AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Dmitruk, 2017-10-19
Bielsk Podlaski

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowegonauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- n +

Plan Rozwoju Zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego

Ewa Dmitruk

opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r., Poz. 393)
Nazwa, adres placówki:
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi,
ul. Żeromskiego 4
17 – 100 Bielsk Podlaski
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
1.Uczestnictwo w pracach organów Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego,
2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
3.Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.
Zadania nauczyciela:
Zapoznanie z procedurą
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego;
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2014 r. poz. 191);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393);
Analiza publikacji w Internecie i literaturze pedagogicznej

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu i skonstruowanie planu rozwoju zawodowego;
Z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wynika,
że wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:

§ 7 ust. 2 pkt 1

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
i omawianie ich z osobą prowadzącą
Obserwacja i omawianie zajęć takich jak:
-zajęcia dydaktyczne,
-zajęcia otwarte z rodzicami,
-zebrania z rodzicami,
-wycieczki,
-uroczystości przedszkolne
Samodzielne prowadzenie zajęć:
-prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
-prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z treściami zawartymi w Podstawie Programowej oraz w Programie Edukacji Przedszkolnej;
-organizowanie/współorganizowanie: spotkań z rodzicami, wycieczek,
-uroczystości przedszkolnych itp.;
-opracowywanie różnego rodzaju pomocy dydaktycznych – własnoręcznie lub z użyciem technologii komputerowej;
-praca indywidualna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
-przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla rodziców i dzieci np. Świąteczna ozdoba, wygłoszenie referatu np. nt. „Konsekwencja w wychowaniu dziecka”, „Dlaczego trzeba czytać dzieciom?”;
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego:
Uczestnictwo w zewnętrznym doskonaleniu zawodowym:
-ukończenie studiów podyplomowych zna kierunku oligofrenopedagogika;
-udział w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego poza przedszkolem;
Uczestnictwo w wewnątrz – przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego:
-udział w zebraniach Rady Pedagogicznej, w szkoleniowych Radach Pedagogicznych; warsztatach;
-zajęciach koleżeńskich oraz w wymianie doświadczeń po uczestnictwie w szkoleniach
-samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury pedagogicznej oraz publikacji w Internecie;
-dokonywanie samooceny pracy nauczyciela
§ 7 ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAWSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
Zapoznanie się z potrzebami, problemami, zdolnościami i zainteresowaniami dzieci:
-analiza dokumentacji wypełnianych przez rodziców, dotyczących informacji o ich dzieciach;
-rozmowy z rodzicami, z dziećmi;
-obserwacja własna, zanotowana w arkuszach obserwacji dzieci,
-badanie gotowości szkolnej lub diagnozowanie dzieci 6 - letnich,
Praca z dziećmi zdolnymi oraz słabszymi:
-przygotowywanie dzieci zdolnych do udziału w konkursach, występach, uroczystościach,
-praca indywidualna z dziećmi słabszymi, prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych w ramach kola plastycznego „Barwinek”
Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
-organizowanie/ współorganizowanie dzieciom wycieczek do ciekawych miejsc i instytucji publicznych (Muzeum w Bielsku Podlaskim, Bielski Dom Kultury), użytku publicznego (np. apteka, poczta, gabinet stomatologiczny, Policja, Straż Pożarna, lodziarnia, księgarnia itp.),
-udział w konkursach międzyprzedszkolnych,
-współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
-zorganizowanie konkursu plastycznego (pozyskanie w tym celu sponsorów), np. „ Bożonarodzeniowa bombka”, „Kartka wielkanocna” – konkursy cykliczne
-zapraszanie do przedszkola rodziców o ciekawych zawodach, zainteresowaniach,
-umożliwianie dzieciom bezpośredniego kontaktu z przyrodą (spacery, wycieczki).
§ 7 ust. 2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
Publikowanie własnych prac:
-opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie Wykorzystanie komputera i Internetu w codziennej pracy
Wykorzystanie komputera i Internetu w codziennej pracy:
-sporządzanie scenariuszy zajęć, konspektów, sprawozdań, ankiet, planów miesięcznych, zaproszeń, laurek, dyplomów, pomocy dydaktycznych, kart pracy przy wykorzystaniu komputera i Internetu;
-korzystanie z rad ekspertów odpowiadających on line na pytania użytkowników portali edukacyjnych,
-szukanie w Internecie inspiracji do różnego rodzaju dekoracji, występów, części artystycznych itp.
-uzyskiwanie przez Internet informacji dotyczących interesujących szkoleń, kursów itp.
-tworzenie i wykorzystanie prezentacji multimedialnej nt. „Co jest roślinom potrzebne do życia? ”, „Ptasie powroty”
§ 7 ust. 2 pkt 4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM
Doskonalenie umiejętności pedagogicznych, psychologicznych oraz dydaktycznych i stosowanie ich w codziennej pracy:
- udział w szkoleniach, warsztatach z zakresu umiejętności pedagogicznych, psychologicznych oraz dydaktycznych,
- studiowanie literatury pedagogicznej i czasopism metodycznych oraz publikacji internetowych;
- samokształcenie w zakresie nowoczesnych form i metod pracy z dziećmi;
§ 7 ust. 2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ, LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ
Pogłębienie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa oświatowego oraz zasad funkcjonowania placówki i obowiązującej dokumentacji
Analiza przepisów oraz dokumentów prawa wewnątrzprzedszkolnego i dokumentacji przedszkolnej:
-Karta Nauczyciela,
-Ustawa o Systemie Oświaty,
-Konwencja o Prawach Dziecka,
-Statut Przedszkola,
-Regulamin Rady Pedagogicznej,
-Regulamin Rady Rodziców,
-Podstawa Programowa,
-Program Edukacji Przedszkolnej,
-Roczny plan pracy przedszkola,
-Przepisy BHP,
Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu oraz w codziennej pracy z dziećmi:
-stosowanie aktów prawa oświatowego w codziennej pracy z dziećmi oraz procesie pisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku i przygotowania się do egzaminu kwalifikacyjnego
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.