AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jacek Tracz, 2017-08-25
Przysucha

Różne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Jacek Tracz

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO




IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – JACEK TRACZ
STANOWISKO - WYCHOWAWCA
POSIADANY STOPIEŃ ZAWODOWY – NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
NAZWA PLACÓWKI - MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KOLONII OSSA

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU - 01.09.2014r.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU - 31.05.2017r.
● Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. z 2013r., Nr 0, poz. 393 ).

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r -. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).


● Powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

§ 7 ust.1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

§ 7 ust.1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

● Cel podstawowy podejmowanego stażu:
- Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.






§ 7ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
I. II. III. IV. V.
1.


















Poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli.















 Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U.z 2013r, Nr 0, poz.393).
• Ustawa z dnia 26 stycznia 198 -. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 (z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991r., Nr 95, poz. 425,z późn. zm.)

 Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Prezentacja dorobku zawodowego.





IX 2014r.












zgodnie z przepisami Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.  zbiór dokumentacji,











 wniosek, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie.






2.
Współpraca z opiekunem stażu.  Ustalenie zasad współpracy.

 Wzajemna obserwacja zajęć wg potrzeb nauczyciela odbywającego staż i zaleceń opiekuna stażu (omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć, ewaluacja własnych i obserwowanych zajęć).

 Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
IX 2014r.

Okres stażu





VI 2017r.  kontrakt,

 harmonogram zajęć obserwowanych,



 projekt sprawozdania.
3. Wstępna ocena własnych umiejętności i możliwości.  Przegląd zgromadzonych dokumentów potwierdzających własne osiągnięcia zawodowe.
Autorefleksja, samoocena.
IX 2014r.
 zgromadzona dokumentacja.
4.













Doskonalenie posiadanych umiejętności, doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej.











 Udział w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego w zakresie opieki, wychowania, profilaktyki i resocjalizacji.

 Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.

 Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej oraz fachowych czasopism. Korzystanie z publikacji zamieszczonych w Internecie przeznaczonych dla nauczycieli.
 Aktualizowanie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego stylu życia. Lektura książek, czasopism. Oglądanie programów edukacyjnych.

Okres stażu.



Okres stażu.



Okres stażu





Okres stażu



 zaświadczenia.



 zaświadczenia.



 spis pozycji bibliograficznych, adresów stron internetowych.


 notatki,
 spis lektur
5.






Podejmowanie dodatkowych działań na rzecz ośrodka i wychowanków.  Organizowanie przedsięwzięć wg. rocznego kalendarza uroczystości Ośrodka.





 Przygotowywanie wychowanków do uczestnictwa w organizowanych konkursach szkolnych i pozaszkolnych

 Organizowanie wyjazdów, wycieczek tematycznych dla wychowanków.

 Dbanie o dobry wizerunek ośrodka w środowisku podczas wszelkich wyjazdów, wycieczek oraz udziału w konkursach pozaszkolnych.



Okres stażu,
zgodnie z harmonogramem kalendarza uroczystości ośrodka.

Okres stażu



Okres stażu


Okres stażu





 scenariusze zajęć,
imprez,
harmonogram
uroczystości
szkolnych,


 wpisy w dokumentacji,
 potwierdzenia,
 notatki
 karty wycieczek.
6.




Usprawnianie działań mających na celu zmianę zachowania wychowanków.  Udział w posiedzeniach zespołów do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Analiza funkcjonowania wychowanków, przekazywanie własnych wniosków do indywidualnej pracy resocjalizacyjnej z wychowankiem.

 Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami ośrodka w celu rozpoznawania i niwelowania trudności wychowawczych.

 Współopracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla wychowanków.
Okres stażu






Okres stażu




Okres stażu  potwierdzenia udziału w Zeszytach Protokołów



 wpisy w dziennikach,


 potwierdzenie udziału, zapis w dokumentacji,

















§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
I. II. III. IV. V.
1.









Poznawanie środowiska
wychowanków.










 Analiza dokumentacji wychowanków (teczki osobowe):

 Indywidualne rozmowy z wychowankami na temat ich sytuacji szkolnej, wychowawczej, rodzinnej.

 Diagnoza potrzeb i oczekiwań wychowanków.

 Obserwacja i analiza możliwości wychowanków. Okres stażu


Okres stażu



Okres stażu


Okres stażu  notatki,


 zapisy w dziennikach


 konsultacje ze specjalistami ośrodka,
 zapisy w dokumentacji


2.




























3.






Realizacja potrzeb rozwojowych wychowanków wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.

























Problematyka środowiska lokalnego wychowanków.

 Realizacja zajęć edukacyjno –
Wychowawczych.

 Realizacja zajęć profilaktyczno – wychowawczych.

 Wykorzystywanie metod aktywizujących, rozwijających umiejętności interpersonalne.
 Współpraca z takimi instytucjami jak: Sąd, Policja, PP-P, PCPR.

 Bieżący kontakt z rodzicami / opiekunami prawnymi wychowanków.



 Indywidualne rozmowy z wychowankami mające na celu wspomaganie ich prawidłowego rozwoju emocjonalno – społecznego.

 Planowanie działań wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych.






 Gromadzenie informacji na temat środowiska lokalnego oraz warunków socjalno – bytowych rodzin wychowanków na podstawie dokumentacji dotyczącej wychowanków, rozmów z wychowawcami, rodzicami / opiekunami prawnymi i wychowankami. Okres stażu


Okres stażu


Okres stażu

Okres stażu


Okres stażu


Okres stażu




Okres stażu










Okres stażu  scenariusze zajęć,

 scenariusze zajęć,

 scenariusze zajęć
 opinie, potwierdzenia

 kontakt telefoniczny, listowny, osobisty, zapisy w dokumentacji



 udział w zebraniach,
wychowawców, konsultacje ze specjalistami
 zapisy w dokumentacji
4.
Uwzględnianie w pracy problemów społecznych i cywilizacyjnych.  Opracowanie i realizacja scenariuszy zajęć poświęconych aktualnym problemom cywilizacyjnym ( tolerancja, ekologia, zdrowy styl życia, uzależnienia) Okres stażu  scenariusze zajęć
5.








Poszerzanie wiedzy i umiejętności wychowanków.



 Organizowanie i współorganizowanie wycieczek ośrodkowych.

 Udział wychowanków w lokalnych imprezach środowiskowych.


 Przygotowywanie wychowanków do konkursów. Okres stażu


Okres stażu



Okres stażu  scenariusze imprez, konkursów, karty wycieczek


















§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
I. II. III. IV. V.
1. Wykorzystywanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.










 Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych: przygotowywanie dokumentacji, opinii o wychowankach ,pomocy dydaktycznych do zajęć, scenariuszy, gazetek, ogłoszeń itp.

 Korzystanie z Internetu (wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)

 Pozyskiwanie wiedzy z zakresu awansu zawodowego nauczycieli. Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Okres stażu





Okres stażu.



Okres stażu.  opinie, wnioski, scenariusze itd.




 materiały do pracy, scenariusze zajęć.


 dokumentacja związana ze stażem


2.









3. Wykorzystanie w pracy technologii komunikacyjnej.








Publikowanie własnych materiałów na stronach internetowych.  Wymiana poglądów, doświadczeń na forach dyskusyjnych.

 Korzystanie z poczty elektronicznej.

 Korzystanie z wiedzy i doświadczenia środowiska nauczycielskiego dostępnych na różnorodnych serwisach edukacyjnych.


 Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
Okres stażu


Okres stażu

Okres stażu




Okres stażu  adresy stron internetowych








 adres strony internetowej





§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
I. II. III. IV. V.
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.

 Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie.

 Stosowanie metod i rozwiązań zaczerpniętych z literatury fachowej
Okres stażu.





Okres stażu  zaświadczenia.





 notatki własne,




2.


















Aktywne realizowanie zadań opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych













 Realizacja zaleceń dla wychowanków zawartych w opiniach RODK oraz orzeczeniach z Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznych. Uwzględnianie ich podczas opracowywania IPET-ów dla podopiecznych.

 Opieka nad wychowankami w ramach obowiązującego w placówce Systemu Patronackiego.

 pomoc w zaaklimatyzowaniu się wychowanków do warunków pobytu w placówce, ze szczególnym uwzględnieniem problemów wynikających z rozłąki z najbliższymi; udzielanie emocjonalnego wsparcia


 pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w grupie wychowawczej.

 dbanie o zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, zrozumienia, akceptacji u wychowanków oraz ich identyfikacji z grupą.


 Objęcie szczególną indywidualną pomocą pedagogiczną wychowanków nie akceptujących pobytu w placówce poprzez:
zachęcanie rodziny wychowanków, krewnych do częstszych odwiedzin w placówce, utrzymywania kontaktu telefonicznego i listownego.

 Konsultacje z kadrą pedagogiczną, specjalistami ośrodka w ramach
planowania pracy
resocjalizacyjnej.

 analiza funkcjonowania poszczególnych wychowanków; udział w posiedzeniach zespołu do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej.







 Zapobieganie niekorzystnym zjawiskom tj.:
uzależnieniom od nikotyny, alkoholu,
środków odurzających, zapobieganie
przemocy; realizacja zajęć z zakresu
profilaktyki.

 Udział z wychowankami w sprawach Sądowych. Wystawianie opinii na potrzeby Sądów.


 Bieżący kontakt z rodzicami / opiekunami prawnymi wychowanków. Informowanie wychowanków oraz ich rodziców / opiekunów prawnych o formach pomocy socjalnej dostępnych za pośrednictwem PCPR i MOPS.

 Współpraca z kadrą pedagogiczną – konsultacje w sytuacjach problemowych.

 Pomoc wychowankom usamodzielniającym się w opracowywaniu Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.
Okres stażu.






Okres stażu



Okres stażu







Okres stażu


Okres stażu





Okres sta

Okres stażu





Okres stażu




Okres stażu










Okres stażu





Okres stażu




Okres stażu






Okres stażu


Okres stażu  Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne.



 zapisy w dokumentacji


 zapisy w dokumentacji






 zapisy w dokumentacji


 Zapisy w dokumentacji




 korespondencja z rodzicami / opiekunami prawnymi,




 Zapisy w dzienniku,



 Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne.

 potwierdzenie obecności podczas posiedzeń Zespołu (księga protokołów).

 zapisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć.


 potwierdzenia, opinie,



 zapisy w dzienniku,








 kopie Programów Indywidualnych,














§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
I. II. III. IV. V.
1. Zebranie i analiza przepisów
prawa oświatowego oraz dokumentacji ośrodkowej.
 Zebranie podstawowych przepisów prawa oświatowego i dokumentacji szkolnej (oraz aktualizowanie jej na bieżąco).

 Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących prawa oświatowego, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich i innych aktów prawnych przydatnych w pracy w placówce resocjalizacyjnej (niektóre przepisy kodeksu karnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 Analiza dokumentacji ośrodka, zwłaszcza:
- Statutu Ośrodka;
- Programu Wychowawczego ;
- Programu Profilaktycznego; Okres stażu.



Okres stażu








Okres stażu
 zbiór przepisów


 notatki własne







 notatki



Plan rozwoju zawodowego ma formę otwartą i może ulec modyfikacji w trakcie realizacji.

Opracował:









Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!



Ilość głosów: 0