AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Urszula Pawlak, 2017-07-05
Siedliszcze

Wychowanie fizyczne, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

- n +SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

________________________________________


Imię i nazwisko:
mgr Urszula Pawlak
Placówka oświatowa: Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu
ul. Bałasza 1

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014 – 31.05.2017 r.)

________________________________________

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
________________________________________


Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu. Posiadam trzynastoletni staż pracy w zawodzie nauczyciela.
Praca w zawodzie nauczycielskim wymaga stałego i systematycznego doskonalenia zawodowego. Dlatego doskonaliłam swój warsztat pracy w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, co pozwoliło mi pełniej oddziaływać na dzieci i młodzież, rozwijać wśród niej szereg zainteresowań i zamiłowań, uczyć kreatywnego i twórczego myślenia.
Celem mojego stażu był rozwój osobisty i zawodowy a dopełnieniem tego okresu uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
W okresie stażu jako nauczyciel mianowany realizowałam powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013, poz. 393), a w szczególności następujące punkty:
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Efektem realizacji w/w punktów zawartych w planie rozwoju zawodowego był wyższy standard mojej pracy a w konsekwencji wzrost kompetencji uczniów i jakości pracy szkoły.

Realizacja planu rozwoju zawodowego:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.
W okresie stażu zapoznałam się z dokumentami i procedurami awansu zawodowego:
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. 1991, nr 95 poz. 425),
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz.U. 2006, nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami, Rozdział 3A, Awans zawodowy nauczycieli),
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli (Dz.U. 2013, poz. 393),
• opracowałam wniosek i plan rozwoju zawodowego,
• złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
2. Udział w tworzeniu oraz ewaluacji dokumentów szkolnych.
W czasie trwania stażu brałam czynny udział w pracach zespołów nauczycieli do spraw tworzenia i ewaluacji dokumentów szkolnych:
• przez okres stażu wraz z zespołem ds. profilaktyki dokonałam ewaluacji i wprowadziłam zmiany w „Programie Profilaktyki Szkoły Podstawowej”,
• wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego opracowałam plan pracy zespołu przedmiotowego,
• we współpracy z zespołem nauczycieli wychowania fizycznego opracowałam „Kryteria Oceny z Wychowania Fizycznego” dla klas IV-VI szkoły podstawowej,
• opracowałam przedmiotowe kryteria oceniania z wychowania fizycznego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II etap kształcenia,
• opracowałam zasady pracy na lekcjach wychowania fizycznego dla ucznia ze stwierdzoną niepełnosprawnością ruchową,
• wspólnie z zespołem nauczycieli pracowałam przy Wewnętrznej Ewaluacji Szkoły, byłam odpowiedzialna za przeprowadzenie ankiet „Czy uczniowie są aktywni” wśród nauczycieli i ich podsumowanie. Zebrałam wyniki, przeanalizowałam je i wyprowadziłam z nich wnioski.
3. Doskonalenie warsztatu pracy – ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce szkolnej.
W okresie stażu ukończyłam różne formy doskonalenia zawodowego i wykorzystywałam zdobytą wiedzę w praktyce szkolnej:
• Kurs instruktora z lekkoatletyki, organizator Polska Akademia Sportu w Warszawie - 2012r.
• Kurs instruktora z pływania, organizator Centrum Szkolenia Zawodowego ”Learn” w Zamościu - 2015r.
• Kurs instruktora z piłki ręcznej, organizator Centrum Szkolenia Zawodowego ”Learn” w Zamościu - 2017r.
• „Dlaczego moja drużyna nie gra, ale stoi bezradnie” – szkolenie - 2015r.
• „Doskonalenie umiejętności dydaktyczno – wychowawczych nauczyciela – kurs doskonalący - 2010r.
• „Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego”- kurs doskonalący - 2017r. zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR Oddział w Zamościu.
4. Wdrożenie Indeksu Sprawności Fizycznej
Realizując to zadanie:
• przeprowadziłam diagnozę sprawności fizycznej uczniów we wrześniu na początku każdego roku szkolnego w klasach IV - VI,
• opracowałam i wdrożyłam do pracy na lekcji wnioski, dostosowałam zadania i ćwiczenia do indywidualnych możliwości ucznia,
• przeprowadziłam diagnozę sprawności fizycznej w maju przed zakończeniem roku szkolnego w klasach IV – VI, porównałam wyniki diagnozy na wejściu w klasie IV, wyniki z klasy V i na wyjściu w klasie VI,
• przeprowadziłam diagnozę na wyjściu uczniów kl.VI, ustaliłam ich mocne i słabe strony, zapoznałam z nimi uczniów i nauczycieli na radzie pedagogicznej.
5. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dla uczniów „Lekkoatletyka – królowa sportu”.
• w latach szkolnych 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017 opracowałam i wdrożyłam do realizacji w klasach IV - VI program zajęć z lekkiej atletyki,
• przez cały okres stażu prowadziłam sekcję dziewcząt i chłopców,
• przez cały okres stażu motywowałam uczniów do udziału w organizowanych zawodach lekkoatletycznych o zasięgu szkolnym, powiatowym, rejonowym i wojewódzkim,
• pełniłam opiekę nad uczniami startującymi w zawodach,

Efekty moich działań:
• wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy na temat procedur awansu zawodowego,
• właściwe przygotowanie dokumentacji awansu,
• opracowanie i ewaluacja szkolnych dokumentów, co przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły,
• usprawnienie pracy nauczyciela poprzez uzyskanie pełniejszego obrazu wysiłku i rozwoju fizycznego dziecka,
• wnikliwa analiza rozwoju psychoruchowego ucznia, co pozwoliło, mi na dostosowanie zadań i ćwiczeń do możliwości indywidualnych ucznia,
• zwiększenie efektywności nauczania i wychowania,
• udział uczniów w zawodach sportowych,
• promocja szkoły w środowisku,
• rozbudzenie uzdolnień i predyspozycji u dzieci,
• podnoszenie jakości pracy własnej i szkoły,

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej
Zadania zrealizowane przez cały okres stażu:
• wykorzystanie aplikacji komputerowych do opracowania dokumentacji awansu zawodowego (wniosek, plan rozwoju, sprawozdanie),
• ukończyłam kurs doskonalący „Przygotowanie nauczycieli do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną” – 2007r.
• opracowywałam materiały związane z wypełnianiem przeze mnie zadań dydaktyczno-wychowawczych: scenariusze zajęć, współorganizowanych imprez szkolnych, przedstawień, planów pracy, referatów, sprawozdań, regulaminów,
• przygotowywałam diagnozy uczniów w formie elektronicznej – prezentacje, wykresy itp., które prezentowałam na spotkaniach zespołów przedmiotowych i rady pedagogicznej,
• przygotowywałam materiały do zawodów organizowanych w szkole: zaproszenia, dyplomy, podziękowania.
2. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Realizując zadanie:
• pozyskiwałam z Internetu różnego rodzaju materiały dydaktyczne (scenariusze zajęć, konspekty, referaty, plany wynikowe, testy), które były dla mnie źródłem nowych pomysłów, dostosowywałam je do możliwości uczniów oraz warunków szkoły,
• na bieżąco śledziłam strony MEN, Kuratorium Oświaty w Lublinie, portali edukacyjnych, analizujące zmiany w prawie oświatowym,
• umieściłam swój plan rozwoju zawodowego na stronie internetowej (www.profesor.pl)
3. Promocja szkoły – publikacje w prasie, stronach internetowych o osiągnięciach uczniów
Zadania zrealizowałam poprzez działania:
• Opracowywałam z użyciem aplikacji komputerowych artykuły i komunikaty z zawodów sportowych organizowanych w naszej szkole oraz, tych, w których startowali nasi uczniowie, zamieszczałam je na stronie internetowej szkoły i gminy . Przesyłałam informację o zawodach sportowych do prasy, które ukazywały się w Głosie Siedliszcza, Super Tygodniu Chełmskim, Nowym Tygodniu Chełmskim,
• opracowywałam ścienną gazetkę sportową znajdującą się na korytarzu szkolnym, na której prezentowane były osiągnięcia uczniów oraz ogłoszenia sportowe i zdjęcia z zawodów.
Efekty moich działań:
• przygotowanie atrakcyjnych zajęć i materiałów dydaktycznych,
• zwiększenie efektywności działań edukacyjnych,
• śledzenie nowości wydawniczych,
• poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł,
• umiejętność selekcji materiału, wybór najatrakcyjniejszych ćwiczeń, form pracy,
• korzystanie z nowości umieszczanych na stronach internetowych,
• podniesienie poziomu nauczania,
• promowanie szkoły na zewnątrz,
• nabycie umiejętności obsługi komputera oraz wzbogacenie warsztatu pracy,
• dostęp i korzystanie z testów zamieszczonych w Internecie daje uczniom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i poziomu sprawności,
• pogłębienie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prezentacja referatów na spotkaniu zespołu do spraw profilaktyki i zespołu przedmiotowego.
• na spotkaniu zespołu do spraw profilaktyki szkoły podstawowej wygłosiłam referat na temat: „Aktywność ruchowa sposobem na harmonijny rozwój młodego człowieka” (X 2016 r.)
• na spotkaniu zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego wygłosiłam referaty na temat: „Czynniki wpływające na siłę mięśni” (III 2015 r.) i „Pływanie jako forma aktywności fizycznej” (X 2015 r.) 2. Przekazywanie zgromadzonych materiałów innym nauczycielom.
• W okresie stażu stworzyłam w bibliotece szkolnej „Bank pomysłów” w którym udostępniałam innym nauczycielom opracowane przeze mnie materiały dydaktyczne między innymi:
- program zajęć z lekkiej atletyki i pływania
- plan pracy z wychowania fizycznego z uczniem uzdolnionym
- plan pracy z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla ucznia z niepełnosprawnością ruchową
- plan pracy z gimnastyki korekcyjnej
- scenariusze lekcji wychowania fizycznego
- przykłady ćwiczeń z zakresu kształtowania szybkości, skoczności i koordynacji ruchowej przeznaczone dla dzieci z klas młodszych
3. Prowadzenie zajęć otwartych.
• przeprowadziłam lekcję otwartą dla nauczycieli wychowania fizycznego na temat: „Wykorzystanie poznanych elementów technicznych w różnych formach gier – piłka ręczna”. (IV 2015).
• we wrześniu 2015 r. przeprowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli wychowania fizycznego, praktykantów odbywających praktyki w naszej szkole i zainteresowanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. - „Nauka startu niskiego – doskonalenie techniki biegu na krótkim dystansie” - kl. IV A - „Doskonalenie skoku w dal techniką naturalną” - kl. V A - „Nauka podań i chwytów w piłce ręcznej” – kl. V A
• obserwowałam zajęcia otwarte prowadzonych przez innych nauczycieli pod kątem stosowanych form i metod pracy oraz stosowanych środków dydaktycznych: -„Zwód pojedynczy przodem i tyłem do zawodnika” kl. II C Gimnazjum (IV 2015r.) -„Organizujemy zabawy doskonalące kozłowanie lewą i prawą ręką. kl. IV B SP (III 2017r.) -„Zrozumieć bohatera literackiego” j. polski Kl. II C Gimnazjum (VI 2017r.) Spostrzeżenia wdrażałam do pracy z uczniem na swoich lekcjach.
• w marcu 2016r. podczas organizowanych w naszej szkole zawodów sportowych przeprowadziłam warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli wychowywania fizycznego z Siedliszcza, Cycowa, Rejowca i Wierzbicy na temat: ,,Wpływu aktywności ruchowej na zdrowie i rozwój dzieci i młodzieży”.
4. Praca w zespole przedmiotowym
• wspólnie z zespołem nauczycieli wychowania fizycznego dokonałam analizy i oceny programów do nauczania fizycznego – okres stażu,
• na rozpoczęcie pracy z nową podstawą programową w klasie IV we współpracy z nauczycielami zespołu przedmiotowego opracowałam przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI,
• zapoznałam nauczycieli z opracowanymi przeze mnie wnioskami z wdrożenia indeksu sprawności fizycznej 5. Zadania zrealizowane nie ujęte w planie rozwoju zawodowego - pełnienie funkcji opiekuna praktyki studenckiej.
• w okresie stażu podjęłam się opieki nad studentem III roku AWF Biała Podlaska odbywającego praktyki w naszej szkole. Realizując to zadanie wspólnie ze studentem: omówiłam zasady naszej współpracy, sporządziłam harmonogram spotkań na których min. prowadziłam lekcje w obecności praktykanta, obserwowałam lekcje prowadzone przez studenta jak również wyznaczyłam termin lekcji egzaminacyjnej. Wspólnie ustalaliśmy scenariusz lekcji prowadzonych przez studenta, omawialiśmy najskuteczniejsze metody.
Efekty moich działań:
• popularyzowanie własnych materiałów dydaktycznych wśród nauczycieli,
• umiejętność prezentacji własnych poglądów i posiadanej wiedzy,
• nauczyciele zaczęli stosować nowe sprawdzone przeze mnie metody i formy pracy,
• prowadzone zajęcia otwarte wzbogaciły obserwatorów o nowe doświadczenia i pobudziły do przemyśleń,
• doskonalenie umiejętności dzielenia się wiedzą i umiejętnościami,
• zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności w zakresie procesu kształcenia i wychowania,
• możliwość poszukiwania i analizowania ciekawych rozwiązań metodycznych, wychowawczych,
• podnoszenie poziomu kształcenia i uzyskanie informacji zwrotnej na temat prowadzonych zajęć,
• podnoszenie poziomu kształcenia i jakości pracy szkoły.


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie zajęć pływania „Umiem pływać”
• we wrześniu 2014 r. opracowałam i wdrożyłam program zajęć z pływania dla uczniów klas III-VI „Umiem pływać”,
• przeprowadziłam ewaluację wyznaczonych programem zadań – maj 2017r.,
• opracowałam wnioski na kolejne lata realizacji.

2. Opracowanie i wdrożenie programu z piłki ręcznej „Bądź w formie”
• w okresie stażu w ramach zajęć rekreacyjno- sportowych realizowałam program z piłki ręcznej „Bądź w formie” dla dziewcząt z klas IV- VI,
• na zakończenie realizacji w maju 2017r. przeprowadziłam ewaluację zadań jakie wyznaczał program,
• opracowałam wnioski do dalszej pracy.

Efekty moich działań:
• wzrost zainteresowania pływaniem przez dzieci, poprzez systematyczne uczestnictwo w zajęciach,
• podniesienie własnej sprawności fizycznej i ruchowej u dzieci, oraz podniesienie ich wiedzy na temat doboru ćwiczeń w piłce ręcznej,
• rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz budowanie wizerunku szkoły przychylnej do uprawiania sportu przez dzieci,
• promocja szkoły na terenie gminy, powiatu i województwa,
• podniesienie swoich kwalifikacji i uzyskanie tytułu instruktora z pływania,
• podniesienie swoich kwalifikacji i uzyskanie tytułu instruktora z piłki ręcznej.


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez uczniów.
• ramach zajęć pozalekcyjnych w okresie stażu prowadziłam zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz z gier zespołowych i lekkoatletyki dla uczniów klas IV-VI,
• w trakcie ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 prowadziłam zajęcia sportowe dla uczniów klas IV-VI, propagujące aktywny wypoczynek w czasie wolnym.
2. Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.
• w ciągu całego okresu trwania stażu prowadziłam zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z klas IV-VI, których celem było kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała i korygowanie wad postawy,
• opracowałam i wygłosiłam rodzicom referat „Wady postawy”(X 2015r.).
• opracowałam „Domowy zestaw ćwiczeń korekcyjnych” dla rodziców dzieci z klas młodszych do wykorzystania w domu
3. Udział w zawodach pozaszkolnych.
• co roku wraz z uczniami biorę udział w „Czwartkach Lekkoatletycznych” w Chełmie.
• każdego roku wspólnie z uczniami klas IV-VI brałam udział w zawodach wynikających z Kalendarza Igrzysk Młodzieży dla Szkół Podstawowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy:
- Sztafetowe biegi przełajowe
- Indywidualne biegi przełajowe
- Czwórbój lekkoatletyczny
- Sztafeta szwedzka dziewcząt
- Mini piłka ręczna dziewcząt
• uczestniczyłam wraz z uczniami w turniejach i zawodach:
- w Ulicznych Biegach Niepodległości w Pawłowie (XI 2014r.,2015r.)
- Mikołajkowym Turnieju w Mini Piłkę Ręczną Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny pod hasłem „Mały Sport- Wielka Zabawa”(XII 2015r.)
- Wiosennym Turnieju w Mini Piłkę Ręczną Dziewcząt o puchar
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu ( VI 2016r., V 2017r.)
- Turnieju Piłki Siatkowej dziewcząt klas gimnazjalnych w Pawłowie (VI 2016r.)
- I i II Wiosennym Turnieju w Piłkę Ręczną Dziewcząt o Puchar Sekretarza Gminy Siedliszcze pod hasłem „Zawsze zdrowo na sportowo” (III 2016r., 2017r.)
- Wiosennym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Siedliszczu (III 2016r.)
- Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Siedliszcze (III 2015r., 2016r., 2017r.)


4. Organizowanie wycieczek, uroczystości szkolnych i zawodów sportowych.

• zorganizowałam w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza I i II Wiosenny Turniej w Piłkę Ręczną Dziewcząt o Puchar Sekretarza Gminy Siedliszcze pod hasłem „Zawsze zdrowo na sportowo”(III 2016r., III 2017r.)
• zorganizowałam Mistrzostwa Szkoły w piłkę siatkową dziewcząt z klas V i VI (VI 2015r.)
• zorganizowałam rozgrywki piłki siatkowej z okazji „Dnia Dziecka” młodzieży Gimnazjum i Liceum (VI 2016r.)
• zorganizowałam rozgrywki dziewcząt Szkoły Podstawowej w piłkę ręczną i rozgrywek chłopców Szkoły Podstawowej w piłkę nożną (VI 2017r.)
• zorganizowałam turnieje tenisa stołowego dla uczniów szkoły podstawowej (XII 2014r., 2015r., 2016r.)
• zorganizowałam Mistrzostwa Szkoły w Biegach Przełajowych (IX 2015r., 2016r., 2017r.)
• organizowałam trzydniowe wycieczki do Łodzi na Ogólnopolskie Zawody Lekkoatletyczne - w okresie stażu zorganizowałam trzy takie wyjazdy dla uczniów, którzy osiągali czołowe miejsca w zawodach „ Czwartki LA” (VI 2015r., 2016r., 2017r.) pełniłam funkcję opiekuna uczniów,
• przez cały okres trwania stażu organizowałam raz w miesiącu wyjazdy na basen do Krasnegostawu dla uczniów z klas III-VI. Zajęcia na basenie cieszyły się dużym zainteresowaniem, celem ich była zdobycie umiejętności pływania,
• wraz z koleżanką M. P. zorganizowałyśmy wycieczkę do Woli Okrzejskiej i Kozłówki dla klas IV ( X 2014r.) celem której było przybliżenie postaci patrona szkoły,
• zorganizowałam wycieczkę do Polskiego Parku Narodowego dla uczniów klas I-VI. (VI 2015r.)
• zorganizowałam wyjazd uczniów na mecz piłki nożnej do Łęcznej: Górnik Łęczna- Jagiellonia Białystok w celu poznania zasad kulturalnego kibicowania i poznania atmosfery meczów piłkarskiej Ekstraklasy ( X 2014r.)
• zorganizowałam w szkole podstawowej zawody sportowe z okazji „Dnia Wiosny” dla uczniów klas IV-VI (III 2015r., 2016r., 2017r.),
• zorganizowałam w szkole podstawowej zawody sportowe z okazji „Dnia Dziecka” dla uczniów klas IV-VI (VI 2015r., 2016r., 2017r.)
• wspólnie z nauczycielem techniki zorganizowaliśmy w szkole podstawowej „Dzień Bezpieczeństwa” dla uczniów klas IV-VI . Byłam odpowiedzialna za organizację gier i zabaw sportowych. (VI 2015r., 2016r.)
• wspólnie z nauczycielami matematyki w szkole podstawowej zorganizowałam „Dzień Logicznego Myślenia”. Byłam odpowiedzialna za część sportową- „Zadania logiczne na sportowo dla klas IV-VI” ( V 2015r.)
5. Zadanie zrealizowane nie ujęte w planie rozwoju zawodowego – udział w projekcie ”Gortat Team – sportowa drużyna Marcina Gortata”
• od kwietnia 2017 roku realizuję w Szkole Podstawowej w Siedliszczu projekt ”Gortat Team – sportowa drużyna Marcina Gortata”, projektem objęte są dzieci z klas IV-VI,
• prowadziłam zajęcia z gier zespołowych dwa razy w tygodniu po 2 godziny,
• uczniowie rozwinęli swoje umiejętności techniczne i taktyczne z wybranych gier zespołowych,
• dzięki współpracy z Fundacją MG13 szkoła otrzymała nowy sprzęt sportowy: piłki koszykowe, piłki nożne, piłki siatkowe, pachołki, laski gimnastyczne, płaskie znaczniki, pompkę do piłek, drabinki koordynacyjne, a dzieci otrzymały koszulki i bluzy.
Efekty moich działań:
• wdrażanie uczniów do aktywnych form spędzania wolnego czasu
• rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań sportowych
• wzrost świadomości zdrowotnej dzieci, uczniowie poznali zasady zdrowego stylu życia
• podnoszenie sprawności fizycznej u uczniów
• wzrost świadomości rodziców o stanie zdrowia dziecka
• kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania i funkcje
• wyrabianie zdrowej rywalizacji wśród uczniów
• wdrażanie uczniów do właściwego zachowania w szkole i poza szkołą
• wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły
• promowanie szkoły na zewnątrz
• wzbogacenie bazy sportowej szkoły
• zdobycie nowych doświadczeń w organizowaniu różnych uroczystości
• uwieńczeniem mojej pracy były sukcesy moich wychowanków w zawodach na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim, do najważniejszych zaliczymy:
- „Finał Czwartków Lekkoatletycznych” – 2013/2014r - I miejsce
2014/2015r - I miejsce
2015/2016r - I miejsce
- Powiatowe Igrzyska w Mini Piłkę Ręczną Dziewcząt 2016/2017 – I miejsce/ Wojewódzkie-VII miejsce
- Powiatowe Igrzyska w Czwórboju LA Dziewcząt – 2014/2015 II miejsce/ Rejon III miejsce
2015/2016 II miejsce/ Rejon III miejsce
2016/2017 I miejsce/ Rejon II miejsce/Województwo-VIII miejsce
Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt
2014/2015 - I miejsce/ Rejon- II miejsce/ Województwo -VIII miejsce
2015/2016 - I miejsce/ Rejon III miejsce
2016/2017 - II miejsce/ Rejon V miejsce

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z strukturami samorządowymi.
• Realizując zadania wyznaczone współpracowałam z Urzędem Miasta i Gminną Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach organizacji Turniejów Piłki Ręcznej o Puchar Sekretarza Gminy Siedliszcze.
• pozyskałam środki finansowe z organu prowadzącego na udział uczniów Szkoły Podstawowej w Siedliszczu w Ogólnopolskich Finałach Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi.
• współorganizowałam Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Siedliszcza i Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Siedliszczu.
2. Współpraca z Policją.
• wspólnie z nauczycielem techniki zorganizowałam „Dzień Bezpieczeństwa” dla uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej – byłam odpowiedzialna za część sportową oraz spotkanie z policjantem na temat „ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” (VI 2015r.,VI 2016r.)
• przygotowałam dzieci z klas IV do egzaminu praktycznego i brałam udział przy egzaminie na kartę rowerową (VI 2014r.,VI 2015r.)
• zorganizowałam pogadankę dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej z policjantem na temat: „Konsekwencji niewłaściwego korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej”. ” (IV 2017r.)
• przeprowadziłam pogadanki dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej na lekcjach wychowania fizycznego na temat bezpiecznego i właściwego zachowania się na drodze w roli pieszego i rowerzysty. (VI 2015r.,VI 2016r.,V 2017r.)

3. Współpraca z Radą Rodziców Klas.
• współpracowałam przy organizacji i przeprowadzeniu imprez szkolnych, oraz wyjazdów na wycieczki, zawody, basen i Finały Czwartków LA. Celem współpracy było zaangażowanie środowiska lokalnego w sprawy szkoły.
4. Współpraca ze Zespołem Szkół im. Romualda Traugutta
• aktywnie współpracowałam przy organizacji „Dnia sportu” i „Dnia dziecka” dla młodzieży gimnazjum i liceum (VI 2014r.,VI 2015r.)
• organizowałam mecze towarzyskie i sparingowe dla młodzieży gimnazjum i liceum (VI 2014r.,VI 2015r.).
• sędziowałam turnieje organizowanych przez LO w Siedliszczu – Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta w Siedliszczu (III 2015r.,III 2016r), Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Siedliszcza (III 2015r.,III 2016r., III 2017r.)
• w okresie stażu we współpracy z nauczycielem w-f organizowałam wyjazdy dzieci i młodzieży Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza i Zespołu Szkół R. Traugutta w Siedliszczu na mecze w piłkę ręczną MKS „Selgros” Lublin i piłkę nożną „Górnika” Łęczna.
5. Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia
przez okres stażu podejmowałam działania wspólnie z ośrodkiem zdrowia:
• wspólnie z pielęgniarką szkolną i lekarzem ortopedą kwalifikowałam uczniów na zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
• we wrześniu każdego roku konsultowałam się z lekarzem rodzinnym w celu doboru ćwiczeń do określonego rodzaju wady u dzieci.
• w okresie stażu dla uczniów klas IV-VI na lekcjach wychowania fizycznego organizowałam spotkania z pielęgniarką szkolną, które poświęcone były higienie ciała, pierwszej pomocy przedmedycznej.
6. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę.
• brałam czynny udział przy organizacji szkolnych akcji charytatywnych:
- wspólnie z SU organizowałam dyskotekę Andrzejkową połączoną z loterią fantową, z której dochód został przeznaczony na akcję „Słodka Gwiazdka”,
- we współpracy z SU prowadziłam wśród uczniów zbiórkę nakrętek dla Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.
7. Współpraca z innymi instytucjami (MSZS, ChTKKF, MKS „Agros” Chełm, WOPR)

Współpraca z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Chełmie.
• organizowałam zawody sportowe w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej międzygminnych i powiatowych – piłka ręczna (III 2016r., III 2017r).
• w ciągu całego stażu brałam udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy w piłce ręcznej, sztafetowych bigach przełajowych i czwórboju lekkoatletycznym.
Współpraca z Chełmskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej.
• przez okres stażu wspólnie z uczniami szkoły podstawowej klas IV-VI w Siedliszczu brałam udział w zawodach dziecięcych „Czwartki Lekkoatletyczne” Chełmie.
• pełniłam opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów na Finały Ogólnopolskie „Czwartków Lekkoatletycznych” w Łodzi organizowanych przez ChTKKF. (VI 2014r.,VI 2015r., VI 2016r.)
Współpraca z MKS „Agros” Chełm
• współpraca prowadzona była pod kątem rozpoznawania zdolności i predyspozycji sportowych młodzieży oraz rekrutacji.
• zachęcałam uczniów klas IV-VI naszej szkoły do udziału w obozach sportowych organizowanych przez klub, pomagałam w uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji.
Współpraca z przedstawicielami WOPR.
• podczas wyjazdów na basen do Krasnegostawu zorganizowałam trzy spotkania dla grupy uczniów z klas III-VI z przedstawicielem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poświęcone profilaktyce zagrożeń nad wodą, zwiększenie bezpieczeństwa dzieci nad kąpieliskami oraz zapobieganie wypadkom. (X 2014r., IX 2015r., X 201r.)
Efekty moich działań:
• nawiązanie przez uczniów nowych przyjaźni i znajomości
• ukazanie dzieciom możliwości miłego i aktywne spędzanie wolnego czasu
• integracja dzieci z różnych szkół
• propagowanie zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw sportowych oraz w trakcie wypoczynku
• promocja szkoły na zewnątrz
• większa współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi
• integracja środowiska szkolnego i lokalnego
• nawiązanie współpracy z rodzicami dla realizacji działań na rzecz szkoły
• wymiana doświadczeń z innymi pedagogami
• zdobycie nowych doświadczeń we współpracy z innymi osobami i instytucjami

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

W swojej pracy kieruję się dobrem uczniów. Staram się na bieżąco reagować na ich problemy edukacyjne. Podczas odbywania stażu rozpoznałam i pomogłam rozwiązać problem:
• Ucznia z nadpobudliwością psychoruchową
• Ucznia odrzuconego przez zespół klasowy

Podsumowanie
Trzy lata stażu były dla mnie okresem nieustannej pracy nad podnoszeniem własnych kwalifikacji, dbałości o najlepszą jakość pracy własnej jako nauczyciela – dla własnej satysfakcji i przyczyniania się do poprawy pracy szkoły – dla zadowolenia uczniów, rodziców, współpracowników. Intensywnie pracowałam, starając się nie ograniczać pola działań jedynie do sali gimnastycznej, ale propagując aktywność ruchową, a więc i zdrowy tryb życia, podczas wszelkich możliwych okazji i w różnych miejscach. Jako nauczyciel wychowania fizycznego doskonaliłam także swój warsztat pracy. Wierzę, że ostatni okres jest tylko wstępem do mojej dalszej aktywności zawodowej. Jestem przekonana, że wszystkie efekty zadań, które wykonałam, będą procentować w mojej dalszej pracy pedagogicznej i zaowocują pozytywnymi wynikami nauczania.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.