AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Maria Pajor, 2017-09-28
Nowy Sącz

Pedagogika, Różne

Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV

- n +

Tematy godzin wychowawczych kl. 4
Rok Szkolny: 2011/2012
Nauczyciel: mgr Pajor Maria

Orientacyjnie 38 godzin lekcyjnych, tj. 38 tygodni po 1 godziny lekcyjne tygodniowo.TEMAT-ZAGADNIENIA METODY I FORMY REALIZACJI

1. Jesteśmy samorządni.
- wybór samorządu klasowego,
-podział zadań,
-współpraca samorządu z samorządem szkolnym,
-rozmowa nauczająca: dlaczego wybieramy samorząd,
-prezentacja kolegów,
-samoocena.

2. Jesteśmy odpowiedzialni za klasę.
-podział obowiązków w klasie,
-ustalenie dyżurów /zakres obowiązków/,
-odpowiedzialność osobista i zespołowa,
-pogadanka: obowiązek i odpowiedzialność – co to znaczy?
-propozycje uczniów: jak uczynić naszą klasę przyjazną?


3. Poznajemy regulamin i przepisy dotyczące funkcjonowania szkoły.
-najważniejsze dokumenty regulujące funkcjonowanie Szkoły: Status Szkoły, WZO, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki,
-pogadanka: co to są dokumenty,
-obejrzenie przez uczniów dokumentacji,
-zapoznanie z głównymi zagadnieniami dokumentacji.

4. Prawa i obowiązki ucznia.
-Kodeks Ucznia: znajomość praw i obowiązków ,
-drama: moje prawa są łamane,
-odczytanie praw i obowiązków ucznia,
-pogadanka: powołuj się na prawa, ale nie zapominaj o obowiązkach.

5. Ocena zachowania za miesiąc IX
- podsumowanie miesiąca wrzesień,
- wystawienie ocen z zachowania za miesiąc wrzesień,
- omówienie zachowania klasy,
- zliczenie punktów z zachowania.

6. Nasze bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą
- umiejętność korzystania z zasad ruchu drogowego - bezpieczne poruszanie się po drogach,
- pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, oraz jak należy zachować się wobec nieznajomych lub w czasie nieobecności dorosłych w domu.

7. Patron naszej szkoły.
-kim jest patron szkoły,
-życie i działalność patrona naszej szkoł,
-rola patrona w życiu szkoły,
-przygotowanie przez uczniów przez uczniów krótkiej historii o patronie naszej szkoły,
-rozmowa o życiu gen, Józefa Gizy.

8.Jak dbam o swój wzrok?
-prawidłowe higiena narządu wzroku,
-jak widzimy świat a jak widza go inni,
-praca w grupach: jak można dbać o wzrok,
-pogadanka: jak wiedze ja a jak widzą inni.

9. Ocena zachowania za miesiąc X
- podsumowanie miesiąca październik,
- wystawienie ocen z zachowania za miesiąc październik,
- omówienie zachowania klasy,
- zliczenie punktów z zachowania.

10.Wszystkich Świętych.
-szacunek i pamięć o zmarłych,
-troska o miejsca pamięci,
- (w zależności od pogody) wspólne wyjście na cmentarz, zapalenie zniczy na zapomnianych grobach.

11. Odzyskanie przez Polskę niepodległości (11 listopada)
-kształtowanie szacunku dla tych, którzy polegli w walkach o wolność ojczyzny,
-kształtowanie miłości do ojczyzny opartej na poczuciu więzi narodowej, znajomości historii i tradycji narodowo- wyzwoleńczej,
-przygotowanie przez uczniów referatu o odzyskaniu przez Polskę niepodległości,
-sporządzenie notatki na gazetkę klasową.

12.Aktywny i bierny wypoczynek.
-formy spędzania wolnego czasu,
-organizacja wolnego czasu,
-wpływ wypoczynku na nasze zdrowie i samopoczucie,
-pogadanka: jak spędzam wolny czas,
-gimnastyka i wnioski: jak się teraz czuję?
-podział form wypoczynku na aktywny i bierny (ilustracje),
-pogadanka: jak zorganizować wolny czas aby być wypoczętym.

13. Nikotyna szkodzi naszemu zdrowiu.
-wpływ nikotyny na narządy oddechowe człowieka,
-skutki palenia papierosów,
-prezentacja modelu przedstawiającego narządy oddechowe człowieka,
-porównywanie plakatów: płuca palacza, a płuca wolne od nikotyny,
-przygotowanie plakatu pt. Powiedz nie nikotynie.

14. Ocena zachowania za miesiąc XI
- podsumowanie miesiąca listopad,
- wystawienie ocen z zachowania za miesiąc,
- omówienie zachowania klasy,
- zliczenie punktów z zachowania.

15. Mikołaj w naszej klasie
-umiejętność organizowania dobrej zabawy,
- o czym należy pamiętać, jakich norm przestrzegać,
-kontynuowanie tradycji klasowych,
-przygotowanie prezentów.

16. Ocena zachowania za miesiąc XII
- podsumowanie miesiąca grudzień,
- wystawienie ocen z zachowania za miesiąc grudzień,
- omówienie zachowania klasy,
- zliczenie punktów z zachowania.

17. Jak pomagać innym?
- pomoc jednostce w rozwiązywaniu indywidualnych problemów,
- pomoc osobom niepełnosprawnym, odkrywanie ich potrzeb i oczekiwań,
- dzieci w roli osób niosących pomoc,
- pogadanka na temat pomocy niepełnosprawnym ,,Jak pomóc, aby nie wyręczać?".

18. Dobry zespół-co to znaczy?
-zasady i funkcjonowanie zespołu,
-kultura zachowania w grupie,
-odpowiedzialność zespołowa,
-pogadanka z elementami dyskusji: każdy odpowiada za siebie i współodpowiada za zespół klasowy,
-jak kształtować dobre samopoczucie w naszej klasie: propozycje uczniów.

19. Jak wesoło i bezpiecznie wypoczywać w czasie ferii?
- ukazanie różnych możliwości spożytkowania wolnego czasu,
- pobudzanie własnej aktywności uczniów w tej dziedzinie,
- zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania ferii,
- wypowiedzi uczniów na temat spędzania wolnego czasu i rola rodziny w wypoczynku dziecka,
- uczniowie prezentują swoje hobby,
-pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa w czasie ferii.

20. Ocena zachowania za miesiąc I
- podsumowanie miesiąca styczeń,
- wystawienie ocen z zachowania za miesiąc styczeń,
- omówienie zachowania klasy,
- zliczenie punktów z zachowania.

21. Ocena zachowania za I okres
- podsumowanie zachowania za I okres,
- wystawienie ocen z zachowania za I okres,
- omówienie zachowania klasy,
- samoocena uczniów,
- uczniowie wystawiają proponowane oceny swoim kolegom.

22. Ocena zachowania za miesiąc II
- podsumowanie miesiąca luty,
- wystawienie ocen z zachowania za miesiąc luty,
- omówienie zachowania klasy,
- zliczenie punktów z zachowania.

23. Mój dzień jak co dzień.
- wdrażanie dbałości o higienę osobistą, przestrzeganie planu dnia (czas na czynny wypoczynek i sen),
- utrwalenie zasad bezpieczeństwa na drodze, kulturalnego zachowania się w środkach transportu,
-dzieci samodzielnie układają listę powtarzających się czynności w ciągu dnia,
-nauczyciel w pogadance nawiązuje do porannego mycia (higiena osobista), dbałość o wypoczynek i bezpieczną drogę do szkoły,
-uczniowie wypowiadają się na temat kulturalnego zachowania w środkach komunikacji.

24. Higiena ciała.
-brudne ręce przyczyną niebezpiecznych chorób,
-higiena zębów i jamy ustnej,
-znaczenie higieny w życiu człowieka,
-obejrzenie rąk pod szkłem powiększającym: wyjaśnienie czym są zarazki,
-prezentacja mycia zębów (uczniowie przynoszą szczoteczki),
-pogadanka: dlaczego należy dbać o higienę.

25. W jakim kolorze widzę swoją szkołę? -budzenie szacunku do nauczycieli,
-kształtowanie poszanowania własności materialnych szkoły,
-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za życie i wizerunek szkoły.
-swobodne wypowiedzi pisemne dzieci na temat ,,W jakim kolorze widzę swoją szkołę?"
-wady i zalety uczęszczania do szkoły widziane oczami dziecka.

26. Ocena zachowania za miesiąc III
- podsumowanie miesiąca marzec,
- wystawienie ocen z zachowania za miesiąc marzec,
- omówienie zachowania klasy,
- zliczenie punktów z zachowania.

27.Czy twój dom jest ekologiczny?
-propagowanie wiedzy o żywności ekologicznej i opakowaniach oraz oszczędzaniu wody, energii elektrycznej,
-wypełnienie ankiety przez dzieci przy pomocy rodziców,
-omówienie wyników ankiety,
-przygotowanie gazetki klasowej pt.,, Jak postępować, aby mój dom był ekologiczny".

28. Czy ktoś mnie polubi?
-zachęcanie uczniów do zwierzania się ze swoich lęków i obaw komuś, kto może pomóc,
-kształtowanie postaw poszukiwania pomocy w ,,grupie wsparcia" (psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant),
-stworzenie ,,skrzynki zaufania", gdzie uczniowie będą mogli wrzucać anonimowo kartki z pytaniami lub opisanymi problemami.

29. Ocena zachowania za miesiąc IV
- podsumowanie miesiąca kwiecień,
- wystawienie ocen z zachowania za miesiąc kwiecień,
- omówienie zachowania klasy,
- zliczenie punktów z zachowania.

30. To jest ciekawy zawód.
-poznawanie wymagań stawianych przez różne specjalności zawodowe,
-rozbudzenie zainteresowań w kierunku poznawania różnych zawodów,
-uczniowie przeprowadzają z rodzicami wywiad na temat ich zawodu i odczytują go na lekcji,
-sporządzenie gazetki klasowej na temat różnych zawodów.

31.Aktywny i bierny wypoczynek.
-formy spędzania wolnego czasu,
-organizacja wolnego czasu,
-wpływ wypoczynku na nasze zdrowie i samopoczucie,
-pogadanka: jak spędzam wolny czas,
-gimnastyka i wnioski: jak się teraz czuję?
-podział form wypoczynku na aktywny i bierny (ilustracje)
-pogadanka: jak zorganizować wolny czas aby być wypoczętym.

32. Nasi idole.
-budzenie pragnienia naśladowania pozytywnych cech autorytetu,
–kształtowanie postawy silnej i wrażliwej jednostki, –uczniowie prezentują zdjęcia , wytwory twórcze swoich idoli, argumentując swój wybór,
–sporządzenie gazetki klasowej pt. ,,Nasi idole".

33. Czy nasza klasa jest zgrana?
–wsparcie dzieci, które są czasami odrzucane przez klasę,
–kształtowanie umiejętności dokonywania analizy sytuacji grupowej i każdej jednostki na tle grupy,
–dzieci pracują w małych kręgach, odpowiadając na pytania ankiety pt. ,,Czy nasza klasa jest zgrana?"
–propozycje, aby klasa była zgrana (lub bardziej zgrana).

34. Ocena zachowania za miesiąc V
- podsumowanie miesiąca maj,
- wystawienie ocen z zachowania za miesiąc maj,
- omówienie zachowania klasy,
- zliczenie punktów z zachowania.

35. Podniesienie poczucia własnej wartości
- w wielu rzeczach jestem bardzo dobry,
-kształtowanie postawy łamania barier psychicznych i fizycznych,
-rozbudzanie tendencji do samopoznania i adekwatnej samooceny,
-zachęcanie uczniów do uodporniania się na chwilowe niepowodzenia i trudności,
-uczniowie uzupełniają karty ćwiczeń ,,Są rzeczy w których jestem dobry",
-uczniowie opowiadają o rzeczach w których są dobrzy i mają dobre wyniki,
-zachęcenie osób nieśmiałych lub o niskim poczuciu własnej wartości do wzięcia udziału w swobodnych wypowiedziach.

36. Ocena zachowania za II okres
- podsumowanie zachowania za II okres,
- wystawienie ocen z zachowania za II okres,
- omówienie zachowania klasy,
- samoocena uczniów,
- uczniowie wystawiają proponowane oceny swoim kolegom.

37. Podsumowanie całorocznej pracy i zadań.
- zachęcanie do osiągnięcia lepszych wyników w nauce i w zachowaniu,
- uczniowie wypełniają ankietę
- ,,Jakie były moje sukcesy a jakie porażki w tym roku szkolnym",
- opracowanie zestawienia wyników w nauce.

38. Bezpieczne wakacje
- jak należy się zachowywać podczas wakacji,
- uczniowie omawiają bezpieczne i niebezpieczne zachowania podczas wakacji.


Opracowała: mgr Maria Pajor

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.