AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Milena Labuda, 2017-11-03
Gdańsk

Lekcja wychowawcza, Plany pracy

Program profilaktyczno-wychowawczy dla klasy 4

- n +

Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku


PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
W KLASIE IV B
W ROKU SZKOLNYM 2017/18


mgr Milena Labuda
wychowawca klasy IV B


Wrzesień 2017

Lp.
Jednostka tematyczna
Cele i zadania
Sposób realizacji
Przewidywany termin realizacji

WRZESIEŃ
1. Poznajemy się lepiej. Wybór samorządu klasowego
- Zacieśnienie więzi w grupie, lepsze poznanie się;
- Dokonanie przez uczniów wyboru władz samorządu klasowego.
- Przedstawienie się, swoich zainteresowań i hobby;
- Wybór samorządu klasowego;
- Określenie obowiązków samorządu klasowego. 07.09.2017
2. Integracja klasy IVB
- Zacieśnienie więzi w grupie, lepsze poznanie się poprzez zabawę;
- Nawiązanie bliższego kontaktu wychowawcy z uczniami.
- Wycieczka integracyjna. 14.09.2017
3. Znam swoje prawa i obowiązki - zapoznanie się ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Arkadiusz Aram Rybicki – patron naszej szkoły.
- Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia;
- Poznanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
- Rozumienie możliwości poprawy swego zachowania.
- Zapoznanie z postacią Arkadiusza Arama Rybickiego – patrona szkoły.
- Praca w grupach – analiza Statutu Szkoły i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
- Dyskusja;
- Prezentacja postaci Arkadiusza Arama Rybickiego. 21.09.2017
4. Nasze bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą / Bezpieczna droga do i ze szkoły
- Przypomnienie zasad poruszania się po drogach – zasady ruchu drogowego;
- Uświadomienie zagrożeń związanych z wypadkami;
- Wyrobienie nawyku myślenia o bezpieczeństwie i bezpiecznej drodze do szkoły i ze szkoły;
- Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole (w klasie, na przerwie, na boisku);
- Umiejętność powiedzenia „nie” – postawa asertywna.
- Pogadanka na temat zasad ruchu drogowego i bezpiecznego zachowywania się;
- Czym jest bezpieczeństwo? – burza mózgów;
- Pogadanka na temat tego, jak należy zachować się wobec nieznajomych lub w czasie nieobecności dorosłych w domu. 28.09.2017

PAŹDZIERNIK
5. Podniesienie poczucia własnej wartości – w wielu rzeczach jestem bardzo dobry!
- Kształtowanie postawy łamania barier psychicznych i fizycznych;
- Rozbudzanie tendencji do samooceny i wiary we własne możliwości;
- Zachęcanie uczniów do uodpornienia się na chwilowe niepowodzenia i trudności.
- Analiza SWOT – wskazanie swoich mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń;
- Pogadanka o potrzebie wiary we własne siły i możliwości;
- Uzupełnienie kart ćwiczeń „Są rzeczy, w których jestem dobry”;
- Zachęcenie osób nieśmiałych lub o niskim poczuciu własnej wartości do wzięcia udziału w swobodnych wypowiedziach. 05.10.2017
6. Dzień Edukacji Narodowej
- Uświadomienie uczniom wagi i znaczenia Dnia Edukacji Narodowej;
- Rola edukacji w życiu człowieka.
- Gry i zabawy dydaktyczne;
- Dlaczego edukacja jest ważna? – burza mózgów.
- Przygotowanie podziękowań dla nauczycieli. 12.10.2017
7. Jesteśmy dobrym zespołem klasowym
- Świadome i aktywne uczestnictwo uczniów w życiu klasy;
- Umiejętność zorganizowania pomocy koleżeńskiej.
- Sondaż: „Jak powinna wyglądać zgrana klasa?”;
- Opracowanie klasowego kodeksu postępowania i wywieszenie go na tablicy. 19.10.2017
8. Wszystkich Świętych – pamiętamy o naszych zmarłych…
- Pamięć o zmarłych;
- Przywiązywanie wagi do tradycji.
- Pogadanka;
- Prezentacja multimedialna. 26.10.2017

LISTOPAD
9. Odzyskanie przez Polskę niepodległości – rozmawiamy o patriotyzmie
- Pojęcie patriotyzmu i patrioty;
- Wskazanie cech prawdziwego patrioty;
- Kształtowanie szacunku dla tych, którzy polegli w walkach o wolność ojczyzny;
- Kształtowanie miłości do ojczyzny opartej na poczuciu więzi narodowej, znajomości historii i tradycji narodowo-wyzwoleńczej.
- Burza mózgów – definiowanie pojęć: patriota i patriotyzm;
- Praca ze słownikiem i encyklopedią;
- Praca w grupach – wskazanie cech patrioty;
- Przygotowanie gazetki ściennej. 09.11.2017
10. Recepta na nudę, czyli jak spędzić wolny czas?
- Pokazanie różnych możliwości spędzania wolnego czasu;
- Pobudzenie aktywności ucznia w zakresie rozwijania różnych zainteresowań;
- Uatrakcyjnianie form spędzania wolnego czasu.
- Praca w grupach – „Jak ciekawie spędzić wolny czas?”;
- Opracowanie ciekawych pomysłów i propozycji spędzania wolnego czasu;
- Przygotowanie gazetki ściennej. 16.11.2017
11. Człowiek i wartości. Co jest dla mnie najważniejsze?
- Wskazanie najważniejszych wartości w życiu człowieka.
- Burza mózgów – jakie wartości są dla nas ważne i dlaczego?
- Hierarchia wartości;
- Zdefiniowanie pojęcia wartości. 23.11.2017
12. O komunikacji niewerbalnej. Czy można mówić nie używając słów?
- Poznanie sposobów komunikacji – werbalnej i niewerbalnej;
- Uświadomienie znaczenia niewerbalnego porozumiewania się;
- Ćwiczenie umiejętności werbalnego i niewerbalnego porozumiewania się.
- Pogadanka o roli i znaczeniu komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
- Praca w grupach – krzyżówka;
- Przedstawienie scenek ukazujących obserwatorom postawy ciała, gesty, mimikę, ton głosu;
- Zabawa – zgadywanki. 30.11.2017

GRUDZIEŃ
13. Mikołajki klasowe
- Utrwalenie zwyczajów i tradycji mikołajkowych;
- Rozróżnienie wartości moralnych i materialnych.
- Wręczanie upominków, wspólna zabawa, konkursy, omówienie tradycji;
- Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działanie i tworzenie odświętnej atmosfery; - Rozumienie potrzeby sprawiania przyjemności innym; - Poznanie historii św. Mikołaja.
07.12.2017
14. Moja rola w przedświątecznych przygotowaniach - Obchodzenie świąt Bożego Narodzenia;
- Świadomość znaczenia i roli świąt Bożego Narodzenia;
- Kształtowanie poczucia zaangażowania w życie rodziny i współistnienia w tradycji.
- „Moja rola w przedświątecznych przygotowaniach” – wypowiedzi uczniów;
- Przygotowanie świątecznej gazetki ściennej.
14.12.2017
15. Wigilia klasowa - Obchodzenie świąt Bożego Narodzenia;
- Świadomość znaczenia i roli świąt Bożego Narodzenia;
- Kształtowanie poczucia zaangażowania w życie rodziny i współistnienia w tradycji.
- Zorganizowanie klasowej wigilii. 21.12.2017

STYCZEŃ
16. Czy nasza klasa jest zgrana? Czy jestem dobrym kolegą?
- Wsparcie dzieci, które są czasem odrzucane przez klasę;
- Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy sytuacji grupowej i każdej jednostki na tle grupy.
- Praca w grupach – metoda zajęć praktycznych;
- Ankieta pt. „Czy nasza klasa jest zgrana?”;
- Sformułowanie i zapisanie zasad panujących w zgranej klasie. 04.01.2018
17. Moja rodzina i ja. Tworzymy drzewo genealogiczne
- Uczeń dostrzega rolę rodziny w swoim życiu;
- Zna role niektórych członków rodziny, swoje miejsce w rodzinie, swoje prawa i obowiązki w rodzinie;
- Znaczenie drzewa genealogicznego dla naszej tożsamości – poszukiwanie korzeni, kształcenie świadomości własnego pochodzenia.
- Pogadanka;
- Prezentacja rodzinnych zdjęcia;
- Stworzenie drzewa genealogicznego (malowanki, wyklejanki, wykorzystanie zdjęć i innych materiałów) wraz z omówieniem wykonanych prac. 11.01.2018
18. Oceniamy nasze zachowanie
- Określenie swoich słabych i mocnych stron;
- Dokonanie samooceny zachowania wraz z jej uzasadnieniem;
- Uświadomienie uczniom, że warunkiem rozwoju każdego człowieka jest praca nad sobą.
- Pogadanka podsumowująca zachowanie uczniów;
- Praca indywidualna – samoocena;
- Wytyczenie celów do dalszej pracy nad sobą. 18.01.2018
19. Jak wesoło i bezpiecznie wypoczywać w czasie ferii?
- Ukazanie różnych możliwości spędzenia wolnego od nauki czasu;
- Zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzenia ferii.
- Wypowiedzi uczniów na temat spędzania wolnego czasu, roli rodziny w wypoczynku dziecka i zasad bezpieczeństwa w czasie ferii;
- Wykonanie przewodnika pt. „Jak bezpiecznie i wesoło wypoczywać w czasie ferii?” 25.01.2018

LUTY
20. W jaki sposób możemy sobie radzić ze złymi emocjami?
- Rozpoznawanie emocji przeżywanych w trudnych chwilach;
- Kształcenie umiejętności panowania nad negatywnymi emocjami;
- Poszukiwanie sposobów rozwiązania sytuacji konfliktowych.
- Pogadanka;
- Ćwiczenia relaksacyjne;
- Wskazanie powodów i sytuacji, które mogą wywoływać w nas negatywne emocje oraz sposobów radzenia sobie z nimi – burza mózgów – mapa myśli;
- Sporządzenie poradnika: „Nasze sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami”. 15.02.2018
21. Ci, którzy stanowią wzorzec do naśladowania - nasze autorytety
- Budzenie pragnienia naśladowania pozytywnych cech autorytetu;
- Rozumienie pojęcia: autorytet;
- Kształtowanie postawy silnej i wrażliwej jednostki.
- Pogadanka o roli autorytetów w życiu każdego człowieka;
- Prezentacja zdjęć i sylwetek ciekawych ludzi, którzy powinni stanowić wzorzec do naśladowania;
- Krótkie prezentacje multimedialne, poświęcone autorytetom i ludziom zasłużonym, przygotowane przez uczniów;
- Stworzenie gazetki szkolnej poświęconej ciekawym i wartościowym postaciom. 22.02.2018

MARZEC
22. Jesteśmy wrażliwi na los innych ludzi… Komu i w jaki sposób możemy pomagać?
- Pomoc innym ludziom, odkrywanie ich potrzeb i oczekiwań - uwrażliwienie;
- Kształtowanie postawy niesienia pomocy innym oraz rozwiązywania problemów;
- Uczeń rozumie konieczność i sens bezinteresownego pomagania innym – osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, słabszym, ale również rówieśnikom i innym ludziom.
- Burza mózgów - Komu, jak i w jakich sytuacjach możemy pomagać?;
- Pogadanka o potrzebach ludzi niepełnosprawnych, chorych i starszych – w jaki sposób możemy im pomóc?
- Komu jeszcze możemy pomagać? – mapa myśli. 01.03.2018
23. Zasady udzielania pierwszej pomocy
- Poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.
- Pogadanka – w jaki sposób udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy? – wraz z pokazem. 08.03.2018
24. Współpracujemy z Polską Akcją Humanitarną - Woda
- Poznanie znaczenia wody w przyrodzie;
- Zasoby wody na świecie;
- Oszczędzanie wody.
- Praca w grupach;
- Mini wykład;
- Mapa skojarzeń;
- Udział w akcji zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Wody. 15.03.2018
25. Nasze tradycje wielkanocne
- Uświadomienie celu polskiej tradycji i obyczajowości;
- Wzmocnienie więzi osobowych;
- Stworzenie możliwości dzielenia się z innymi informacjami o tradycjach świątecznych w naszych domach.
- Pogadanka na temat zwyczajów Palmowej Niedzieli, Wielkiej Soboty, Niedzieli i Poniedziałku Wielkanocnego;
- Przygotowanie gazetki ściennej.
22.03.2018

KWIECIEŃ
26. Jak troszczyć się o swoje zdrowie? Światowy Dzień Zdrowia
- Wdrażanie postawy troski o swoje zdrowie;
- Rozwijanie dbałości o higienę osobistą i swój wygląd zewnętrzny.
- Spotkanie z pielęgniarką szkolną;
- Pogadanka. 05.04.2018
27. Chcemy, aby nasza klasa była na medal! Nad czym jeszcze możemy popracować?
- Budzenie poczucia zaangażowania w życie klasy i odpowiedzialności za przeżywane koleżeństwo;
- Kształtowanie postaw dobrego kolegi;
- Nauka dostrzegania klasy jako grupy uczniowskiej o określonych prawach i obowiązkach oraz normach wewnętrznych.
- Sporządzenie listy problemów dydaktycznych i wychowawczych, z którymi boryka się klasa i poszukiwanie sposobów ich rozwiązania;
- Wypisanie słabych i mocnych stron klasy;
- Dyskusja. 12.04.2018
28. Jak postępować, aby mój dom był ekologiczny?
- Propagowanie wiedzy o ekologicznym trybie życia.
- Wypełnienie ankiety: „Ekologia w moim domu”;
- Odczytanie przyniesionych przez uczniów wycinków prasowych poświęconych problemom ekologii;
- Pogadanka;
- Przygotowanie gazetki ściennej pt. „Jak postępować, aby mój dom był ekologiczny?” 19.04.2018
29. Ojczyzna i patriotyzm w życiu młodego człowieka – Święto Konstytucji 3 Maja - Uczeń wie, jakie znaczenie ma obchodzenie rocznicy Konstytucji 3 Maja;
- Budzenie przywiązania do własnej ojczyzny;
- Kształtowanie postawy patriotyzmu, poszanowania dla symboli polskości i uczestniczenia w ważnych uroczystościach.
- Pogadanka;
- Prezentacja multimedialna na temat Święta Konstytucji 3 Maja, hymnu narodowego, flagi i godła polskiego – przygotowana przez uczniów;
- Wspólne redagowanie definicji patriotyzmu i ojczyzny. 26.04.2018

MAJ
30. Z kulturą na „ty”. Obchodzimy Dzień Kultury, Oświaty, Książki i Prasy
- Kształtowanie potrzeby obcowania z kulturą wyższą i sztuką.
- Prezentacja multimedialna na temat roli kultury, oświaty, książki i prasy w życiu człowieka;
- Pogadanka. 10.05.2018
31. Chcę być przyjacielem! O roli przyjaźni w życiu człowieka
- Wzbudzenie refleksji nad przyjaźnią;
- Rozumienie potrzeby posiadania przyjaciół;
- Różne sposoby pozyskiwania przyjaciół;
- Poznanie zasad dobrej przyjaźni;
- Kształtowanie postawy przyjacielskiej i pielęgnowanie tej więzi.
- Pogadanka;
- Karty pracy przygotowane przez nauczyciela;
- Wskazanie cech dobrego przyjaciela – mapa myśli. 17.05.2018
32. „Ona mi pierwsza pokazała księżyc…” – Dzień Matki
- Współistnienie w tradycji;
- Kształtowanie szacunku dla mam;
- Nauka sprawiania radości najbliższym.
- Wykonanie laurek dla mam z okazji ich święta;
- Pogadanka o roli rodziców w życiu dziecka;
- Odczytanie wierszy poświęconych matkom i ich interpretacja. 24.05.2018

CZERWIEC
33. Jestem dzieckiem – mam prawa i obowiązki
- Poznanie praw i obowiązków dziecka;
- Wskazanie, gdzie można znaleźć informacje na temat praw dziecka;
- Respektowanie prawa innych, zarówno dorosłych jak i dzieci;
- Obowiązki szkolne i domowe dzieci.
- Pogadanka;
- Odczytanie wiersza Marcina Brykczyńskiego „O prawach dziecka” i wykonanie ilustracji do utworu;
- Burza mózgów – opracowanie listy obowiązków, które dzieci wypełniają na co dzień i ich omówienie. 07.06.2018
34. Zbliża się koniec roku… O naszych planach wakacyjnych i bezpieczeństwie w okresie letnim
- Zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania wakacji.
- Pogadanka;
- Spisanie zasad bezpiecznego wypoczynku;
- Wykonanie mapki naszych wakacyjnych planów i tras. 14.06.2018
35. Podsumowanie całorocznej pracy i zachowania
- Określenie swoich słabych i mocnych stron;
- Dokonanie samooceny zachowania oraz jej uzasadnienie;
- Podjęcie postanowień związanych z wewnętrzną przemianą i pracą nad sobą;
- Wyróżnienie uczniów szczególnie aktywnych i osiągających bardzo dobre wyniki w nauce;
- Zachęcenie do aktywniejszej pracy uczniów słabszych;
- Uświadomienie uczniom, że warunkiem rozwoju każdego człowieka jest codzienna praca nad sobą.
- Pogadanka podsumowująca zachowanie uczniów;
- Praca indywidualna - samoocena;
- Wytyczenie celów do dalszej pracy. 21.06.2018
Udział klasy IV B w innych uroczystościach szkolnych i klasowych, m.in:
• Współpraca z Polską Akcją Humanitarną.
• Mikołajki – wręczanie upominków, wspólna zabawa, konkursy, omówienie tradycji, integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działanie i tworzenie odświętnej atmosfery, rozumienie potrzeby sprawiania przyjemności innym, poznanie historii św. Mikołaja.
• Klasowe spotkanie opłatkowe – przygotowanie wigilii klasowej, życzenia świąteczne i noworoczne, wspólne słuchanie kolęd, podzielenie się opłatkiem, integracja zespołu klasowego, budzenie szacunku do tradycji narodowych i rodzinnego świętowania.
Proponowane wycieczki:
- Wizyta w kinie i w teatrze
- Wycieczka edukacyjna – Kaszuby


Nauczyciel zastrzega sobie prawo zmiany kolejności lub tematyki zajęć.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.