AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anita Zych - Tymuła, 2017-08-25
Mielec

Awans zawodowy, Sprawozdania

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego

- n +SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO(zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U. 2013 poz. 393)
CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr Anita Zych - Tymuła
NAZWA I ADRES SZKOŁY – Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Gawłuszowicach
STANOWISKO PRACY –
wychowawca świetlicy szkolnej (2014-2015)
nauczyciel logopeda ( 2014-2017)

POSIADANE KWALIFIKACJE –
ukończone studia licencjackie na kierunku Pedagogika szkolna – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną – Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach
ukończone studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna – Uniwersytet Rzeszowski
ukończone studia podyplomowe na kierunku Logopedia szkolna i przedszkolna – Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr Anna Lubera
CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09 2014 – 31.05.2017

DODATKOWE ZADANIA PEŁNIONE W SZKOLE – opiekun gromady zuchowej "Leśne Ludki"

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE –
dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku Pedagogika szkolna – Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną – Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach
dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika Przedszkolna – Uniwersytet Rzeszowski
dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Logopedia szkolna i przedszkolna - Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJA STAŻU –
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2014 – 31.05.2017CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
św. Jan Paweł II

Wstęp

Powyższy cytat jest jednym z najczęściej przeze mnie przytaczanych słów. Zawsze zmuszał mnie do refleksji, dłuższego zastanowienia nad istotą człowieczeństwa. Uważam, że bardzo pasuje do trudnej roli dzisiejszego świata – roli jaką niesie zawód powołanego do niej nauczyciela.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem dużych zmian zarówno jako dla nauczyciela jak i człowieka. Był czasem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, które załozyłam w planie rozwoju zawodowego.
Przez 2 lata i 9 miesięcy nieustannie pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie również uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych: edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Dodaję, że jestem przekonana o tym, że praca nad samym sobą i własnymi dokonaniami dydaktycznymi, opiekuńczymi i wychowawczymi nie dobiegła końca i w dalszym ciągu będę wzbogacać i doskonalić swój warsztat pracy, by sprostać nie tylko szkolnym wymaganiom, ale również zmianom otaczającego świata.

§7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Pierwszym krokiem, który podjęłam w celu dobrego zorganizowana pracy w okresie stażu było nawiązanie nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu – panią Anną Luberą. We wrześniu 2014 roku powstał kontrakt, który formułował w sposóbjednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć. Poznałam procedury awansu zawodowego i przygotowałam plan rozwoju zawodowego.
Na początku roku szkolnego 2010/11 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MEN z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U. 2013 poz. 393)
.
Zgodnie z przepisami we wrześniu 2014 r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Efekty realizacji:

Dzięki analizie przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli prawidłowo opracowałam dokumenty – wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego. Pisząc plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój nie tylko własnych kompetencji, ale również umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami szkoły i uczniów. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

W trakcie stażu:
1) doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych na świetlicy oraz zajęć logopedycznych.
2) przygotowałam scenariusze zajęć i uroczystości szkolnych
3) samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne, takie jak: karty pracy, zabawki wspierające artykulację i układ oddechowy, rozsypanki wyrazowe, historyjki obrazkowe a także gazetki ścienne zawierające informacje logopedyczne dla rodziców i gazetę zuchową.
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam zajęcia świetlicowe i logopedyczne w obecności Dyrektora szkoły i opiekuna stażu:

"Wiosna w sadzie i ogrodzie"
"W poszukiwaniu głoski l"
"Zabawy z głoskami dźwięcznymi"
"Gdzie się schowało k i g"
"Rytmizacja tempa mowy"
"Spotkania z głoskami ciszącymi"

W trakcie konsultacji dokładnie analizowałyśmy przebieg każdych zajęć, analizowałyśmy swoje mocne i słabe strony, poziom wiedzy merytorycznej, a także udział uczniów, ich aktywność i zaangażowanie. Ta współpraca i wymiana spostrzeżeń była bardzo przydatnym doświadczeniem szczególnie w pracy nad kształtowaniem umiejętności prowadzenia zajęć. Wysunięte wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszych działań, co pozwoliła poprawić jakość zajęć. Zgodnie z założeniami i opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałam konkursy, zajęcia, apele, imprezy i uroczystości prowadzone przez Annę Luberę. Obserwacja pracy pani Ani pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zajęcia prowadzone przez nią były bogate w treści i pomoce dydaktyczne. Zwróciłam szczególną uwagę na stosowane metody i formy pracy a także atmosferę panującą na zajęciach i stosunek nauczyciela do uczniów. Zwróciłam również uwagę na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami a także indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Obserwacje zajęć umożliwiły mi udoskonalenie swojego warsztatu pracy szczególnie podczas zajęć na świetlicy. Zyskałam nowe pomysły do realizacji ciekawych tematów, które zachęcały i motywowały uczniów.
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam ciągłej ewaluacji.
Przeprowadzałam rozmowy z moimi podopiecznymi dotyczące ich podejścia do zajęć w świetlicy i zajęć logopedycznych. Nieustannie starałam się uatrakcyjniać prowadzone zajęcia. Starałam się zainteresować ich moimi zajęciami na świetlicy a także zapobiec ich trudności w nauce poprzez pomoc w odrabianiu zadań domowych, zainteresowaniem przedmiotem. Podczas zajęć logopedycznych największą uwagę skupiłam głównie na eliminowaniu zaburzeń mowy dzieci, wzbogaceniu ich słownictwa czynnego, poprawy funkcjonowania narządów artykulacyjnych i oddechowych.
Dokonując własnych przemyśleń brałam pod uwagę opinie Pani Dyrektor, opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek i kolegów doszłam do następujących wniosków:

praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji,
w pracy nauczycielskiej najważniejsze jest indywidualne podejście do każdego ucznia, dostosowanie do jego potrzeb i możliwości
mój poziom wiedzy merytorycznej i praktycznej pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić zajęcia
potrafię współpracować z dziećmi i mam z nimi dobry kontakt,
powinnam nieustannie wzbogacać swój warsztat pracy, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły
ogromną dumą napawa mnie fakt, że placówka, w której pracuję jest szkołą, w której panują wieloletnie tradycje, do której niegdyś sama uczęszczałam.

W okresie stażu nieustannie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie doskonalenia zawodowego zarówno wewnątrzszkolnego i zewnętrznego. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych.

Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
"Nauczyciel 45+" Projekt "Nowa jakość doskonalenia" 2015 r.
Podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy 2015 r.
Kurs kwalifikacyjny: "Kierownik wycieczek szkolnych" 2015 r.
Kurs kwalifikacyjny: "Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży" 2015 r.
"Neurodydktyka – nauczanie przyjazne uczniom" 2016 r. Szkolenie rady pedagogicznej
"Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym" Szkolenie dla logopedów, psychologów i nauczycieli I i II etap 2016 r.
"A niech gadają. Logopeda w obliczu emocji dziecka ( mutyzm, jąkanie, zespół Aspergera)"2017 r.

Udział we wszelkich formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Odbyte kursy i szkolenia udoskonaliły mój warsztat pracy, wzbogaciły wiedzę merytoryczną, co przyczyniło się również do podniesienia jakości pracy. Ogromną wiedzę i umiejętności dało mi szkolenie z "Terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym". Mutyzm wybiórczy jest zjawiskiem, z którym możemy sie zetknąć w każdej szkole. Dotyczy osób, które nie mówią w pewnych sytuacjach mimo pełnej zdolności do wypowiadania się. Reakcja ta jest wynikiem odczuwanego przez dzieci rzeczywistego lęku, który powoduje poczucie bycia ciągle w centrum. Bez odpowiedniej wiedzy i przygotowania niemożliwa jest pomoc dziecku dotkniętemu tym zaburzeniem. Szkolenie pozwoliło mi spojrzeć inaczej na to zjawisko a w przyszłości udzielić fachowej pomocy. Cenną lekcją był również udział w V Rzeszowskiej Konferencji poświęconej mutyzmowi, jąkaniu i Zespołowi Aspergera. Otrzymane wówczas materiały wykorzystuję w celu wbogacenia i urozmaicenia własnych zajeć. Szkolenia dały mi również możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wzajemnej wymiany doświadczeń a także aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz poznania nowości wydawniczych, które pojawiły się na rynku.
Chcąc podzielić się swoją wiedzą z innymi nauczycielami przeprowadziłam dwa szkolenia dla rady pedagogicznej:

"Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym"
"Mutyzm wybiórczy – przełamać barierę milczenia"

Starałam się sumiennie pracować nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Opracowywałam plany pracy świetlicy i logopedy szkolnego a także plan pracy gromady zuchów "Leśne Ludki".

Brałam czynny udział w realizacji kalendarza apeli i imprez szkolnych. Byłam organizatorem i współorganizatorem następujących uroczystości szkolnych:

Uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego ( wrzesień 2015, 2016 r.)
Apel upamiętniający rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską ( październik 2014, 2016 r.)
Apel z okazji Święta Niepodległości ( listopad 2015, 2016 r.)
Apel z okazji Dnia Ziemi ( kwiecień 2015, 2016, 2017)

Zorganizowałam również spotkania z ciekawymi ludźmi:

Spotkanie z myśliwym ( luty 2016 r.)
Spotkanie z autorką książek dla dzieci ( kwiecień 2016 r.)
Spotkanie z leśniczymi ( maj 2015, 2016 r.)

Wszystkie swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, sprawozdań, zdjęć i zapisków w kronice zuchowej oraz na stronie internetowej szkoły.
Na bieżąco studiowałam dostępną literaturę metodyczną i pedagogiczną tworząc prywatną bibliotekę.

Efekty realizacji

Jak wspomniałam wyżej wszystkie formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam oprócz solidnej podbudowy teoretycznej dały mi umiejętności praktyczne. Pomagały w rozwiązywaniu problemów, z ktrymi napotykałam się w codziennej pracy. Z całą pewnością mogę stwierdzić, ze wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy logopedycznej. Wiedzę, którą nabyłam z powodzeniem stosuję podczas swoich zajęć. Efektem jest powiększające się grono uczniów, którzy z powodzeniem ukończyli terapię logopedyczną i nie wymagają jej kontynuacji. Współpraca z panią Anią Luberą, opiekunem mojego stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności opieki i wychowywania podopiecznych. Dzięki wspólnym wyjazdom, o których wspomnę poniżej nauczyczyłam się jo tym, w jaki sposób dbać i zapewnić bezpieczeństwo uczniów, a także jak rozbudzić w nich chęć do przeżycia ciekawej przygody zarówno podczas wyjazdów jak i zajeć. Pani Ania ma duże doświadczenie w pracy w szkole, mnóstwo ciekawych pomysłów i ogromny zapał do pracy. W pracy na świetlicy niezastąpione okazały się wskazówki do pracy z dziećmi słabszymi jak i tymi zdolnymi. Miałyśmy okazję do wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń podczas obserwowanych i hospitowanych zajęć. Wspólnie przygotowywane apele były okazją do rozwinięcia uzdolnień uczniów, zwiększenia ich poziomu motywacji i pewności siebie a także promocji szkoły w srodowisku lokalnym.
Wszystkie uroczystości szkolne zostały przeprowadzone w oparciu o scenariusze opracowane przeze mnie i konsultowane z opiekunem stażu.

3. Publikowanie własnych prac.

Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawsze scenariusze zajęć zamieszczone zostały w Internecie.

Efekty realizacji:

Opublikowanie własnych materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i specjalistami. Umocniło również poczucie pewności siebie, że to co robię jest ważne i potrzebne. Uważam, że istotna jest wymiana tych doświadczeń. Zauważyłam, jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi. Chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Na bieżąco starałam się prowadzić dziennik zajęć świetlicowych, dziennik zajęć logopedycznych i dziennik zajęć gromady zuchowej a także dokumentację uczniów uczęszczajacych na zajęcia logopedyczne.

Efekty realizacji:

Przez okres stażu pogłębiałam wiedze na temat prowadzenia dzienników dzięki czemu wykorzystuję ją w praktyce do właściwego i systematycznego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Pozwoliło mi to również podstawę do udokumentowania przebiegu stażu poprzez napisanie sprawozdania oraz ocenę własnych zadań i starań z każdego etapu realizacji zadań w planie rozwoju zawodowego. Dobra znajomość tych dokumentów pozwoliła mi prawidłowo realizować założenia placówki i wpłynąć na podnoszenie jakości pracy.


§7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.

Doskonale znam środowisko lokalne swoich uczniów, gdyż sama do niedawna tu mieszkałam a szkołę, w której pracuję przed kilkunastoma laty sama ukończyłam. Codziennie dokonuję obserwacji uczniów na korytarzu podczas przerw, w świetlicy, na zajęciach a także podczas wycieczek. Pozwoliło mi to na poznanie potrzeb i możliwości dzieci. Wspólne lata i bliskość zamieszkania pozwoliły mi w pełni poznać potrzeby i możliwości dzieci. Znam problemy jakie wystepują w tym srodowisku. Zarówno w pracy na świetlicy jak i w gabinecie logopedy trzymywałam ścisły kontakt z rodzicami uczniów, wychowawcami klas, pedagogiem oraz pozostałymi nauczycielami.
Zorganizowałam spotkanie dla rodziców dzieci zapisanych na terapię logopedyczną, na którym wygłosiłam pogadankę o tym jak ważna jest codzienna pomoc swoim dzieciom, poprzez utrwalanie ćwiczeń. Pełniąc dyzury na przerwach wielokrotnie rozwiazywałam konflikty między dziećmi. Wówczas przeprowadzałam rozmowy na temat agresji i przemocy wśród dzieci, ich bezpieczeństwa, indywidualności i wzajemnej akceptacji. Jako wychowaca świetlicy w pierwszym roku przebytego stażu a także prowadząc gromadę zuchów stosowałam różnorodne metody i formy pracy integrujące grupę.
Byłam organizatorem lub współprganizatorem następujących imprez:

Ognisko "Święto pieczonego ziemniaka ( wrzesień 2015, 2016)
Zabawa andrzejkowa dla zuchów (październik 2015, 2016 r.)
Zabawa sylwestrowa dla dzieci i młodzieży z parafii Gawłuszowice ( grudzień 2014, 2015)
Mikołajki dla dzieci i młodzieży z parafii Gawłuszowice ( grudzień 2015 r.)
Zabawa karnawałowa dla zuchów ( styczeń 2016 r.)
"Dzień Mamy" w kościele w Gawłuszowicach
Ognisko pożegnalne dla zuchów klasy III ( czerwiec 2015, 2016)

Pomagałam również w przygotowaniu zabaw dla dzieci i młodzieży podczas dożynek wiejskich a także pomagałam w przygotowaniach festynu rodzinnego organizowanej przez szkołę. Zawsze starałam się, aby uczniowie czuli się potrzebni i akceptowani zarówno w szkole jak i poza nią. Z rodzicami uczniów kontaktowałam się podczas comiesięcznych indywidualnych spotkań w szkole. Kilkakrotnie odbywałam z nimi również rozmowy telefoniczne. Każdy z rodziców miał możliwość uczestniczenia w zajęciach logopedycznych. Część rodziców z tej okazji skorzystała dzieki czemu wiedza jak pracować ze swoim dzieckiem w domu.
Organizowałam wycieczki a także sprawowałam opiekę nad dziećmi podczas trwania wyjazdów zorganizowanych przez innych nauczycieli:

Wycieczka do kina do Mielca 2014 r.
Wyjazd dla dzieci i młodzieży z parafii Gawłuszowice do Połańca 2014 r.
Zimowisko dla dzieci i młodzieży w Zakopenem 2015 r.
Wycieczka do teatru do Tarnowa 2015 r.
Wycieczka do Przecławia i Nadleśnictwa w Tuszymie 2016 r.
Zimowsko dla dzieci i młodzieży w Olchowej 2016 r.
Wycieczka do Ruszczy i Połańca 2016 r.
Wycieczka do Kurozwęk 2016 r.
Wycieczka do elektrowni w Połańcu 2016 r.
Wycieczka do Muzeum Lalek w Pilźnie 2017 r.

Organizowałam liczne spacery po najbliższej okolicy.

Efekty realizacji:


Wycieczki są najbardziej integralną formą działalności szkolnej. Każdy z naszych wyjazdów zacieśnił więzi nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Zauważyłam,że dzieci zupełnie inaczej zachowują się poza środowiskiem szkolnym. Poznawałam ich codzienne problemy, radości i smutki, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy wychowawczo – opiekuńczej. Dzięki dobrej współpracy z rodzicami mogłam szybciej pomóc rozwiązać problemy wychowawcze. Opieka nad uczniami podczas wyjazdów jest niezwykle odpowiedzialną funkcją. Wzbudza we mnie poczucie ogromnej odpowiedzialności za podopiecznych, ale również daje wielką satysfakcję i poczucie spełnionej misji. Cieszę sie z tego,że podczas wyjazdów uczniowie poszerzają swoją wiedzę z różnych dziedzin życia: społecznego, kulturowego, gospodarczego. Wspólne wyjazdy są najbardziej oczekiwanymi wydarzeniami w szkolnej codzienności. Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z uczniów nie odwiedzi ponownie odwiedzonego miejsca a wspomnienia zostaną na zawsze w ich pamięci i sercu.
Lubię wspólne planowanie i oczekiwanie na wyjazd. Ukończony kurs "Kierownika wycieczek szkolnych" dał mi wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji. Nauczyłam się również jak prowadzić dokumentację każdego z wyjazdów. Najważniejsze podczas każdej wyprawy jest bezpieczeństwo zdrowia i życia podopiecznych.


2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.

Praca na świetlicy szkolnej pozwoliła mi na rozwijanie możliwości intelektualnych uczniów. Każdy z nich ma inne zainteresowania i możliwości dlatego starałam się do każdego z nich dostosować odpowiednią ofertę edukacyjną. Przygotowywałam uczniów do udziału w szkolnych uroczystościach, sprawdzianach i konkursach recytatorskich. Na prośbę nauczycielki języka polskiego ćwiczyłam z nimi emisję głosu, usprawniałam ich dykcję i artykulację. W codziennej pracy logopedy spotykam się z dziećmi o różnym poziomie zaburzeń artykulacyjnych. Do każdego staram się podchodzić indywidualnie. Staram się dostowować wymagania do ich możliwości. Dzieciom z dużymi zaburzenaimi komunikacyjnymi i artykulacyjnymi proponuję zwiększenie intensywności czasu trwania ćwiczeń.

Efekty realizacji:

Mam nadzieję, że oferta edukacyjna przyczyniła się do zainteresowania i motywacji uczniów do nauki, do publicznych wystąpień. Mnie samej daje to możliwość nabywania nowych doświadczeń i umiejętności.


3. Praca z uczniem zdolnym.

Od wrzesnia 2014 roku w ramach art. 42, ust.2, pkt 2 opiekuję się szkolną gromadą zuchów. Daje mi to dużą satysfację. Członkowie drużyny poprzez różnorodne formy nabierają dobrych nawyków, które zaczynają tworzyć kręgosłup moralny małego człowieka. Wszystkie działania wychowawcze odbywają się pośrednio poprzez formę najbliższą dzieciom – zabawę. Wszystkim uczniom, szczególnie tym najzdolniejszym na bieżąco proponowałam udział w konkursach.
W ramach zaspakajania potrzeb edukacyjnych uczniów organizowałam i przygotowałam ich do następujących konkursów:

"Eko Moda" ( maj 2015, 2016 r.)
Konkurs plastyczny dla zuchów "Moja okolica " ( kwiecień 2015 r.)
Konkurs czytelniczy ( maj 2016 r.)
"Jesień w obiektywie", "Zima w obiektywie " "Wiosna w obiektywie" ( listopad 2016r., luty 2017 r., maj 2017 r. )
"Tworzymy poezję" ( maj 2017 r.)
Konkursy plastyczne dla dzieci uczęszczających na świetlicę

Każdemu z przeprowadzonych konkursu przyświecał cel wspomagania wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy, umiejetności i doświadczeń.

Efekty realizacji:

Praca z każdym uczniem, w szczególności zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy. Celem organizowanych przeze mnie konkursów w szkole oraz zachęcanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez innych nauczycieli i instytucje było wzbudzenie u uczniów ciekawości, prezentowanie swoich umiejętności, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Największą radością było dla mnie zorganizowanie szkolnego konkursu fotograficznego. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem podjęły nowe wyzwania nabywając umiejętności i poszerzając grono swoich zainteresowań. Widząc ich zaangażowanie dzięki wsparciu Pani Dyrektor zorganizowałam kolejne edycje konkursu. W tym miejscu chcę wspomnieć o również o konkursie, który również cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Był to konkurs "Eko Moda", którego celem było pobudzenie i rozwijanie kreatywności dzieci. Zainspirował uczniów do aktywnego działania, planowania i realizowania własnych projektów oraz poszukiwania twórczych, oryginalnych rozwiązań. Ostatnim moim działaniem było zorganizowanie konkursu "Tworzymy poezję" podczas któego uczniowie mieli za zadanie własnoręcznie napisać wiersz. Entuzjaści poezji próbowali swojego pióra, ukazując przy tym zdolności i umiejętności twórcze.


§7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu

Komputer jest nieodłącznym narzędziem w pracy kazdego pedagoga. Sama na codzień korzystam z komputera i Internetu. Wyszukuję materiały do zajęć, tworzę pomoce i karty pracy a także kontaktuję się z innymi specjalistami. Niemal codziennie wymieniam informacje z innymi specjalistami na forum logopedów. Nieustannie doskonalę umięjętności wykorzystania technologii informatycznej.

Efekty realizacji:

Żyjemy w XXI wieku, gdzie ciągle powstają wynalazki silnie oddziaływujace na naszą rzeczywistość. Cieżko wyobrazić sobie świat bez znajomości technologii informacyjnej. Postępująca komputeryzacja i cyfryzacja przyczyniły się do rozwoju nauki i techniki, bezpośrednio powodując wielkie przeobrażenia kulturowo-gospodarcze, społeczne i przyrodnicze.
Znajomość obsługi komputera i wykorzystanie Internetu w znaczącym stopniu ułatwia mi pracę.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach

Jak wspomniałam wyżej komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela a systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo edukacyjnych. W codziennej pracy pedagogicznej stale wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: również planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości, gazetek ściennych, zaproszeń i dyplomów na różne uroczystości szkolne.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam poprzez zapoznanie z przepisami prawa oświatowego i ich aktualizacji. Uzyskałam potrzebną wiedzę na temat awansu zawodowego ( takze poprzez portale internetowe); Często korzystałam z internetowych publikacji innych specjalistów, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe na różnych portalach. Odwiedzałam następujące strony Internetowe:

www.literka.pl,
www.portaloswiatowy.pl
www.gwo.pl,
www.men.gov.pl,
www.interklasa.pl,
www.oswiata.org.pl,
www.publikacje.edu.pl,
www.mimowa.pl
www.printoteka.pl
www.logopedia.pl
www.logopedia.net.pl
www.logopedia.org.pl
www.scholaris.pl

Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi specjalistami. Na swoich zajęciach wielokrotnie wykorzystywałam logopedyczne gry komputerowe wspierajace w niwelowaniu zaburzeń mowy. Na świetlicy zachęcałam dzieci do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności. Wyszukane materiały i informacje były pomocne nie tylko w prowadzeniu zajęć, dzięki nim tworzyłam własne prezentacje multimedialne oraz korzystałam z forów internetowych poszukując i konsultując różne rozwiązania niezbędne w pracy w szkole.

Efekty realizacji:

Z całą pewnościa mogę stwierdzić, że wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach logopedycznych zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla dzieci bardziej ciekawe i inspirujące. Mnie samej natomiast przyniosło satysfakcję ze zwiększenia motywacji dzieci uczęszczające na zajęcia.


§7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.

Wiedze i umiejętności z zaresu dydaktyki psychologii i pedagogiki doskonaliłam poprzez studiowanie fachowej literatury, udział w szkolenia Rad Pedagogicznych, konferencjach i kursach.
Na bieżąco śledziłam publikacje nauczycieli w Internecie, wiele wskazówek, sugestii i ciekawych rad zdobyłam korzystając z następujących książek i publikacji:

"Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego" Stanisław Grabias
"Wprowadzenie do logopedii" Grażyna Gunia
"Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola" Genowefa Demel
"Logopedia. Teoria zaburzeń mowy" Stanisław Grabias, Marek Kurkowski
"Nowa szkoła" – miesięcznik społeczno- pedagogiczny
"Opieka – wychowanie – terapia" – kwartalnik metodyczno – teoretyczny
"Wychowanie na co dzień" – miesięcznik
"Nowa szkoła" – miesięcznik społeczno- pedagogiczny

Dzięki fachowej literaturze umiałam znaleźć odpowiedzi na pytania rodziców odnośnie wychowania czy kształtowania rozwoju mowy dziecka od najmłodszych lat. Wiele cennych rad w rozwiazywaniu problemu uzyskałam od Pani Dyrektor, opiekuna stażu i wielu innych nauczycieli i wychowawców, z którymi na bieżąco współpracowałam. Spotkania i rozmowy z nimi pozwalały na systematyczny monitoring postępów i zachowania dziecka. Zawsze starałam się znaleźć czas i energię na rozmowę z rodzicami czy nawet dziadkami dzieci.

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

W czasie trwania stażu bardzo ważną kwiestią było dla mnie jak najlepsze wypełnienie zadań wychowawczych szkoły w tym realizacja programu profilaktycznego i wychowawczego. Kształtowałam ich świadomość ekologiczną i właściwe postawy wobec środowiska i dbałości o powierzone mienie poprzez organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej, apelu z okazji Dnia Ziemi. Opracowałam plan prowadzenia gromady zuchów, w którym zawarte są także zadania wychowawcze. Przygotowywałam również szkolny plan profilaktyki. Współpracowywałam z psychologami i innymi logopedami PPPP oraz NPPP w Mielcu i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Mielcu, z któymi konsultowałam sytuację uczniów. Te kontakty bardzo mi pomogły w rozwiązaniu problemów.
Pogłebianie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej pozwoliło mi na dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Stosowane metody aktywizujące sprawiało, że uczniowie podejmowali zadania, które ich motywowały i sprawiały satysfakcję. Wczesniej wspomniałam o aktywnym udziale w imprezach szkolnych, wycieczkach klasowych. Pomagałam również organizatorom imprez integrujące środowisko lokalne, na których przygotowałam dekorację a także przeprowadzałam gry i zabawy dla dzieci. Największymi tego typu imprezami był:

Festyn rodzinny 2015 r.
Festyn rodzinny „Gdzie pojawia się rodzina, tam co dobre się zaczyna" 2016 r.
Festyn rodzinny "Grunt to rodzinka" 2017 r.

Efekty realizacji:

Współpraca z różnymi specjalistami i studiowanie fachowej literatury pozwoliły mi lepiej planować swoją pracę. Dzieki temu pogłębiłam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną. Natomiast wiedzę teoretyczną podniósł udział we wszelkiego rodzaju kursach i szkoleniach. Było również inspiracją do praktycznego działania.

§7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Praca w szkole obliguje mnie do tego, by dokładnie zapoznać się z prawem oświatowym. W momencie rozpoczęcia stażu na nauczyciela mianowanego przeanalizowałam najwazniejsze prawne dokumenty takich jak: Ustawa karta nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Wówczas rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu starałam się śledzić na bieżąco zmiany zachodzące w prawie oświatowym. Pozwoliło mi to stosować się do aktualne obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowuję odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.
Zapoznałam się również, z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Gawłuszowicach: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny.
Starałam się zawsze brać czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
W roku 2016 byłam przewodniczącą komisjii nadzorującej podczas sprawdzianu po klasie szóstej.
Poznałm zasady i funkcjonowania i organizacji szkoły. Wspólnie z innymi nauczycielami pracowałam nad aktualizacją dokumentacji szkoły. Znajomość przepisów pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdań cząstkowych i sprawozdania niniejszego.
PODSUMOWANIE

"Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa,
ten może być nauczycielem innych."
Konfucjusz

Powyższy cytat chińskiego myśliciela przetrwał do dziś i nic nie stracił na swej aktualności. Potrzeba nieustannego zdobywania wiedzy i nowych umiejętności przez nauczycieli. Właśnie to założyłam sobie w roku 2009 podejmując pracę w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Gawłuszowicach. Cele, które założyłam pisząc plan rozwoju zawodowego w roku 2014 zostały przeze mnie zrealizowane. Podjęłam szereg działań wzbogacających i unowocześniających warsztat i metody pracy. Nauczyłam się planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Potrafię analizować i oceniać ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikować je. W swojej pracy staram się zawsze uwzględniać problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne społeczne i cywilizacyjne problemy. W myśl chińskiego filozofa korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego podwyższając przez to własne zawodowe kompetencje. Nabyte umiejętności stanowią dużą korzyść i tworzą bazę mojego rozwoju zawodowego.
Dużą satysfakcję daje mi zaangażowanie w życie szkoły. Lubię organizować i przygotowywać apele i uroczystości, wycieczki. Słabszą stroną jest brak systematyczności w prowadzeniu dokumentacji nad czym zamierzam pracować.
Uwielbiam pracę z dziećmi. Cieszę się z każdych sukcesów, z każdej wywołanej głoski i czystości wypowiedzi. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Nie poprzestanę na tym, co osiągnęłam i nadal będę kontynuować swoje działania w uzyskiwaniu pozytywnych efektów pracy, które z kolei wpłyną pozytywnie na jakość funkcjonowania szkoły. Głęboko wierzę, że moja praca i wszystkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne. Praca z dziećmi była od zawsze realizacją moich marzeń. Chciałabym dać im nie tylko umiejętność prawidłowego wypowiadania się , ale także dużo ciepła, serca i poczucia, że są ważne.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.