji Naukowej, Poznań 1979, s. 44.)
We współczesnym świecie istnieje wiele form spędzania czasu wolnego, zalicza się do nich turystyka, czyli wypoczynek poza swoim stałym miejscem zamieszkania, występuje wiele rodzai turystyki, np wypoczynkowa, kwalifikowana, krajoznawcza. Jest też sport, czyli działalność człowieka która ma na celu doskonalenie własnych umiejętność fizycznych, zabawy czy współzawodnictwo. Współczesny człowiek często spędza czas korzystając ze środków masowego przekazu, takich jak prasa, internet, radio czy telewizja. Instytucje Kulturalne mają również duże znaczenie w naszym życiu, często wybieramy się do teatru, muzeum czy na wystawę chociaż nie należą do one kultury masowej, zaspokajają potrzeby kulturalne wyselekcjonowanego kręgu odbiorców udostępniając dzieła sztuki. Ważne dla wielu z nas jest również samokształcenie, polegające na samodzielnym procesie dobywania wiedzy, zależnie od zainteresowań możemy skupiać się na różnych aspektach nauki. Coraz więcej osób zajmuje się również artystycznymi formami spędzania czasu wolnego, polega ona na rozwijaniu umiejętności w różnych dziedzinach sztuki,np. Fotografowanie, chór czy teatr. Osoby starsze bądź młodzi ludzie mający sporo wolnego czasu zajmują się również majsterkowaniem, w związku z nią mogą wykonywać rożne rzemieślnicze prace budowlane, stolarskie czy kowalskie. Są one zwykle nie związane z pracą zawodową. Osoby ,które zajmują się hodowlą amatorską roślin lub zwierząt, często robią to w formie spędzania czasu wolnego. Takie osoby mogą zajmować się wystawianiem psów, hodowlą warzyw czy kwiatów. Zdarza się ,że czerpią z tego korzyści materialne. Bardzo ciekawą pasją jest również kolekcjonerstwo, możemy zbierać znaczki, lub specjalne figurki kolekcjonerskie. Wspieraną i szanowaną pasją jest aktywność społeczna, polega na dobrowolnym i zwykle bezinteresownym wykonywaniu różnorodnych prac na rzecz społeczeństwa poza obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi. Pośród tych form spędzania czasu najpopularniejsza wśród młodych ludzi jest zabawa i kontakty towarzyskie. Młodzi ludzie wychodzą do klubów, spotykają się ze znajomymi, tańczą i bawią się razem.Czas wolny studentów UZetu.
Cześć! Chciałabym abyś odpowiedział/a na kilka pytań związanych z Twoim czasem wolnym. Dzięki temu będę mogła sprawdzić co lubią nasi studenci! Ankieta jest anonimowa a wyniki zostaną wykorzystane jedynie do celów naukowych.
Zapraszam do odpowiadania na pytania. Powodzenia!

1. Jestem...

- Kobietą
- Mężczyzną

2. Czas wolny jest dla mnie...

- czasem na odpoczynek i przyjemności
- czasem, w którym wykonuje swoje obowiązki poza uczelnią
- czasem, którym dysponuje gdy wykonam swoje obowiązki
- Inne:

3. W wekeendy mam...czasu wolnego

- nie więcej niż jedną godzinę
- 1-3 godziny
- 3-8 godzin
- wiecej niz 8 godzin

4. Taka ilość czasu .... dla mnie satysfakcjonująca.

- jest
- nie jest

5. ciągu dnia mam...czasu wolnego.

- brak czasu
- około 1 godziny
- od 3 do 6 godzin
- wiecej niż 6 godzin

6. Najczęściej mój wolny czas wykorzystuje na...

- odpowiedz własna

7. Moje hobby to...

- muzyka,gra na instrumentach
- wędkarstwo
- sporty wodne
- gry zespołowe
- motoryzacja
- informatyka
- fotografia
- moda
- czytanie książek
- jazda rowerem
- Inne:

8. Jestem...ze sposobu spędzania mojego czasu wolnego.

- zadowolona/y
- nie zadowolona/y

9. Uważam ,że w moim mieście ... spędzać ciekawie czas wolny.

- można
- nie można

10. Jak spędzasz czas wolny w swoim mieście?

- odpowiedz własna


11. Spędzam swój czas wolny na uczelni:

- nie
- tak, w kołach naukowych
- tak, w wolontariacie
- tak, w innych stowarzyszeniach/klubach studenckich
- nie, uczelnia nie oferuje ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego
- tak, uprawiam sport

Te pytania zostały zadane studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego. Odpowiedziało 156 osób.
Pytania zostały zadane ze względu na płeć. Możemy zauważyć, że odpowiedziało 106 kobiet, co stanowiło 68,8% ankietowanych. Mężczyzn było ponad połowę mniej co stanowiło 31,2% - 48 ankietowanych. Ilość zainteresowanych ankietom może świadczyć o większej ilości studentek na naszej uczelni.

O czasie wolnym wypowiedziało się 155 studentów. Dla 84 – czyli 54,2% jest on czasem na odpoczynek i przyjemności, dla 34 osób – 21,9% jest czasem, w którym wykonuje swoje obowiązki poza uczelnią. Dla 41,3% czyli 64 osób jest czasem, którym dysponuje gdy wykonam swoje obowiązki. 8 osób, czyli 5,2 % uważa inaczej.

Studenci zostali zapytani o ilość ich czasu wolnego w dni wolne. Najwięcej osób ma więcej niż 8 godzin czasu wolnego, jest to 38,5% - 60 osoby na 156 ankietowanych. 58 osób, 37,2% twierdzi, że ma od 3 do 8 godzin czasu wolnego. 21,2% studentów, czyli 33 osoby uważają, że mają od 1 do 3 godzin czasu wolnego. A tylko 8 osób, czyli 5,1% ma nie więcej niż 1 godzinę czasu wolnego.

Na 155 odpowiadających aż 88 osób, czyli 56,8 % jest zadowolonych ze spędzania swojego czasu wolnego. Natomiast 67 studentów, 43,2% nie jest zadowolonych ze spędzania swojego czasu wolnego. Ze względu na płeć zauważamy ,że to mężczyźni uważają, że taka ilość czasu jest dla nich nie zadowalająca.

156 osób odpowiedziało ile ma czasu wolnego w ciągu dnia. 21 studentów, co stanowi 13,5% nie ma czasu wolnego. Około 1 godziny czasu wolnego ma 50 studentów – 32,1%. Najwięcej studentów ma od 3 do 6 godzin czasu wolnego – jest to 84 osób, czyli 53,8%. Tylko 6 osób – 3,8% ma więcej niż 6 godzin czasu wolnego w ciągu dnia.
W tym pytaniu każdy z ankietowanych mógł wpisać jak spędza swój wolny czas. Studenci zostali poproszeni o wpisanie dowolnej odpowiedzi. Odpowiedziało 129 osób. Studenci w wolnym czasie wykonują wiele czynności. Zazwyczaj są to spotkania ze znajomymi, odpoczynek, sen, oglądanie filmów, sport, słuchanie muzyki, wychowywanie dzieci, gry na komputerze, siłownię, czytanie książek, zakupy, spędzanie czasu z rodziną, naukę, pisanie.
Studenci zostali zapytani o to jakie mają hobby. Ponad 72 osoby czyta książki, co jest zadziwiającą odpowiedzią. Stanowi to 46,8% ankietowanych. Dużo osób bo 50 – 32,5% interesuje się muzyką. Studenci również uprawiają dużo sportów, są to gry zespołowe, jazda rowerem itp.

Na 155 ankietowanych 74,8% - 116 osób jest zadowolonych ze spędzania swojego czasu wolnego. Zdecydowanie mniej bo 40 osób – 25,8% jest niezadowolonych ze spędzania swojego czasu wolnego. 22 na 48 mężczyzn jest niezadowolonych ze spędzania swojego czasu wolnego. Jest to ponad połowa wszystkich niezadowolonych ze spędzania swojego czasu. Wynik wskazuje, że to kobiety są bardziej zadowolone ze sposobów spędzania czasu wolnego.

156 osób wypowiedziało się na temat tego czy można, czy nie spędzać swój czas wolny w Zielonej Górze. 84 osoby, czyli 53,8% uważa, że w Zielonej Górze można ciekawie spędzać swój czas. 46,2%, czyli 72 osób odpowiedziało, że nie można w ciekawy sposób spędzać czasu w tym mieście.
Na 50 ankietowanych mężczyzn 38 uważa, że w Zielonej Górze nie można spędzać ciekawie czasu wolnego. 34 Kobiety na 106 ankietowanych podziela zdanie mężczyzn. Tylko 12 mężczyzn uważa, że w tym mieście ciekawie spędzać czas wolny. Zdecydowaną większość kobiet uważa, że można ciekawie spędzać swój wolny czas w Zielonej Górze.
W tym pytaniu studenci mogli napisać w jaki sposób spędzają swój czas wolny w Zielonej Górze. Odpowiedziało 116 osób. Głównie są to wyjścia do kina, na basen, siłownię, do parku, na rower, spotkania z przyjaciółmi, imprezy, koncerty i zakupy.

Studenci zostali zapytani o to czy spędzają swój czas wolny na Uczelni – Uniwersytecie Zielonogórskim. Zdecydowana większość bo 113 na 155 ankietowanych nie spędza swojego czasu wolnego na uczelni – jest to 72,9% . 24 osoby czyli 15,5% uważa ,że nie spędza czasu na uczelni bo nie oferuje ona nic ciekawego po zajęciach. Uważam, że bardzo mało osób spędza swój czas w kołach naukowych, wolontariacie itp. W wolontariatach, kołach naukowych i innych ofertach uczelnianych udzielają się głównie kobiety. W tych trzech grupach jest tylko 2 mężczyzn. Na 25 osób 23 to kobiety.
Podsumowując odpowiedziało 156 osób. W pytaniu o płeć odpowiedziało 106 kobiet oraz 48 mężczyzn. Czas wolny dla studentów w większości jest czasem na odpoczynek i przyjemności – 54 osoby na 155 odpowiadających. W weekendy studenci mają dużo czasu wolnego, około 40% odpowiedziało ,że ma go więcej niż 8 godzin. Studenci zapytani o satysfakcje z czasu wolnego są w większości usatysfakcjonowani. Z tym, że to mężczyźni częściej są nieutysfakcjonowani. W ciągu dnia studenci mają od 3 do 8 godzin czasu wolnego – takiej odpowiedzi udzieliło ponad 50% ankietowanych. Studenci zapytani o to na co najczęściej wykorzystują swój wolny czas odpowiedzieli, że na czytanie książek – około 50%, oraz na słuchanie muzyki – ponad 30%.
Studenci są zadowoleni z tego co robią w wolnym czasie. 22 na 48 mężczyzn jest niezadowolonych ze spędzania swojego czasu wolnego co stanowi większość niezadowolonych.
Studenci zapytani o to czy w Zielonej Górze można ciekawie spędzać czas wolny mieli podzielone zdania, ponad połowa jednak uważa, że można ciekawie spędzić czas w tym mieście.
Na 50 ankietowanych mężczyzn 38 uważa, że w Zielonej Górze nie można spędzać ciekawie czasu wolnego. 34 Kobiety na 106 ankietowanych podziela zdanie mężczyzn. Tylko 12 mężczyzn uważa, że w tym mieście ciekawie spędzać czas wolny. Zdecydowaną większość kobiet uważa, że można ciekawie spędzać swój wolny czas w Zielonej Górze.
Studenci mogli też napisać w jaki sposób spędzają swój czas wolny w Zielonej Górze. Głównie są to wyjścia do kina, na basen, siłownię, do parku, na rower, spotkania z przyjaciółmi, imprezy, koncerty i zakupy.
Studenci zostali zapytani o to czy spędzają swój czas wolny na Uczelni – Uniwersytecie Zielonogórskim. Zdecydowana większość ankietowanych nie spędza swojego czasu wolnego na uczelni – jest to 72,9% . 15,5% uważa ,że nie spędza czasu na uczelni bo nie oferuje ona nic ciekawego po zajęciach. Uważam, że bardzo mało osób spędza swój czas w kołach naukowych, wolontariacie itp. W wolontariatach, kołach naukowych i innych ofertach uczelnianych udzielają się głównie kobiety. W tych trzech grupach jest tylko 2 mężczyzn. Na 25 osób 23 to kobiet
Ankieta pokazała dość przewidywalne i powszechne wyniki. Główną zaskakującą informacją może być to, że mężczyźni są niezadowoleni z tego co robią. Uważają ze miasto nie daje im ciekawych propozycji na spędzanie czasu, także nie spędzają go na zajęciach dodatkowych. Może to świadczyć o większej ilości kobiet na Uniwersytecie lub małej ilości typowo męskich zajęć. Moim zdaniem zależy to również od cech indywidualnych. Kobiety z racji na większą ilość obowiązków mają lepszą organizacje czasu. Częściej też małe sukcesy dają im dużą satysfakcje. Mężczyźni chcieli by osiągnąć wszystko szybko. Nie zwracają uwagę na szczegóły i nie cieszą się z małych sukcesów.
Dodam, że są to moje indywidualne wnioski i według ankietowanych sytuacja może przedstawiać się zupełnie inaczej.

Literatura:


-K. Przecławski (red.), Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce, WSiP, Warszawa 1978,
- W. Ciczkowski, Czas wolny Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, (red.) D. Lalak, T. Pilch, Warszawa 1999 r.,
- G. Cieloch, J. Kuczyński, K. Rogoziński. Czas wolny - czasem konsumpcji? - Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1992
- A. Łukawska. Nauka i czas wolny uczniów szkół podstawowych i średnich - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991
- J. Pięta. Pedagogika czasu wolnego - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004.
- M. Walczak. Wychowanie do wolnego czasu - Zielona Góra : WSP, 1994.
- R. Dyoniziak, Społeczeństwo w procesie zmian, Kraków-Szczecin-Zielona Góra 1997,
- R.Wroczyński, Pedagogika społeczna,PWN, Warszawa 1974,
- J.Pięta, Pedagogika czasu wolnego, FREL, 2014,
- T. Wujek, Praca domowa i czynny wypoczynek ucznia, Wydawnictwo PZWSz, Warszawa 1975 r.)
- W. Okoń, Słownik Pedagogiczny, PWN, Warszawa, 1981,
- Z. Drozdowski,Czas wolny i rekreacja różnych środowisk społecznych w Polsce, Materiały III Konfe-rencji Naukowej, Poznań 1979,
- K. Przecławski (red.), Czas wolny dzieci i młodzieży W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993,
- A. Zawadzka, Obciążenie studentów nauką a formy wypoczywania,PWN, Warszawa 1976,
- http://ines.ovh.org/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=2
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.