AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ludmiła Zysk, 2017-07-05
Gdynia

Inne języki obce, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2014
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2017
Opiekun stażu: xxxxx
Szkoła: xxxxx

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.(§ 7 ust.2 pkt 1)

Cele i zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli 1. Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
- Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu, uaktualnienia
- fragmentów Karty Nauczyciela
2. Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
3. Napisanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
4. Ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem stażu
5. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza Notatki
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego

Wnioski pohospitacyjne

Konspekty

Okres stażuWrzesień 2014
Wrzesień 2014

Raz w miesiącuRaz na dwa miesiące
Dosknalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej 1.Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości.
2.Opracowanie PO zjęzyka angielskiego i niemieckiego.
3.Dobieranie i stosowanie aktywizujących metod nauczania.
4.Opracowanie pomocy dydaktycznych.
5. Przygotowywanie scenariuszy
lekcji hospitowanych.
6.Wyszukiwanie ciekawych scenariuszy zajęć i przeprowadzanie lekcji na podstawie scenariuszy Programy nauczania

PO


Scenariusze

Okres stażu
Opracowywanie, modyfikowanie, gromadzenie planów wynikowych, wymagań edukacyjnych. Opracowanie planów wynikowych, wymagań edukacyjnych z języka angielskiego na poszczególne poziomy i języka niemieckiego w gimnazjum.
Korzystanie i ewentualna modyfikacja w/w dokumentów. Plany wynikowe
Wymagania edukacyjne Wrzesień 2014

Okres stażu
Opracowywanie i gromadzenie sprawdzianów Przygotowywanie sprawdzianów, testów dla uczniów z uwzględnieniem poziomu nauczania w danej klasie Przykładowe sprawdziany i testy Okres stażu
Zorganizowanie i dbanie o estetyczny wygląd pracowni Wspólnie z uczniami dbanie o wygląd sali lekcyjne:
- materiały odnoszące się do kultury krajów anglojęzycznych(mapy, plakaty, rękodzieło, pamiątki)
- gazetki tematyczne(święta, imprezy szkolne, z życia klasy itp.,)
- dbanie o czystość i użyteczność sprzętu w klasie(ławki, krzesła, tablica, firanki itp.) Notatki, zdjęcia, dyplomy

Okres stażuUmiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.(§ 7 ust.2 pkt 2)
Cele, zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów 1. Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole:
-opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznej
- zapisy w protokołach

2. Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym

3. Bieżące kontakty z rodzicami uczniów:
- rozmowy indywidualne
- zebrania rodziców
- współpraca z tzw. trójką klasową.
4. Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki i spacery).
Wnioski z rozmów przeprowadzonych z psychologiem, pedagogiem.
Zaświadczenie pedagoga szkolnego
Protokoły
Notatki z zebrania z rodzicami

Notatka


Notatka Wrzesień / październik 2014


Okres stażu


Okres stażu


Okres stażu


Okres stażu
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień: cykl zajęć na godzinach wychowawczych. Przeprowadzenie cyklu lekcji na temat uzależnień. Wypełnianie ankiet przez uczniów, dotyczących problematyki uzależnień. Scenariusze zajęć uwzględniające tematykę profilaktyki uzależnień
Lekcje wychowawcze
Udział w akcji „Ochrona środowiska” Uświadamianie uczniom o potrzebach utrzymania świata w czystości. ,,Ochrona środowiska”
Notatka
Potwierdzenie
Dbanie o bezpieczeństwo uczniów Przekazywanie uczniom zasad bezpieczeństwa. Karta Przeprowadzonych zajęć
Wpisy w dzienniku, tematy lekcji wychowawczej. Notatka


Okres stażu
Wdrożenie programu,,Zero tolerancji dla przemocy w szkole’’ Realizacja programu ,,Zero tolerancji dla przemocy w szkole’’ – cykl lekcji wychowawczych, Tydzień Kultury – pogadanki na temat kultury osobistej, kultury języka, wykonanie gazetki tematycznej.
Notatka
Lekcje wychowawczeUmiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacji.
(§ 7 ust.2 pkt 3)


Cele i zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
Opracowanie na komputerze testów, sprawdzianów, ankiet, i innych materiałów Sporządzanie testów, prac klasowych, sprawdzianów na komputerze. Przygotowanie materiałów dydaktycznych. Opracowane materiały: ankiety, testy, sprawdziany, projekty wykonywane przez uczniów, materiały do ćwiczeń dla uczniów.

Okres stażu
Wykorzystanie Internetu – wyszukiwanie informacji na dany temat. Systematyczna praca z komputerem. Aktualizowanie wiadomości na tematy wynikające z zaistniałych sytuacji podczas roku szkolnego, Notatki; drukowane informacje; spisy adresów internetowych z określeniem tematyki potrzebnej do pracy

Okres stażu
Wykorzystanie komputera w prowadzeniu lekcji Przeprowadzenie w pracowni komputerowej lekcji języka angielskiego. Scenariusz lekcji z wykorzystaniem komputera
Okres stażu
Wykorzystanie płyt DVD i CD w prowadzeniu lekcji Przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera lub odtwarzacza płyt CD – ćwiczenia ze słuchu (słuchanie ze zrozumieniem, ,,Spoken English’’ itp., Scenariusz lekcji z wykorzystaniem komputera i odtwarzacza CD
Okres stażu


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania a w sprawach nieletnich, rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.(§ 7 ust.2 pkt 4)


Cele, zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
Poznanie najnowszych publikacji z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotu Studiowanie fachowej literatury.

Udział w kursach, konferencjach i w warsztatach służących w poszerzaniu wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki przedmiotu Analiza najciekawszych działów, fragmentów przydatnych w pracy – notatka
Certyfikaty


Okres stażu
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy. Zaświadczenia ukończenie form doskonalenia zawodowego.
Okres stażu
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu rozpoznawania i diagnozowania potrzeb uczniów. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych
I wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze. Opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Okres stażu
Pedagogizacja rodziców Wystąpienie na zebraniu rodziców (ogólnoszkolnym lub klasowym)dotyczące tematyki wychowawczo – dydaktycznej.
Rozmowy z rodzicami na temat postępów ich dzieci w nauce
Kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych i spotkań indywidualnych. Podpisy rodziców w zeszycie kontaktów z rodzicami

Okres stażu


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.(§ 7 ust.2 pkt 5)


Cele, zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
Poznanie rozporządzeń i ustaw związanych z oświatą 1. Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS i aktualizacja przepisów prawa oświatowego
2. Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej i elektronicznej.
3. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich,
- udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do PPP,
- współpracy z sądem i kuratorem do spraw nieletnich,
- organizowanie pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych.
4. Śledzenie nowelizacji aktów prawnych Tabela znajomości przepisów prawa oświatowego
Okres stażu
Zapoznawanie rodziców z ważniejszymi aktami i zmianami w oświacie Informowanie rodziców na bieżąco o zmianach w prawie oświatowym.
Zapoznanie ich z dokumentami regulującymi działalność w szkole. Notatka z wykorzystania przepisów prawa oświatowego w praktyce
Okres stażu
Uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących prezentacji i interpretacji aktów prawnych
Udział w wewnątrzszkolnych szkoleniach Zaświadczenia ukończonych form w tym zakresie
Okres stażu
Praca w zespole wychowawczym 1. Aktywny udział w posiedzeniach zespołu wychowawczego
2. Prowadzenie zeszytu obserwacji uczniów zagrożonych oceną niedostateczną
3.Analiza opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Protokolarz zespołu

Zeszyt obserwacji potwierdzony przez dyrektora szkoły.
Podpis na opinii o zapoznaniu się
Okres stażu
Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomaganiu dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych Harmonogram wizyt potwierdzonych przez pedagoga
Okres stażu

Opracowała
Ludmiła Zysk
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.