AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Wosiak, 2017-07-05
Ostrołęka

Różne, Plany pracy

Program Wychowawczy Szkoły

- n +
PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. św. Stanisława Kostki
w Amelinie


SPIS TREŚCI:
I. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego
II. Misja szkoły
III. Wizja szkoły
IV. Sylwetka Absolwenta Szkoły
V. Wartości wychowawcze
VI. Priorytety szkoły
VII. Założenia programu
VIII. Cele wychowawcze szkoły
IX. Cele, zadania i formy realizacji
X. Struktura oddziaływań wychowawczych
XI. Normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej
XII. Formy pomocy wychowawczej dla uczniów, którzy znaleźli się w sytuacjach trudnych
XIII. Ewaluacja programu
XIV. Formy ewaluacji programu
XV. Kalendarz imprez szkolnych
XVI. Propozycje ramowej tematyki działań wychowawczych
XVII. Plan działań wychowawczych w klasach II - III
XVIII. Plan działań wychowawczych w klasach IV - VI

I. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące aktualne
dokumenty:

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Konwencja o Prawach Dziecka
Ustawa o Systemie Oświaty
Karta Nauczyciela
Podstawa Programowa
Statut Szkoły

II. MISJA SZKOŁY:
Zadaniem szkoły jest stworzenie optymalnych warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego każdego dziecka (z uwzględnieniem jego zdolności
i możliwości) w świadomym i samodzielnym zdobywaniu wiedzy w atmosferze przyjaźni
i bezpieczeństwa na podstawie fundamentalnych zasad moralnych oraz wspieranie rodziny
w procesie wychowania i nauczania.

III. WIZJA SZKOŁY
W Szkole Podstawowej w Amelinie dążymy do wychowania dziecka, które:
- ma świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej i respektuje zasady i normy w niej obowiązujące,
- szanuje język, kulturę i tradycje narodu polskiego oraz środowiska lokalnego,
- szanuje inne narody, jest gotowe do współpracy z nimi i otwarte na ich kulturę, zwyczaje, tradycje,
- troszczy się o siebie, swoich najbliższych, szanuje innych ludzi i chroni środowisko przyrodnicze, w którym żyje,
- dąży do zdobywania wiedzy i umiejętności koniecznych do własnego rozwoju, pełnienia wybranej roli w życiu dorosłym oraz funkcjonowania we współczesnym świecie.

IV. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY
Uczeń kończący Szkołę Podstawową w Amelinie jest:
a) przygotowany do następnego etapu kształcenia,
b) zna swoje słabe i mocne strony, wie jak eksponować swoje zalety, stara się eliminować wady,
c) wrażliwy, potrafi dostrzegać potrzeby innych ludzi i reaguje na nie,
d) uczciwy i prawy, mówi prawdę, szanuje cudzą własność, dotrzymuje słowa, stosuje się do regulaminów,
e) dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu, czuje się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy, jest ciekawy świata,
f) zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły i narodu,
g) jest odpowiedzialny, systematycznie i rzetelnie wywiązuje się z powierzonych zadań, stara się przewidzieć skutki swoich czynów i ponosić konsekwencje,
h) potrafi współpracować w grupie, działa zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, ma poczucie współodpowiedzialności,
i) jest tolerancyjny wobec odrębności i odmienności innych ludzi,
j) zachowuje się kulturalnie, zna zasady dobrego wychowania,
k) potrafi budować przyjazne relacje z rówieśnikami, potrafi dyskutować i kulturalnie rozwiązywać konflikty,
l) dba o zdrowie swoje i innych, prowadzi zdrowy tryb życia,
m) stosuje się do zasad ekologii, szanuje środowisko i jest wrażliwy na piękno przyrody,
n) właściwie korzysta z mass mediów i technologii multimedialnych, jest krytycznym odbiorcą, jest świadomy zagrożeń i ich unika,
o) jest świadomym odbiorcą kultury i sztuki, umie wyrażać krytykę i bronić swoich przekonań.
V. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE :
• poszanowanie wartości i godności ludzkiej
• aktywne działania na rzecz klasy, szkoły
• uczciwość, szczerość
• prawdomówność
• sprawiedliwość
• szacunek do języka, kultury historii i tradycji narodowej
• wrażliwość na piękno przyrody ojczystej
• ogólnoludzkie normy i wartości religijne
• doskonalenie własnej osoby
• kierowanie się własnym sumieniem
• pomoc potrzebującym
• umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności
• inicjatywa
• rzetelność i odpowiedzialność
• zdrowy styl życia
• wykształcenie i nauka

VI. PRIORYTETY SZKOŁY
Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces.
Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy.
Realizacje zadań szkoły zapewniają kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej.
Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność w tym
środowisku.
Szkoła uczy odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego
dziedzictwa kulturowego.


VII. ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Szkolny Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Amelinie jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze szkoły i środowiska uczniów. Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do Dyrekcji Szkoły, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, Samorządu Uczniowskiego, pracowników obsługi szkoły, oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno – wychowawczych.


VIII. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY (CELE GŁÓWNE):

1. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).
2. Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie.
3. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuacji nauki na kolejnych szczeblach (promocja do następnej klasy) oraz w szkołach gimnazjalnych.


IX. CELE, ZADANIA I FORMY REALIZACJI

A) Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych i zachowań
prospołecznych
• umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań
• dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich, aby uczeń był kreatywny i miał świadomość większej wartości swoich działań twórczych i oddziaływań wychowawczych
• kultywowanie tradycji europejskich, narodowych, religijnych, rodzinnych

ZADANIA:
• rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie
prawdy, dobra i piękna w świecie
• kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów
• opieka wychowawcza nad psychofizycznym rozwojem dziecka
• stwarzanie warunków do rozwoju dziecka zdolnego
• wyrównywanie szans edukacyjnych
• pomoc w odkrywaniu własnych możliwości predyspozycji, talentów i ich twórczym wykorzystaniu
• kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji

FORMY REALIZACJI:

• organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych
• indywidualna praca z uczniem zdolnym, uwzględnienie w programach dydaktyczno –
wychowawczych klas programów wyzwalających aktywność twórczą uczniów
• indywidualna praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
• organizowanie różnorodnych wydarzeń (spotkań, uroczystości, inscenizacji, wycieczek) wyzwalających przeżycia związane z obchodzeniem świąt państwowych oraz ważnych dla kraju rocznic
• prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy prac dzieci)
• udział w projektach edukacyjnych wyrównujących szanse uczniów
• współpraca z rodzicami
• zajęcia wyrównawcze, logopedyczne,
• gimnastyka korekcyjna
• koła zainteresowań

B) Kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy
etyczne i przyjęty system wartości
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych
• kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi
• tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole wzajemnego szacunku, tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły
• kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec
siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań
• przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów
życia społecznego wraz z jego zagrożeniami
• integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność
• włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły
• kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk
zdemoralizowanych
• kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci
• zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin patologicznych niewydolnych wychowawczo i zaniedbanych

ZADANIA:
• przygotowanie wychowanków do rozumienia zasad partnerstwa między uczniami,
nauczycielami, rodzicami i społeczności lokalną
• zintegrowanie ze środowiskiem lokalnym
• stwarzanie warunków do integralnego traktowania siebie świata i innych ludzi
• wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność i duma narodowa
• uczenie pozytywnego nastawienia wobec niepełnosprawnych
• pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych i radzeniu sobie ze stresem
• wdrażanie postaw asertywnych (używki, alkohol, narkotyki, dopalacze i inne środki
odurzające)
• kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata (choroby
i epidemie, zagrożenia płynące z Internetu)
• zapoznanie uczniów z historią regionu, najważniejszymi wydarzeniami i postaciami
dziejów Polski, Europy i świata
• kształtowanie postaw patriotycznych
• kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, rozróżnienia dobra od zła oraz
wykazania się odwagą cywilną i gotowości do ponoszenia konsekwencji popełnionych
błędów

FORMY REALIZACJI:
• działalność Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych
• zajęcia w ramach „Wychowania do życia w rodzinie”
• zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli
• zajęcia prowadzone specjalistów (pielęgniarka, policjant, psycholog, pedagog, terapeuta itp.)
• zebrania z rodzicami (dni otwarte dla rodziców)
• konsultacje indywidualne
• organizacja pomocy koleżeńskiej
• wycieczki klasowe i szkolne
• udział w imprezach okolicznościowych i apelach szkolnych
• udział w akcjach charytatywnych
• udział w akcjach społecznych, i projektach edukacyjnych
• organizacja i udział w imprezach sportowych
• redagowanie gazetek ściennych
• wydawanie gazetki szkolnej

C) Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły podstawowej poprzez:


CELE SZCZEGÓŁOWE:
• kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy, wypowiadania się
• rozwijanie umiejętności przezwyciężania lenistwa myślowego
• pogłębianie i poszerzanie wiadomości uczniów poprzez poznane techniki nowego uczenia się
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
• zainspirowanie odpowiednich procesów reedukacji, czyli oduczania się negatywnych
i antyspołecznych zachowań
• kształtowanie umiejętności dokonania analizy syntezy i selekcji
ZADANIA:
• tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego
• uświadomienie uczniom życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów i całej
edukacji na danym etapie
• stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności
i zainteresowań
• stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych i w pracy pozalekcyjnej
• kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych i patriotycznych
• realizowanie zadań z zakresu wychowania komunikacyjnego
• stwarzanie sytuacji wychowawczych umożliwiających stosowanie postaw asertywnych
• wdrażanie zasad savoir – vivre
• umożliwienie uczniom nauki języków obcych
• doprowadzenie do uzyskania przez uczniów takich kompetencji, które jako absolwentowi będą niezbędne do osiągania sukcesu w gimnazjum

FORMY REALIZACJI:
• konkursy przedmiotowe, artystyczne i olimpiady
• indywidualizacja pracy szkolnej i domowej
• zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, zespoły wyrównawcze i gimnastyka korekcyjna
• zajęcia multimedialne w klasach I – VI
• zajęcia pozalekcyjne w ramach kół zainteresowań
• udział w projektach społecznych i edukacyjnych
• korzystanie z Internetu
• akcje ekologiczne, konkursy, zawody sportowe
• akcje prozdrowotne
• spotkania z pielęgniarką środowiskową
• nauka pływania i regularne wyjazdy na basen
• programy profilaktyczne
• spotkania z policjantem (pogadanki, filmy)
• karta rowerowa
• imprezy klasowe, szkolne i środowiskowe


X. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH
Dyrekcja:
• dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej
i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole
• współpracuje z Samorządem Uczniowskim
• stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia
uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej
• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego
• ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwiać udział w kursach pedagogicznych
• dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno uczniów jak
i pracownikom szkoły (dyżury nauczycielskie, dyżury pracowników szkoły)

Nauczyciele:
• powinni proponować uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole
• mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego
• wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania
• udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów
• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności
sumienia i szacunku dla każdego człowieka
• odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole
i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.
• inspirowanie nauczycieli i uczniów do twórczych poszukiwań

Wychowawcy klas:
• wychowawcy i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach szkolenia dla rodziców
• dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów, również tych niedostosowanych społecznie
• wspólnie z dyrektorem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów
• sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie
i w społeczeństwie
• poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków
• mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na
tolerancji i poszanowaniu godności osoby
• uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości
• kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu
• realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu
wychowawczego szkoły

Rada Rodziców:
• reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces
wychowawczy szkoły
• współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy
w opracowaniu programu wychowawczego szkoły
• organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań
Szkoły.

Samorząd Uczniowski:
• Reprezentuje wspólnotę uczniowską i jest rzecznikiem jej interesów
• Stoi na straży praw i obowiązków każdego ucznia
• Uczy samorządności, współdziałania, aktywności i kreatywności
• Organizuje życie kulturalne szkoły
• Tworzy wspólnotę uczniowską świadomie swoich praw i obowiązków
• Sprawne i skuteczne działa na rzecz interesu ucznia
• Czuwa nad przestrzeganiem procedur demokratycznych w życiu szkoły
• Umożliwia młodzieży klas pierwszych adaptacji w środowisku szkolnym oraz
integracji ze społecznością szkolną
• Organizuje pomoc koleżeńską uczniom potrzebującym
• Promuje uczniów wyróżniających się w nauce i aktywności społecznej
• Organizuje uroczystości szkolne
• Kultywuje tradycje i obrzędowość szkoły
• Promuje osiągnięcia szkoły w środowisku , dba o jej prestiż i dobre imię
• Wspiera akcje charytatywne i aktywności proekologicznej
• Krzewi zasady tolerancji i kultury bycia
• Promuje zdrowy styl życia
• Stwarza możliwości artykułowania poglądów i opinii
• Umożliwia rozwój talentów i zainteresowań młodzieży
• Współpracuje z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców

Rodzice:
• powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią
• mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Szkole
• rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci

XI. NORMY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI
SZKOLNEJ
Uczniowie:
1. Zawsze są przygotowani do lekcji:
• przynoszą na zajęcia szkolne książki, zeszyty, przybory
• systematycznie odrabiają prace domowe
• nie spóźniają się na lekcje
2. Zachowują się kulturalnie i z szacunkiem:
• w szkole słuchają i wykonują polecenia nauczycieli i pracowników szkoły
• odzywają się do innych kulturalnie i z szacunkiem, nie podnoszą tonu głosu
• używają słów grzecznościowych i dyskutują kulturalnie
• pomagają pokrzywdzonym, słabszym, potrzebującym
3. Nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej i słownej:
• unikają bójek i nie namawiają do bicia
• nie wyłudzają pieniędzy, nie kradną
• są dalecy od wyśmiewania, przedrzeźniania i przezywania innych
• starają się nie osądzać nikogo pochopnie i negatywnie
• uczniów uczących się dobrze lub słabo traktują tak samo jak pozostałych
• współpracują ze wszystkimi
• kulturalnie zachowują się na terenie szkoły i poza nią
4. Swoim zachowaniem, podczas zabaw stosują się do zasad bezpieczeństwa oraz dbają o bezpieczeństwo swoje i innych:
• szanują swoje i cudze zdrowie (nie palą papierosów, nie piją alkoholu, nie zażywają
narkotyków i dopalaczy oraz innych środków odurzających)
• zajmują grzecznie wyznaczone w ławkach miejsca
• nie siadają na ławkach w klasie
• podczas przerw pozostają na terenie szkoły
• nie rzucają w nikogo różnymi przedmiotami
5. Szanują sprzęt szkolny, swoją i cudzą własność:
• szanują sprzęt szkolny, tornistry i przybory szkolne własne i kolegów
• w szatni biorąc kurtki własne, inne pozostawiają na swoich miejscach i nie przeglądają
kieszeni
• dbają o estetykę stolików, szafek, ścian, murów, oraz pozostałych miejsc w szkole i na jej terenie
• nie niszczą gazetek i przywiązują uwagę do ich wyglądu
• papiery i odpadki wrzucają do kosza
6. Szanują przyrodę, dbają o zieleń wokół szkoły, w szkole i w miejscu zamieszkania.
7. Wymienione normy zachowania obowiązują także w kinie, teatrze i na wycieczkach
szkolnych oraz w miejscach publicznych.
8. O złym zachowaniu kolegów informują dorosłych.


XII. FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW, KTÓRZY ZNALEŹLI SIĘ W SYTUACJACH TRUDNYCH
- ocena, diagnoza sytuacji dziecka,
- otoczenie opieką, udzielenie wsparcia emocjonalnego,
- udzielenie pomocy materialnej,
- pomoc w realizowaniu obowiązku szkolnego,
- współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę.

XIII. EWALUACJA PROGRAMU
Program wychowawczy poddawany jest ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty.
Ewaluacja programu dokonywana jest 2 razy w roku (na zakończenie I półrocza i na zakończenie roku szkolnego)

XIV. FORMY EWALUACJI:
- obserwacja (wychowawcy klas)
- ankiety dla uczniów
- ankiety dla rodziców
- wywiad (Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców)
- rozmowy z uczniami
- rozmowy z rodzicami
- analiza dokumentów
- obserwacja i ocena zachowań

XV. KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH:
Praca wychowawcza w szkole obejmuje również udział uczniów w obchodach rocznic wydarzeń historycznych, świąt państwowych i uroczystościach szkolnych.

- Inauguracja roku szkolnego
- Dzień Patrona
- Dzień Edukacji Narodowej
- Pasowanie klasy I na uczniów Szkoły Podstawowej
- Święto Odzyskania Niepodległości
- Zabawy Andrzejkowe
- Spotkanie opłatkowe i Jasełka
- Choinka szkolna
- Dzień Babci i Dziadka
- Pierwszy Dzień Wiosny i Dzień Samorządności
- Przegląd Pieśni Wielkopostnych
- Pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki
- Dzień Ziemi
- Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej
- Dzień Europejski
- Festyn rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka
- Uroczyste pożegnanie Absolwentów, Przyrzeczenie klasy VI i zakończenie roku
szkolnego

XVI. PROPOZYCJE RAMOWEJ TEMATYKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH
1. Organizacja zespołu klasowego.
2. Troska o estetykę klasy i szkoły.
3. Postrzeganie siebie i porozumiewanie się z rówieśnikami.
4. Troska o bezpieczeństwo i zdrowie.
5. Życie w najbliższym środowisku.
6. Rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji.
7. Poznawanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych i środowiskowych, narodowych
i europejskich.
8. Współpraca z rodzicami i placówkami wspomagającymi szkołę.
9. Kompensowanie deficytów rozwojowych uczniów.
10. Edukacja kulturalna, dziedzictwo kulturowe szkoły, regionu, świata.
11. Wychowanie do świadomego użytkowania drogi.
12. Edukowanie prozdrowotne i promowanie zdrowego modelu życia.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.