AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

ANNA PAKOS, 2017-07-05
Lipnica Mała

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Informacje personalne
1. Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna P
2. Nazwa placówki: ZS
3. Nauczany przedmiot: język angielski, język niemiecki
4. Okres trwania stażu: 01.09.2014 - 31.05.2017
5. Kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
- STUDIA LICENCJACKIE - AKADEMIA PEDAGOGICZNA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE - WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY – FILOLOGIA- JĘZYK NIEMIECKI
- STUDIA MAGISTERSKIE – UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE – WYDZIAŁ FILOLOGICZNY – FILOLOGIA
GERMAŃSKA
- STUDIA LICENCJACKIE – UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE – WYDZIAŁ FILOLOGICZNY – FILOLOGIA
ANGIELSKA
- KURS DLA EGZAMINATORÓW MATURALNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGOCele podejmowania stażu:
1. Wzrost kompetencji i podniesienie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych w pracy nauczyciela języka angielskiego i niemieckiego;
2. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez aktywny udział w życiu szkoły i społeczności lokalnej;
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy;
4. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

ORGANIZACJA STAŻU


ZADANIA

FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
Poznanie procedury awansu zawodowego - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- Udział w szkoleniach na temat awansu
zawodowego
- Analiza artykułów w czasopismach fachowych
- Śledzenie stron internetowych MEN IX 2014 Przedłożenie w ręce dyrektora szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu oraz
plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego - Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
- Znajomość przepisów prawa oświatowego

Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły - Zapoznanie z dokumentami szkoły i ich analiza: -Statut Zespołu Szkół w Lipnicy Małej, Wewnątrzszkolny System Oceniania,
Szkolny Zestaw Programów Nauczania, Program Wychowawczy Szkoły, Szkolny Program Profilaktyczny, Plan Pracy Szkoły
Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
Regulaminy szkolne: Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Samorządu Uczniowskiego, Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych, Plan Rozwoju Szkoły,
Plan Mierzenia Jakości Pracy Szkoły,
Plan hospitacji i tygodniowy plan pracy nauczycieli i uczniów IX,X 2014 Notatki - Zintegrowanie planu rozwoju zawodowego z dokumentacją szkoły
- Dobre funkcjonowanie w szkole wynikające ze znajomości przepisów prawa oświatowego - Sprawne funkcjonowanie w różnych sytuacjach pedagogicznych
Wstępna ocena własnych umiejętności Autorefleksja IX 2014 Arkusz samooceny Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Zbieranie informacji o realizacji zadań W ciągu odbywania stażu Gromadzone dokumenty Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Analiza dokumentacji,
autorefleksja, opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego V 2017 Sprawozdanie Sporządzenie sprawozdania

§8 ust 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY
Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrz szkolnym doskonaleniu nauczycieli - Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: szkoleniach, konferencjach i warsztatach metodycznych
- Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury jak również korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła informacji.
- Udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
- Spotkania z konsultantami wydawnictw niemiecko,- i anglojęzycznych
W ciągu odbywania stażu Zaświadczenia ukończenia kursów, warsztatów, szkoleń - Zdobycie nowych doświadczeń i pomysłów pedagogicznych
-Doskonalenie umiejętności zawodowych
- Wdrożenie do pracy pedagogicznej wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkoleń i podniesienie efektywności nauczania
Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej - Konstruowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z Języka Angielskiego oraz Przedmiotowego Systemu Oceniania z Języka Niemieckiego oraz zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania
- Wdrażanie zmian na podstawie bieżącej analiza własnej pracy
- Stosowanie w pracy nowoczesnych metod i form pracy celem uatrakcyjnienia zajęć - Na początku każdego roku szkolnego - Kopia Przedmiotowego Systemu Oceniania - Poznanie wymagań edukacyjnych przez uczniów i rodziców
- Podniesienie jakości pracy szkoły
- Motywowanie uczniów do nauki
Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu nauczycieli języków obcych
- Udział w spotkaniach zespołu, wymiana wiedzy i doświadczeń z innymi nauczycielami: dzielenie się wiedzą i materiałami

- Rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych W ciągu odbywania stażu Plan pracy zespołu wraz ze sprawozdaniem z działalności,
potwierdzenia przewodniczącego zespołu nauczycieli języków obcych - Podniesienie i doskonalenie umiejętności w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, dzielenie się wiedzą, doskonalenie umiejętności zawodowych - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zwiększenie korelacji międzyprzedmiotowej
Udział w przeprowadzeniu sprawdzianów zewnętrznych organizowanych przez OKE oraz próbnych sprawdzianach szóstoklasisty Praca w komisji egzaminacyjnej W ciągu odbywania stażu Protokoły, sprawozdania, potwierdzenia dyrektora Doskonalenie umiejętności organizatorskich
Prowadzenie pomiaru dydaktycznego; diagnozowanie i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
- Przeprowadzenie próbnych sprawdzianów kompetencji po klasie szóstej oraz analiza wyników tych sprawdzianów, formułowanie wniosków
- Konstruowanie testów kompetencji ucznia, przeprowadzenie badań, analiza i wnioski do dalszej pracy - Przeprowadzenie testów diagnozujących z języka angielskiego w klasie IV
W ciągu odbywania stażu Protokoły, testy, analiza wyników, wnioski - Badanie wyników nauczania języka angielskiego, wdrażanie wniosków z analiz, lepsze wyniki uczniów na sprawdzianie po klasie szóstej
- Doskonalenie umiejętności oceny skuteczności własnych działań

Praca z uczniami w ramach zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje językowe - wspomaganie ucznia zdolnego Prowadzenie zajęć mających na celu przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach językowych W ciągu odbywania stażu Zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych, potwierdzenie przez dyrektora - Poszerzenie umiejętności i wiadomości uczniów - Wspieranie uczniów w rozwoju ich talentów i zainteresowań, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i organizatorskich - Zainteresowanie uczniów językiem angielskim i niemieckim
- Rozwijanie kompetencji i umiejętności językowych
- Rozwijanie zainteresowań językowych uczniów, praktyczne wykorzystanie języka
Wspomaganie ucznia mającego trudności w nauce Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów mających trudności w nauce oraz uczniów z opiniami PPP W ciągu odbywania stażu Notatki, potwierdzenia dyrektora, dziennik zajęć pozalekcyjnych Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych; wyrównywanie braków
Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad językowych - Organizacja Międzyszkolnego Konkursu z Języka Angielskiego – "Spelling Champion"; przygotowywanie uczniów do tego konkursu oraz nadzór nad jego przebiegiem, praca w komisji
- Współorganizacja Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych oraz nadzór nad jego przebiegiem
- Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad językowych W ciągu odbywania stażu, według ustalonych terminów Regulamin konkursu, sprawozdanie, potwierdzenie dyrektora - Wspieranie uczniów w rozwoju ich talentów i zainteresowań, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i organizatorskich,
- Motywacja uczniów do nauki języka obcego
- Zainteresowanie uczniów językami obcymi
- Promocja szkoły w środowisku lokalnym
Współudział i organizowanie uroczystości szkolnych, wycieczek - Przygotowywanie akademii szkolnych - Organizacja Dnia Języków Obcych - Organizacja wycieczek klasowych i szkolnych

Zgodnie z ustalonymi terminami Opis z przeprowadzonych przedsięwzięć, potwierdzenia dyrektora, kopie kart wycieczek, zdjęcia - Czynny udział uczniów w życiu szkoły
- Promowanie kultury i zwyczajów państw anglo,- i niemieckojęzycznych
- Rozwijanie kontaktów interpersonalnych poza szkołą, bliższe poznanie uczniów,
- Integracja klasowa
- Ukształtowanie postawy współodpowiedzialności za wizerunek szkoły
- Promowanie idei europejskiego wymiaru kształcenia
- Doskonalenie umiejętności organizatorskich oraz interpersonalnych w kierunku aktywnego i korzystnego dla ogółu udziału w życiu szkoły

Promowanie działalności szkoły w środowisku lokalnym

- Umieszczanie informacji m.in. na stronie internetowej szkoły
-Współpraca z przedstawicielami władz lokalnych
-Organizacja Międzyszkolnego Konkursu
z Języka Angielskiego - "Spelling Champion"


W ciągu odbywania stażu - Wydruk przykładowego artykułu ze strony internetowej szkoły
- Przykładowe testy konkursowe, zdjęcia, potwierdzenie dyrektora, - Zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły - Zwiększenie wśród społeczności lokalnej poziomu informacji na temat działalności i sukcesów szkoły m.in. dzięki publikowaniu informacji na stronach internetowych - Zwiększenie aktywności uczniów w życie szkoły - Promocja szkoły w środowisku lokalnym, motywacja uczniów do nauki języków obcych - Zwiększenie zainteresowania nauką języków obcych
Rozwijanie i doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

- Stosowanie nowoczesnych metod nauczania – metody aktywne: burza mózgów, praca w parach

- Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów
- Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
- Wzbogacenie własnego księgozbioru z zakresu literatury pedagogicznej
- Prenumerata czasopism przedmiotowych
- Samodzielne wykonanie pomocy dydaktycznych
- Korzystanie z technologii komputerowej
i informacyjnej W ciągu odbywania stażu - Zaświadczenia
o ukończeniu szkoleń
- Przykładowe pomoce dydaktyczne
- Materiały opracowane komputerowo
- Rejestr przeczytanych pozycji, notatki własne - Osiąganie wyższych wyników nauczania dzięki wzbogaconemu warsztatowi pracy - Zainteresowanie i zaangażowanie uczniów w uczenie się języka angielskiego i niemieckiego - Aktualizacja form i metod w nauczaniu języków obcych
-Wzbogacanie własnych kompetencji pedagogicznych i stosowanie w praktyce szkolnej wg potrzeb
Sprawowanie opieki nad pracownią językową Aktualizacja gazetek , pomocy dydaktycznych z języka angielskiego i niemieckiego W ciągu odbywania stażu Zdjęcia gazetek i pomocy dydaktycznych Stworzenie przyjaznej atmosfery dla uczniów podczas zajęć
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela
- Realizacja planów pracy
wychowawcy
-Współpraca z wychowawcami klas
-Współpraca z rodzicami (indywidualne spotkania, spotkania w trakcie wywiadówek, a w razie potrzeby korespondencja)
- Systematyczna i rzetelna informacja o postępach i efektach kształcenia: instruowanie i dawanie wskazówek w przezwyciężaniu trudności w nauce języka angielskiego i niemieckiego W ciągu odbywania stażu - Plan pracy wychowawcy
- Opis realizacji i efektów pracy
- Potwierdzenie dyrektora
- Zapisywanie adnotacji na temat zachowania uczniów w dzienniku lekcyjnym
- Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami (zapis w dzienniku, notatki własne) - Pełna informacja i wiedza o uczniu
- Rozwijanie kontaktów interpersonalnych
- Nawiązanie bliższych kontaktów z rodzicami, wspólne rozwiązywanie ewentualnych problemów wychowawczych i edukacyjnych
§8 ust 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu narzędzi technologii informacyjnej - Korzystanie z komputera i drukarki
- Opracowywanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej np. prezentacja multimedialna, testy, gry językowe, krzyżówki, piosenki, scenariusze zajęć
- Przygotowanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań techniką komputerową
- Systematyczne uzupełnianie dziennika elektronicznego W ciągu odbywania stażu Np. plan rozwoju zawodowego: materiały, pomoce dydaktyczne - Doskonalenie warsztatu własnej pracy
-Uatrakcyjnienie zajęć z języka angielskiego i niemieckiego - Uatrakcyjnienie konkursów

- Rodzice są informowani na bieżąco o osiągnięciach edukacyjnych swoich dzieci
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego i prowadzeniu dokumentacji szkolnej - Dokumentacja awansu zawodowego
- Tworzenie materiałów wchodzących w skład szkolnej dokumentacji
W ciągu odbywania stażu Plan rozwoju zawodowego, załączniki, sprawozdanie, opracowane dokumenty Zgromadzone i opracowane dokumenty
Wykorzystywanie narzędzi technologii informacyjnej do prowadzenia zajęć edukacyjnych - Prowadzone zajęć z języka angielskiego i języka niemieckiego z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej (internet, rzutnik, DVD, magnetofon, )
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego W ciągu odbywania stażu Scenariusze lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej - Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, motywacja uczniów do aktywnego udziału w zajęciach
Wykorzystywanie technologii komputerowej i Internetu do wyszukiwania materiałów potrzebnych do pracy pedagogicznej
- Wykorzystanie zasobów internetowych do opracowania własnych zajęć
- Gromadzenie materiałów opracowanych na komputerze W ciągu odbywania stażu Materiały, zestaw adresów internetowych - Doskonalenie warsztatu własnej pracy i pracy ucznia poprzez wykorzystanie programów komputerowych w przygotowaniu środków i pomocy do zajęć edukacyjnych
- Unowocześnienie i urozmaicenie procesu nauczania;
- Śledzenie zmian dotyczących procedur awansu zawodowego, prawa oświatowego
Zdobywanie nowych umiejętności w posługiwaniu się technologią komputerową i informacyjną Uczestniczenie w formach dokształcania w zakresie technologii komputerowej i informacyjnej W ciągu odbywania stażu Materiały, zaświadczenia Podnoszenie swoich umiejętności w zakresie wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
Publikowanie swoich materiałów w Internecie


Publikacja na stronach portali edukacyjnych własnych scenariuszy, testów, ćwiczeń W ciągu odbywania stażu Adresy stron i teksty materiałów Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami
Praktyczne zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej

- Korzystanie z komunikatora internetowego GG, poczty emailowej,
- Czynny udział w forach dyskusyjnych
- Korzystanie z platformy Moodle dla egzaminatorów OKE
- Monitorowanie i kontrolowanie Treningu Online na platformie wsipnet.pl, która umożliwia gimnazjalistom dodatkowy dostęp do zeszytu ćwiczeń w formie elektronicznej W ciągu odbywania stażu Wydruk strony internetowej z forum dyskusyjnym Wymiana doświadczeń, szybki przepływ informacji


§8 ust 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY
Upowszechnienie i promocja własnych kompetencji zawodowych metod i form pracy z uczniami Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli
W ciągu odbywania stażu Karta hospitacji, notatki, przykładowe scenariusze lekcji Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami
Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego i wychowawczego Udoskonalenie Przedmiotowego
Systemu Oceniania; opracowanie kryteriów oceniania na poszczególne oceny z języka angielskiego i niemieckiego W ciągu odbywania stażu Potwierdzenie przewodniczącego zespołu nauczycieli języków obcych i wychowawców - Wymiana doświadczeń
- Zwiększenie korelacji międzyprzedmiotowej


Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Przekazywanie wybranych
materiałów
zainteresowanym
nauczycielom W ciągu odbywania stażu - Poświadczenie dyrektora
- Poświadczenie
nauczycieli współpracujących Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Publikowanie materiałów na stronach internetowych
Opublikowanie planu
rozwoju zawodowego na
stronie internetowej Rok szkolny 2014/2015 Adres strony internetowej - Wymiana doświadczeń - Promocja szkoły w środowisku lokalnym


§ 8ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY
Opracowanie autorskiego programu artystycznego z okazji pożegnania klasy szóstej
Akademia z okazji pożegnania klasy szóstej
Rok szkolny 2014/2015 Program artystyczny z okazji pożegnania klasy szóstej - Dobra organizacja akademii
- Doskonalenie umiejętności organizatorskich
Opracowanie i wdrożenie programu międzyszkolnego konkursu
z języka angielskiego - "Spelling Champion" Opracowanie i przeprowadzenie konkursu wg. opracowanego programu Rok szkolny 2014/2015, 2015/2016, 2016/ 2017
Program konkursu języka angielskiego
Sprawna organizacja konkursu, rzetelna informacja o zasadach przeprowadzenia konkursu

Opracowanie i wdrożenie programu szkolnego koła języka angielskiego
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych Podczas trwania stażu
Program szkolnego koła języka angielskiego
Motywacja uczniów do nauki języka angielskiego; rozwijanie sprawności językowych u uczniów

§8ust.2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY
Pełnienie funkcji egzaminatora OKE
- Sprawdzanie pisemnych prac maturalnych
- Pełnienie funkcji egzaminatora na ustnym egzaminie maturalnym
- Aktywny i systematyczny udział w szkoleniach dla egzaminatorów w systemie Moodle V 2014,2015,2016 Zaświadczenie -Doskonalenie własnych umiejętności
-Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi dla OKE
-Podniesienie jakości pracy szkoły
§ 8ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY
Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów Rozmowy z rodzicami uczniów lub ich prawnymi opiekunami
W ciągu odbywania stażu Notatki w dzienniki Pełna informacja i wiedza o uczniu
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów
- Systematyczna lektura literatury pedagogicznej
-Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami W ciągu odbywania stażu Notatki , wykaz lektur Poszerzenie i wzbogacenie wiedzy dydaktycznej i psychologiczno-pedagogicznej, mającej na celu lepsze rozumienie dzieci i młodzieży oraz pomoc przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych
Organizowanie wycieczek Organizacja wycieczek, opracowanie programu wycieczek W ciągu odbywania stażu Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, kopie kart wycieczek Rozwijanie kontaktów interpersonalnych poza szkołą, bliższe poznanie uczniów, ich zainteresowań, umiejętności pozaszkolnych, wspieranie uczniów w rozwoju ich talentów i zainteresowań, zachęcanie do czynnego wypoczynku
Organizowanie imprez
klasowych i szkolnych Współpraca z Samorządem Uczniowskim, organizacja Dnia Języków Obcych, organizowanie
uroczystości klasowych
i szkolnych wynikających
z kalendarza szkolnego W ciągu odbywania stażu Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia z uroczystości Doskonalenie umiejętności organizatorskich oraz interpersonalnych w kierunku aktywnego i korzystnego dla ogółu udziału w życiu szkoły
Praca w zespole przedmiotowym- ewaluacja wewnętrzna Opracowywanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości pracy, wyciąganie wniosków do dalszej pracy W ciągu odbywania stażu - Ankiety, arkusze ewaluacyjne Podniesienie jakości pracy szkoły
Organizowanie dodatkowych zajęć Prowadzenie zajęć dydaktyczno -
wyrównawczych z
j. angielskiego dla
uczniów mających
trudności w nauce oraz kółka z języka angielskiego dla uczniów, pragnących poszerzać swoje kompetencje językowe W ciągu odbywania stażu Dziennik zajęć pozalekcyjnych, potwierdzenie dyrektora Lepsze wyniki uczniów na sprawdzianie po klasie szóstej, rozwijanie zainteresowań ucznia, motywowanie ucznia do zwiększonego wysiłku, promocja szkoły
Organizowanie konkursów
szkolnych i międzyszkolnych Organizacja Międzyszkolnego Konkursu
z Języka Angielskiego - "Spelling Champion" oraz "Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych" W ciągu odbywania stażu Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, przykład testu konkursowego Stworzenie warunków do współzawodnictwa z uczniami z innych szkół, wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów nauką języka obcego promocja szkoły

Współpraca z rodzicami uczniów
Udział w zebraniach ogólnych, prowadzenie indywidualnych W ciągu odbywania stażu Potwierdzenie dyrektora, -Zapisywanie adnotacji na temat rozmów z rodzicami w dzienniku lekcyjnym -Rozwijanie kontaktów interpersonalnych
-Nawiązanie bliższych kontaktów z rodzicami
-Pozyskanie informacji o uczniach
-Bliższe poznanie rodziców
-Zdobycie wzajemnego zaufania
-Wspólne rozwiązywanie ewentualnych problemów wychowawczych i edukacyjnych& 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Rabce - Diagnozowanie środowiska uczniów
- Obserwacja uczniów
- Kierowanie do poradni uczniów z trudnościami w nauce i podejrzeniem o dysleksję
- Przygotowanie opinii wychowawcy o uczniu
- Analiza wskazań poradni odnośnie uczniów z deficytami oraz realizacja zaleceń PPP
- Korzystanie z porad pracowników PPP w sprawach dotyczących uczniów W ciągu odbywania stażu Przedmiotowy system oceniania, w którym zostały uwzględnione metody pracy z uczniem posiadającym opinie PPP - Zapobieganie trudnościom dydaktycznym
- Rozeznanie w problemach i potrzebach uczniów
Współpraca z pedagogiem
szkolnym Spotkania i rozmowy
z pedagogiem W ciągu odbywania stażu Poświadczenie pedagoga -Wspólne rozwiązywanie ewentualnych problemów wychowawczych i edukacyjnych
- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
Współpraca z wydawnictwami - Współpraca z wydawnictwami Oxford University Press , Pearson Longman, WSiP oraz Nowa Era
- Pozyskiwanie gratisowych podręczników dla uczniów z rodzin, będących w trudnej sytuacji materialnej
- Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych i metodycznych oraz nagród dla uczniów
-Udział w
konferencjach, warsztatach zorganizowanych przez wydawnictwa
- Zapoznanie z nowymi
ofertami na rynku
- Konsultacje z przedstawicielami wydawnictw W ciągu odbywania stażu Zaświadczenia -Wszyscy uczniowie posiadają niezbędne podręczniki i pomoce do nauki języka angielskiego i niemieckiego
- Rozszerzenie własnych kompetencji pedagogicznych i stosowanie w praktyce szkolnej wg potrzeb.
- Ciekawsze prowadzenie zajęć dzięki różnym pomocom dydaktycznym


Udział w imprezach i akcjach ogólnopolskich Udział w akcjach charytatywnych np. Góra Grosza W ciągu odbywania stażu Zaświadczenia Kształtowanie u uczniów postawy otwartości i chęci niesienia pomocy innym
Współpraca z uczelniami wyższymi Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich W ciągu odbywania stażu Potwierdzenie Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi


§ 8ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY
Opis i analiza dwóch problemów edukacyjnych lub wychowawczych Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych – studium przypadku:
- wnikliwa obserwacja sytuacji wychowawczej, dydaktycznej
- wyodrębnienie konkretnych problemów i ich analiza
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych W ciągu odbywania stażu Opis i analiza dwóch
przypadków Pomoc uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów i potrzeb ucznia Pełnienie dyżurów na konsultacjach dla uczniów i rodziców; stała obserwacja oraz wspólna analiza
wyników w nauce
wychowanków oraz ich
zachowania
W ciągu odbywania stażu Potwierdzenie dyrektora - Pełna informacja i wiedza o uczniu
- Rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych
Stała współpraca
z rodzicami w zakresie
niesienia pomocy
uczniom z problemami
dydaktycznymi lub
wychowawczymi - Indywidualne konsultacje z rodzicami
-Wspólne spotkania
ucznia, rodzica, nauczyciela
i pedagoga szkolnego
- Natychmiastowe informowanie
o problemach i podejmowanie
właściwych zadań
- Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych W ciągu odbywania stażu Adnotacje o rozmowach w dzienniku lekcyjnym - Rozwijanie kontaktów interpersonalnych
- Nawiązanie bliższych kontaktów z rodzicami, wspólne rozwiązywanie ewentualnych problemów wychowawczych i edukacyjnych
Planu rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może ulec zmianom wynikającym z potrzeb szkoły.


......................... .........................
data złożenia data zatwierdzeniaZgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.