AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Miotk-Płotka, 2017-07-05
Lębork

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na mianowanie

- n +

SPRAWOZDANIE
Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
Anny Miotk - Płotka
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego
w okresie stażu trwającego
od 01.09.2014r. do 31.05.2017r.

§7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIA ORAZ
FORMY I SPOSOBY ICH REALIZACJI

UZYSKANE EFEKTY
Poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli
Na bieżąco analizowałam przepisy prawa oświatowego, tj. Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
W trakcie odbywania stażu zapoznałam się z regulacjami dotyczącymi systemu awansu zawodowego nauczycieli.
Uaktualniałam swoją wiedzę korzystając z portali internetowych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, m.in.:
• https://men.gov.pl/
• http://www.cen.gda.pl/ ;
• http://www.portaloswiatowy.pl/,
• https://www.librus.pl,
• http://www.oswiata.abc.com.pl,
• http://www.ore.edu.pl/
• http://awans-nauczycielski.pl
Realizację tego zagadnienia rozpoczęłam od oceny własnych umiejętności jako nauczyciela oraz określenia potrzeb i kierunku rozwoju zawodowego:
 Zdobyłam większą wiedzę na temat aspektów prawnych zdobywania awansu zawodowego nauczycieli.
 W rezultacie wyrobiłam nawyk systematycznego śledzenia przepisów prawa oświatowego.
 Ciągłe monitorowanie przepisów prawa oświatowego i innych dokumentów związanych ze stażem pozwoliło mi tworzyć dokumentację określoną w wymaganiach do uzyskania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Współpraca z opiekunem stażu  Systematyczne spotkania z opiekunem stażu, wspólna analiza i autoewaluacja przeprowadzonych przeze mnie zajęć, umożliwiły mi doskonalenie własnego warsztatu pracy.
 Dzięki poddaniu się ocenie mogłam poznać punkt widzenia innego nauczyciela.
 Przebywanie na zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu było źródłem inspiracji, ciekawą formą zdobywania nowych doświadczeń.
 Przygotowując się do zajęć potrafię dobrać indywidualne metody i formy pracy do możliwości uczniów. Dużą uwagę przywiązuję do wyboru środków dydaktycznych.


W okresie trwania stażu systematycznie współpracowałam z opiekunem. Początkowo ustaliłyśmy ścisłe zasady tej współpracy, formułując kontrakt.
Pod okiem opiekuna sporządziłam harmonogram i przygotowywałam sprawozdania z odbywanego stażu po każdym półroczu. Na bieżąco omawiałam z opiekunem stażu zagadnienia związane z drogą awansu. Korzystałam z pomocy opiekuna przy formułowaniu wniosku i układaniu planu rozwoju zawodowego. Realizowałam ten plan zgodnie ze wskazówkami opiekuna stażu.
Prowadziłam zajęcia świetlicowe oraz lekcję matematyki w obecności opiekuna stażu oraz obserwowałam zajęcia prowadzone przez niego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
 Prowadząc starannie wszelką dokumentację mogłam na bieżąco monitorować poziom realizacji planu pracy świetlicy szkolnej czy programu nauczania z matematyki. Dzięki temu miałam możliwość lepszego rozkładu materiału na poszczególny okres czasu.
 Zadbałam, aby zajęcia świetlicowe spełniały podstawowe funkcje świetlicy: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i socjalizacyjną .
 Ponadto prowadziłam i na bieżąco aktualizowałam „Teczkę Nauczyciela” oraz „Teczkę Wychowawcy”, w których zawarte były m.in. program nauczania, program profilaktyczny, program wychowawczy oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym. Na bieżąco prowadziłam dokumentację klasową, dziennik klasowy.
 Dokonywałam autoewaluacji pracy po każdym półroczu i starałam się wyciągnąć konstruktywne wnioski na temat dalszej pracy i możliwości jej udoskonalenia.
Opracowałam planu rozwoju zawodowego, okresowe sprawozdania z przebiegu awansu zawodowego oraz sprawozdanie końcowe. Konstruowałam własne roczne plany pracy świetlicy szkolnej. Przygotowałam regulamin świetlicy szkolnej, opracowałam harmonogram konkursów świetlicowych. Na bieżąco sporządzałam dokumentację związaną z pracą nauczyciela matematyki, tj. rozkłady materiału dla poszczególnych klas, przedmiotowy system oceniania, kontrakty między nauczycielem a uczniami oraz scenariusze lekcji.
Wszystkie przedsięwzięcia starałam się dokumentować, poprzez wykonywanie zdjęć, gromadzenie dyplomów i zaświadczeń, prowadzenie dzienników lekcyjnych, a także przez zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły i działalność gazetki szkolnej „Na marginesie”.
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.  Lektura książek poleconych przez innych nauczycieli skłoniła do wymiany doświadczeń i poglądów oraz przyczyniła się do udoskonalania naszych warsztatów pracy, co wpłynęło na efektywność nauczania.
 Udział w kursach uświadomił mi, że świetlica powinna rozbudzać zainteresowania dzieci, poszerzać ich wiedzę, rozwijać umiejętności i zdolności uczniów
 Poznałam wiele technik pracy z dziećmi i młodzieżą. Uzyskałam wiedzę na temat coachingu. Wiedza zdobyta podczas kursów dotyczących roli nauczyciela, wychowawcy pomocne mi są na co dzień. Lepiej współpracuję dzięki temu z moimi wychowankami. Do „Poradnika nie-przeciętnego wychowawcy” otrzymanego w ramach szkolenia stale wracam i próbuję realizować postawione sobie cele. Korzystam z rad udzielanych przez utytułowanych „Nauczycieli Roku”.
 Mając do czynienia z uczniem przejawiającym trudne zachowania odwołuje się do „Sekretów dyscyplinowania uczniów” W. Machul i szukam jak najlepszych rozwiązań danej sytuacji dla ucznia, stosując różnorakie sposoby.

 Dowiedziałam się, w jaki sposób mogę uatrakcyjnić prowadzone zajęcia, jakie materiały wykorzystać, by lekcje były zarówno ciekawe jak i pobudzające do pracy własnej ucznia.
 Każdy z odbytych kursów czy warsztatów ugruntowywał i poszerzał moją wiedzę. Te formy doskonalenia zawodowego i ich zastosowanie w pracy z uczniem przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.

Uczestniczyłam w zewnętrznych doskonaleniach zawodowych: kursach, szkoleniach, warsztatach metodycznych. Ukończyłam kursy z wykorzystaniem metody e – learningowej:
 „Kierownik świetlicy – III edycja”,
 „Nauczyciel wychowawcą – doskonalenie umiejętności wychowawczych,”
 „Nauczyciel coachem – umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela”,
 „Radzenie sobie z trudnym zachowaniem uczniów”
Śledziłam strony internetowe przeznaczone dla nauczycieli. Uzupełniałam swoją biblioteczkę wychowawcy świetlicy w różnego rodzaju publikacje naukowe, materiały dydaktyczne, poradniki. Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną, często pozycje proponowane przez doświadczonych nauczycieli, m.in.:
 „Poradnik dla wychowawców świetlic”, A.Z. Wiechowie, WSiP Warszawa 1986
 „Szkoło, jaka jesteś?” Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole,, pod redakcją M Banasiak, A.Wołowskie, Difin Warszawa 2015 r.
 „Aktywne metody w kształceniu matematycznym”, Zdzisław Kierstein. – Opole "Nowik",
 „Jak matematycy filozofowali, czyli myśli starożytnych filozofów w edukacji matematycznej ucznia gimnazjum” Krystyna Grymek-Trzcińska, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001


Przygotowując się do zajęć zasięgałam opinii innych nauczycieli na temat metod i form pracy, szukałam inspiracji wśród dostępnych scenariuszy zajęć. Analizowałam, wybierałam bądź przygotowywałam własne karty pracy.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


ZADANIA ORAZ
FORMY I SPOSOBY ICH REALIZACJI UZYSKANE EFEKTY
Poznawanie struktury
i problemów środowiska lokalnego  Podjęte działania umożliwiły mi lepsze poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.
 Dzięki bliższemu poznaniu moich uczniów pod kątem relacji i problemów środowiskowych mogę zdiagnozować ich położenie, zaplanować drogę rozwiązań oraz wyciągnąć wnioski do pracy w podobnych uwarunkowaniach.
 Potrafię pracować z uczniem uzdolnionym, mającym trudności w nauce oraz problemy o podłożu rodzinnym.
 Rozmowy z rodzicami pozwoliły na zbudowanie przyjaznej, budującej atmosfery, stanowiącej dobrą bazę do współpracy rodziców z kadrą placówki.
 Analizując potrzeby swoich uczniów, widząc ich zainteresowania otaczającą rzeczywistością organizowałam wiele wycieczek, wyjść, zajęć dodatkowych. W ramach pracy wychowawczej uczestniczyłam z uczniami w wycieczkach integracyjnych do Adventure Parku w Gdyni, do Multikina w Słupsku, JumpCity w Gdańsku.
 Miałam okazję lepiej poznać swoich uczniów, natomiast oni – integrować się, uczestniczyć w ciekawych zajęciach.
 Konkursy pozwoliły wykazać się tym uczniom, którzy nie mają do tego okazji na polu dydaktycznym. Pomogły odkryć różnego rodzaju talenty, a także poprawić samoocenę niektórych uczniów.
 Działania na rzecz ochrony środowiska podniosły świadomość uczniów. Uzmysłowiły rolę jednostki funkcjonującej dla dobra ogółu.


Rozpoczynając prace z daną grupą uczniowską starałam się jak najlepiej poznać każdego ucznia, poprzez indywidualne rozmowy, gry i zabawy integrujące. Nawiązywałam kontakt z rodzicami. Ponieważ pedagog szkolny pracuje od lat w naszej szkole i doskonale zna sytuacje rodzinne i problemy lokalnego środowiska – ściśle z nim współpracowałam. Chciałam w ten sposób jak najlepiej poznać swoich uczniów, szczególnie z kl. II gimnazjum, której jestem wychowawcą. Przeprowadzałam szereg zajęć i zabaw integracyjnych, mających na celu bliższe ich poznanie.
Wcześniej stale prowadziłam dialog z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas, na temat uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej, specyfiki pracy w danym środowisku lokalnym. Zasięgałam opinii psychologa szkolnego odnośnie potrzeb rozwojowych uczniów. W prowadzonych działaniach edukacyjno-wychowawczych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny ucznia, jego potrzeby. Starałam się dobrze poznać moich podopiecznych, obserwowałam ich na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także podczas różnego rodzaju imprez i wycieczek szkolnych. Wielokrotnie w klasie prowadziłam pogadanki na temat akceptacji innych ludzi, wzajemnej pomocy i życzliwości, bezpieczeństwa, agresji, przemocy, kulturalnego zachowania. Zaobserwowane przeze mnie problemowe sytuacje wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy i pogadanki, starałam się robić to samodzielnie. Ewentualne problemy zgłaszałam dyrekcji, pedagogowi i psychologowi szkolnemu.
W okresie stażu systematycznie realizowałam zaplanowane zadania wychowawcze. Plan wychowawczy klasy oparłam na priorytetach szkoły oraz propozycjach rodziców. Zadania planu wychowawczego szkoły realizowałam w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, imprez szkolnych, wyjazdów i wycieczek. Jako wychowawca klasy starałam się uczyć moich uczniów tolerancji, poszanowania ojczyzny i wdrażania postaw prozdrowotnych.
Organizowałam i koordynowałam konkursy na szczeblu szkolnym, mające na celu lepszą diagnozę środowiska lokalnego i pomoc uczniom mającym jakiekolwiek trudności. Organizacja Turnieju Warcabowego dla uczniów z różnych środowisk w III kategoriach wiekowych (klas I-III SP, IV –VI oraz I-III Gimnazjum) dała wszystkim uczniom szansę na zdrową rywalizację i rozrywkę (w związku z dużym zainteresowaniem uczniów odbyły się IV rozgrywki turniejowe, po I w każdym półroczu).Działałam na rzecz ochrony środowiska lokalnego poprzez udział w akcjach związanych ze „Sprzątaniem Świata” i „Dniem Ziemi” oraz uroczystościach wynikających z przyjętego przez szkołę harmonogramu.
Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju.  Uczniowie mieli okazję poznać różnorakie formy zajęć świetlicowych i wybrać im odpowiadające. Rozwijali swoje zainteresowania.
 Dla mnie te zajęcia były realizowaniem pasji z dziedziny informatyki, nauk plastyczno-technicznych. Uczestnicy przekonali się, że nauczyciel to nie tylko dydaktyk, ale i towarzysz zabaw i gier.
Starałam się stale motywować uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe do pracy, pomagać w codziennej nauce i wspierać w ich rozwoju. Przygotowywałam tak różnorakie zajęcia i konkursy świetlicowe, by każdy uczeń mógł się wykazać. Zachęcałam do inicjatywy w postaci zajęć ruchowych, tanecznych, plastyczno – technicznych, humanistycznych, a przede wszystkim do zajęć matematycznych i informatycznych.
Przeprowadzałam także konkursy matematyczne.
Chcąc połączyć różnorakie zainteresowania uczniów założyłam, wspólnie z polonistką, koło redakcyjne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie mają możliwość zdobywania szlifu redaktorskiego, poznać lepiej edytor grafiki i tekstu oraz sposób wydawania gazetki szkolnej „Na marginesie”
Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i poradnie specjalistyczne.  Uczniowie wymagający dodatkowego wsparcia ze strony nauczyciela i wychowawcy są stale uwzględniani w przebiegu zajęć.
 Zalecenia PPP są realizowane. Moi uczniowie i ja mogliśmy zawsze liczyć na wsparcie środowisk związanych ze szkołą.
Zapoznałam się z orzeczeniami i opiniami, wydawanymi przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i poradnie specjalistyczne. Zalecenia wprowadziłam w życie. Wszelkie wątpliwości konsultowałam z opiekunem stażu, pedagogiem szkolnym. Pracowałam z uczniem przy odrabianiu prac domowych czy wyjaśnianiu niezrozumiałych poleceń. Dostosowywałam wymagania do możliwości ucznia. Przygotowywałam odrębne karty pracy, sprawdziany i prace klasowe dla uczniów posiadających opinię i orzeczenia PPP.
Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne  Prowadzenie tego rodzaju zajęć skłoniło uczniów do refleksji i do rozmów o danej tematyce. Uczniowie mogli popracować metodą „burzy mózgów” i poszukać drogi wyjścia z patologicznych sytuacji.
 Młodzież zdaje sobie sprawę z powagi i wielkości problemów społecznych. Zostali uwrażliwieni na potrzeby innych osób.
 Wzrost ich poziomu świadomości jest dla mnie satysfakcjonujący.

Prowadziłam zajęcia tematyczne, uwrażliwiające na problemy ekonomiczne (bezrobocie, bieda, niedożywienie dzieci) i problemy wynikające z patologii społecznych- alkoholizm, narkomania, przemoc domowa, samobójstwa, deprawacja moralna. Uczniowie mieli możliwość oglądania filmów dydaktycznych, poruszających prezentacji.
Wspólnie z wychowankami brałam także udział w akcji charytatywnej „Gorączki Złota”, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz zbieraniu plastikowych nakrętek po napojach dla ciężko chorych dzieci.
Promowanie zdrowego stylu życia  Uczniowie mają świadomość, jak wiele od nich zależy – od ich sposobu i stylu życia. Moi podopieczni mieli okazję do pokazania swoich sportowych pasji.
 Przygotowując się do tego rodzaju zajęć pogłębiłam swoją wiedzę, usystematyzowałam wiadomości. Rozwinęłam umiejętności z zakresu szeroko rozumianej sztuki, odgrywania ról, tworzenia choreografii i scenografii.
 Zwiększyło to świadomość potrzeby prawidłowego odżywiania się i propagowania zdrowego stylu życia.

Przygotowałam wraz z uczniami kl. II przedstawienie profilaktyczne „Misja specjalna”. Zaprezentowane zostały skutki najbardziej znanych nałogów: alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu oraz wszechogarniającego Internetu w sposób satyryczny, inspirowany scenkami kabaretu „Neonówka”.
Przeprowadzałam pogadanki dla uczniów na temat zasad zdrowego żywienia, wykonywaliśmy wspólnie piramidę prawidłowego odżywiania się. Odbył się także konkurs plastyczny pt. „Żyj zdrowo i kolorowo” oraz „Kultura fit” (zajęcia świetlicowe). Przygotowywałam własne bądź wyszukiwałam prezentacje multimedialne, krzyżówki na temat zdrowego stylu życia na zajęcia wychowawcze.
Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych  Aby wzbogacić atrakcyjność życia szkolnego oraz wspomagać rozwój zainteresowań podopiecznych starałam się organizować konkursy, które uczyły zasad zdrowej rywalizacji i pogłębianie własnych pasji.
 Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności, wykazać się inwencją twórczą.
 Mnie dzięki temu udało się zdobyć doświadczenie organizatorskie, zaangażować dzieci w życie społeczności szkolnej.
 Podczas przygotowań do konkursów z zakresu matematyki dzieci rozwijają nie tylko swoje zdolności, ale również – a może przede wszystkim – logiczne myślenie, pamięć, spostrzegawczość, umiejętność wyciągania wniosków.
 Rywalizacja między najlepszymi młodymi matematykami sprawia, że ich osiągnięcia są widoczne nie tylko dla uczącego nauczyciela, ale również w środowisku, bowiem udział w konkursie umożliwia promocję szkół, nauczycieli i uczniów.


.

Zapoznałam uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe z Kalendarzem Świąt Nietypowych. Wspólnie wytypowaliśmy dni, które w szkole zagoszczą (odpowiednio dla kategorii wiekowych).Przygotowałam scenariusze, dekorację oraz pełniłam role prowadzącej i organizatora świetlicowych konkursów plastycznych:
 „Międzynarodowy Dzień Kota”,
 „Mój przyjaciel miś”,
 „Ulubiona postać z bajek”,
 „Sztuka orgiami”,
 „Jesienny Konkurs Tworzenia”,
 „Z prezentem dla Babci i Dziadka”
 „Ozdoba wielkanocna”,
 „Dla Mamy”

Przeprowadzałam konkursy z dziedziny matematyki i ich obchody:
 VI Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia – wyłonienie „ekspertów” spośród uczniów kl. IA oraz wspólne z nimi ankietowanie i egzaminowanie wybranych uczniów oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły ze znajomości tabliczki mnożenia;
 Triathlon Matematyczny dla klas I –VI -zorganizowanie w szkole podstawowej i koordynowanie pracy uczestników;
 konkurs matematyczny dla uczniów szkoły podstawowej na etapie szkolnym
 konkursu matematyczny dla uczniów gimnazjum na etapie szkolnym.
 Ogólnopolski Dzień Matematyki pod hasłem „Pieniądze to nie wszystko” w postaci rywalizacji drużyn z poszczególnych klas w kategoriach szkoły podstawowej i gimnazjum opartej na zadaniach udostępnionych przez Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve oraz patrona merytorycznego e-math.pl.
Przygotowywałam uczniów do konkursu „Ekologiczny Pitagoras” na etapie gminnym.
Promocja placówki  Publikowanie treści z różnorakich wydarzeń szkolnych wpłynęło na moje umiejętności posługiwania się słowem pisanym. Tworzenie gazetki szkolnej stało się pasją uczniów ją tworzących i miłą lekturą dla naszych szkolnych czytelników.
 Mnie dodatkowo pozwoliło lepiej poznać punkt widzenia uczniów, ich poglądy.
Przygotowałam do publikacji zdjęcia i teksty do zamieszczenia na szkolnej stronie internetowej, dotyczących m.in. konkursów plastycznych „Międzynarodowy Dzień Kota”, „Sztuka origami”, „Mój przyjaciel Miś”, „Ulubiona postać z bajki”, wyniki Turniejów Warcabowych oraz Szkolnych Konkursów Matematycznych, Przedstawienia profilaktycznego „Misja specjalna”.
Tworzyłam wspólnie z uczniami z koła redakcyjnego kolejne wydania gazetki szkolnej „Na Marginesie”.
Przygotowane przeze mnie scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne i pomoce dydaktyczne udostępniałam na stronach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem  Uczniowie uczestniczyli w różnorakich zajęciach świetlicowych.
 Sporządzone przez nich opinie w postaci ankiety na koniec danego półrocza były dla mnie wskazówką do pewnych modyfikacji i ulepszania własnej pracy.
Zrealizowałam tematykę zajęć świetlicowych podzielonych na poszczególne miesiące, w blokach tematycznych (wrzesień - czerwiec dla danego roku szkolnego).
Sumiennie realizowałam materiał przewidziany programem nauczania z matematyki i zgodny z podstawą programową.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


ZADANIA ORAZ
FORMY I SPOSOBY ICH REALIZACJI UZYSKANE EFEKTY
Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej  Dzięki technologii komputerowej dokumentacja prowadzona jest w sposób przejrzysty, estetyczny i czytelny.
 Własny warsztat pracy jest na bieżąco udoskonalany.
 Przygotowywane prezentacje multimedialne uatrakcyjniają zajęcia, uczniowie chętniej pracują z taka formą przedstawienia danych. Zajęcia są ciekawsze, a proces dydaktyczny bogatszy.
Każdego dnia pracy wykorzystywałam umiejętność posługiwania się komputerem.
Prowadziłam zajęcia komputerowe podczas pracy świetlicy, korzystałam z zasobów Internetu w celach edukacyjnych .
Technologia komputerowa była moim niezbędnym narzędziem przy tworzeniu i wydawaniu gazetki szkolnej. Wykorzystywałam edytor grafiki, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny do pracy związanej z wydawaniem gazetki „Na marginesie”.
Tworzyłam prezentacje multimedialne o tematyce matematycznej (np. Kąty – rodzaje i własności, Pole i obwód koła, Wyrażenia algebraiczne, Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne, Własności wielokątów, Konstrukcje geometryczne) oraz prezentacji dotyczących godzin wychowawczych oraz życia klasy ( m.in. Agresja i przemoc, Ćwiczenia pamięci, mnemotechnika)
Komputerowo opracowałam materiały związane z pracą nauczyciela, w szczególności scenariusze lekcji, bieżące karty pracy dla uczniów, sprawdziany, prace klasowe i zadań dodatkowych oraz okazjonalne gazetki szkolne. Przygotowywałam dyplomy dla uczestników konkursów oraz
informacje na potrzeby uczniów i ich rodziców, zgody na wyjazdy, wykazy ocen.
Komputerowe opracowanie materiałów związanych z pracą – przygotowanie okazjonalnych gazetek szkolnych oraz dokumentacji administracyjnej świetlicy.
Przygotowywanie Teczki Wychowawcy i Teczki Matematyka.  W szybki sposób potrafię stworzyć odpowiednią dokumentację oraz dokonać obliczeń z zakresu statystki, analizy, co pozwala mi zaoszczędzić czas.
Przygotowałam dokumentację świetlicy :
plan pracy świetlicy oraz gazetek ściennych (m.in. Dzień Zakochanych, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Kobiet, Święta Wielkanocne, Międzynarodowy Dzień Kota, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Rozważne Wakacje )
Wykonywała plany, scenariusze zajęć itp. w formie elektronicznej. Wykorzystałam komputer do wykonywania ogłoszeń oraz do tworzenia bieżącej listy uczniów uczęszczających do świetlicy i korzystających z dowozów i odwozów szkolnych ( tworzenie miesięcznych list do wydruku biletów). Przygotowałam konspekty lekcji matematyki, scenariusze godzin z wychowawcą, ankiety ewaluacyjne.
Komputerowo opracowałam materiały związane z pracą nauczyciela, w szczególności scenariusze lekcji, bieżące karty pracy dla uczniów, sprawdziany, prace klasowe i zadań dodatkowych oraz okazjonalne gazetki szkolne. Przygotowywałam dyplomy dla uczestników konkursów oraz
informacje na potrzeby uczniów i ich rodziców, zgody na wyjazdy, wykazy ocen.
Udział w życiu edukacyjnych portali internetowych. Dzięki technologii informacyjnej na bieżąco mogę śledzić aktualne rozporządzenia, zmiany w prawie oświatowym oraz nowości dotyczące mojej pracy zawodowej.
Wielokrotnie korzystam z forum internetowych dla nauczycieli, celem pozyskania bieżących materiałów metodycznych. Opublikowałam planu rozwoju zawodowego na stronie www.profesor.pl, staram się poszukiwać odpowiedzi na nurtujące pytania w codziennej pracy pedagogicznej. Dzielę się także moimi doświadczeniami i zdobyta wiedzą.
Podnoszenie własnych umiejętności związanych z wykorzystaniem komputera  Stale się rozwijam w tej dziedzinie.
 Tworzyłam z wykorzystaniem komputera przejrzyste materiały dla moich uczniów, łatwo mogę wprowadzać w nich poprawki
 Dzięki programowi pakietu Office łatwiej i szybciej tworzę zestawienia, lepiej przygotowuję się do zajęć i sprawniej wypełniam dokumentację szkolną.
 Udoskonalam umiejętności dotyczące pracy z komputerem i innymi narzędziami TI.


Korzystam z edytorów tekstu, grafiki oraz innych, pomocnych programów komputerowych, wykorzystywanych do stworzenia scenariuszy zajęć, miesięcznych list do wydruku biletów szkolnych, zestawień tabelarycznych uczniów wg podziału na miejscowości, przystanki autobusowe, odległość w km od szkoły itp. (Pakiet Office – MS Word, MS Excel, PowerPoint). Staram się przy tym poznawać nowe programy, rozwijać w tej dziedzinie i dzielić się swoimi umiejętnościami z uczniami.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
ZADANIA ORAZ
FORMY I SPOSOBY ICH REALIZACJI UZYSKANE EFEKTY
Podnoszenie i poszerzanie swoich kwalifikacji.  Udoskonaliłam swój warsztat pracy nauczyciela, co wpłynęło na efektywność nauczania. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach doskonalenia zawodowego i ich zastosowanie w pracy z uczniami przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.
 Mam większą wiedzę z zakresu prawa oświaty, kompetencji nauczyciela.
Brałam udział w warsztatach, radach szkoleniowych:
 „Narzędzia TIK przydatne w pracy nauczyciela”,
 „Zmiany w systemie oświaty”,
 „Obsługa tablicy interaktywnej”,
 „Diagnoza i pomoc dziecku krzywdzonemu”,
 „Obsługa platformy eduscience”
 „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
 „Rozwój kompetencji czytelniczych”,
 „Kompetencje metodyczne nauczyciela, czyli jak być intersującym w swym przekazie i mobilizować uczniów do wysiłku”
 „Organizacja i przebieg Sprawdzianu po klasie VI i Egzaminów Gimnazjalnych”
 Projekt edukacyjny „Labirynty wiedzy. Poznajemy nową podstawę programową.”
Pedagogizacja rodziców
 Rodzice zostali uświadomieni na temat realnych zagrożeń dzisiejszego świata dla ich dzieci. Otrzymali stosowne ulotki dotyczące możliwych zachowań nastolatków, źródeł pomocy w takich przypadkach.
 Wagarująca uczennica szybko zrezygnowała z tych praktyk po rozmowie ze mną i rodzicami. Sytuacja w klasie poprawiła się, konflikty zostały szybko załagodzone.
 Współpraca pomiędzy wychowawcą a rodzicami uległa poprawie, kontakty stały się częstsze, przez co można szybciej reagować na zaistniałe problemy w zespole klasowym.Przeprowadzałam szereg rozmów telefonicznych z rodzicami na temat uczniów – ich zachowywania się w czasie pobytu w świetlicy szkolnej, jazdy autobusem szkolnym i ewentualnych ucieczek oraz sposobów im zapobiegania.
Prowadziłam spotkania z rodzicami, tłumaczyłam realne zagrożenia dzisiejszego świata dla młodzieży (np. w postaci gier komputerowych nakłaniających do karygodnych zachowań), na bieżąco przeprowadzałam rozmowy telefoniczne z rodzicami na temat postępów w nauce ich dzieci, zachowania. Uświadamiałam rodzicom rolę współpracy na linii nauczyciel –rodzic.
Starałam się proponować ciekawe propozycje książek na temat problemów wśród nastolatków. Wspólnie z pedagogiem szkolnym reagowałam na nieodpowiednie zachowania uczniów ( wagarowanie, wyśmiewanie kolegi), starałam się im przeciwdziałać współpracując z rodzicami.
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.  Chęć ciągłego rozwoju sprawia, że aktywnie poszerzam swoją wiedzę. Taka postawa przekłada się na jakość mojej pracy, w szczególności pracy wychowawczej.
Na bieżąco korzystałam z literatury pedagogicznej, m.in.
 „Świetlica szkolna szansą do wykorzystania” pod redakcją M. Pietkiewicz, WSiP Warszawa 1988 r.
 „Wychowanie bez porażek w szkole”, T. Gordon Instytut Wydawniczy PAX Warszawa 1996 r.
 „Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej” W. Okoń w formie pdf
 „Uczeń i nauczyciel w sytuacjach trudnych”, T.Samek w formie pdf
Diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych  Uczniowie klasy II poprawili swoje zachowanie, co jest zauważalne dla innych nauczycieli jak i dla rodziców.
 Zmniejszyła się ilość uwag negatywnych, zmalała liczba godzin nieusprawiedliwionych, opuszczonych przez niektórych uczniów.
 Zauważalnie poprawiła się atmosfera w klasie.
Poznałam sytuację rodzinną uczniów, przeprowadzałam rozmowy indywidualne, obserwację ich oraz rozmowy z rodzicami. Wspólnie z pedagogiem szkolnym oraz dyrekcją szkoły reagowałam w sytuacjach tego wymagających.
Praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Rozwijanie twórczych uzdolnień i zainteresowań dzieci.  Praca podczas zajęć projektowych pozwoliła mi na zaznajomienie z nowymi programami, udoskonalenie obsługi dotąd znanych oraz na twórcze spędzenie czasu z uczniami podczas zajęć szkolnych i wyjazdów edukacyjnych.
 Uczniowie zdobyli nowe wiadomości, uczestniczyli w interesujących wyjazdach i zajęciach oraz rozwinęli swoje pasje.
Dbałam o rozwój swoich uczniów, ich predyspozycje psychoruchowe. Stworzyłam ramowy planu pracy świetlicy, z uwzględnieniem wskazówek uczniów co do tematyki zajęć.
Prowadziłam zajęcia rozwijających różne sfery artystycznej aktywności (plastyczne, ruchowe, komputerowe). W roku szkolnym 2016/2017 przystąpiłam do realizacji projektów edukacyjnych Interaktywne metody nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów sposobem na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Sierakowice o nazwie „Bezpieczeństwo w sieci i aspekty prawne korzystania z jej zasobów” (dla uczniów gimnazjum), „Matematyka w przestrzeni gospodarczej i praktyczne jej zastosowanie” (dla uczniów gimnazjum) oraz „Informatyka - tworzenie przydatnych w życiu codziennym aplikacji” dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
Opracowałam plany pracy dla poszczególnych zajęć projektowych, w tym także wyjazdów edukacyjnych. Udałam się z uczniami do pobliskich sklepów w Sierakowicach, by tam sporządzić kosztorys remontu pokoju nastolatka na lokalnym rynku. Następnie dokonaliśmy porównania wydatków i przygotowaliśmy budżet zgodnie z cenami w gdańskim sklepie IKEA. Udaliśmy się również do sklepu meblowego w Kartuzach by tam, po przyjrzeniu się pracy przy produkcji mebli ustalić wydatki.  Miałam możliwość lepszego poznania stanu wiedzy, kompetencji moich podopiecznych oraz mogłam realnie wpłynąć na nauczane treści.
 Uczniowie uczęszczający na zajęcia z projektów informatycznych zdobywali nowe umiejętności obsługi nieznanych dotąd programów, tworzyli strony internetowe i korzystali z ciekawych aplikacji.
 Mogłam pracować nowymi metodami edukacyjnymi, co udoskonaliło mój warsztat pracy.§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

ZADANIA ORAZ
FORMY I SPOSOBY ICH REALIZACJI UZYSKANE EFEKTY
Znajomość przepisów prawa oświatowego  Analiza tych dokumentów poszerzyła moją wiedzę w tym zakresie. Pomogła w sposób prawidłowy planować pracę z uczniami i wykonywać powierzone mi funkcje.
Zapoznawałam się z Kartą Nauczyciela, Ustawą o systemie oświaty oraz rozporządzeniami dotyczącymi awansu zawodowego. Analizowałam przepisy, ze szczególnym uwzględnieniem:
 Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm.
(rozdział 3a awansu zawodowego nauczycieli)
 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 393)
Znajomość dokumentacji szkolnej  Pozyskane wiadomości stosowałam w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych. Dzięki znajomości dokumentacji mogłam stworzyć program wychowawczy dla klasy II.
Zapoznałam się ze Statutem Zespołu Szkół w Gowidlinie, Uchwałami Rady Pedagogicznej, Szkolnym Programem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktyki oraz Regulaminami Wewnątrzszkolnymi.
Aktywny udział w pracach organów szkoły  Współpraca z nauczycielami pozwoliła mi udoskonalić własne metody pracy dydaktyczno-wychowawczej, korzystając z doświadczeń innych.
 Miałam możliwość wyjaśnienia wątpliwości z zakresu dydaktyki jak i zagadnień wychowawczych.
 Dzięki pracy w poszczególnych Zespołach Nauczycielskich miałam możliwość wymiany doświadczeń.

W okresie stażu uczestniczyłam w pracach zespołów nauczycielskich; Zespół ds. Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych oraz Zespołu ds. WSO, SzPW, SzPP i Statutu Szkoły, a także Zespółu Nauczycieli Awansujących i WDN.
Jako lider Zespołu ds. Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych miałam realny wpływ na jego pracę. Wspólnie z pozostałymi członkami wybierałam zadania na próbne egzaminy gimnazjalne, brałam udział w analizie ich wyników, analizie wyników tegorocznych egzaminów gimnazjalnych. Wspólnie z pozostałymi nauczycielami matematyki wybrałam podręczniki na nowy rok szkolny.Okres trwania stażu był dla mnie czasem intensywnego wysiłku, ukierunkowanym na realizację planu rozwoju zawodowego, który sporządziłam na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Zadania, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego są ściśle powiązane z programem pracy szkoły: Statutem Szkoły, jej Programem Wychowawczym i Profilaktycznym oraz potrzebami i oczekiwaniami uczniów jak i ich rodziców. Stanowią one kontynuację realizowanych wcześniej zadań i stały się podstawą do podejmowania kolejnych działań w ramach pełnionych przeze mnie obowiązków.

Gowidlino, 02.06.2017r. …………………………………………..
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.