AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ludmiła Zysk, 2017-07-05
Gdynia

Inne języki obce, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- n +

Sprawozdanie z realizacji
planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.mgr Ludmiła Zysk
Zespół Szkół nr 1 w Redzie
Reda, dnia 1 czerwca 2017 r.
Nauczany przedmiot: język angielski, język niemiecki
Dyrektor szkoły: xxxx
Opiekun stażu: xxxxx
Okres trwania stażu: 01.09.2014 - 31.05.2017


WSTĘP
Jestem nauczycielem kontraktowym języka niemieckiego i angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Redzie - pracuję w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum. W 1998 roku ukończyłam studia magisterskie z wyróżnieniem na Uniwersytecie Wołyńskim w Lutsku, kierunek - romano-germanska filologia (język angielski i niemiecki). Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam, pracując w Zespole Szkół nr 1 w Redzie.
Celem każdego nauczyciela powinna być poprawa jego funkcjonowania w szkole, czyli podwyższanie jakości pracy i wzrostu jej efektywności. Zdając sobie sprawę z tego, postanowiłam dążyć do realizacji tego celu poprzez odbycie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
1 września 2014 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Po zapoznaniu się z przepisami i wstępnym rozpoznaniu potrzeb szkoły, w której pracuje, stworzyłam plan rozwoju zawodowego i nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią xxxxxx. Został on zatwierdzony przez dyrektora szkoły pana Marka Kamińskiego. W planie uwzględniłam obowiązki nauczyciela związane z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, biorąc również pod uwagę Statut Szkoły, Plan Pracy Szkoły, specyfikę placówki, potrzeby uczniów oraz ich rodziców, diagnozę własnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia pedagogicznego. Kierunki rozwoju, które zostały ujęte w planie, stały się wyznacznikiem moich działań w okresie stażu. Poniższe sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego.§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,
dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Poznanie procedury awansu zawodowego.
Celem właściwego przygotowania się do pełnienia stażu zawodowego, wraz z początkiem roku szkolnego, zapoznałam się z odpowiednimi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej o wymogach w czasie trwania stażu na nauczyciela mianowanego. Zapoznałam się również z adekwatnymi fragmentami Karty Nauczyciela. Po dokonaniu analizy tych zapisów prawnych napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz mój plan rozwoju zawodowego. Zapoznanie się z tymi przepisami dało mi pewność, że moje postępowanie oraz forma sporządzonych przeze mnie dokumentów są właściwe. Zdając sobie sprawę z faktu, iż prawo oświatowe ewoluuje - systematycznie przeglądałam portale internetowe i aktualizowałam swoją wiedzę.
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów. Opracowując plan rozwoju zawodowego, brałam pod uwagę działania nastawione na własny rozwój oraz podniesienie kwalifikacji koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
W trakcie odbywania stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Po przeprowadzonych zajęciach wspólnie poddawałyśmy analizie przebieg lekcji oraz dzieliłyśmy się spostrzeżeniami dotyczącymi edukacji uczniów. Podczas stażu, prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Lekcje przebiegały zgodnie z opracowanym scenariuszem zajęć. Ocenie podlegały: stosowane przeze mnie metody i formy pracy, wykorzystywane środki dydaktyczne, realizowane cele zajęć i poprawność merytoryczna lekcji, a także aktywność moich uczniów. Wspólna analiza prowadzonych zajęć zwróciła moją uwagę na istotę budowania relacji między nauczycielem a uczniem.
Współpraca z opiekunem stażu wiele mi dała i była dla mnie bardzo pomocna, gdyż wielokrotnie mogłam rozwiać swoje wątpliwości lub spojrzeć na swoje poczynania z innej perspektywy. Zawarcie tej współpracy spowodowało, iż wszelkie zalecenia oraz wskazówki wpływały znacząco na efektywność moich oddziaływań pedagogicznych i dydaktycznych. Efekty współpracy z opiekunem wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
W okresie stażu systematycznie pogłębiałam wiedzę i umiejętności w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, warsztatach, szkoleniach, konferencjach.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
• Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nauczycieli.
• Rada Szkoleniowa: „ Zaplanowanie i przeprowadzenie wewnętrznej ewaluacji szkoły z uwzględnieniem podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.”
• Rada Szkoleniowa: „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
• Rada Szkoleniowa: „ Bezpieczeństwo w szkole – budowanie szkolnego systemu bezpieczeństwa w szkole/placówce.”
• Konferencja metodyczna: “ Jak poprawnie zorganizować wycieczkę szkolną/ zieloną szkołę?”.
• Konferencja metodyczna: „Pierwsza pomoc w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej okiem praktyka.”
• Konferencja metodyczna: „ Szkoła na nowej podstawie?!”.
• Szkolenie metodyczne: „ Teaching Humans”( Johanna Stirling).
• Szkolenie: „ Rozwój w zmianie- zmiana w rozwoju. Jak poradzić sobie w każdej nowej sytuacji.
• E –konferencja: „ Egzamin ósmoklasisty- pierwsza odsłona.”
• „How can we help young teens to write in English ?”.
• Szkolenie „ The Classroom routines- bez tajemnic” .
• Szkolenie „ Rola diagnozy w nauczaniu”.
• „Ocenianie kształtujące”- e-szkolenie ( Rada Szkoleniowa).
• Szkolenie Rady Pedagogicznej „Komunikacja z rodzicami”.
• Konferencja metodyczna : „Stres jako nieodłączny towarzysz ucznia i nauczyciela: refleksje w kontekście sprawdzianów i egzaminów.”.
• Konferencja metodyczna Heuber: “Jugendliche lernen am besten von- und miteinander. Pomysł na sukces na lekcji języka niemieckiego w gimnazjum.”
• Konferencja metodyczna:„ Jak mózg uczy się języków obcych?”.
• Sesja szkoleniowa : „Matrix, czyli o funkcjonowaniu szkół w dwuwymiarowej rzeczywistości”.
• Sesja szkoleniowa Pearson: „ Praktyczne wdrożenie założeń nowej podstawy programowej w pracy z klasami 1-3 nowej szkoły podstawowej od września 2017.”.
• Szkolenie: „Reagowanie na błędy językowe uczniów - blended learning”.
• Konferencja metodyczna: „ Learner –centred teaching? Yes, but what about my teaching style?”. „ Making up for the missing bits: ideas for teaching lower- primary learners.” ( Philip Wawrick).
• „ Exchanges for All” Erasmus+ ( międzynarodowe szkolenie dla nauczycieli krajów nadbałtyckich w Danii).
Tematyka szkoleń z zakresu nauczania języka obcego jest niezwykle ważna, gdyż daje szansę podniesienia kompetencji i uaktualnienia wiedzy z tego zakresu. Ponadto, szkolenia te stanowią olbrzymie źródło inspiracji i gotowych pomysłów na ciekawe lekcje językowe. Uważam, że jest to jedna z najlepszych form podnoszenia kwalifikacji.
Równie istotne są pozostałe szkolenia z zakresu kreowania relacji z rodzicami czy uaktualniania wiedzy z zakresu prawa oświatowego. Uczestnicząc w szkoleniach mam możliwość doskonalenia umiejętności potrzebnych w pracy nauczyciela. Co więcej , pod ich wpływem modyfikowałam swoje metody i uatrakcyjniałam prowadzone przeze mnie zajęcia.
Oprócz udziału w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego, poszerzałam swoją wiedzę poprzez korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. Są to m.in.: www.profesor.pl, www. literka.pl, www.eduseek.pl, www.eduforum.pl, www.pearson.pl, www.ucze.pl. Dzięki takiej formie samokształcenia również zapoznałam się z ciekawymi pomysłami i rozwiązaniami, które później wykorzystywałam w swojej pracy. Przeglądanie tych portali uaktualniało również moją wiedzę na temat najważniejszych zagadnień z dziedziny metodyki i psychologii uczenia.
Kolejną formą samokształcenia jest czytanie fachowej literatury i czasopism, której jest bardzo dużo. Dobór tych pozycji uzależniony był od moich potrzeb, jak również od problemów, z którymi się spotykałam w czasie zajęć.
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz poznania nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach i formy projektu. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela.
Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć oraz udostępniałam je koleżankom nauczycielkom zainteresowanym tematem.

Tworzenie własnego warsztatu pracy.
W związku z tym, że jestem nauczycielem języków obcych kładę olbrzymi nacisk na bogactwo środków dydaktycznych i dokładam wszelkich starań, aby były one obecne na moich lekcjach. Uważam, iż dobrze dobrane środki dydaktyczne doskonale potrafią podnieść atrakcyjność i efektywność zajęć. W czasie trwania stażu gromadziłam różne plakaty, pacynki, karty pracy, gry językowe. Systematycznie rozbudowuję zasób lektur językowych tzw. „Penguin Readers” wyd. Pearson, płyt cd i dvd. W moim warsztacie pracy znajduje się wiele materiałów związanych z szeroko rozumianą kulturą krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.
Warsztat pracy to również sprawdzone metody i formy pracy na lekcji, w związku z tym, dążyłam do poszukiwania metod, które z mojego punktu widzenia, były interesujące i mogły przyczynić się do większej efektywności prowadzonych zajęć.
Za swój duży sukces zawodowy uważam posiadanie autorskiego zbioru dodatkowych kart pracy utrwalających słownictwo z zakresu kręgów tematycznych oraz struktur gramatycznych.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze Statutu Szkoły.
Przez cały czas trwania stażu uczestniczyłam w pracach organów szkoły, związanych z realizacją zadań dydaktycznych i wychowawczych, zadań opiekuńczych i innych wynikających ze Statutu oraz potrzeb środowiska lokalnego.
Brałam udział w Radach Pedagogicznych, podczas których uczestniczyłam w pracach Zespołu Wychowawczego i Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Języków Obcych; brałam udział w dyskusjach i wnioskowałam w kwestiach dotyczących bieżących spraw szkoły, systemu oceniania, problemów i osiągnięć konkretnych uczniów. Ponadto uczestniczyłam w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych, dzięki którym rozwinęłam różnorodne umiejętności związane z obowiązkami, które pełnię, pracując w szkole. W okresie stażu pełniłam funkcje opiekuna projektów edukacyjnych , które wspomagają proces nauczania oraz uczą uczniów pracy w zespole. Dotychczas miałam okazję, między innymi, doskonalić swoje umiejętności związane z pracą wychowawczą, z pracą z uczniami zdolnymi oraz z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze i edukacyjne. Rady Pedagogiczne dotyczące: zaplanowania i przeprowadzenia wewnętrznej ewaluacji szkoły, zasad oceniania i klasyfikacji uczniów w publicznej placówce oświatowej, koncepcji edukacyjnej wartości dodanej, stylów uczenia się oraz oceniania kształtującego dały mi możliwość zapoznania się z nowymi zagadnieniami i stanowiły wytyczne do dalszej pracy. Niezwykle przydatne okazało się także szkolenie dotyczące pracy z dziennikiem elektronicznym, który jest wdrażany w naszej szkole.
Prowadziłam zebrania z rodzicami uczniów mojej klasy. Na pierwszym zebraniu rodzice zostają zapoznani z dokumentami regulującymi pracę szkoły: Statutem Szkoły, WO, Regulaminem Wewnętrznym Szkoły oraz Regulaminem Ustalania Ocen z Zachowania. Ponadto poinformowałam o internetowej stronie szkoły, na której można znaleźć elektroniczną wersję dokumentów. Na każdym zebraniu przypominałam
o kluczowych elementach regulaminów, a w szczególności na temat: realizowania obowiązku szkolnego, procedur informowania o nieobecności uczniów i usprawiedliwiania tychże nieobecności, konieczności bieżącego uzupełniania lekcji oraz terminów obowiązkowego napisania sprawdzianów i prac klasowych w przypadku nieobecności ucznia w szkole. Na pierwszym zebraniu roku szkolnego rodzice zostali poinformowani o planie pracy szkoły oraz o kalendarzu imprez naszej szkoły. Również, podczas wyżej wymienionych zebrań, wraz z rodzicami opracowywałam Plany Pracy Wychowawczej, uwzględniając koncepcje ustalone podczas zebrań Zespołu Wychowawczego. Konsultowanie Planu Wychowawczego w Zespole Wychowawczym okazało się bardzo cenne, ponieważ różnorodne doświadczenie moich koleżanek i kolegów umożliwiło stworzenie całej gamy tematów.
Z kolei dzięki współpracy z rodzicami miałam możliwość poznania potrzeb i problemów uczniów, które ujawniały się w domu i które zaobserwowali rodzice, a których ja w warunkach szkolnych nie byłam w stanie zauważyć. Poza zebraniami, przeprowadzałam również konsultacje z rodzicami zarówno moich wychowanków, jak i pozostałych uczniów. Podczas tych spotkań poza bieżącymi sprawami, informowałam rodziców m.in. o: postępach uczniów w nauce; problemach, które zaobserwowałam; możliwościach rozwijania umiejętności oraz uzdolnień językowych.
Praca dydaktyczna podczas zajęć z języków obcych odbywała się zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania oraz Przedmiotowego Oceniania. Uczniowie na początku roku szkolnego każdorazowo zostali zapoznani z zasadami oceniania na lekcjach oraz o szczegółowych wymaganiach, związanych ze specyfiką przedmiotu. Uczniowie zawsze terminowo otrzymywali sprawdzone prace, które każdorazowo z nimi omawiałam. Ponadto uczniowie na bieżąco byli informowani o postępach w nauce oraz o elementach językowych, które wymagały dopracowania. Prace klasowe i sprawdziany były zapowiadane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, a uczniowie zawsze mieli możliwość poprawienia oceny w terminie określonym w Regulaminie. Oceny cząstkowe były wystawiane za wszystkie sprawności językowe oraz za wszelkie formy aktywności i pracy, związanej z językiem obcym.
Godziny wychowawcze były przeprowadzane według opracowanego Planu Pracy Wychowawczej. Ponadto, w tematyce zajęć uwzględniałam bieżące potrzeby i problemy uczniów oraz sprawy organizacyjne. Uważam, że jednym z kluczowych sukcesów wychowawczych było wprowadzenie systemu otwartej i szczerej dyskusji w przypadku ustalania ocen z zachowania w mojej klasie. Dzięki temu dowiedziałam się o wielu istotnych sprawach, które wydarzyły się w ciągu semestru, a o których moi wychowankowie z różnych powodów mnie nie informowali. W trakcie takich rozmów na światło dzienne wypływały sprawy, które ich nurtowały, które ich dzieliły bądź jednoczyły; otwarcie chwalono tych, którzy pomagają innym, oraz zwracano uwagę tym, którzy przejawiają zachowanie niekoleżeńskie lub niekulturalne w czasie lekcji i poza nimi. Uczniowie nauczyli się szanować prawo do wyrażania swojej opinii, a co najważniejsze, do wyrażania swojego zdania, i że jest ono ważne.
W drugim tygodniu nauki uczniowie wybierali trójkę klasową w drodze demokratycznych wyborów. Organizowałam edukacyjno-integracyjne wycieczki klasowe. Uważam, że każdy wyjazd zdecydowanie wzmacniał więź klasową, wdrażał i umacniał zasady panujące w naszej wspólnocie klasowej, budował zaufanie i rozwijał przyjaźń. Ponadto dawał możliwość pokazania się uczniom od innej strony, bez „obciążenia szkolnego” i bez kompleksów.

W trakcie stażu:
a) doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w klasie, grupie oraz w trakcie prowadzenia zajęć z uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym w szkole;
b) przygotowałam scenariusze zajęć i prowadziłam lekcje otwarte;
c) organizowałam konkursy;
d) regularnie dokonywałam diagnozy i omówienia postępów w nauce w prowadzonych przeze mnie grupach;
e) samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne, takie jak: karty pracy, krzyżówki, rebusy, testy / sprawdziany / kartkówki, plakaty, rozsypanki wyrazowe czy wykreślanki;
f) dbałam o wystrój pracowni językowej i panującą w niej atmosferę;
g) na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego aktywizowałam różne formy pracy: indywidualne, w parach i grupowych, gdzie uczniowie wykonywali szereg projektów na wybrane tematy;
h) przygotowywałam zestawy prac domowych na poszczególne oddziały z uwzględnieniem indywidualizacji procesów nauczania;
i) sporządzałam programy naprawcze po przeprowadzaniu sprawdzianów z danej partii materiału. Programy te pozwalały słabszym opanować zaległe części materiału.
Nauczając języka niemieckiego wykorzystywałam fakt , że ja i moi uczniowie znamy język angielski. Często odwoływałam się do podobieństwa tych dwóch języków w zakresie niektórych zasad gramatyki i słownictwa.


Publikowanie własnych prac i artykułów.

Artykuły i sprawozdania z uroczystości szkolnych wraz ze zdjęciami były umieszczane przeze mnie systematycznie na stronie internetowej szkoły.
Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Dokumentowanie kalendarza imprez szkolnych i osiągnięć naszych uczniów to doskonała forma promocji szkoły wśród społeczności lokalnej.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Na bieżąco prowadziłam dzienniki zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych oraz dziennik elektroniczny, wypełniałam arkusze ocen oraz gromadziłam materiały do sprawozdania z realizacji stażu. Jako lider zespołu nauczycieli języka niemieckiego w gimnazjum opracowywałam miedzy innymi Przedmiotowe Ocenianie oraz prowadziłam dokumentację dotyczącą planów pracy na dany rok szkolny. Brałam także czynny udział we wprowadzaniu zmian w Przedmiotowym Oceniania i wymaganiach edukacyjnych na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej. Jako wychowawca prowadziłam dokumentację klasy. Pisałam także wiele notatek służbowych i opinie na temat moich wychowanków, analizy postępów w nauce i analizy wyników egzaminów gimnazjalnych.

Rozporządzenie MEN z dnia 1. grudnia 2004r.
§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zapoznałam się z dokumentami zgromadzonymi w szkole dotyczącymi poszczególnych uczniów, których uczyłam. Były to głównie orzeczenia i opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dostosowałam kryteria wymagań na poszczególne oceny dla tych uczniów. Respektowałam zalecenia poradni. Uczniów, którzy potrzebowali zajęć wyrównawczych z języka angielskiego od razu kierowałam na zajęcia dodatkowe, które prowadziłam.
Prowadziłam zajęcia indywidualne z zakresu języka angielskiego. Napisałam programy zajęć indywidualnych dla poszczególnych uczniów, które to realizowałam na zajęciach.
Nawiązałam ścisłą współpracę z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym jako wychowawca i nauczyciel przedmiotu. W trakcie stażu wielokrotnie korzystałam z porad pedagogów szkolnych - xxxxxxxxxx. Wspólnie omawiamy problemy wychowawcze dotyczące uczniów – nieodpowiednie zachowanie podczas lekcji i przerw. W obecności pani pedagog przeprowadzam trudniejsze rozmowy z rodzicami moich wychowanków. Efektem tych rozmów były wspólnie podejmowane działania, które miały na celu niwelowanie negatywnych zachowań u uczniów. Podjęłyśmy działania mające na celu wyeliminowanie agresywnego zachowania kilku uczniów z mojej klasy.
1. Na bieżąco kontaktowałam się z rodzicami uczniów poprzez zebrania rodziców, rozmowy indywidualne z rodzicami oraz współpracę z trójką klasową.
2. Tworzyłam wraz z rodzicami program wychowawczy klasy.
3. Organizowałam imprezy klasowe: Wigilie klasowe, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dyskoteki szkolne.
4. Organizowałam dla klasy wycieczki oraz wyjścia zgodne z Programem Wychowawczym Klasy.
5. Organizowałam wycieczkę klas 4 SP do Torunia.
6. Ponadto wraz z klasą brałam udział w akcjach:
• „Mała nakrętka, wielka sprawa”;
• „Światowy dzień pluszowego misia”;
• „List do Blizniego”;
• „Każdemu sercu bliska ochrona środowiska”;
• „Góra Grosza”;
• „Palemka”;
• „Kartka Wielkanocna”;
• „Świąteczna paczka”;
• „Spełniamy marzenia”;
• „Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy”.
7. Uwzględniałam w pracy problemy ekologiczne uświadamiając dzieciom potrzebę utrzymania świata w czystości. Wraz ze swoimi klasami brałam udział w akcji ,,Stop Climate Changes”.
8. Aby promować naszą szkołe na zewnątrz wspólnie z uczniami pojechałam do Wejherowa w celu zaprezentowania przedstawienia w języku niemieckim
pt. „ Czerwony Kapturek – Rotkapchen.” Uczniowie występowali na rynku wejherowskim przed mieszkańcami miasta. Dało to możliwość uczniom zaprezentowania swoich miejętności aktorskich i językowych.
9. Propagowałam zbiórkę surowców wtórnych.
10. Wraz ze swoją klasą zbieraliśmy karmę dla psów i kotów dla Schroniska bezdomnych zwierząt ,,Ciapkowo’’ w Gdyni na Boże Narodzenie.
11. Przeprowadziłam cykl lekcji dotyczących problematyki uzależnień.
12. Realizowałam program ,,Zero tolerancji dla przemocy w szkole’’. Zwracałam szczególną uwagę na kulturę słowa, zachowania wobec rówieśników, szacunku dla drugiej osoby.
13. Na godzinach wychowawczych realizowałam tematy propagujące zdrowy styl życia.
14. Organizowałam i wspierałam proces uczenia się poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających problemy w nauce. Prowadzone przeze mnie zajęcia wyrównawcze dedykowane były uczniom z trudnościami w nauce języka angielskiego. Zawsze dobierałam metody i formy pracy odpowiednie do możliwości ucznia, tak aby jego deficyty stawały się coraz mniejsze.
Dzięki podejmowaniu dodatkowej pracy przez moich uczniów łatwiej jest im przyswajać trudną do tej pory wiedzę, co przekłada się na poprawę ocen i poczucie sukcesu. Na bieżąco wprowadzałam korektę moich metod prowadzenia zajęć wyrównawczych, w celu efektywnego osiągnięcia zamierzonych celów.
15. Prowadziłam zajęcia koła języka niemieckiego „ Deutsch macht Spass”.
Główne cele tych zajęć to: zapoznanie się z kulturą, historią, obyczajami krajów niemieckojęzycznych; utrwalenie i rozszerzenie wiadomości zdobytych na lekcjach porównanie naszej kultury do kultury innych krajów; poszerzenie zainteresowań uczniów poprzez oglądanie filmów, zdjęć, czytanie książek i czasopism (w języku polskim i niemieckim); rozszerzanie wiadomości poprzez przygotowywanie scenariuszy znanych bajek w języku niemieckim oraz spektakli.
16. Prowadziłam kolo teatralne „ Auf Deutsch”, jako produkt owocnej pracy uczniowie zaprezentowali bajkę braci Grimm pt. „Schneewittchen und Sieben Zwerge” („Królewna śnieżka i siedmiu krasnoludków”). Język niemiecki, w którym odbyło się przedstawienie, nie stanowił dla młodych aktorów żadnych barier. Doskonale wcielili się w swoje role dowodząc, że nauka języka niemieckiego to nie tyko żmudna nauka ale i dobra zabawa. Takie przedstawienie to świetny dowód na to, że niemiecki może być przyjemny.
17. Prowadziłam fakultet „Języki obce”, w ramach zajęć którego uczniowie porównywali język niemiecki z językiem angielskim i poznali również podstawy języka rosyjskiego.
18. Byłam tłumaczem podczas wizyty w Redzie urzędników z Ukrainy w dniach 9- 12.06.2015.
19. Zorganizowałam udział uczniów naszej szkoły w Youth Exchanges 19- 24. 09.2015.
20. Pełniłam Role Group-leadera podczas wymiany młodzieżowej w ramach projektu „ Let’s Do It- Stop Climate Changes.”
21. Zorganizowałam i przeprowadziłam szereg konkursów:
• Konkurs recytatorski „ Die Jugend tragt die Gedichte vor”.
• Wewnątrzszkolny konkurs z języka niemieckiego .
• “Profi in Deutsch” konkurs zoorganizowany przez ZS Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie.
• Konkurs kuratoryjny z Języka Niemieckiego.
• Konkurs „ Deutsch ist einfach”.
• Udział uczniów w konkursie z języka niemieckiego organizowany przez Łowcy Talentów Jersz
• Konkurs „ English Ace” – Jersz xxxxx I miejsce w woj. pomorskim, xxxxx xxxx – II miejsce w woj. Pomorkim
• Konkurs „Wiedza o krajach anglojęzycznych”- etap szkolny i miejski.
Zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich świat, życie, marzenia, problemy, co starałam się uwzględniać w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.Różnorodna oferta edukacyjna zwiększa motywację uczniów do nauki, a mnie daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności dzięki wychodzeniu na przeciw potrzebom moich uczniów. Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy w nauczaniu języka polskiego. Celem organizacji konkursów w szkole jest zachęcenie uczniów do samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych.
§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
Technologia informacyjna odgrywa bardzo dużą rolę w mojej pracy. Jest narzędziem pozwalającym zwiększyć efektywność mojej pracy. Podczas stażu obranym przeze mnie celem było doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem, którą wykorzystywałam w następujących celach:
• przy użyciu edytora tekstów tworzyłam dyplomy, sprawdziany, testy, kartkówki i materiały dodatkowe gromadzone w formie bazy danych, które mogą być dowolnie modyfikowane w zależności od potrzeb;
• przygotowywałam prezentacje multimedialne przy użyciu programów Powerpoint i Prezi, które wykorzystywałam na zajęciach;
• prowadziłam dokumentację szkolną (sprawozdania, podania, wnioski, konspekty) a także statystyki przy użyciu programu Excel ;
• korzystałam ze stron internetowych w przygotowaniu się do pracy dydaktycznej (www.oxford.pl , www.ucze.pl , www.deutschalsfremdsprache.de, www.pearson.pl , www.literka.pl , www.interklasa.pl , www.publikacje.edu.pl, www.anglisci.pl , www.portaloswiatowy.pl i inne);
• zachęcałam uczniów, do przygotowania prac i prezentacji w formie multimedialnej;
• a także zachęcałam uczniów do wykonywania zadań zamieszczonych na CD ROM w ramach powtórki przed testami;
• za pomocą poczty elektronicznej komunikowałam się z konsultantami metodycznymi i organizatorami konkursów;
• korzystałam z bazy ćwiczeń na www.edumaster.pl;
• na bieżąco uzupełniałam dziennik elektroniczny;
• przeprowadzałam lekcje z wykorzystaniem komputera i odtwarzacza płyt CD, wykorzystywałam płyty DVD do wyświetlania filmów „ Ab nach Berlin” i „ Young Treetops”.
W efekcie tych działań zaobserwowałam wzrost motywacji i zainteresowania podczas lekcji, w czasie której używana jest nowoczesna technologia. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem Internetu i rzutnika multimedialnego. Narzędzia te stymulują ich wyobraźnię i dostarczają kontekst prowokujący spontaniczne reakcje językowe.
Dzięki wykorzystaniu komputera i Internetu znacznie skrócił się czas wykonywania rutynowych czynności, co ułatwiło moją pracę. Komputer służył mi również do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. Dzięki niemu mogłam również poszerzać i aktualizować swoją wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego oraz korzystać z rad ekspertów.
Umiejętność zastosowania w pracy technologii informacyjnej była niezbędna, bym mogła wypełnić moje obowiązki, do których należy m.in. prowadzenie dokumentacji szkolnej w elektronicznym dzienniku czy zgłaszanie uczniów do udziału w różnych konkursach. Jednocześnie ułatwiała mi przygotowywanie sprawozdań z wyników w nauce oraz frekwencji uczniów z klasy, której jestem wychowawcą, świadectw i arkuszy ocen oraz komunikowanie się z rodzicami, uczniami i innymi nauczycielami. I w końcu umiejętność obsługi komputera oraz korzystania z Internetu wpłynęła na wzbogacenie mojego warsztatu pracy oraz atrakcyjność prowadzonych przeze mnie lekcji.
§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Pierwszym działaniem jakie podjęłam, aby sprostać temu wymaganiu, było poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. W tym celu samodzielnie studiowałam dostępną literaturę, przeanalizowałam informacje na temat przepisów dotyczących praw dziecka, sposobów postępowania w sprawach nieletnich, zapoznałam się z metodami pracy z uczniem o różnych potrzebach edukacyjnych.
• "Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy”;
• "Współpraca z rodzicami" praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Koźmińskiego;
• "Jak współpracować z rodzicami "trudnych" uczniów?" Małgorzata Babiuch,
• "Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie" Robert J. MacKenzie.
• „Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową: poradnik dla rodziców i nauczycieli”. Cooper P., Deus K.
• Chomczyńska M., Pankowska D., Polubić szkołę.
• „Jak efektywnie współpracować z rodzicami? – Praktyczny przewodnik dla nauczyciela.” Beata Zielińska-Socha;
• Uczeń z dysleksją w szkole. Bogdanowicz M., Adryjanek A..

Korzystałam również ze zbiorów Internetu. Na forach i portalach dla nauczycieli znalazłam dużo ciekawych materiałów dydaktycznych oraz porad metodycznych.
Praca z uczniami gimnazjum jest wyjątkowo trudna. Trzeba bardzo skrupulatnie dobierać metody i techniki pracy, ponieważ gry i zabawy dydaktyczne nie są zawsze mile widziane, a praca z tekstem lub ćwiczenia gramatyczne czasami nie wzbudzają zainteresowania. Stosowałam różne techniki i formy pracy by zaktywizować młodzież. Dbałam o odpowiednie tempo pracy, dostosowując się do poziomu językowego grupy. Ważną rolę w procesie nauczania i wychowania odgrywa ocenianie uczniów, ma ono być systematyczne i sprawiedliwe. Starałam się zauważyć i docenić najmniejsze postępy i aktywność każdego wychowanka.
Dbałam o właściwą dyscyplinę na lekcji, również w czasie przerw zwracałam uwagę na kulturę osobistą oraz kulturę słowa uczniów.
Jako wychowawca opracowywałam plan wychowawczy klasy w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy. Kierowałam uczniów z zauważonymi trudnościami na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.Organizowałam imprezy klasowe i wycieczki, które pomogły w stworzeniu przyjaznej atmosfery i integracji zespołu klasowego oraz wzbudzały w uczniach poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości. Do kilku imprez klasowych włączali się również rodzice (Wigilia klasowa) .
Przez cały okres stażu analizowałam dokumentację z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Dokumentacja dotyczyła specyficznych trudności w nauce, które występowały u moich uczniów. W związku z tym starałam się dostosować metody nauczania do zaleceń zawartych w powyższych opiniach.
W czasie stażu starałam się również umiejętnie stosować wiedzę z zakresu dydaktyki. W realizacji tego zadania pomogło mi wprowadzenie różnych metod aktywizujących w pracy z uczniami. Należały do nich: praca w grupach, metoda projektu, praca z tekstem, burza mózgów, mapa pojęciowa. Zastosowanie tych metod sprawiło, że uczniowie, samodzielnie lub w grupie wykonywali zadania, które sprawiały im satysfakcję, a nie zdawali sobie sprawy, że w ten sposób uczą się i rozwiązują problemy. Metody rozwinęły w uczniach umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji.
Podczas trwania stażu na bieżąco prowadziłam spotkania z rodzicami, informowałam ich o życiu klasy i szkoły, postępach oraz trudnościach w nauce, o zachowaniu, jak i pojawiających się trudnościach wychowawczych, zapoznawałam z dokumentacją szkolną. Starałam się na bieżąco rozwiązywać problemy zaistniałe w klasie. W czasie spotkań ogólnych z rodzicami starałam się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego. W szczególnych przypadkach kontaktowałam się telefonicznie, bądź wzywałam na indywidualne konsultacje rodziców niektórych moich wychowanków. Mogłam dzięki temu lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny ich zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia.
Kompetencje pedagogiczne i psychologiczne są niezbędne, by odnieść sukces dydaktyczno-wychowawczy w pracy z uczniem. Spotkania i częste rozmowy z rodzicami przez cały okres stażu, utwierdziły mnie w przekonaniu, że ważne są one także w kontaktach z nimi. Uzasadniona jest dla mnie potrzeba pogłębiania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Decyzja o rozpoczęciu stażu na nauczyciela mianowanego była dla mnie jednocześnie chwilą, w której zaczęłam dokładnie poznawać prawo oświatowe. Po analizie najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty tj. Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany w prawie oświatowym.W dalszym ciągu poznawałam zasady organizacji, zadania i zasady funkcjonowania szkoły.
W związku z tym:
• przeanalizowałam Statut Szkoły, Regulamin Szkoły, Wewnętrzne Ocenianie, Szkolny Program Wychowawczy, Przedmiotowe Ocenianie;
• brałam udział w Radach Pedagogicznych poświęconych modyfikowaniu i wdrażaniu w/w dokumentów szkolnych;
• posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku i przygotowania się do egzaminu;
• uczestniczyłam w pracach nad modyfikacją dokumentów szkolnych w ramach obrad Rady Pedagogicznej;
• brałam udział w procesie modyfikacji i wdrażania przedmiotowego systemu oceniania oraz tworzenia planów wynikowych w ramach prac w Zespołach Językowych (gimnazjum i szkoły podstawowej);
• uczestniczyłam również w pracach komisji przeprowadzających egzamin gimnazjalny ponadto sprawdzałam próbny egzamin gimnazjalny;
• brałam udział w Radach Pedagogicznych klasyfikacyjnych i podsumowujących.

Podejmowane przeze mnie czynności świadczą o tym, że poznawałam i posługiwałam się w swej pracy przepisami dotyczącymi systemu oświaty, przez co spełniałam ostatnie wymaganie kwalifikacyjne.

Podczas stażu nieustannie przekonywałam się jak ważna jest umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty oraz funkcjonowania szkoły. Ich znajomość była niezbędna, by dobrze wywiązywać się z obowiązków nauczyciela i wychowawcy.Wnioski końcowe:
Okres stażu przyniósł wiele zmian w moim życiu zawodowym. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia.W czasie trwania stażu zauważyłam znaczny wzrost jakości swojej pracy . Nabyłam umiejętność organizacji warsztatu pracy oraz umiejętność samooceny i wdrażania wniosków do dalszej pracy. Miałam okazję zmierzyć się także z nowymi zadaniami, szczególnie z powierzonym mi przez dyrekcję wychowawstwem. Sądzę, iż wszystkie założone przeze mnie cele zostały zrealizowane, i że podjęte przeze mnie działania pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców i zaufania moich uczniów, co pozwala mi wierzyć, że podejmowane działania przynoszą pozytywne efekty. W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. Starałam się przez cały czas wykonywać wszystkie powierzone mi zadania rzetelnie. Dowodem na to może być także fakt, że dwukrotnie odebrałam nagrodę z rąk Dyrektora Szkoły za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Było to dla mnie powodem ogromnej radości i dumy oraz zmotywowało mnie do dalszej pracy.
Jednak za swój największy sukces uważam dzieci, które lubią język angielski, niemiecki i chętnie się nim posługują.
 Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

Ludmiła Zysk
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.