AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Twardowska, 2017-11-03
Łącko

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Małgorzata Twardowska

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2013 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.


(§ 8 UST. 2 PKT 1)
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

Lp.

Zadania do ogólne do realizacji

Formy realizacji

Termin wykonaniaDowody realizacji
1.
2.

3.


4.


5.
6.7.
8.
Poznanie procedury awansu zawodowego.Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.


Doskonalenie warsztatu pracy
i podniesienie jakości szkoły.Współpraca
z rodzicami.

Podejmowanie dodatkowych zadań.Promocja szkoły
w środowisku.


Sprawowanie funkcji
wychowawcy klasy IV
i V.


Praca w zadaniowych komisjach szkoły.
I. Przeanalizowanie aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego:
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r.
Karta Nauczyciela.

II. Analiza dokumentów określających
zasady funkcjonowania szkoły.

III. Opracowanie planu rozwoju
zawodowego i sprawozdania z jego
realizacji.


I. Udział w opracowywaniu oraz zmianach
w dokumentach szkolnych.

II. Pomoc Dyrektorowi w sporządzaniu
SIO.

III. Aktywny udział w zabraniach Rady
Pedagogicznej:
sporządzanie protokołów.


IV. Aktywny udział w zebraniach zespołu w ramach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

I. Aktywny udział w formach doskonalenia
zawodowego wynikający z potrzeb własnych
i szkoły.

II. Udział w szkoleniowych Radach
Pedagogicznych.

III. Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej.


I. Włączenie rodziców do prac na rzecz szkoły.


I. Przygotowywanie gazetki ściennej o tematyce sportowej i promującej zdrowy styl życia.

II. Prowadzenie całorocznego plebiscytu na ,,Sportowca Roku”, a także analizowanie rozwoju psychomotorycznego uczniów ich umiejętności
i osiągnięć.


I . Przygotowanie i udział uczniów jako reprezentacji
naszej szkoły w imprezach i zawodach sportowych
w różnych dyscyplinach na szczeblu:
gminnym
powiatowym.

II. Przygotowanie notatek do prasy lokalnej
o sukcesach sportowych szkoły i organizowanych
akcjach w szkole.


I. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów
wychowawczych i dydaktycznych ucznia.I. Praca w szkolnej komisji inwentaryzacyjnej.

II. Pełnienie funkcji członka Zespołu Nadzorującego
sprawdzian w kl. VI.

III. Praca w komisji do analizy próbnego
sprawdzianu po kl. VI.

IV. Pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu
Nadzorującego przebieg sprawdzianu w kl. VI.

V. Praca w zespole do spraw ewaluacji
wewnętrznej.

VI. Praca w komisjach konkursowych:
szkolnych i pozaszkolnych.
sierpień, wrzesień 2013

wrzesień 2013


wrzesień 2013, 2014, 2015

wrzesień 2013
czerwiec 2016okres stażu
kwiecień 2016

według potrzeb


okres stażu

zgodnie z ustaloną kolejnością

okres stażu


2013/2014
2014/2015
2015/2016

okres stażu


okres stażu


okres stażu


okres stażu


2013/2014

2013/2014
2014/2015
2015/2016
okres stażu
okres stażu
wrzesień 2013

kwiecień 2014


grudzień 2013


kwiecień 2016


2015/2016


październik 2013

Znajomość przepisów prawa oświatowego.
Wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego opracowany według wymagań
i powinności oraz potrzeb szkoły.

Właściwe stosowanie przepisów prawa
w codziennej pracy.

Plan rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Protokoły.Zeszyt spotkań zespołu.

Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia.


Protokoły zebrań.


Wykaz literatury.Harmonogram i tematyka spotkań z rodzicami.
Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

Gazetki informacyjne w gablocie.


Protokół plebiscytu.

Tabele, wyniki, dyplomy, medale.

Artykuły w prasie. Scenariusze imprez. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Protokół inwentaryzacyjny.

Dokumentacja sprawdzianu.


Analiza sprawdzianu.


Dokumentacja sprawdzianu.


Raport z ewaluacji wewnętrznej.


Protokoły konkursów.
( § 8 UST. 2 PKT 2)

„WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Lp.

Zadania ogólne do realizacji

Formy realizacji

Termin wykonania


Dowody realizacji
1.


2.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Korzystanie ze znajomości obsługi programów :
Microsoft Word,
Microsoft Excel,
Microsoft Power Point.
Wykorzystanie Internetu.
I. Wykorzystanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej w tworzeniu planu rozwoju zawodowego.

II. Opracowywanie przy pomocy techniki komputerowej różnorodnych dokumentów, które następnie wykorzystywałam w pracy.

III. Przygotowanie dla potrzeb własnych i szkoły
dyplomów, ogłoszeń, tabeli i wyników osiągnięć
sportowych uczniów, zaproszeń i podziękowań.

IV. Przygotowywanie w technice Power Point
prezentacji multimedialnych i wykorzystywanie
tych środków dydaktycznych na spotkaniach:
z rodzicami
z uczniami.

V. Sporządzałam świadectwa szkolne przy pomocy
komputerowego programu do drukowania
świadectw.

VI. Przygotowywanie dekoracji na uroczystości
szkolne oraz różnych materiałów w celu
urządzania klasopracowni i zagospodarowania
gablot przy sali gimnastycznej.

VII. Opracowywanie testów do szkolnego egzaminu
na kartę rowerową.


I. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy
i doświadczenia z zakresu sportu, wychowania
fizycznego i zdrowia.

II. Gromadzenie i zamieszczanie materiałów
dotyczących życia szkoły na stronie www szkoły.

III. Publikacje własnych materiałów dydaktycznych
w Internecie.

IV. Wykorzystanie poczty elektronicznej:
do przesyłania i odbierania wyników
z organizowanych zawodów,
do wymiany doświadczeń z nauczycielami wychowania fizycznego na terenie gminy.

wrzesień 2013okres stażuokres stażuokres stażu

czerwiec 2014,2015,2016


okres stażu
maj 2014, 2015, 2016okres stażuokres stażu


okres stażu


okres stażu
Planu rozwoju zawodowego.Wydruki, testy, sprawozdania, konspekty, tabele wynikowe, wymagania, plany wychowawcze, harmonogram i tematyka spotkań z rodzicami
w cyklu rocznym, itp.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Ksero dyplomów.


Prezentacje multimedialna.
Scenariusze spotkań z rodzicami.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Zdjęcia uroczystości.Opracowane testy.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.


Materiały z Internetu.Strona www. spkicznia.lacko.pl


Adresy stron.


Otrzymane e-mail z wynikami.
(§ 8 UST. 2 PKT 3)
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
LUB INNYCH ZAJĘĆ
Lp.
Zadania ogólne do realizacji
Formy realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji
1.2.


Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem.

Prowadzenie zajęć otwartych dla n-li.

I. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleniowych zebrań Rady Pedagogicznej:
,,Niebieskie Karty w oświecie”,
,,Metody aktywizujące w pracy nauczyciela”.

II. Współpraca a innymi nauczycielami i dzielenie
się materiałami dydaktycznymi.

III. Pedagogizacja rodziców na temat:
,,Bezpieczeństwo dzieci na wsi w czasie prac polowych”.

IV. Publikacje własnych materiałów na stronach
portali edukacyjnych.


I. Prowadzenie lekcji koleżeńskich dla nauczyciela kontraktowego i obserwacja lekcji prowadzonych przez nauczycieli dyplomowanych.

II. Sprawowanie opieki nad praktyką pedagogiczną
nauczyciela.
zgodnie z potrzebami szkołyokres stażukwiecień 2016


okres stażgrudzień 2013
maj 2014
kwiecień 2015

październik 2013
Przygotowane materiały.
Protokoły Rady Pedagogicznej.Scenariusz spotkania z Rodzicami.
Prezentacja multimedialna.

Publikacja w internecie.Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Konspekty lekcji.
Harmonogram lekcji obserwowanych.

Notatki własne z rozmów poobserwacyjnych.
(§ 8 UST. 2 PKT 4) A

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH
Lp.

Zadania ogólne do realizacji

Formy realizacji

Termin wykonania


Dowody realizacji
1.

Opracowanie
i wdrożenie własnego programu.
I. Opracowanie i wdrożenie programu koła
sportowego dla uczniów klas IV- VI.

wrzesień 2014 - czerwiec 2015
Program koła sportowego.


( § 8 UST. 2 PKT 4 )C

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

Lp.

Zadania ogólne do realizacji

Formy realizacji

Termin wykonania

Dowody realizacji
1.


2.


3

4.
5.

Organizacja wycieczek i uroczystości szkolnych.
Organizacja konkursów i turniejów sportowych: szkolnych.Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom mającym trudności w nauce.
Rozbudzenie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa
w szkole.


I. Organizacja jednodniowych wycieczek szkolnych:
Czorsztyn – Niedzica- Białka Tatrzańska,
Piesza wycieczka na Cebulówkę,
Piesza wycieczka Szlakiem Celestyńskim
Nowy Sącz w ramach Bonu kultury,,
Zlot Turystyczno-Kraoznawczy ,,Młodzież
z Chrystusem w III Tysiącleciu”.

II. Współorganizacja i organizacja uroczystości
szkolnych oraz opracowanie układów tanecznych.

III. Przeprowadzenie akcji ekologicznej ,,Sprzątanie
Świata”.


I. Organizacja szkolnego Dnia Sportu, podczas którego wdrożono opracowany projekt:
,,W zdrowym ciele zdrowy duch”.

II. Organizacja i przeprowadzenie szkolnego Turnieju
Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły.

III. Przeprowadzenie na terenie szkoły konkursu
,,Odblaskowa Szkoła”:
ogólnoszkolny konkurs plastyczny
na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym,
ogólnoszkolny konkurs wiedzy
o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

IV. Przygotowanie uczniów i zorganizowanie kursu na kartę rowerową dla uczniów kl. IV.


I. Współpraca z rodzicami i nauczycielami w ramach organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
bieżąca praca
opracowanie IPETÓW.

I. Organizacja nowoczesnych form spędzania czasu wolnego:
lodowisko,
basen.

II. Prowadzenie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych
koła sportowego.


I. Opracowanie planu działań koordynatora do spraw bezpieczeństwa i zwalczania pożarów oraz przeprowadzanie próbnych alarmów ewakuacyjnych.

II. Opracowanie procedur reagowania na zjawisko
cyberprzemocy.

III. Opracowanie procedur interwencyjnych
w przypadku krzywdzenia dziecka..

IV. Wykonanie gazetki ściennej w szkolnej gablocie
na temat bezpieczeństwa.

V. Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

maj/czerwiec 2014
wrzesień 2014
październik 2015
maj 2014
październik 2014


okres stażu


okres stażuczerwiec 2014,2015,2016


ferie zimowe 2015, 2016

wrzesień - grudzień 2013maj 2014,2015, 2016okres stażu


listopad 2013
luty2014okres stażuwrzesień 2013,2014,2015listopad 2013


luty 2014


okres stażuokres stażu

Kartu wycieczek.
Zapisy w dziennikach lekcyjnych.

Zdjęcia uroczystości szkolnych.
Scenariusz układu tanecznego.

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.Opracowany projekt.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Zapisy w dziennikach lekcyjnych.

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Protokół turnieju.

Dokumentacja konkursu, zdjęcia.Dokumentacja kursu.IPETY, dokumentacja szkolna.


Karty wycieczek.
Wpisy w dziennikach.
Program Koła Sportowego.


Plan pracy koordynatora.
Procedury reagowania na zjawisko cyberprzemocy.

Procedury interwencyjne w przypadku krzywdzenia dziecka.

Gazetka w gablocie szkolnej.


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.


( § 8 UST. 2 PKT 4) E

WYKONANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH
WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI


Lp.

Zadania ogólne do realizacji

Formy realizacji

Termin wykonaniaDowody realizacji
1.23.
4.


5.

6.


7.
Współpraca ze Służbą Zdrowia.


Współpraca z Policją.Współpraca ze Strażą Pożarną.Współpraca
z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
w Starym Sączu.


Współpraca z Towarzystwem Miłośników Ziemi Łąckiej.


Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Współpraca

z Gliwickim Klubem Sportowym – Piast.
I. Zaproszenie pielęgniarki na spotkanie z młodzieżą i przeprowadzenie pogadanek dotyczących:
uzależnień i ich konsekwencji - kl. IV-VI,
przestrzegania higieny osobistej - kl. IV-VI,
pokaz i objaśnienie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

II. Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat odżywiania – zapobieganie anoreksji i bulimii.


I. Zorganizowanie spotkania z policjantem na temat:
postępowania w sprawach nieletnich
i wynikających z nich konsekwencji prawnych
bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły
bezpieczeństwo w sieci.

II. Zaproszenie Policji do udziału w komisji
egzaminacyjnej na kartę rowerową

.
I. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami straży pożarnej i pogadanka na tematy:
profilaktyka wszelkiego rodzaju zagrożeń,
z jaką stykają strażacy się w swojej misji niesienia pomocy,
pokaz sprzętu bojowego.I. Przygotowanie dokumentacji badań uczniów mających trudności w nauce.

I. Umożliwienie dzieciom wyjazdu na wycieczki.

II. Zorganizowanie spotkania z twórczynią ludową
( p. M. Janiczak ).


I. Pozyskanie środków finansowych na organizację Szkolnego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły.
I. Zorganizowanie spotkania ze znanym piłkarzem
z naszych okolic-D. Zboźniem.
okres stażu


okres stażu
okres stażu


czerwiec 2014,2015,2016okres stażu
zgodnie z potrzebami


okres stażu

maj 2014ferie 2015,2016


kwiecień 2014
Zapisy w dziennikach lekcyjnych.


Scenariusz lekcji.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, pisma skierowane do Policji, zapisy tematów lekcyjnych.
Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym.Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.


Pisma skierowane do Towarzystwa Miłośników. Ziemi Łąckiej.
Zapisy w dziennikach.Pisma skierowane do KRPA.


Pismo skierowane do Klubu Sportowe.

( § 8 UST. 2 PKT 5)

UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH
Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY


Lp.

Zadania ogólne do realizacji

Formy realizacji

Termin wykonania


Dowody realizacji
1.Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Obserwowanie i analiza dwóch przypadków.

okres stażu


Opracowany opis i analiza.
Potwierdzenia Dyrektora Szkoły.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.