AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Gosztyła, 2017-07-05
Boguchwała

Biologia, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowe-go nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

- n +

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Agnieszka Gosztyła
Szkoła: Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rzeszowie
Staż pracy: 11 lat
Nauczany przedmiot: biologia
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2014 r.

Wstęp
Moje doświadczenie zawodowe obejmuje:
• 7 lat pracy na stanowisku asystenta w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego (lata 2001-2008)
• rok pracy na stanowisku nauczyciela biologii w Liceum Ogólnokształcącym nr 3 w Rzeszowie (rok szkolny 2009/2010), gdzie uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego
• od listopada 2010 roku do chwili obecnej pracuję na stanowisku nauczyciela biologii w Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie

Posiadane kwalifikacje:
• Wyższe studia zawodowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy kierunek biologia, w zakresie nauczania biologii. (1996 - 1999)
• Studia uzupełniające magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie , Wydział Matematyczno-Przyrodniczy kierunek biologia, w zakresie biologii środowiskowej (1999 - 2001)
• Studia wyższe magisterskie 5-letnie na Uniwersytecie Rzeszowskim, Wydział Pedagogiczny kierunek pedagogika, w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (1997 - 2002)
• Studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim, Wydział Pedagogiczny w zakresie nauczania przyrody w zreformowanej szkole podstawowej (2002 - 2003)
• Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki zorganizowany przez Centrum Usług Dydaktycznych „ART.-MAR” (2010 - 2011)

Dnia 1 września 2012 roku rozpoczęłam skrócony staż na stopień nauczyciela mianowanego (na podstawie art. 9c ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela). Czas stażu dobiegł końca 31 maja 2014 roku. Był to dla mnie okres intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego.
Niniejsze sprawozdanie z realizacji zadań przedstawionych w planie rozwoju zawodowego przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


I. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
(§ 7, ust.1, pkt 1)
Podczas trwania stażu wielokrotnie swój warsztat pracy mogłam doskonalić podczas uczestnictwa w pracach Rady Pedagogicznej. Dwukrotnie protokołowałam ich przebieg nabierając tym samym nowych doświadczeń. Starałam się także podejmować współpracę z gronem nauczycielskim przedstawiając swoją opinię i spostrzeżenia w kwestiach dydaktycznych i wychowawczych. Wszelkie uwagi w miarę potrzeb starałam się konsultować z pozostałymi nauczycielami i Dyrekcją szkoły, których wiedza i doświadczenie stanowią dla mnie cenne źródło informacji i niejednokrotnie były inspiracją do pracy z uczniem.
Będąc wychowawcą klasy miałam możliwość uczestniczyć w corocznych zebraniach Rady Rodziców . Pozwoliło mi to zorientować się w jaki sposób przebiegają prace przedstawicieli rodziców, a także jakie kwestie są przez nich najczęściej podejmowane i rozważane. Udział zarówno w posiedzeniach Rady Pedagogicznej , jak i Rady Rodziców ukazał mi pełen obraz organizacji mojego miejsca pracy i wielokrotnie wzbogacało moja wiedzę na temat funkcjonowania szkoły w której mam przyjemność uczyć.
Uczestniczyłam regularnie również w Zespołach Wychowawczych, na których omawiałam sprawy moich wychowanków, ale również zapoznawałam się z trudnościami i problemami pozostałych gimnazjalistów. Było to dla mnie niezwykle istotne, ponieważ będąc jedynym biologiem w szkole, uczę wszystkich jej uczniów i muszę posiadać na ich temat, wszystkie ważne z punktu widzenia pedagoga, wiadomości.
W miarę potrzeby partycypowałam w pracach Komisji Stypendialnej i Komisji Socjalnej, których jestem członkiem. W ten sposób na bieżąco byłam poinformowana na temat wybitnych przedstawicieli młodzieży oraz uczniów i pracowników szkoły wymagających wsparcia materialnego. Taka świadomość uwrażliwia człowieka, uczy empatii i rodzi potrzebę oferowania dalszej pomocy.
Każdego roku pracowałam w komisji egzaminacyjnej podczas egzaminów gimnazjalnych w naszej szkole. Często pełniłam funkcję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
Ścisła i owocna współpraca z pedagogiem szkolnym Panią Bożeną Szafrańską wpłynęła na lepsze poznanie uczniów, ich sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej, dzięki temu dostosowałam swą pomoc wychowawczą wobec poszczególnych uczniów, zindywidualizowałam swą pracę.
Współpracowałam ze Szkolnym Zespołem ds. Promocji Szkoły przygotowując pracownię biologiczną na Dni Otwartych Drzwi Szkoły, organizując wraz z Klubem Zielonych ciekawe eksperymenty biologiczne, pokazy i konkursy dla uczniów odwiedzających nasze gimnazjum. Sporządzałam dokumentację fotograficzną i notatki z ciekawych zajęć pozalekcyjnych z biologii, które umieszczone na facebooku szkoły, wywoływały pozytywne emocje u młodzieży. Promowałam Gimnazjum nr 2 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rzeszowie, zachęcając szóstoklasistów do wyboru naszej placówki.
Starałam się dobrze współpracować z Samorządem Uczniowskim. Inspirowałam go do nowych inicjatyw, respektowałam postanowienia, a także pomagałam w organizacji imprez szkolnych.

II. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. (§ 7, ust.1, pkt 2)
1. Udział w zewnętrznych i wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
Rozwój osobisty to nieustanny proces nabywania i uzupełniania swojej wiedzy poprzez kształcenie i samokształcenie. Starałam się aktywnie pogłębiać swoją wiedzę uczestnicząc w dostępnych formach dokształcania. Chętnie brałam udział w kursach, warsztatach, konferencjach oraz wykładach organizowanych przez instytucje oraz oficyny wydawnicze (Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Szkolenia i Doradztwa ”PRO-FUTURO, Nowa Era). Za szczególnie cenne uznaję te, które były dla mnie inspiracją do uatrakcyjnienia i modyfikowania tradycyjnych metod nauczania, rozwijania podstawowych metod nauczania, dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów.
Brałam udział w następujących szkoleniach:
• „Chcesz wdrożyć dziennik elektroniczny w Twojej szkole? Poznaj UONET+!” - VULCAN
• „Problemy gospodarowania odpadami na terenie województwa podkarpackiego z uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo" – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
• „Edukacyjna wartość dodana – wykorzystanie kalkulatora EWD 100 do analiz wewnątrzszkolnych w gimnazjum” – PCEN w Rzeszowie
• „Co zrobić aby wywiadówka nie była stratą czasu i by rodzice zaangażowali się w pracę szkoły” – PRO-FUTURO 2
• „Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z opinią lub orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej” - PRO-FUTURO 2
• „Czy jesteśmy bezbronni w obliczu współczesnych epidemii? Szczepionki, antybiotyki, terapia genowa…” - wyd. Nowa Era
• „Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego do projektowanie działań doskonalących efektywność nauczania” – PCEN w Rzeszowie
• „Co należy wiedzieć o ekologicznym stylu życia, aby edukować dzieci, młodzież oraz rodziców” – Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego
• „Ewolucja człowieka – nowe odkrycia” – wyd. Nowa Era
• „Promocja i pozytywny wizerunek szkoły” – PCEN w Rzeszowie
• „Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów – elementy pomiaru dydaktycznego” – PCEN w Rzeszowie
Wyżej wymienione szkolenia, które w większości opierały się na ćwiczeniach praktycznych wykonywanych przez nauczycieli, przybliżyły mi różne metody pracy
z uczniem i wskazały sposoby zdopingowania ucznia do samodzielnego uczenia się.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego dało mi wiedzę, którą wykorzystuję w praktyce w swojej pracy pedagogicznej. Dzięki nim mogę również sprawniej i lepiej planować swoje lekcje, konstruować plany nauczania w poszczególnych klasach,
a także dokonywać trafnych wyborów podręczników.
2. Studiowanie literatury z zakresu metodyki nauczania biologii
Niezastąpioną pomocą w samokształceniu są książki i prasa metodyczna. Różnego rodzaju słowniki, atlasy i repetytoria od początku mojej pracy w zawodzie nauczyciela biologii były i są niezbędne w przygotowywaniu się do lekcji.

W czasie mojego stażu zapoznałam się z wieloma ciekawymi pozycjami z zakresu:
• dendrologii, co zaowocowało realizacją projektów gimnazjalnych o pomnikach przyrody Rzeszowa:
Kasprzak K. „Ochrona pomników przyrody” wyd. ABRYS, Poznań 2005
Marszałek E. „Podkarpackie ballady o drzewach”, wyd. RS DRUK Sp. Z o. o. Rzeszów
Skup A. „Pielęgnacja i ochrona drzew” Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew, Kraków 1995
Zielski A., Krąpiec M. „Dendrochronologia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
• ochrony przyrody, które stały się inspiracją do zorganizowania konkursu międzyszkolnego „Obszary chronione województwa podkarpackiego”:
Symonides E. „Ochrona przyrody”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego”, Warszawa 2007
Fronczak J. „Ilustrowany atlas Polski”, wyd. Reader’s Digest Przegląd Sp. Z o. o., Warszawa 1997
• genetyki, ewolucjonizmu i ochrony środowiska, dzięki którym uczniowie klasy trzeciej mogli wzbogacić wiedzę na ten temat:
Dawkins R. „Samolubny gen”wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2003
Gould S. J. „Dzieje życia na Ziemi”, wyd. Świat Książki, Warszawa 2007
Joachimiak A. „Genetyka”, Malopolska Oficyna Wydawnicza „KORONA”, Kraków Bartnik E. „GMO – lęk przed nieznanym?”, Biologia w Szkole 2011 r. nr 5 str.29-31
Basak D., Zielińska M., Szablewski M. „Przekazywanie energii cieplnej. Efekt cieplarniany”, Biologia w Szkole 2011 r. nr 2 str.30 – 34
Basak D., Zielińska M., Szablewski M. „Problem dziury ozonowej”, Biologia w Szkole 2011 r. nr 3 str.5 – 15
Borsuk P. „Biotechnologia stara jak świat, czyli życie z GMO?”, Biologia w Szkole 2011r. nr 5 str.35-39
Zakrzewska-Płaczek M. „Niekodujące RNA”, Biologia w Szkole 2011 r. nr 1 str.5-11
Zielińska M., Basak D., „Tajemnica kwaśnych deszczy”, Biologia w Szkole 2011 r. nr 4 str.5-23
Zielińska M., „Kwaśne deszcze – propozycja rozwiązań metodycznych”, Biologia w Szkole 2011 r. nr 4 str.39-49
• botaniki, co umożliwiło zainteresowanie uczniów nauką o roślinach, wykazanie im roli roślin dla zdrowia i życia człowieka:
Petermann J., Tschirnen W. „Interesująca botanika”
Podbielkowski Z. „Słownik roślin użytkowych”, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1989
• atlasów i kluczy roślin i zwierząt przydatne do realizacji zajęć terenowych z biologii
Brodacki M. „Poznajemy zwierzęta i rośliny wodne” , Wydawnictwo Multico
Dzwonkowski R. „Poznajemy owady”, Wydawnictwo Mulico
Piskorz S. (red) „Klucze dydaktyczne do rozpoznawania wybranych elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego Polski”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004
Rutkowski L. „Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
Zawadzka D. „Poznajemy zwierzęta i rośliny lasów” , Wydawnictwo Multico
• albumy i leksykony dające możliwość uatrakcyjnienia lekcji ciekawostkami
Abrahams P. Atlas anatomii. Ciało człowieka: budowa i funkcjonowanie” wyd. Świat Książki, Warszawa 2004
Cox V. i in. „ABC przyrody – w pytaniach i odpowiedziach” wyd. Reader’s Digest Przegląd Sp. Z o. o., Warszawa 1997
Klimaszewska Z. (red.) „Tajniki ludzkiego umysłu – w pytaniach i odpowiedziach” wyd. Reader’s Digest Przegląd Sp. Z o. o., Warszawa 1997
• metodyki nauczania biologii
Stawiński W. (red) „Dydaktyka biologii i ochrony środowiska”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
O’Hare M. „Skamieniałość z chomika. Zrób to sam!”, wyd. Insignis Media, Kraków 2011
Ruter M. „111 nowych niezwykłych eksperymentów”, wyd. Jedność, Kielce 2012
VanCleave J. „Biologia dla każdego dziecka. 101 ciekawych doświadczeń”, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993
Assaf M. „Co zrobić, aby uczniowie polubili lekcje biologii?”, Biologia w Szkole 2012 r. nr 1 str. 61-62
Basak D., Zielińska M., Szablewski M. „Układ krążenia oczami fizyka i biologa”, Biologia w Szkole 2011 r. nr 5 str.14-28
Krzeczkowska M. „Kształcenie przez odkrywanie - metodą na zainteresowanie uczniów na lekcjach biologii”, Biologia w Szkole 2011 r. nr 4 str.54-57
Kaczmarzyk M., Frencikowski J., Kopeć D. „Neurodydaktyka. Czy wiedza o mózgu nas zmienia?” M. Biologia w Szkole 2011 r. nr 5 str.5-13
Sawiński J. P., „Jak lepiej motywować do uczenia się biologii?”, Biologia w Szkole 2011 r. nr 2 str.53-58
Sawiński J. P., Uczenie się biologii metodą uczniowskiego eksperymentu”, Biologia w Szkole 2010 r. nr 6 str.38-43
Sawiński J. P., „Jak rozbudzić kreatywność nauczycieli biologii?”, Biologia w Szkole 2010 r. nr 3 str. 46-54
Sawiński J. P., „Biologią można zaciekawić każdego”, Biologia w Szkole 2012 r. nr 4 str. 31-34

Czasopisma:
„Aura” – miesięcznik
„Biologia w Szkole” – miesięcznik
„Focus” - miesięcznik popularnonaukowy
„Świat Nauki” - miesięcznik popularnonaukowy
„Wiedza i Życie” - miesięcznik popularnonaukowy
,,Głos Nauczycielski” – tygodnik społeczno – oświatowy
,,Nowa Szkoła” – miesięcznik społeczno – pedagogiczny
,,Problemy opiekuńczo – wychowawcze” – miesięcznik

We wszystkich tych czasopismach można znaleźć wiele ciekawych informacji z zakresu szkolnictwa, porad na temat wychowania, a ponadto konkursy, testy w nauczaniu biologii, scenariusze lekcji wychowawczych, sprawozdania, recenzje i wymianę doświadczeń nauczycieli, wywiady. Inne ciekawe tematy to: przemoc w szkole, ocenianie, sprawdzanie prac uczniów, uczeń dyslektyczny, anoreksja, agresja, Internet - pułapka, przyroda, prawo w szkole, podróże edukacyjne, propozycje metodyczne, sprawy bieżące, kalendarium kursów, szkoleń i konferencji, itd.

III. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty (§ 7, ust.1, pkt 3)
1. Analiza przepisów prawa oświatowego – awans zawodowy nauczyciela.
W celu zapoznania się z prawem oświatowym, przestudiowałam ujednoliconą Kartę Nauczyciela (po zmianach z dnia 1 stycznia 2014 r.) oraz ujednoliconą Ustawę o Systemie Oświaty (po zmianach z 27 września 2013 r.).
W czasie odbywania mojego stażu zapoznałam się z przepisami regulującymi procedurę awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 01.12.2004 roku po zmianach 1 marca 2013 roku) oraz z dokumentacją szkolną regulującą funkcjonowanie i organizację szkoły (Statut Szkoły, Plan wychowawczy, Program profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Regulamin Szkoły).
Opracowałam projekt punktowego systemu oceniania zachowania, który jest testowany w bieżącym roku szkolnym
Literatura:
Pomianowska M., Sielatycki M., Tołwińska-Królikowska E. : Awans zawodowy nauczyciela: poradnik. Warszawa : CODN 2000
Dzierzgowska I., Kotowska M. : Wspinaczka po stopniach awansu. [Cz.] 2, Nauczyciel kontraktowy. Warszawa : Fraszka Edukacyjna 2001
Awans zawodowy nauczyciela : praktyczny poradnik / Janina Acman, Ryszard Ryll Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2003
2. Przeglądanie stron internetowych w celu zapoznania się z propozycjami planu rozwoju zawodowego, prawem oświatowym, sposobem sporządzania sprawozdań z realizacji planu rozwoju.
Najczęściej przeglądane przeze mnie strony internetowe, na których mogłam się zapoznać z procedurą awansu zawodowego oraz sposobami pisania planu rozwoju zawodowego i sprawozdań z jego realizacji, aktami prawnymi, a nawet zadać pytanie ekspertom to:

- www.men.waw.pl
- www.interklasa.pl
- www.szkola.net
- www.literka.pl
- www.awansnet.republika.pl
- www.menis.pl
- www.zeszyt.pl
- www.profesor.pl

- www.gimnazjum.pl
- www.eduinfo.pl
3. Przestudiowane przepisy prawa oświatowego:
• Karta Nauczyciela z 1982 roku (z późniejszymi zmianami)
• Ustawa o systemie Oświaty z 1991 roku
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku, w kwestii uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie podstawy programowej
• Rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 1992 roku w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych
• Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku
• Rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
• Rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego 2000 roku w sprawie standardów wymagań, będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów
• Zarządzenie MEN z dnia 29 września 1997 roku w sprawie zasad organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki
• Zarządzenie MEN z dnia 14 września 1992 roku w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych
• Zarządzenie MEN z dnia 25 maja 1993 roku w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej
• Rozporządzenia MEN z dnia 19 kwietnia 1999 roku w sprawie sposobu prowadzenia (…) dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

IV. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§ 7, ust.2, pkt 1)
1. Współpraca z opiekunem stażu
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela stażysty rozpoczęłam od ustalenia zasad współpracy z przydzielonym mi przez dyrekcję opiekunem stażu Panią mgr Marią Cop. Sporządzając kontrakt, w sposób jednoznaczny i przejrzysty ustaliłyśmy formy współpracy, terminy konsultacji i hospitacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, a także hospitacji zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności mojego opiekuna. Dzięki temu moja współpraca z opiekunem przebiegała harmonijnie i efektywnie.
W czasie trwania stażu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Po każdej obserwowanej przeze mnie lekcji następowała rozmowa na temat przebiegu zajęć, stosowanych przez opiekunkę stażu metod, pomocy dydaktycznych, a także form pracy. Obserwacja tych lekcji pozwoliła mi na wzbogacenie mojego warsztatu pracy i urozmaicenie stosowanych przeze mnie metod nauczania. Była także szansą na wymienienie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat pracy pedagogiczno- wychowawczej.
Prowadziłam również zajęcia, które hospitowała moja opiekunka stażu. Po przeprowadzonych przeze mnie zajęciach, odbywałyśmy rozmowę pohospitacyjną, podczas której wymieniałyśmy uwagi na temat lekcji, analizowałyśmy jej mocne i słabe strony, poszukiwałyśmy metod usprawnienia zajęć. Rozmowy te pozwoliły mi krytycznie spojrzeć na moją pracę oraz wyeliminować wiele błędów. Kilka razy zaprosiłam także na lekcję hospitacyjną dyrekcję szkoły.
Efekty współpracy z opiekunem stażu wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy, we wszystkich jej aspektach. Wymiana spostrzeżeń z Panią mgr Marią Cop okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym, gdyż dzięki temu podczas prowadzonych obecnie przeze mnie zajęć staram się, by moje lekcje były inspirujące dla uczniów, przykładam dużą wagę do wprowadzania metod, które rozwijają wyobraźnię i kreatywność uczniów. Wysoce cenię sobie doświadczenie mojej promotorki, Jej opanowanie, cierpliwość i zdolność zachowywania spokoju w trudnych sytuacjach oraz dystans do samego siebie. Imponuje mi swoją łagodnością, wyczuciem i zrozumieniem wykazywanym dla trudnej w okresie dojrzewania młodzieży. Mam nadzieję, że chociaż w pewnym stopniu będę naśladować Jej postawę jako nauczyciela i wychowawcy w swojej dalszej pracy.
2. Praca w zespole przedmiotowym
Wspólnie z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych spotykaliśmy się w ramach zespołów samokształceniowych, na których omawialiśmy wybrane treści programowe, zasady oceniania uczniów, problemy w nauczaniu, metody aktywizujące uczniów do nauki oraz pomocy naukowych i metodycznych. Opracowywaliśmy regulaminy konkursów międzyszkolnych, omawialiśmy zasady współpracy w ramach programu INTERBLOK i GLOBE. Niejednokrotnie tworzyłam testy na badanie wyników nauczania oraz próbne egzaminy gimnazjalne, które później przeprowadzałam, oceniałam i analizowałam wyciągając wnioski na przyszłość.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy
W celu podniesienia efektywności swej pracy dydaktyczno- wychowawczej w trakcie stażu doskonaliłam swój warsztat pracy, nabywałam nową wiedzę i umiejętności. W tym celu uczestniczyłem w formach doskonalenia zawodowego (wymienionych w punkcie II), które
wzbogaciły moją wiedzę i warsztat pracy, a także niejednokrotnie ułatwiły mi rozwiązywanie codziennych problemów szkolnych. Wiadomości pozyskane na szkoleniach oraz własne pomysły zainspirowane zdobyta wiedzą pomogły mi konstruować ciekawe scenariusze lekcji, a dzięki temu uatrakcyjniać i ułatwiać zdobywanie uczniom wiedzy z zakresu biologii i ochrony środowiska.
Jestem opiekunem pracowni biologicznej. Dbając o estetykę sali lekcyjnej samodzielnie wykonałam różne pomoce naukowe: plansze, tablice i plakaty, które niejednokrotnie wykorzystywałam w czasie zajęć. Sprawując opiekę nas szkolnym akwarium i angażując do opieki uczniów, staram się kształtować w nich odpowiedzialność i poczucie obowiązku. Dzięki funduszom pozyskanym ze zbiórki surowców wtórnych i elektrośmieci mogłam zmodernizować akwarium (nowe akwarium, filtr, napowietrzacz) a następnie utrzymywać je. Podobną przedsiębiorczością wykazałam się przed rozpoczęciem stażu na nauczyciela mianowanego, zbierając fundusze na zakup i instalację rzutnika multimedialnego i rolet okiennych w pracowni. Ponadto wyposażyłam pracownię w nowoczesne mikroskopy elektryczne.
Wspólnie z członkami Klubu Zielonych wykonałam także gazetki ścienne, które cyklicznie (zgodnie z kalendarzem ekologicznym) były prezentowane w pracowni oraz na korytarzu szkolnym. Dotyczyły one zagadnień: profilaktyka AIDS, profilaktyka grypy, Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, Dzień Parków Narodowych, Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, Międzynarodowy Dzień Mokradeł, Konwencja Waszyngtońska CITES, Dzień bez Futra, STOP wypalaniu traw i wiele innych.
Rozkłady materiałów to kolejne narzędzie, które usprawnia moją pracę dydaktyczną. Opracowywałam je z początkiem każdego roku szkolnego, uwzględniając w nich również plany wynikowe. Opracowałam przedmiotowy system oceniania z biologii,
z którym zapoznaję zarówno uczniów, jak i rodziców.
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
W trakcie odbywania stażu na nauczyciela minowanego systematycznie odnotowywałam wszelkie moje działania na rzecz własnego rozwoju. Zbierałam od współuczestników, władz szkolnych, przedstawicieli środowiska lokalnego pisemne potwierdzenia realizacji zadań; gromadziłam odpowiednie dokumenty oceniające moją dotychczasową pracę – ocena dokonana przez Dyrektora Szkoły i opinia opiekuna stażu.
Poza tym zbierałam karty pracy oraz testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów. Zgromadzone przeze mnie materiały mam zamiar wykorzystać w mojej dalszej pracy pedagogicznej.

V. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. (§ 7, ust.2, pkt 2)
1. Wychowawstwo
W roku szkolnym 2012/2013 zostałam wychowawcą klasy Id gimnazjum. Jako wychowawca sprawowałam opiekę nad uczniami i kierowałam życiem zespołu klasowego. Po zapoznaniu się z programem wychowawczym szkoły oraz określeniu własnych zadań jako wychowawcy przygotowałam plan pracy wychowawcy klasy. Ważnym elementem tego planu były uczniowskie propozycje tematyki godzin wychowawczych. Uwzględnienie tych propozycji sprawiło, że lekcje wychowawcze prowadzone przeze mnie były dla uczniów ciekawsze, ponieważ dotyczyły tematów im bliskich oraz pozwalały uporać się z niektórymi problemami. W planie pracy wychowawcy starałam się też uwzględnić problematykę środowiska lokalnego, problemy społeczne i cywilizacyjne. Stale zachęcałam moich wychowanków do aktywnego włączania się w akcje charytatywne organizowane w naszej szkole Starałam się, aby byli świadomymi członkami społeczeństwa, w którym żyją, nieobojętnymi na potrzeby społeczne. Wspólnie z moją klasą staraliśmy się stworzyć atmosferę wzajemnej tolerancji, koleżeństwa, życzliwości a także poszanowania dla słabszych członków grupy.
Na godzinach wychowawczych organizowałam warsztaty, pogadanki, realizowałam program profilaktyczny: cykl lekcji poświęcony profilaktyce uzależnień, edukacja prozdrowotna, zapobieganie chorobom przenoszonym przez kleszcze. Współpracowałem również z pedagogiem szkolnym.
Starałam się integrować zespół klasowy podczas imprez i uroczystości takich jak: otrzęsiny klas pierwszych, dyskoteki, wyjścia do kina, noc filmowa, rekolekcje wielkopostnych, mikołajki, andrzejki, wigilie klasowe, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Prymusa, pierwszy dzień wiosny, walentynki, wycieczek klasowych – dwie w roku szkolnym 2012/2013, jedna w bieżącym roku szkolnym.
Kształtowałam postawy patriotyczne zachęcając do wspólnego udziału w miejskich obchodach Święta Odzyskania Niepodległości i Święta Konstytucji 3 Maja.
Dużym przeżyciem dla zespołu klasowego była nagła śmierć ojca jednego z uczniów. Moi wychowankowie stanęli na wysokości zadania i podczas ferii, w bardzo mroźny styczniowy dzień, pod moją opieką solidarnie wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych . Zapewnili w ten sposób wsparcie psychiczne swojemu koledze.
Poprzez analizę wyników ankiety socjometrycznej usiłowałam poznać stosunki społeczne panujące wśród moich wychowanków. Dzięki temu mogłam respektować sympatie i antypatie uczniów, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu w klasie. Miałam okazję do przeprowadzenia pogadanki i warsztatów na temat tolerancji, uprzedzeń i stereotypów.
Opracowałam, przeprowadziłam i przeanalizowałam ankietę dotyczącą odbioru przedmiotów nauczania przez uczniów. Na tej podstawie poznałam zainteresowania, mocne i słabe strony w nauce moich podopiecznych. Lepiej rozumiałam ich trud wkładany w naukę nielubianych przedmiotów oraz osiągane przez nich wyniki.
2. Pozalekcyjna praca z uczniami.
Jednym z moich najważniejszych założeń jako nauczyciela biologii jest zainteresowanie uczniów otaczającym ich światem, różnorodnością organizmów żywych, funkcjonowaniem organizmu ludzkiego oraz ukazanie praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Zainteresowanie treściami biologicznymi zaprocentuje chęcią poszerzania wiadomości.
W celu realizacji tego założenia:
• prowadziłam pozalekcyjne zajęcia rozwojowe
• zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami oraz przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
• prowadziłam warsztaty florystyczne jako propozycję spędzania czasu wolnego dla uczniów
• realizowałam projekty: INTERBLOK, Klasa z Klimatem, GLOBE
Od początku pracy w Gimnazjum nr 2 jestem opiekunem „Klubu Zielonych”, którego członkowie prowadzą cykliczne akcje, np. „Sprzątanie Świata”, „Pomóżmy zwierzakom”, Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”., organizują zbiórkę surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych w szkole (makulatury, puszek aluminiowych, baterii i elektrośmieci). W związku z tym współpracuję z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt i Schroniskiem „Kundelek” oraz Przytuliskiem „Cztery Łapy” w Boguchwale. Dbając o ochronę środowiska współpracuję z firmami odbierającymi ze szkoły surowce wtórne i odpady niebezpieczne, są to: Reba Organizacja Odzysku S.A., Eko Hybres Sp. z o.o., ATOL Sp. z o.o.

3. Organizowanie konkursów.
Regularnie organizowałam szkolne konkursy wiedzy opracowując ich regulamin i pytania oraz przygotowywałam uczniów do nich:
• „Różnorodność zwierząt” – konkurs dla uczniów klas I
• „Narządy człowieka” – konkurs dla uczniów klas II
• „Mistrzowie genetyki” - konkurs dla uczniów klas III
• „Zasady prawidłowego odżywiania się”
• „Gospodarka odpadami”
Zachęcałam również gimnazjalistów do uczestnictwa w konkursach pozaszkolnych, sprawowałam opiekę merytoryczną nad pracami konkursowymi, pomagałam im przygotowywać się do następujących konkursów:
• kuratoryjny konkurs przedmiotowy z biologii dla szkół gimnazjalnych
• „Ochrona środowiska a zdrowie człowieka” konkurs LOP, etap I i II
• „Życie ptaków w różnych środowiskach naszego regionu” konkurs LOP
• Konkurs plastyczny w ramach akcji „Pomóżmy zwierzakom – 2014” organizowany przez Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
• „Mój ekodzień” konkurs fotograficzny organizowany przez Centrum UNEP/GRID Warszawa, Zakład NFOŚ
• „Energię czerpię z wody” ogólnopolski konkurs fotograficzny organizowany w ramach Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku
• „Metody ochrony obszarów chronionych w XXI w.” konkurs przyrodniczy organizowany przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia”

Od 2 lat jestem współorganizatorką dwóch międzyszkolnych konkursów przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych: „Obszary chronione województwa podkarpackiego” oraz Powiatowego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Żbik”. Celem pierwszego - jest zainteresowanie młodzieży przyrodą regionu, jej osobliwościami i zabytkami oraz zachęcenie do odwiedzenia terenów cennych przyrodniczo. Drugi konkurs ma na celu: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce oraz wzmacnianie pasji badawczej w uczniach.
Patronem i fundatorem nagród konkursu „Obszary chronione województwa podkarpackiego są: Bieszczadzki Park Narodowy, Magurski Park Narodowy, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych oraz Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Przedstawiciele parków odwiedzają szkołę i poszerzają wiedzę uczniów o ochronie przyrody .

VI. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej. (Rozp. MEN j.w. § 7, ust.2, pkt 3)

Wykorzystanie technologii informacyjnej, komputerowej i Internetu jest niezbędnym elementem skutecznego uczenia się i nauczania. Kilka lat temu, aby poszerzyć swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera i wykorzystania go w mojej pracy, ukończyłam kursy: ”Zastosowanie programu Excel i Statistica do analizy wyników badań” na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz „Szkolenie z zakresu funkcjonalności oraz praktycznej obsługi elektronicznego dziennika E-Dzienniki.net, firmy 4ProWeb” zorganizowane przez ZETO Rzeszów. Zdobytą wiedzę wykorzystuję do swych własnych potrzeb, np. do opracowywania dokumentacji dotyczącej mojego stażu, pisania planów, sprawozdań jak również w mojej pracy zawodowej do przygotowywania testów, kartkówek, sprawdzianów, konspektów, planów pracy, pomocy dydaktycznych, opracowywania wyników egzaminów gimnazjalnych i Badania Wyników nauczania, analizowania wyników ankiet i obrazowania ich poprzez wykresy, diagramy. W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadziłam semestralna i roczną analizę wyników nauczania przedmiotów przyrodniczych w klasach pierwszych, drugich i trzecich. Dokonanie tego bez pomocy programów komputerowych byłoby niezwykle uciążliwe i czasochłonne.
Komputer ułatwiał mi tworzenie dokumentacji klasyfikacyjnej, sporządzanie sprawozdań z Zespołów Wychowawczych oraz archiwizowanie danych. Prowadząc prywatnie dziennik elektroniczny mojej klasy mam ogromne ułatwienie w przygotowywaniu danych na spotkania z rodzicami oraz do klasyfikacji uczniów.
W celu uatrakcyjnienia lekcji, regularnie wykorzystywałam przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne, prezentowałam przy pomocy rzutnika multimedialnego filmy, animacje, schematy obrazujące skomplikowane procesy. Często korzystałam ze środków audiowizualnych, filmów DVD. Często wykorzystywałam programy edukacyjne na lekcjach powtórzeniowych, w czasie których uczniowie rozwiązywali przykładowe zadania, grali w gry edukacyjne. Uważam, że zajęcia, na których korzystamy z komputera są atrakcyjną formą nauki biologii, angażują nawet tych nieco mniej aktywnych i zdolnych uczniów. Ważne jest dla mnie, żeby uczniowie potrafili posługiwać się też Internetem, nie tylko jako źródłem rozrywki, ale przede wszystkim jako źródłem materiałów i wiadomości na każdy temat. Dlatego też przy tworzeniu różnych prezentacji multimedialnych zwracałam szczególna uwagę na kształcenie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w Internecie. Zadawałam tematy zadań domowych do realizacji przy pomocy Internetu, jednocześnie tłumacząc uczniom i udowadniając im, że nie każda informacja tam zamieszczona jest wiarygodna.
Internet jest także dla mnie ogromnym ułatwieniem w procesie samokształceniowym. Regularnie zapoznaję się z umieszczonymi na stronach internetowych informacjami dotyczącymi awansu zawodowego, a także materiałami, które pozwalają mi doskonalić mój warsztat pracy nauczyciela przedmiotu jak i usprawnić moją pracę jako nauczyciela – wychowawcy.
Na stronach wydawnictw: Nowa Era, OPERON, WSiP, stronach organizacji ekologicznych oraz parków: krajobrazowych i narodowych można znaleźć wiele cennych informacji na temat nowoczesnego i skutecznego uczenia, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pracą, propozycje ciekawych lekcji, informacje i ciekawostki z życia zwierząt do wykorzystania na lekcjach, opisy miejsc w Polsce cennych przyrodniczo i wartych odwiedzenia.
Najczęściej odwiedzane przeze mnie strony to:

www.salamandra.org.pl/
www.lop.org.pl
www.naszaziemia.pl/
www.klubgaja.pl
poland.rec.org
globe.gridw.pl
www.wwf.pl
www.parkikrosno.pl
www.zpkprzemysl.pl
www.magurskipn.pl
www.bdpn.pl
http://www.parkinarodowe.edu.pl
www.edux.pl
edu.info.pl
nauczyciel.pl
http://www.scholaris.pl
- http://www.profesor.pl/


VII. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (§ 7, ust.2, pkt 4)
1. Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Starając się poszerzyć swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, zapoznałam się z różnymi pozycjami, dzięki którym dowiedziałam się, jak pomóc dzieciom
w trudnej sytuacji życiowej, jak wpłynąć na dziecko agresywne, by nauczyło się zaspokajać potrzeby kontaktów z rówieśnikami w sposób racjonalny, jak ośmielić ucznia zakompleksionego i wycofanego. Poszerzyłam też swoją wiedzę dotyczącą działań wychowawczych sprzyjających rozwojowi społecznemu ucznia, zachęcających do pracy profilaktycznej.
Cenną pomocą okazała się książka J.Szuty ,,Gdy nauczyciel jest wychowawcą”. Przeznaczona jest dla wychowawców poszukujących coraz doskonalszych metod pracy
z uczniami oraz rodzicami. Wskazuje sposoby organizowania lekcji wychowawczych, jak pracować z uczniem trudnym, jak opracować program wychowawczy.
Ciekawą lekturą jest również ,,Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie” E.Brudnik, A.Moszyńskiej, B.Owczarskiej. Zawiera praktyczne wskazówki i przykłady metod aktywizujących, które mają na celu przyswojenie bez trudu nowej wiedzy, pogłębienie zainteresowania wspólną zabawą, rozwijanie własnych pomysłów, dyskusje na różne tematy.
Lektury, z których również korzystałam, to:
Birch A., Malim T. „Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
Bleja-Sosna B., Składanowska M. „Poradnik dydaktyczny. Godziny wychowawcze. Gimnazjum I-III”, wyd. BEA Książki edukacyjne, Toruń 2001
Bryant P. E., Colman A. M. (red) „Psychologia rozwojowa”, wyd Zysk i S-ka, Poznań 1997
Budohoska W., Włodarski Z. ,,Psychologia uczenia się”
Dembo M. H. ,,Stosowana psychologia wychowawcza”
Rosik P. „Wybór należy do Ciebie”, wyd. Stowarzyszenie KARAN, Warszawa 1999
Strony internetowe, które wymieniam poniżej zawierają: podstawowe pojęcia
z zakresu psychologii, dydaktyki, pedagogiki, akty prawne, informacje o instytucjach
i ośrodkach, w których można szukać pomocy, ankiety, oraz tematy związane
z wychowaniem, kulturą, środowiskiem, osobowością , uczeniem się, nauczaniem, psychiką
i umysłem.

- www.gimnazjum.pl
- www.scholaris.pl
- www.wikipedia.pl
- www.psychologia.apl.pl
- www.republika.pl
- www.psychlab.pl


2. Współpraca z rodzicami, wychowawcami poszczególnych klas i innymi nauczycielami.
W czasie odbywania stażu poznałam sposoby gromadzenia informacji o uczniach. Podczas rozmów z uczniami, rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz dyrekcją poznawałam środowisko uczniów, ich zainteresowania, potrzeby, problemy.
Ważnym elementem mojej pracy wychowawczej były systematyczne kontakty
z rodzicami. Często doraźnie, poza wyznaczonymi terminami konsultacji i wywiadówek. Z wieloma rodzicami moich wychowanków bylam w stałym kontakcie telefonicznym. Od dwóch lat staram się sprostać wyzwaniu jakim jest kontakt z głuchoniemymi rodzicami jednego z moich wychowanków. Realizuję go poprzez indywidualne spotkania, na których porozumiewamy się droga pisemną. W ramach pedagogizacji rodziców przygotowałam prezentację multimedialną na temat ryzyka skutków uzależnienia nastolatka od komputera i Internetu. Wywołała duże zainteresowanie i stała się punktem wyjścia do żywiołowej dyskusji. Przy współpracy z dyrektorem szkoły zorganizowałam spotkanie rodziców z policjantem na temat przestępstw popełnianych przez młodzież w Internecie i ich skutków.
3. Wspólne rozwiązywanie problemów
Współpracowałam również z nauczycielami innych klas, które uczę, a także z nauczycielami uczącymi w mojej klasie. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać problemy, które najczęściej pojawiały się w czasie zajęć lekcyjnych. Dzięki temu nawzajem poznawaliśmy naszych uczniów, ich sytuację rodzinną a także przyczyny niepowodzeń; równocześnie staraliśmy się znaleźć jak najlepsze i najkorzystniejsze drogi rozwiązania danego problemu. Ze swoimi wychowankami przeprowadziłam liczne, indywidualne rozmowy na temat konieczności zmiany ich zachowania w szkole, a także pomagałam w nauce, organizując pomoc koleżeńską i douczanie.
4. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami wydanymi przez psychologa, lekarza.
Na bieżąco zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami wydawanymi przez psychologa lub lekarza. Były one dla mnie podstawą przy ustalaniu stopnia trudności testów
i sprawdzianów oraz w późniejszym ich ocenianiu. Niekiedy sugerowałam rodzicom potrzebę kontaktu z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz wypełniałam skierowania w celu fachowego zdiagnozowania trudności w nauce i określenia warunków pomocy. Wielokrotnie przygotowywałam Opinię szkoły o uczniu dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Opracowałam rozkłady materiału oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych dla realizujących nauczanie indywidualne. Opracowałam osobne testy sprawdzające wiedzę i umiejętności dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.
5. Wychowawcze inicjatywy pozalekcyjne.
Realizując zadania sfery wychowawczo – opiekuńczej, podejmowałam dodatkowe zobowiązania, wynikające z potrzeb szkoły i uczniów. Były to zajęcia niezwiązane
z przedmiotem, którego uczę, a wynikające z potrzeby chwili. Wielokrotnie sprawowałam opiekę nad uczniami bawiącymi się w czasie dyskotek, wycieczek klasowych.
Prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy w nauce, na których to uczniowie słabsi mieli możliwość nadrobienia zaległości.
Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wyjść do kina, teatru, akcji ,,Sprzątanie Świata”, obchodów rocznicy Święta Niepodległości oraz Uchwalenia Konstytucji 3 Maja zorganizowanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas Dnia Dziecka, Dnia Sportu, Dnia Edukacji Narodowej, akademii patriotycznych, itd.

VIII. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (§ 7, ust. 2, pkt 5)

1. Stworzenie planu rozwoju zawodowego
W swojej pracy nauczyciela i wychowawcy stale stykam się i korzystam z przepisów dotyczącymi systemu oświaty, dobitnym tego przykładem, było wdrożenie przeze mnie
procedur awansu zawodowego - zgodnie z przepisami we wrześniu 2012 roku przygotowałam Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz Plan rozwoju zawodowego, dokumenty te przedłożyłam Dyrektorowi Szkoły. Konstruując Plan rozwoju zawodowego dążyłam do tego, by jego realizacja przyniosła wielowymiarowe korzyści, zarówno mnie, uczniom i całej placówce. Poszczególne zadania okazały się bodźcem do samorozwoju, były zgodne z potrzebami szkoły, a także celnie trafiały w oczekiwania moich uczniów. Zatwierdzenie przez Dyrektora Szkoły mojego Planu rozwoju zawodowego otworzyło mi drogę do realizacji stażu na nauczyciela mianowanego
2. Poznawanie zasad organizacji i funkcjonowania szkoły
Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb, wymagań i zadań szkoły. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań nauczyciela korzystałem z dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela.
Dogłębnej analizie poddałam: Statut Szkoły, Regulamin Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy i Przedmiotowy System Oceniania.
Brałam udział w Radach Pedagogicznych i spotkaniach Rady Rodziców poświęconych modyfikowaniu i wdrażaniu wyżej wymienionych dokumentów, a konkretnie chodzi tu o zmiany wprowadzone do Regulaminu Szkolnego w związku ze zmianą systemu oceniania zachowania.
Aby w pełni spełniać omawiane wymagania kwalifikacyjne oprócz poznania przepisów systemu oświaty, podejmowałam również czynności mające na celu uwzględnienie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego, które przyjęły następujące formy:
• uczestniczyłam w pracach komisji egzaminacyjnej, w których często pełniłam funkcje przewodniczącego Zespołu Nadzorującego, a co za tym idzie spełniałam wszystkie swoje obowiązki związane z powierzonymi zadaniami
• posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z realizacją stażu tzn.: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowania dokumentacji oraz przygotowania się do rozmowy przed komisja prowadzącą egzamin
• udzielałam pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• organizowałam konkursy szkolne i międzyszkolne
• organizowałam wycieczki szkolne i pełniłam obowiązki kierownika wycieczek
• powadziłam na bieżąco dokumentację, wynikającą z moich funkcji w szkole: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dzienniki zajęć indywidualnych
• uczestniczyłam w zespołach wychowawczych, klasyfikacyjnych i plenarnych Radach Pedagogicznych
• brałam udział w pracach Komisji Stypendialnej i Komisji Socjalnej
• sprawowałam opiekę nad studentami, dzieląc się z nimi własnymi doświadczeniami.
3. Znajomość przepisów dotyczących przyznawania pomocy społecznej
w szkołach.
W trakcie odbywanie stażu zapoznałam się z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593). Ustawa określa ogólne zasady i zadania w zakresie pomocy społecznej; rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania; organizacje pomocy społecznej; zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej.
Jako wychowawca klasy gimnazjalnej starałam się zapoznać z sytuacja rodzinną
i materialną moich uczniów. Wszelkie informacje o trudnej sytuacji moich wychowanków przekazywałam szkolnemu pedagogowi w celu przyznania pomocy społecznej potrzebującym rodzinom.
W bieżącym roku szkolnym wynikła potrzeba zareagowania na przemoc w rodzinie mojego wychowanka. Współpracowałam z dyrekcją szkoły i pedagogiem szkolnym w celu zapewnienia chłopcu bezpieczeństwa. W tym celu została założona Niebieska Karta, poinformowana o zajściu Pomoc Społeczna, złożone doniesienie do Prokuratury, złożyłam zeznania na policji. W wyniku tych działań udało się usunąć agresora z domu rodzinnego gimnazjalisty.

Podsumowanie
Przez cały okres stażu pracowałam nad sumiennym wywiązywaniem się z podjętych zadań. Krytycznie podchodziłam do własnych działań, wyciągałam wnioski i pracowałam nad własnym doskonaleniem.
Często konsultowałem swoją aktywność z Dyrekcją, opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami. Odbycie stażu w ramach awansu na nauczyciela mianowanego miało na celu mój rozwój zawodowy i osobisty jako nauczyciela i wychowawcy młodzieży.
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody
i formy pracy z młodzieżą. W ciągu tych lat pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak
i mającymi trudności w nauce. Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich uczniów. Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, inicjowałam i realizowałam wielu zadań wykraczających poza moje obowiązki. Mój temperament pozwala mi kreować wciąż nowe pomysły i zjednywać do nich współpracowników i uczniów.
Jestem przekonana, że dotychczasowa praca, która daje mi wiele satysfakcji oraz entuzjazm jaki w sobie posiadam, będą dla mnie inspiracją w dalszej działalności edukacyjnej. Praca z dziećmi i jej efekty są dla mnie radością samą w sobie. Cieszę się z dużych i malutkich sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz większe wymagania.Rzeszów, 02.06.2014 r.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.