AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Karol Kalina, 2017-10-19
Kalisz Pomorski

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, POSIADAJĄCEGO KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOImię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Karol Kalina
Nazwa Szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim
Nauczany przedmiot: Wychowanie fizyczne
Dyrektor Szkoły: mgr Maciej Rydzewski

Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2017r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2020r.

R § 8. 1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w
okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

§ 8 ust.1 pkt.1

Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym
doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

• Zapoznanie z procedurami awansu zawodowego:

- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego,

• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, wymiana doświadczeń:
- praca w zespołach Rady Pedagogicznej;
- opieka nad nauczycielami stażystami, nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe;
- wdrażanie i ewaluacja programu własnego z wychowania fizycznego w klasach mundurowych,

• Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej:

- korzystanie z komputerowych programów – administrowanie stroną MEDICAL TEAM KALISZ POMORSKI na portalu społecznościowym facebook,

- praca z pakietem indywidualni.pl

§ 8 ust.1 pkt.2

Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,

• Pełnienie funkcji lidera/opiekuna grupy medycznej MEDICAL TEAM ds. promocji, kształtowania i propagowania wśród dzieci i młodzieży udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:

- opracowanie planu pracy grupy medycznej na rok szkolny, realizacja zadań zawartych w planie,

- realizacja projektów edukacyjnych dotyczących pierwszej pomocy.

• Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

- pomoc w opracowaniu planu pracy Samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,

- realizacja zadań zawartych w planie,

- współpraca i koordynacja pracy młodzieży z SU.

• Promowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wśród uczniów Gimnazjum, Szkół Podstawowych i społeczności lokalnej:

- udział w opracowaniu informatora, plakatów o uczniach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim należących do grupy medycznej MEDICAL TEAM,

- organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach/szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z uczniami Gimnazjum, Szkół Podstawowych,


• Opieka nad bazą sportową i medyczną, kontrola przydatności sprzętu i urządzeń sportowych oraz medycznych:

- bieżące usuwanie zaistniałych uszkodzeń i zniszczeń, zakup nowego sprzętu sportowego i medycznego.


• Sprawowanie opieki nad zespołem uczniów prowadzących gablotę informacyjną z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:

- wykonanie gablotki medycznej, pełnienie roli doradcy w sprawach tematyki gazetki medycznej, kontrola aktualności gazetki.

§ 8 ust.1 pkt.3
Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy
szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
– z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

• Wstępna ocena własnego dorobku zawodowego:

- analiza zasobów i deficytów. Analiza zainteresowań i preferencji własnych w kontekście potrzeb szkoły.

• Udział w pracy przedmiotowego zespołu Wychowania fizycznego, zespołu Wychowawczego oraz zespołu Przedmiotów Stosowanych:

- współudział w opracowaniu planu pracy zespołu Wychowania fizycznego, Wychowawczego, Przedmiotów Stosowanych, Internatu,

- udział w pracach zespołu i realizacja przydzielonych zadań.
• Aktywny udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli:

- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w ramach WDN, udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnie do potrzeb:

- „Reforma oświaty 2017 – aspekty prawne i organizacyjne”

- „Kształtowanie umiejętności wychowawczych nauczycieli niezbędnych do efektywnej współpracy z uczniami i rodzicami”

- „Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET)”

- kurs Instruktora Kulturystyki


- kurs Instruktora Sportów i Sztuk Walki

- kurs Instruktora Treningu Cross

- kurs Prowadzącego strzelanie


R § 8. 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:

§ 8 ust.2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na
skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy
szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie
pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub
pełnioną funkcją.

• Sprawowanie funkcji wychowawcy klasy II i III:

- diagnozowanie i rozwiązywanie problemów ucznia, konsultacje z rodzicami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

• Udział w zebraniach zespołu wychowawczego i rozwiązywanie problemów we współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami:

- współudział w opracowaniu planu pracy zespołu wychowawczego, prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców.

• Sprawowanie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

- diagnozowanie działań Samorządu Uczniowskiego, rozwiązywanie problemów społeczności szkolnej przy współpracy z pedagogiem szkolnym.

• Sprawowanie funkcji opiekuna grupy medycznej MEDICAL TEAM:

- organizacja Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy przy współpracy z członkami grupy medycznej, Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim, Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim, sponsorów na terenie Kalisza Pomorskiego,

- prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej przy współpracy członków grupy medycznej MEDICAL TEAM na terenie Powiatu Drawskiego,

- organizacja Festynu Pierwszej Pomocy przy współpracy członków grupy medycznej MEDICAL TEAM, Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim , Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim, OSP Kalisz Pomorski, Powiatowego Ratownictwa Medycznego w Drawsku Pomorskim,

- organizowanie spotkań profilaktycznych z przedstawicielami jednostek publicznych Ratownictwa Medycznego, OSP Kalisz Pomorski w ramach udzielania Pierwszej Pomocy Przemdedycznej w wymienionych jednostkach,

- pomoc rodzinom na terenie Kalisza Pomorskiego przy współpracy MOPS Kalisz Pomorski,

• Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych oraz do zawodów medycznych na poziomach Ogólnopolskich:

- udział w zawodach sportowych organizowanych przez WSZS,

- udział w zawodach Pierwszej Pomocy organizowanych przez Krajowy PCK,

• Opracowanie i wdrożenie przedmiotowego systemu oceniania z Wychowania fizycznego oraz Programu Nauczania z Wychowania fizycznego dla klas mundurowych:

- opracowanie Programu Nauczania z Wychowania fizycznego dla klas mundurowych zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego dla Szkół Ponadgimnazjalnych,

• Ewaluacja działań własnych:

- opracowanie pisemne – wnioski z przeprowadzonych działań,


§ 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

• Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w praktyce dydaktycznej, w opracowaniu dokumentacji i pomocy dydaktycznych:

- zapis przedmiotowego systemu oceniania i wymagań edukacyjnych w formie elektronicznej, scenariuszy zajęć lekcyjnych i materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej, opracowanie prezentacji multimedialnych, opracowanie dokumentów przydatnych do pracy w szkole,


• Prowadzenie dziennika elektronicznego klasy II i III policyjno-prawnej:

- gromadzenie danych w formie elektronicznej,


• Wykonanie w technice Power Point prezentacji multimedialnej dotyczącej działalności grupy medycznej MEDICAL TEAM oraz Samorządu Uczniowskiego:

- umieszczenie prezentacji multimedialnej na stronie szkoły, oficjalnych portalach społecznościowych: facebook oraz przedstawienie wybranym klasom na godzinach wychowawczych, uroczystościach szkolnych,


• Administrowanie profilem MEDICAL TEAM ZSP KALISZ POMORSKI na portalu społecznościowym facebook.

• Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego, zdrowia, pierwszej pomocy:

- wzbogacenie warsztatu i metod pracy poprzez pobieranie darmowych czasopism dotyczących wychowania fizycznego i zdrowia „Sport i zdrowie”

§ 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez
prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli
kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego lub innych zajęć.

• Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”:

- przygotowanie planu, przesłanie na strony internetowe,

• Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli pracujących w SP Kalisz Pomorski i Gimnazjum Kalisz Pomorski:

- prowadzenie otwartych zajęć. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami,

• Współpraca z nauczycielami Wychowania fizycznego z SP Kalisz Pomorski i Gimnazjum Kalisz Pomorski:

- organizacja i udział w zawodach sportowych na terenie naszej szkoły i organizowanych przez zachodniopomorski SZS.


• Sprawowanie opieki nad nauczycielami stażystami i praktykantami:

- realizacja zadań zawartych w programie z zakresu praktyki pedagogicznej.


§ 8 ust.2 pkt.4

Realizację co najmniej trzech z następujących zadań:

§ 8 ust.2 pkt.4a:

opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub
innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach
nieletnich,

• Opracowanie i realizacja programu wychowawczo-edukacyjnego dla klas I-III Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim:

- opracowanie i realizacja programu wychowawczo-edukacyjnego (prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim i okolicznych placówkach oświatowych, świetlicach wiejskich na terenie Powiatu Drawskiego)

§ 8 ust.2 pkt.4 c:

poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych,

• Prowadzenie na lekcjach WF pogadanek dla młodzieży na temat bhp i pierwszej pomocy na zajęciach:

- pogadanki na lekcjach,• Organizowanie imprez sportowych i medycznych:

- organizacja turniejów o mistrzostwo ZSP Kalisz Pomorski w tenisie stołowym, piłce siatkowej i piłce nożnej,

- organizacja Powiatowej Licealiady w piłce nożnej chłopców i dziewcząt,

- organizacja Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy,

- organizacja turnieju piłki nożnej w ramach projektu „DNI PRZYJACIÓŁ PIŁKI NOŻNEJ” w ramach kampanii „RAZEM WYGRYWAMY Z RAKIEM PIERSI”,

- organizacja Trójboju Lekkoatletycznego z okazji dnia dziecka dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim,

- organizacja Festynu Pierwszej Pomocy przy współpracy członków grupy medycznej MEDICAL TEAM, Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim , Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim, OSP Kalisz Pomorski, Powiatowego Ratownictwa Medycznego w Drawsku Pomorskim,

§ 8 ust.2 pkt.4e:

wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

• Współpraca z pielęgniarką szkolną, pedagogiem i psychologiem szkolnym:

- zajęcia edukacyjne dla uczniów naszej szkoły,• Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Drawsku Pomorskim:

- organizacja spotkań edukacyjno-profilaktycznych nt. „Bezpieczeństwo w Szkole. Odpowiedzialność prawna i karna dla nieletnich“,

• Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim:

- pomoc kaliskim rodzinom,

• Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorskim w ramach realizacji projektów:

- tworzenie i realizowanie projektów edukacyjno-wychowawczych,

• Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kaliszu Pomorskim:

- pomoc w realizacji działań dotyczących Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pokazy udzielania pierwszej pomocy

- organizacja Festynu Pierwszej Pomocy


• Współpraca z Nadleśnictwem w Kaliszu Pomorskim i Drawnie:

- pozyskiwanie środków finansowych mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zakup odpowiedniego sprzętu szkoleniowego,

• Współpraca z KPPD Zakład Drzewny w Kaliszu Pomorskim, SGB Bank w Kaliszu Pomorskim, Orlen S.A. w Kaliszu Pomorskim:

- pozyskiwanie środków finansowych na zakup nagród rzeczowych na Powiatową Olimpiadę Pierwszej Pomocy,

• Współpraca z Powiatowym Pogotowiem Ratunkowym w Drawsku Pomorskim oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Kaliszu Pomorskim:

- zabezpieczenie Festynu Pierwszej Pomocy i Zdrowia

- udział członków załogi Pogotowia Ratunkowego i OSP Kalisz Pomorski w Powiatowej Olimpiadzie Pierwszej Pomocy, jako komisja sędziowska,

• Współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie:

- zabezpieczenie Festynu Pierwszej Pomocy i Zdrowia,


§ 8 ust.2 pkt.4f:

uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;

• Przygotowanie uczniów do zawodów na szczeblach Powiatowym, Wojewódzkim i Ogólnopolskim:

- udział młodzieży w zawodach sportowych, sportowo-obronnych i medycznych,


§ 8 ust.2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub
innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

• Diagnozowanie problemów wychowawczych i podejmowanie środków zaradczych we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym:

- spotkania z rodzicami, rozmowy z wychowankami, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym i nauczycielami ZSP Kalisz Pomorski,

• Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela:

- reakcja na niewłaściwe zachowania i zwroty uczniów podczas zajęć,

• Organizowanie zebrań informujących rodziców o postępach uczniów w nauce i frekwencji:

- przekazywanie informacji o uczniach w czasie wywiadówek. Systematyczne spotkania z rodzicami.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.