AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Rafał Urban, 2017-07-05
Lipsko

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Rafał Urban
nauczyciel matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej im. A. G. Bema w LipskuData rozpoczęcia stażu – 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2017 r.
§ 8 ust. 2 pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006. 97. 674) z późn. zm.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem z późniejszymi zmianami.
2. Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego

2. Bieżąca analiza zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statutu, planów, regulaminów szkolnego systemu oceniania itp.


3. Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły
1.Aktywny udział w różnych formach dosko¬nalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły, uzyski¬wanie kwalifikacji, uprawnień, umiejętno¬ści, które umożliwią uzyskanie pozytyw¬nych efektów pracy, doskonalenie warsztatu pracy o nowoczesne, efektywne metody i formy pracy.
2.Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną.

4. Organizacja wycieczek.
1.Wycieczki krajoznawcze w celu zapoznania z pięknem natury oraz w celu integrowania grupy.
2. Organizacja wycieczek rowerowych – udział w rajdach integracyjnych organizowanych przez SOW w Hucie – integracja grup rówieśniczych z różnych środowisk.

5. Praca z uczniem zdolnym.
1. Wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie koła matematycznego.
2. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach międzyszkolnych, wewnątrzszkolnych oraz międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur

6. Podejmowanie dodatkowych zadań w szkole
1.Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty.
2.Praca w zespole ds. analizy wyników sprawdzianu szóstoklasisty.
3.Opieka nad pracownią matematyczną
4.Pełnienie funkcji opiekuna sekcji technicznej samorządu Uczniowskiego


§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
1.Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
2.Wykorzystywanie programu Excel do opra¬cowywania tabel, zestawień, wykre¬sów.
3.Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
4.Opracowanie wyników sprawdzianów z wykorzystaniem technologii komputerowej .


2.Udział w szkoleniach , konferencjach on-line
1.Zdobywanie wiedzy poprzez udział w wybranych szkoleniach, konferencjach on-line przygotowanych przez wydawnictwa, portale internetowe, ośrodki doskonalenia nauczycieli.
2.Udział w doskonaleniu zawodowym w ramach projektu doskonalenie w sieci.

3. Przygotowanie pomocy dydaktycznych i narzędzi badawczych.
1.Korzystanie z prezentacji multimedialnych.
2.Przygotowanie sprawdzianów, pomocy dydaktycznych, kart pracy itp. mające na celu wzbogacenie zajęć lekcyjnych z matematyki.

4.Śledzenie aktualności na portalach internetowych.
Stosowanie i wykorzystanie Internetu w ży¬ciu codziennym i pracy (korzystanie z portalów interneto¬wych, np. www.gwo.pl, www.nowaera.pl, itp., stały kontakt przez Internet z innymi nauczycielami,).

5. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Zastosowaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej na zajęciach edukacyjnych. Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych.
2.Wykorzystanie programów komputerowych w realizacji niektórych lekcji matematyki (wzbogacenie, uatrakcyjnienie lekcji).
3.Wykorzystanie komputera do przygotowania i drukowania materiałów dydaktycznych, testów, scenariuszy, dokumentów związanych z pracą itp. (ułatwienie uczniom pracy na lekcji).

6. Współuczestniczenie w opracowywaniu strony szkoły
Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły materiałów związanych z wykonywaną w szkole pracą dydaktyczno – wychowawczą.
W szczególności zamieszczanie:
 informacji dla rodziców i uczniów;
 planu zajęć (lekcyjnych i pozalekcyjnych);
 konkursów dla uczniów;
 zdjęć (z uroczystości szkolnych, wycieczek, spotkań, konkursów itp.)
 i innych.

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
1.Prowadzenie otwartych zajęć w szczegól¬ności dla nauczycieli PSP w Lipsku oraz rodziców
2.Opublikowanie na stronie internetowej portalu edukacyjnego własnego „Planu rozwoju zawodowego”.

2. Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
1. Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.
2. Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą zdobytą podczas kursów i szkoleń trakcie spotkań zespołu matematyczno-przyrodniczego

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1.Współpraca z rodzicami uczniów.
Pogadanki z rodzicami, rozmowy indywidualne, stały kontakt telefoniczny angażowanie rodziców do pomocy w pracy wychowawczej udział w imprezach klasowych i szkolnych. Wspólne rozwiązywanie problemów we współpracy z pedagogiem szkolnym, pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipsku.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów ich problemów i współpraca z tym środowiskiem
1.Rozmowy indywidualne z rodzicami.
2.Rozmowy indywidualne z młodzieżą.
3.Aktywna współpraca rodziców, wychowawcy i pedagoga szkolnego.

3. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu koła matematycznego

Opracowanie programu zajęć dodatkowych z matematyki przygotowujących uczniów klas VI do sprawdzianu szóstoklasisty.


§ 8. ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczyc lub opiekuńczych.

1.Organizowanie konkursów na forum szkoły

1.Prowadzenie kółka matematycznego w celu:
a) doskonalenia umiejętności zdobytych na lekcjach
b) poszerzania umiejętności matematycznych
c) przygotowywania do konkursów matematycznych
2.Organizowanie konkursów:
a) Kuratoryjnych przedmiotowych
b) Kangur – międzynarodowy konkurs matematyczny
c) Matematycznych konkursów wewnątrzszkolnych
2. Prowadzenie akcji „Jestem przyjacielem zwierząt”

2.Podejmowanie działań związanych z pomocą uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

1. Organizowanie zajęć dodatkowych.
2.Organizowanie spotkań z pedagogiem.
3.Korzystanie z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

3. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury
Wyjazdy i wyjścia z uczniami do kina , teatru, na wystawy

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami

1.Współpraca policją
Zorganizowanie spotkania rodziców z przedstawicielami policji na tematy związane m. in. z bezpieczeństwem w Internecie.

2.Współpraca Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczno
Współpraca z instytucją wspomagającą pracę wychowawczo– opiekuńczą szkoły - z Poradnią Psychologiczni-Pedagogiczną.
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Opis i analiza dwóch przypadków problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
Zdiagnozowanie problemu, dobór właściwych metod, wyciągnięcie wniosków.

Przypadek 1
„Uczeń z trudnościami w nauce”
Przypadek 2
„Uczeń z problemami wychowawczymi”


Zatwierdzam do realizacji.


………………………………….. ........................................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.