AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Karolina Lis Jordan, 2017-09-28
Załom

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego języka niemieckiego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Karolina Lis-Jordan
nauczyciel mianowany
w Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie

Plan rozwoju zawodowego na uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego


Okres stażu: 01.09.2016r. – 31.05.2019r.


CEL STAŻU :

*Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej

*Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły

*Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych

*Osobisty rozwój

*Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Motto:
Połowy dokonał, kto zaczął. Dimidium facti, qui coepit, habet. (łac.)
Horacy

Podstawa prawna:
•Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1379)

•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 23)

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel (Dz.U. 2013 r., poz. 393 ).

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania do wykonania:
*poznanie procedury awansu zawodowego
*tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych
*udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
*udział w zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
*rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy
*pogłębianie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży
*diagnozowanie i badanie osiągnąć edukacyjnych uczniów
*udział w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych organizowanych przez OKE

Formy realizacji:
*analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
*udział w pracy zespołów aktualizujących i tworzących szkolne dokumenty
*udział w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, zespołu ds. wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, zespołu do spraw ewaluacji oraz zespołu wychowawczego
*udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
*udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli dotyczących min.:
- wychowania i profilaktyki
- rozwoju zawodowego nauczyciela
*udział w konferencjach metodycznych
*tworzenie pracowni przedmiotowej
*przygotowanie pomocy dydaktycznych, w tym także przy współudziale uczniów (plansze gramatyczno-tematyczne do nauczania języka niemieckiego)
*gromadzenie materiałów dydaktycznych niezbędnych w pracy nauczyciela języka niemieckiego
*studiowanie literatury z zakresu dydaktyki języka obcego, zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi oraz interesującymi artykułami na stronach internetowych
*ukończenie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku:
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej Oligofrenopedagogika)
*konstruowanie testów diagnostycznych dla klas pierwszych oraz testów ewaluacyjnych dla klas drugich i trzecich
*analiza testów diagnostycznych oraz ewaluacyjnych
*przeprowadzenie próbnego egzaminu ustnego z języka niemieckiego
*analiza wyników próbnego egzaminu ustnego z języka niemieckiego

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania do wykonania:
*posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy i Internetem jako źródłem informacji
*posługiwanie się innym niż komputer narzędziem technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Formy realizacji:
*wykorzystanie programów komputerowych do opracowania dokumentacji szkolnej
*wykorzystanie programów komputerowych w pracy wychowawczej
*opracowania materiałów dydaktycznych i wychowawczych
*korzystanie ze stron edukacyjnych znajdujących się w Internecie
*wykorzystanie sprzętu multimedialnego
*prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii multimedialnej: projektor, strony internetowe, prezentacje
*korzystanie z poczty elektronicznej w kontaktach z nauczycielami, rodzicami i uczniami
*dokumentacja awansu zawodowego
*opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych(np. na stronie internetowej www.profesor.pl)
*opublikowanie scenariuszy lekcji otwartych na stronach internetowej(np. na stronie internetowej www.profesor.pl)
*przeprowadzenie lekcji przy użyciu Ipad-ów lub Smartphon-ów
*korzystanie z aplikacji mobilnych poszerzających zasób słownictwa z poszczególnych działów tematycznych
*wykorzystanie aplikacji m.in. takich jak:
- "Niemiecki – ucz się języka" - firma Tweeba
- "Nauka Niemieckiego 6000 Słów" - firma Fun Easy Lern Deutsch
*założenie i prowadzenie konta na Instagramie w wydaniu polsko – niemieckim
*opieka nad zespołem uczniów bezpośrednio zaangażowanych w pomoc przy prowadzeniu fotograficznego serwisu społecznościowego

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania do wykonania:
*dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
*współpraca z nauczycielami języków obcych uczących w szkole
*spółpraca z nauczycielami języka niemieckiego należącymi do Polskiego Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego

Formy realizacji:
*przeprowadzanie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli o tematyce z zakresu elementów wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego oraz o kraju ojczystym
*prowadzenie lekcji koleżeńskich w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
*omówienie przeprowadzonych zajęć
*poprowadzenie szkolenia w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli dotyczącego wybranych zagadnień z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową
*dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach i warsztatach
*wymiana doświadczeń, metod
*wspólne planowanie, opracowywanie regulaminów i organizowanie językowych konkursów szkolnych
*wymiana poglądów, spostrzeżeń, rozwiązywanie bieżących problemów
*dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach i warsztatach
*pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursów pozaszkolnych

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednią z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania do wykonania:
*praca z uczniem posiadającym opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
*opracowanie i wdrożenie Programu Rewalidacji Indywidualnej

Formy realizacji:
*analiza treści opinii wydanych przez PPP
*dostosowanie wymagań do możliwości ucznia
*prowadzenie w miarę potrzeb zajęć rewalidacyjno-kompensacyjnych dla wybranego ucznia/uczennicy z klasy I ZSZ

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

Zadania do wykonania:
*realizowanie zadań egzaminatora z polecenia OKE
*wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce

Formy realizacji:
*udział w pracach OKE
*przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego
*przeprowadzenie próbnej matury ustnej z języka niemieckiego

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania do wykonania:
*sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych
*organizowanie i przeprowadzenie konkursów językowych
*rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów
*promowanie szkoły w środowisku lokalnym
*realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela wychowawcy

Formy realizacji:
*organizacja uroczystości szkolnych zgodnie z przydziałem czynności
*organizacja wyjazdów: do kina, teatru, wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych
*organizowanie imprez klasowych: Dzień Chłopaka, Mikołajki, Wigilia, Dzień Zakochanych, Pierwszy Dzień Wiosny
*zorganizowanie spotkania z doradcą zawodowym, osobą z urzędu pracy lub osobą wprowadzającą niemiecką firmę na rynek polski
*przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów:
- Konkurs lingwistyczny „ I can speak Englisch and Deutsch”
- Konkurs dla klas maturalnych „Mistrz pięknego pisania“
- Konkurs szkolny na najładniejszy album w języku niemieckim
- Dzień Języków Obcych
*przygotowywanie uczniów do konkursów pozaszkolnych:
- udział w konkursie Wyższej Szkoły Bankowej „Pokaż nam język”
- udział w konkursie „Turbolandeskunde” Liceum Ogólnokształcące nr 3
*dostarczenie materiałów do aktualizacji strony internetowej, np. informacje o przebiegu i wynikach konkursów językowych
*współudział w organizacji i przygotowaniu kiermaszu szkolnego (jesiennego i wiosennego)
*wykonanie zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem promującym placówkę w środowisku lokalnym
*współudział w organizacji i przygotowaniu „Dni Otwartych Szkoły”
*wykonanie zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem promującym placówkę w środowisku lokalnym
*współpraca z Zespołem Promocji Szkoły
*zorganizowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego i rejonowego Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów w celu promowania placówki w środowisku lokalnym
*opracowanie i aktywna realizacja planu pracy wychowawczej
*przeprowadzenie lekcji wychowawczych
*systematyczna analiza zachowania uczniów oraz wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów
*rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych
*odbywanie indywidualnych spotkań z rodzicami w miarę bieżących potrzeb

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywania zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania do wykonania:
*współpraca z pedagogiem
*współpraca z Komendą Policji i Strażą Miejską
*współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej
*współpraca z nauczycielami / instytucjami w realizacji różnych przedsięwzięć w sprawach uczniów
*współpraca z wydawnictwami szkolnymi

Formy realizacji:
*spotkania i konsultacje z pedagogiem
*organizowanie pogadanek m.in. o tematyce uzależnień
*konsultacje z pielęgniarką
*organizowanie pogadanek
*współpraca z nauczycielami wspomagającymi
*współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
*realizacja zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej
*obserwacja uczniów
*pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
*udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania do wykonania:
*praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
*praca z uczniem osiągającym wyniki w nauce poniżej przeciętnej

Formy realizacji:
*rozpoznawanie warunków sytuacji rodzinnej uczniów: rozmowy, wywiady, obserwacja, ankiety
*ścisły kontakt z rodzicami, pedagogiem, dyrektorem
*prowadzenie konsultacji przedmiotowych
*prowadzenie w miarę potrzeb zajęć rewalidacyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się
*pedagogizacja rodziców podczas indywidualnych spotkań


Powyższy plan w trakcie realizacji może ulec modyfikacji lub korekcie
Karolina Lis-Jordan
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.