AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Marciniak, 2017-07-05
Toruń

Awans zawodowy, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

- n +SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: Katarzyna Marciniak
Nauczany przedmiot: język angielski
Posiadane kwalifikacje:
1. Dyplom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (potwierdzający uzyskanie tytułu magistra)
2. Dyplom Studium Pedagogicznego UMK w Toruniu (potwierdzający uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych)
3. Certificate in Advanced English
4. Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych „Mentoring metodyczny z języka angielskiego” na Uniwersytecie Gdańskim
5. Dylom ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków obcych w Toruniu, specjalizacja język angielski
6. Licencjat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek filologia angielska
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2003 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2006 r.
Opiekun stażu: mgr Arletta Żuławska-Jastrzębska
Od września 2003 roku pracuję w Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Ukończone studia dobrze przygotowały mnie do wykonywania zawodu nauczyciela pod względem merytorycznym i metodycznym. Poza studiami ukończyłam szereg szkoleń i kursów, które pozwoliły mi na doskonalenie mojej pracy z uczniami.
Wymagany przepisami staż związany z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam we wrześniu 2003 roku i trwał on 2 lata i 9 miesięcy. Po złożeniu wniosku o rozpoczęcie stażu, decyzją Dyrektora, przydzielono mi opiekuna stażu - mgr Arlettę Żuławską-Jastrzębską. Wraz z opiekunem ustaliłyśmy zasady i plan dalszej współpracy i podpisałyśmy stosowny kontrakt (plan pracy). W trakcie trwania stażu realizowałam zadania wytyczone w Planie Rozwoju Zawodowego wynikające z wizji i misji szkoły oraz uwzględniające potrzeby środowiska lokalnego.
Sprawozdanie poniższe sporządzone zostało w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


§ 7, ust. 1, pkt. 1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły i środowiska lokalnego

1. Przez cały okres odbywania stażu brałam udział we wszystkich radach pedagogicznych zwyczajnych, nadzwyczajnych i szkoleniowych.
2. Na bieżąco uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań:
 brałam udział w pracach bloku humanistycznego, zespołu nauczycieli języka angielskiego, zespołu wychowawców klas pierwszych i drugich;
 brałam udział w pracach komisji nadzorujących egzaminy gimnazjalne klas trzecich;
 brałam udział w procesie tworzenia WDN;
 zasiadałam w komisjach konkursowych w Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim i Szkole Podstawowej w Pluskowęsach;
 organizowałam prawidłową współpracę z rodzicami – wywiadówki, spotkania z rodzicami zgodnie z harmonogramem;
 brałam udział w pracach nad ustaleniem i uaktualnieniem PSO, wyborem podręczników i organizowaniem rozkładu materiału z języka angielskiego na kolejne lata szkolne;
 współpracowałam z Samorządem Szkolnym.

§ 7, ust.1, pkt. 2 pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Brałam udział w różnych formach doskonalenia. Każda z tych form pozwoliła mi na uzupełnianie i rozwijanie mojej wiedzy oraz udoskonalenie warsztatu pracy.
1. Ukończyłam trzyletnie studia zawodowe w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu. Zajęcia, w których uczestniczyłam w trakcie studiów wzbogaciły moją wiedzę i umiejętności metodyczne. Pozwoliły mi lepiej zrozumieć potrzeby i zachowania moich uczniów, uwrażliwiły mnie na potrzebę dostrzegania problemów psychologiczno-wychowawczych nastolatków oraz pomogły w umiejętnym nawiązaniu kontaktu z uczniami. Przez cały okres studiów miałam możliwość doskonalenia własnych umiejętności językowych.
2. Na bieżąco zapoznawałam się z nowościami wydawniczymi, uczestniczyłam w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach organizowanych przez przedstawicieli różnych wydawnictw. Szkolenia te były dla mnie źródłem cennych wskazówek, rad i ciekawych rozwiązań metodycznych, którymi kierowałam się w mojej pracy dydaktycznej. Najnowsze materiały i środki dydaktyczne pozwalały mi uatrakcyjnić moje lekcje i zainteresować uczniów.
3. Udział w warsztatach i radach szkoleniowych organizowanych w Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim pozwolił mi uaktualniać moją wiedzę i na bieżąco stosować proponowane rozwiązania w procesie nauczania i wychowania, dzieleniu się zdobytą wiedzą z innymi, a przez to podnoszeniu jakości pracy szkoły.

§ 7, ust. 2, pkt. 1 umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian

1. W celu zorganizowania pracy oraz prawidłowego przebiegu stażu, już we wrześniu 2003 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu mgr Arlettą Żuławską-Jastrzębską. Zawarte w podpisanym kontrakcie, jasno określone cele, zadania oraz zasady pracy ułatwiły naszą współpracę i wytyczyły konkretne kierunki działań.
2. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, dokonywałam ich omówienia i analizy pod kątem mocnych i słabych stron, trafności realizacji tematu, atrakcyjności wykorzystanych środków i metod dydaktycznych. Na bieżąco starałam się wyciągać wnioski i stale ulepszać swój warsztat pracy.
3. Obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu, dokonywałam ich analizy w celu poznawania warsztatu pracy doświadczonego nauczyciela i wdrażania nowych elementów do własnej pracy z uczniami.
4. W roku szkolnym 2005/2006 opracowałam i przeprowadziłam w klasie III g cykl lekcji autorskich dotyczących integrowania sprawności językowych w obrębie klasy o zróżnicowanym poziomie umiejętności. Przygotowując konspekty lekcji opierałam się na Podstawie Programowej do nauczania w Gimnazjum oraz uwzględniłam potrzeby i zainteresowania uczniów, które poznałam po przeprowadzeniu wcześniej ankiety. Lekcje te pozwoliły mi na zastosowanie ciekawych rozwiązań metodycznych będących autorską modyfikacją propozycji ekspertów w dziedzinie nauczania języka angielskiego. Moim celem było uatrakcyjnienie zajęć wraz z uwzględnieniem możliwości różnych uczniów, w tym uczennicy o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
5. Opracowałam i przeprowadziłam w klasie III g dwie lekcje otwarte języka angielskiego. Zaprosiłam na nie doradcę metodycznego, panią Beatę Tomaszewską oraz Wicedyrektor Gimnazjum, panią Renatę Falutę-Kaszubowską. Po każdej z lekcji została przeprowadzona jej szczegółowa ewaluacja. Każdy z obserwatorów dokładnie omówił mocne i słabe aspekty moich zajęć. Reasumując, lekcje zostały ocenione bardzo dobrze.
6. W celu poznania nowych uczniów, którzy rozpoczynają naukę w gimnazjum, rozpoznania ich umiejętności i wiedzy w zakresie języka angielskiego, przygotowałam wraz z koleżankami anglistkami i przeprowadziłam testy diagnozujące wśród uczniów klas pierwszych. Wyniki testu posłużyły nam do podziału uczniów na grupy zaawansowania językowego oraz stanowiły wskazówki do dalszej pracy. Przygotowując lekcje uwzględniam potrzeby uczniów, ich zainteresowania i preferencje dotyczące formy pracy, wykorzystywanych środków dydaktycznych i doskonalonych umiejętności.
7. W roku szkolnym 2003/2004 byłam współorganizatorem szkolnego konkursu języka angielskiego „GRAMMAR GENIUS”. Brałam aktywny udział we wszystkich pracach organizacyjnych związanych z konkursem: byłam współautorem regulaminu konkursu, wchodziłam w skład jury i czuwałam nad jego prawidłowym przebiegiem. Ponadto, opracowałam samodzielnie testy konkursowe dla poziomu pre-intermediate i intermediate do dwóch etapów konkursu i sprawdzałam prace konkursowe. Przed konkursem organizowałam dodatkowe spotkania dla uczniów w celu utrwalenia materiału gramatycznego i leksykalnego. Konkurs był doskonałą okazją do zmobilizowania uczniów do dodatkowej pracy, oraz porównania umiejętności i możliwości językowych na poziomie szkolnym.
8. Wraz z koleżankami anglistkami przygotowałam i przeprowadziłam w grudniu 2004 r. i 2005 r. dla uczniów naszego gimnazjum konkurs angielskich piosenek świątecznych „CHRISTMAS SONGS AND CAROLS”. Wraz z koleżankami czuwałam nad jego prawidłowym przebiegiem, przygotowywałam nagrody i dyplomy oraz byłam członkiem jury konkursu. Dzięki konkursowi uczniowie mieli okazję czynnie uczestniczyć w procesie poznawania kultury krajów anglojęzycznych oraz zaprezentować swoje umiejętności wokalno-artystyczne z wykorzystanie ulubionych piosenek. Była to doskonała okazja do zmobilizowania również uczniów o mniejszych zdolnościach językowych i zaangażowania ich w tworzenie miłej atmosfery świątecznej.
9. W roku 2006 byłam koordynatorem konkursów języka angielskiego – ogólnopolskiego FOX 2006 i europejskiego THE BIG CHALLENGE. Do moich zadań należało: terminowe zgłoszenie uczestników konkursu, odbiór od organizatorów testów konkursowych i kart odpowiedzi, zorganizowanie i czuwanie na prawidłowym przebiegiem konkursów, dostarczenie kart odpowiedzi do organizatorów po konkursach, poinformowanie uczniów o wynikach oraz odbiór i przekazanie nagród uczestnikom konkursów. Dzięki udziałowi w wymienionych konkursach uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań, sprawdzenia swoich umiejętności i wiedzy oraz zdobycia wyróżnień i nagród rzeczowych.
10. W czerwcu 2006 r. ukończyłam trzyletnie studia zawodowe w Nauczycielskim Kolegium Języków obcych w Toruniu, specjalizacja język angielski oraz studiów licencjackich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek filologia angielska.

§ 7, ust.2, pkt. 2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych

1. Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu przedmiotowego oraz zespołu wychowawczego. Przy współpracy z innymi wychowawcami klas pierwszych w roku szkolnym 2004/2005 i klas drugich w roku szkolnym 2005/2006 organizowałam dyskoteki oraz imprezy okolicznościowe mające na celu integrację uczniów, zacieśnienie więzi i podtrzymanie tradycji, zgodnie z potrzebami uczniów, środowiska lokalnego i kalendarzem imprez szkolnych.
2. Byłam organizatorem i opiekunem uczniów podczas wyjazdów i wycieczek szkolnych do kina, wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
3. Podczas lekcji języka angielskiego poruszałam i uwzględniałam aktualne problemy cywilizacyjne oraz sprawy nurtujące współczesnych nastolatków.
4. Prowadziłam rozmowy zarówno z rodzicami jak i nauczycielami o istotnych problemach wychowawczych wynikających z bieżących sytuacji, potrzeb, obserwacji.
5. W ramach działań na rzecz środowiska lokalnego, a jednocześnie w celu zachęcania uczniów do uczestnictwa w lokalnych imprezach sportowych i propagowania zdrowego trybu życia, brałam udział w corocznych obchodach Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego w Kowalewie Pomorskim połączonego z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka.
6. W okresie trwania stażu uczestniczyłam wraz z uczniami w akcji „Sprzątanie Świata”. We wrześniu 2005 r. jako wychowawca z klasą II f sprzątaliśmy wyznaczone harmonogramem tereny Kowalewa Pomorskiego.
7. Przez cały okres stażu współpracowałam z samorządem uczniowskim, popierałam akcje prowadzone przez samorząd oraz uczestniczyłam w organizowanych imprezach. Angażując swoich wychowanków w inicjatywy inspirowane przez SU, osiągaliśmy również szkolne sukcesy. Należą do nich:
 zdobycie I miejsca w rozgrywkach międzyklasowych „Otrzęsiny 2004/2005”;
 zdobycie I miejsca w konkursie na świąteczny wystrój sali lekcyjnej w grudniu 2004 r.;
 zdobycie III miejsca w konkursie na świąteczny wystrój sali lekcyjnej w grudniu 2005 r.;
 zdobycie II miejsca w konkursie na wiosenno-wielkanocny wystrój Sali w kwietniu 2006 r.
§ 7, ust. 2, pkt. 3 umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. W trakcie trwania całego stażu wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną w celu realizacji bieżących i codziennych zadań takich jak: tworzenie i opracowywanie dokumentacji zawodowej, przygotowywanie scenariuszy lekcji, ćwiczeń, testów, sporządzanie i analiza wyników ankiet.
2. Nieustannie doskonaliłam swoje umiejętności pracy z komputerem oraz obsługi programów takich jak edytor tekstu Word oraz arkusz kalkulacyjny Excel.
3. Zgodnie z realizacją rozkładu materiału, korzystałam ze szkolnej pracowni komputerowej na lekcji języka angielskiego – korzystanie i praca z programami edukacyjnymi do nauki języka angielskiego zainstalowanymi w pracowni komputerowej: „Angielski w pigułce”, „Polish your English”.
4. Propagowałam wśród uczniów korzystanie ze stron internetowych poświęconych nauce języka angielskiego. Oferując swoją pomoc, zachęcałam do odwiedzania stron anglojęzycznych w celu zapoznawania się z „żywym” językiem, doskonalenia umiejętności językowych, powtarzania i utrwalania materiału z lekcji, korzystania ze słowników on-line oraz poznawania kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych.
5. Stosując w swojej pracy technologie informacyjną i komunikacyjną często sięgałam do Internetu, który jest źródłem najnowszych informacji pedagogicznych i dydaktycznych. Przeglądając strony edukacyjne znajdowałam wiele informacji, ciekawych rozwiązań do wykorzystania we własnej pracy oraz mogłam porównać własną pracę z pomysłami innych nauczycieli. Prowadziłam internetową korespondencję z innymi nauczycielami. Najczęściej odwiedzane przeze mnie strony to: eduseek.pl, profesor.pl, eduinfo.pl, onestopenglish.com, britishcouncil.com/english, learmenglish.org.uk, lyrics.com i wiele innych, na których można było znaleźć bieżące informacje na temat mojej pracy, zagadnień z nią związanych oraz materiały do lekcji.
6. Posiadana przeze mnie umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej widoczna jest również w realizacji czynności i zadań związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. Wiedzę na temat awansu zawodowego pozyskiwałam głównie za pośrednictwem stron internetowych poświęconych tej tematyce. Na bieżąco śledziłam zmiany w aktach prawa oświatowego i rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Korzystałam z doświadczeń innych nauczycieli poprzez konsultacje na forum internetowym i zasięganie porad u ekspertów odpowiadających na pytania użytkowników.
7. Kilkakrotnie dokonywałam komputerowego zestawienia i opracowania wyników egzaminu gimnazjalnego, w tym również próbnego, z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.
8. W roku szkolnym 2005/2006 w ramach programu edukacyjnego e-Twinning nawiązałam współpracę ze Collège René Cassin – szkołą we Francji. Grupa dwudziestu sześciu chętnych uczniów z Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim nawiązała korespondencję z rówieśnikami z Francji. Założeniem projektu było doskonalenie języka angielskiego jako głównego środka komunikacji oraz poznawanie kultury i życia codziennego obu krajów. Nawiązanie współpracy i wyznaczenie celów projektu odbyło się za pomocą strony internetowej programu www.etwinning.net, natomiast korespondencja odbywała się drogą tradycyjną. Otrzymywanie i wysyłanie listów do francuskich kolegów wywoływało wiele emocji wśród moich uczniów, będąc jednocześnie doskonałą motywacją do pracy nad własnymi umiejętnościami językowymi. Mam nadzieję, że współpraca z Collège René Cassin będzie kontynuowana w następnych latach i zaowocuje wymianą młodzieży.

§ 7, ust. 2, pkt. 4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela

1. W ramach samokształcenia i poszerzania wiedzy w zakresie dydaktyki, psychologii i pedagogiki czytałam wiele książek i czasopism. Prowadziłam własny dziennik lektur, w którym sporządzałam krótkie notatki, zapisywałam własne refleksje i możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
2. W celu zapobiegania trudnościom wychowawczym i dydaktycznym prowadziłam współpracę z pedagogiem i psychologiem. Współpraca ta pomogła mi w znalezieniu przyczyn konfliktów i problemów wychowawczych w przypadku konkretnych uczniów i określeniu najefektywniejszej drogi postępowania w sytuacjach problemowych.
3. W latach szkolnych 2004/2005 i 2005/2006 pełniłam funkcję wychowawcy odpowiednio klasy I f i II f. Przez cały ten okres starannie wypełniałam wszystkie obowiązki wynikające ze sprawowanej funkcji, zgodnie założeniami Statutu Gimnazjum.
4. Na początku roku szkolnego 2004/2005 i 2005/2006 opracowałam plan pracy godzin wychowawczych, zgodnie z założeniami Programu Wychowawczego Szkoły.
5. Jako wychowawca, prowadziłam rozmowy z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami, przeprowadziłam rozpoznanie środowiska, w którym się wychowywali moi uczniowie, interesowałam się ich kłopotami i pasjami, zainteresowaniami. Organizowałam uroczystości klasowe zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych, prowadziłam teczkę wychowawcy, analizowałam wyniki nauczania i zachowania. Na wniosek i prośbę rodziców, pomagałam w kierowaniu uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, służyłam pomocą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów i wniosków.
6. Na bieżąco zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez PPP. Analizując powyższe dokumenty i konsultując indywidualne przypadki z wychowawcami klas, dostosowywałam warsztat pracy do potrzeb i możliwości ucznia.

§ 7, ust. 2, pkt. 5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Podczas całego okresu stażu poszerzałam i aktualizowałam wiedzę na temat procedury awansu zawodowego i przeprowadziłam analizę prawa oświatowego, tj.:
 Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. po zmianach z 6 stycznia 2005 r.,
 Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami,
 Rozporządzenie MENiS z dnia 3 sierpnia 2000 r. oraz 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
2. Aby lepiej poznać funkcjonowanie naszej szkoły i uaktualnić swoją wiedzę, zapoznałam się i przeanalizowałam najważniejsze dokumenty związane z jej funkcjonowaniem. Były to w szczególności: Statut Szkoły, WSO, Program Rozwoju Gimnazjum, Program Wychowawczy i regulaminy wewnętrzne. Pozwoliło mi to na wdrożenie do realizacji, postanowień zawartych w tych dokumentach i stało się bazą na podstawie, której opracowałam wspólnie z koleżankami:
 Przedmiotowy System Oceniania oraz kryteria ocen z języka angielskiego dla klas I - III;
 plan pracy godzin wychowawczych dla klasy I i II na rok szkolny 2004/2005 oraz 2005/2006.
3. W ramach współpracy z innymi nauczycielami kontraktowymi i stażystami, służyłam pomocą i wskazówkami dotyczącymi kwestii awansu zawodowego. Chętnie dzieliłam się zgromadzonymi aktami prawnymi oraz udostępniałam posiadane publikacje i materiały z tej dziedziny.
4. Uczestniczyłam w regularnych szkoleniach przed każdym egzaminem próbnym oraz właściwym egzaminem gimnazjalnym prowadzonym przez przewodniczącą bloku humanistycznego p. M. Skrzeszewską i przewodniczącą bloku matematyczno-przyrodniczego p. K. Bartoszyńską. Zapoznałam się z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Znajomość tych zagadnień pozwoliła mi na uczestniczenie w pracach komisji egzaminacyjnej począwszy od roku 2003.

Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji i dostarczyła wielu cennych doświadczeń. Myślę, że wszystkie działania, jakie podjęłam przyczyniły się do wzrostu jakości mojej pracy z pożytkiem dla uczniów i funkcjonowania niektórych obszarów życia szkoły.


Nauczyciel kontraktowy
.........................


Kowalewo Pom., dnia 6 czerwca 2006 r.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.