AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Marciniak, 2017-07-05
Toruń

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PUBLICZNE GIMNAZJUM
IM. JANA PAWŁA II
W KOWALEWIE POMORSKIM


mgr Katarzyna Marciniak


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGOInformacje o nauczycielu:
Imię i nazwisko: Katarzyna Marciniak
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.
Staż pracy ogółem: 15 lat
Staż pracy pedagogicznej: 15 lat
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel mianowany
Posiadane kwalifikacje:
1. Dyplom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (potwierdzający uzyskanie tytułu magistra)
2. Dyplom Studium Pedagogicznego UMK w Toruniu (potwierdzający uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych)
3. Certificate in Advanced English
4. Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych „Mentoring metodyczny z języka angielskiego” na Uniwersytecie Gdańskim
5. Dyplom ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków obcych w Toruniu, specjalizacja: język angielski
6. Licencjat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek: filologia angielska
Plan Rozwoju Zawodowego
opracowany na podstawie powinności i wymagań wynikających z Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r.
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Analiza własnych umiejętności i dotychczasowych doświadczeń Autorefleksja Wrzesień 2014 Osiągnięcia zawodowe
Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli Na bieżąco Wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego
Uczestnictwo w wypracowaniu kierunków rozwoju i podnoszeniu jakości pracy szkoły Analiza i współtworzenie programów rozwoju, projektów i innych dokumentów szkoły Na bieżąco według potrzeb Opracowane programy i dokumenty; realizacja projektów
Przeprowadzenie badania wyników nauczania Opracowanie testów umożliwiających diagnozę umiejętności z zakresu języka angielskiego w klasach I gimnazjum; opracowanie testów ewaluacyjnych umożliwiających ocenę postępów uczniów klas II i III gimnazjum w nauce języka angielskiego; opracowanie sprawozdania z przeprowadzonego badania Na bieżąco Testy, sprawozdanie
Opracowanie rozkładów materiału Przygotowanie i opracowanie szczegółowych rozkładów materiału dla poszczególnych klas Cyklicznie przez cały okres stażu Rozkłady materiału
Wybór dodatkowego podręcznika dla klas III gimnazjum Dokonanie ewaluacji podręczników przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego; wybór jednego tytułu Wrzesień 2014 Recenzje, notatki własne
Doskonalenie kompetencji i umiejętności językowych; doskonalenie metod i form pracy Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach;
studiowanie literatury fachowej Na bieżąco Świadectwa, certyfikaty i zaświadczenia ukończenia szkoleń, dokumentacja z posiedzeń Rady Pedagogicznej
§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej Szkolenia i kursy komputerowe i internetowe;
publikacje własnych materiałów edukacyjnych na stronach internetowych Na bieżąco Zaświadczenia, certyfikaty
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych i Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej;
przygotowywanie materiałów dla uczniów; sporządzanie dokumentacji związanej z realizacją planu rozwoju Na bieżąco Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć, komputerowa dokumentacja pracy
Kontynuacja projektu edukacyjnego e-Twinning (partnerstwo szkół bliźniaczych) w ramach unijnego programu eLearning Współpraca ze szkołami europejskimi z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) Według terminów ustalonych w projekcie Certyfikaty – potwierdzenia nawiązania współpracy; opis zrealizowanych przedsięwzięć
§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Praca w zespole przedmiotowym z języka angielskiego i zespole językowym wspólnie z nauczycielami języka niemieckiego Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołów; współtworzenie planów i dokumentów dotyczących nauki języka angielskiego;
lekcje koleżeńskie Na bieżąco Protokoły zebrań, harmonogramy prac, plany, scenariusze lekcji
Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć Na bieżąco Scenariusze, analizy i sprawozdania
Pełnienie obowiązku opiekuna stażu Pomoc w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego, konsultacje metodyczne, arkusze hospitacji Na bieżąco Zaświadczenia, scenariusze lekcji i arkusze obserwacji zajęć
Publikacja artykułów, scenariuszy lekcji, konkursów i innych własnych materiałów edukacyjnych w Internecie Opracowywanie i publikowanie materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą Na bieżąco Zaświadczenia, potwierdzenia,
scenariusze, testy
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów i prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
Praca w zespole wychowawców;
Współpraca z nauczycielami innych szkół Opracowanie i przeprowadzanie wspólnych projektów Na bieżąco Sprawozdanie i analiza wspólnych działań
§ 8 ust. 2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Przygotowanie programu zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego Przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć, prowadzenie konsultacji, przeprowadzanie testów kompetencji Na bieżąco Program, plan działań, tematyka zajęć, procedury egzaminu;
analiza wyników egzaminu;
Współpraca z rodzicami i opracowanie programu pedagogizacji rodziców Pedagogizacja rodziców; współpraca z rodzicami i angażowanie ich w życie szkoły i klasy Na bieżąco Program, sprawozdanie, zapisy w dzienniku lekcyjnym
Praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym problemy lub zaległości w nauce języka angielskiego Przygotowanie planu pracy z uczniem zdolnym i planu zajęć wyrównawczych Na bieżąco Plany, dziennik zajęć pozalekcyjnych, opis działań
Organizowanie konkursów językowych - szkolnych i międzyszkolnych; Opracowanie regulaminów i przygotowanie konkursów Na bieżąco Regulaminy konkursów, testy, zaświadczenia
§ 8 ust. 2 pkt. 4 b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej z zakresu egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego Udział w pracach OKE w Gdańsku Według potrzeb Zaświadczenie,
karta powołania
§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Organizowanie wycieczek szkolnych Opracowanie i realizacja planów wycieczek Na bieżąco Karty wycieczek, sprawozdania
Uzupełnianie pomocy dydaktycznych z języka angielskiego Systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteczki i innych pomocy z języka angielskiego; opieka nad pracownią języka angielskiego Na bieżąco Spis pomocy
Zagospodarowanie ferii zimowych dla uczniów Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego Ferie zimowe Plany działań, opis działań, zaświadczenie
§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Golubiu-Dobrzyniu i Toruniu
Skierowania na badania, opinie, konsultacje Na bieżąco Zaświadczenia
Współpraca z pedagogiem szkolnym Systematyczne spotkania, konsultacje i rozmowy
Na bieżąco Zapisy w dzienniku lekcyjnym, notatki
Współpraca z Samorządem Uczniowskim Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych Na bieżąco Zaświadczenia
Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej w Kowalewie Pomorskim Rozpoznanie sytuacji materialnej wychowanków Na bieżąco Opis działań
Współpraca z pielęgniarką szkolną Spotkania z pielęgniarką szkolną w ramach edukacji prozdrowotnej Na bieżąco Sprawozdania, zaświadczenia
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych, ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych; systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu Na bieżąco Opis i analiza dwóch przypadków
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb i problemów dorastającej młodzieży gimnazjalnej Obserwacja wychowanków i współpraca z ich rodzinami, korzystanie z rad pedagoga szkolnego, studiowanie literatury fachowej Na bieżąco Notatki, sprawozdania
§ 9 ust.3
Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych
Inne osiągnięcia zawodowe Dokumentowanie osiągnięć zawodowych Na bieżąco Potwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem

…………………………………………
Podpis nauczyciela

Zatwierdzam do realizacji

………………………………………… ………..…………………………………..
Miejscowość, data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.