AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dominika Barańska, 2017-08-25
Nowa sól

Awans zawodowy, Artykuły

plan awans zawodowy nauczyciel dyplomowany

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Mgr DOMINIKA BARAŃSKA
Nauczyciel mianowany
Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Data rozpoczęcia: 1.09.2014 r.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA

NOWA SÓLI. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia
działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
(§ 8 ust. 2 pkt 1)


Zadanie /przedsięwzięcie

Formy i sposoby realizacji


Termin

Efekty
Poznanie procedury awansu
zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa,
rozporządzenia, komentarze, opinie ekspertów.
Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela
publikowanych w Internecie i innych źródłach. Dyskusje na temat awansu z nauczycielami
i wychowawcami.
IX./X
2014 r.
Znajomość przepisów
dotyczących awansu zawodowego
Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
Hospitacje zajęć przez dyrektora, ewaluacja
i samoocena hospitowanych zajęć. Analiza własnych osiągnięć.
Zgodnie z terminami
w ciągu stażu.
Poznanie słabych i mocnych stron własnej działalności oraz wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
zawodowego.
Zgodnie z terminami w ciągu stażu.

Prawidłowy przebieg stażu, zebranie potrzebnych
dokumentów do postępowania
kwalifikacyjnego
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod
pracy.
Udział w formach wewnętrz­nego i zewnętrznego doskonale­nia zawodowego, w warsztatach szkoleniowych i radach szkoleniowych zgodnie z planem placówki.
W ciągu stażu.
Podniesienie poziomu dydaktycznego i wychowawczego.
Samodzielne studiowanie literatury i
czasopism, wymiana doświadczeń.Lektura i analiza literatury fachowej:
poradniki metodyczne pracy z gliną
przepisy i zagadnienia prawne
Internet - tutoriale
studiowanie literatury fachowej i czasopism

W ciągu stażu.
Lepsza organizacja pracy i lepszy poziom merytorycznego
Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
Udział w zajęciach warsztatowych, zbieranie informacji, autorefleksja i samoocena. Zespołowe rozwiązywanie różnych spraw i
problemów.
W ciągu stażu.
Efektywniejsze rozwiązywanie różnych spraw i problemów. Podniesienie jakości pracy Ośrodka.
Podejmowanie dodatkowych zadań:
zorganizowanie pracowni ceramicznej , jej doskonalenie i rozwój

prowadzenie koła zainteresowań
Organizacja pracowni ceramicznej. Systematyczne wzbogacanie wyposażenia
pracowni ceramicznej i rękodzielniczej.

Przygotowanie uczniów do udziału w wystawach plastycznych i konkursach.
Nawiązywanie współpracy z innymi pracowniami ceramicznymi i artystycznymi.
Zaangażowanie dzieci w przygotowanie eksponatów ceramicznych i rękodzielniczych na wystawy
wewnętrzne i zewnętrzne organizowane oraz na kiermasze bożonarodzeniowe i wielkanocne


Cykliczne spotkania wg harmonogramu.
W ciągu stażu.


Pracownia ceramiczna i rękodzielnicza.
Wzmocnienie samooceny
wychowanka. Nawyk twórczego spędzania czasu wolnego.
Rozwój zdolności
manualnych.
Stymulacja.
II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust. 2 pkt 2)


Zadanie /przedsięwzięcie


Formy i sposoby realizacji

Termin

Efekty
Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i multimedialnych. Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z sieci Internetu na potrzeby własnej pracy i
pracy z uczniami.
Wykorzystanie komputera do
wykonywania ankiet kwestionariuszy, dyplomów i innych pomocy dydaktycznych..
Przygotowywanie dokumentacji grupy wychowawczej i wychowanek.
W ciągu stażu
Podniesienie poziomu wiedzy i
umiejętności, a tym samym
podwyższenie jakości pracy
Ośrodka. Prowadzenie ciekawszych zajęć.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
Oglądanie tutoriali o tematyce plastyczno-technicznej po angielsku.
W ciągu stażu

Opublikowanie planu rozwoju
zawodowego.
Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie.

Upowszechnienie przykładu planu rozwoju zawodowego.
Kompleksowe opracowanie
dokumentacji awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

W ciągu stażu
Wyższe kwalifikacje.III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami i w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrz-szkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
(§ 8 ust. 2 pkt 3)


Zadania/przedsięwzięcia

Sposoby i formy realizacji

Termin


Efekty
Współpraca nauczycieli w ra­mach zespołu samokształcenio­wego i
konsultacji z wychowawcami grup wychowawczych
Udział w spotkaniach zespołu. Wspólne
rozwiązywanie problemów.W ciągu stażu
Właściwe
ukierunkowanie
pracy
wychowawców grup
wychowawczych
Udostępnienie innym nauczycielom swoich opracowań, scenariuszy, konspektów.
Opracowywanie i przekazywa­nie
materiałów.
W ciągu stażu
Pomoc w pracy
innym
nauczycielom.
Udział w radach szkoleniowych,
Zespołach nauczycieli- wychowawców.
Rady szkoleniowe, zespoły przedmiotowe

W ciągu stażu

Udział w wewnątrz szkolnym
doskonaleniu
zawodowym.
Organizowanie zajęc otwartych i warsztatów dla rodziców, dla wolontariuszy
zajęcia warsztatowe
W ciągu stażu
tworzenie prac eksponowanych podczas kiermaszu
Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie kółka pozalekcyjnego
zajęcia kółka
w ciągu stażu
tworzenie prac eksponowanych podczas kiermaszu, promocyjnych placówki itp
udział uczniów w konkursach
organizowanie i współorganizowanie konkursów szkolnych, udział w konkursach międzyszkolnych , powiatowych i ogólnopolskich
w ciągu stażu
prace konkursowe
oprawa plastyczna uroczystości szkolnych
współpraca z Samorządem szkolnym
w ciągu stażu
scenografia
dbanie o estetyczny wystrój korytarzy szkolnych
Zorganizowanie wystroju tablic , pomoc nauczycielem w urzadzaniu klas, gazetek itp
w ciągu stażu
wystrój tablic


IV. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych i wychowawczych, opiekuńczych lub
innych związanych z oświatą pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
( § 8 ust. 2 pkt 4a)

Zadania
Przedsięwzięcia
Formy i sposoby realizacji
Termin
Efekty
Opracowanie planu umiejętności z dziedziny ceramiki i powertexu, modyfikacja szkolnego programu "PDP - pracownia rękodzieła" dla SPDP

Opracowanie tabel umiejętności, modyfikacja programu
W ciągu stażu
Program dla SPDP
Projekt edukacyjny Dla SPDP
Działania plastyczne związane z realizacją 3 letniego programu
w ciągu stażu
umiejętności wynikające z założeń projektu

V. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych.
( § 8ust. 2 pkt 4c)

Zadania /przedsięwzięcie
Formy i sposoby realizacji

Termin
Efekty
Poznanie sytuacji środowiskowej,
rodzinnej i zdrowotnej uczniów
Rozmowy z rodzicami uczniów lub
prawnymi opiekunami.
Wywiady środowiskowe.
Kontakty z pedagogiem szkolnym,
psychologiem i dyrektorem ośrodka.
Kontakty z nauczycielami.
W ciągu
stażu
W ciągu
stażu
Wzrost poziomu wiedzy rodziców i
opiekunów
Lepsze wyniki wychowawcze.
Lepsze poznanie dzieci.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w
zakresie zaspakajania potrzeb
wychowawczych uczniów
Systematyczna lektura czasopism
pedagogicznych oraz literatury fachowej.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w
rozmowach z uczniami.
W ciągu
stażu


Doskonalenie swojej
wiedzy i
umiejętności.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły
własne refleksje po odbytych rożnych formach doskonalenie zawodowego
w ciągu stażu

doskonalenie swoich umiejętności, dzielenie sie z chętnymi, modyfikacja programu pracy z uczniami poprzez rozszerzenie ofert technik
Współpraca z Centrum Wolontariatu
opieka i zajęcia warsztatowe dla wolontariuszy
w ciągu stażu
wzrost poziomu wiedzy wolontariuszy, pozyskiwanie przedmiotów pamiątkarskich podczas warsztatów, szerzenie zasad integracji
VI. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust 2 pkt 4e)

Zadania /przedsięwzięcie
Formy i sposoby realizacji
Termin
Efekty
Współpraca ze szkołami, stowarzyszeniem Radość, stowarzyszeniem im Bieniowskiego, sponsorami, prasa loalną
Udział warsztatach, pozyskiwanie sponsorów, wystawy, kiermasze

w ciągu stażu
efektywniejsza praca, wymiana doświadczeń, poszerzenie zasobów pracowni, promocja placówki

V. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
§8 ust. 2 pkt 5

Zadanie / działanie
Formy realizacji
Termin
Opis i analiza dwóch przypadków dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych
Opis i analiza zachowań ucznia z trudnościami
Opis podjętych działań
w ciągu stażuPlan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.
Nowa Sól, 10-09-2014
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.