AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Twardowska, 2017-11-03
Łącko

Wychowanie fizyczne, Sprawozdania

OPIS I ANALIZA UZYSKANIA POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ, MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

- n +OPIS I ANALIZA

UZYSKANIA POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ, MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ
I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
( § 8 UST. 2 PKT 1 )


1. Poznanie procedur awansu zawodowego.
I. Przeanalizowanie aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego.
II. Analiza dokumentów określających zasady funkcjonowania szkoły.
III. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji.

2. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.
I. Udział w opracowywaniu oraz zmianach w dokumentach szkolnych.
II. Pomoc Dyrektorowi w sporządzaniu SIO.
III. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
IV. Aktywny udział w zebraniach szkolnego zespołu w ramach pomocy
psychologiczno- pedagogicznej.

3. Doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły.
I. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb
własnych i szkoły.
II. Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych..
III. Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej.

4. Współpraca z rodzicami.
I. Włączanie rodziców do prac na rzecz szkoły.

5. Podejmowanie dodatkowych zadań.
I. Prowadzenie gazetki ściennej o tematyce sportowej i promującej zdrowy styl życia.
II. Prowadzenie całorocznego plebiscytu na „Sportowca Roku” a także analizowanie
rozwoju psychomotorycznego uczniów, ich umiejętności i osiągnięć.
6. Promocja szkoły w środowisku.
I. Przygotowanie i udział uczniów jako reprezentantów naszej szkoły w imprezach
i zawodach sportowych organizowany na szczeblu gminnym i powiatowym –
sprawowanie opieki nad uczniami.
II. Przygotowanie notatek do prasy lokalnej o sukcesach sportowych szkoły
i organizowanych akcjach w szkole.

7. Sprawowanie funkcji wychowawcy klasy IV i V.
I. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
ucznia.

8. Praca w zdaniowych komisjach szkoły.
I. Praca w komisji inwentaryzacyjnej.
II. Pełnienie funkcji członka Zespołu Nadzorującego sprawdzian szóstoklasisty.
III. Praca w komisji do analizy próbnego sprawdzianu po klasie VI.
IV. Pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu Nadzorującego przebieg
sprawdzianu po klasie VI.
V. Praca w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej.
VI. Praca w komisjach konkursowych szkolnych i pozaszkolnych.


1. Poznanie procedur awansu zawodowego.
I. Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego.
II. Znajomość dokumentów określających zasady funkcjonowania szkoły.
III. Opracowanie planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji.

1 września 2013r. rozpoczęłam staż i podjęłam starania o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W czasie stażu wypełniałam zaplanowane zadania
z poszczególnych sfer rozwoju zawodowego, realizując tym samym założone cele i wymogi. Rozpoczęłam od zapoznania się z aktami prawnymi, dotyczącymi awansu zawodowego,
a w szczególności z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r., z późniejszymi zmianami
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz podstawowymi dokumentami oświatowymi tj. Karta Nauczyciela i Ustawa o systemie oświaty. Następnie sporządziłam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Zadania które zawarłam w planie realizowałam przez cały okres stażu. Systematycznie analizowałam dokumentację szkolną, czyli Statut Szkoły, Program Profilaktyczny, Program Wychowawczy Szkoły i na ich podstawie opracowałam własną dokumentację nauczyciela. Niestety mój staż został wydłużony z powodu nieobecności spowodowanej przebywaniem na urlopach związanych z rodzicielstwem. Po powrocie z urlopu macierzyńskiego i pierwszej części urlopu rodzicielskiego złożyłam wniosek o kontynuację stażu i realizację zadań zawartych w aneksie nr 1 do planu rozwoju zawodowego. Jednak później skorzystałam z drugiej części urlopu rodzicielskiego i po jego zakończeniu ponownie złożyłam wniosek o kontynuację stażu i realizację zadań zawartych w aneksie nr 2 do planu rozwoju zawodowego. Po zakończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie
z realizacji planu i przedłożyłam Dyrektorowi Szkoły.

Efekty z realizacji:
dzięki poznaniu obowiązujących przepisów prawa oświatowego mogłam poprawnie skonstruować plan rozwoju zawodowego zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Rozporządzeniu oraz realizować go przez cały okres stażu;
poznałam przepisów prawa oświatowego;
dzięki analizie dokumentacji szkolnej opracowałam własną dokumentację nauczyciela, dostosowaną do warunków i specyfiki szkoły (opracowałam rozkłady materiału
z poszczególnych przedmiotów, przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne).2. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnieniem pracy szkoły.
I. Udział w opracowywaniu oraz zmianach w dokumentach szkolnych.
Podczas stażu podjęłam czynny udział w określaniu zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Pracując w różnych zespołach zadaniowych miałam wpływ na kształt różnych procedur
i regulaminów.
W ramach zadań przydzielonych przez dyrektora opracowałam procedury reagowania na zjawisko cyberprzemocy oraz procedury interwencyjne w przypadku krzywdzenia dziecka (Niebieskie Karty w oświecie). Na początku każdego roku opracowywałam rozkłady materiałów dostosowując je do klas, w których uczyłam, opracowywałam plan wychowawcy klasowego
w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny naszej szkoły.

Efekty z realizacji:
praca nad udoskonaleniem szkolnych dokumentów poszerzyła moją wiedzę na temat zasad konstruowania danej dokumentacji;
dzięki swojej pracy i zaangażowaniu miałam wpływ na brzmienie i zawarte zmiany
w dokumentach, które mają wpływać na podwyższenie jakości pracy szkoły.

II. Pomoc Dyrektorowi w sporządzaniu SIO.

W ramach czynności dodatkowych po otrzymaniu upoważnienie dostępu do bazy danych SIO wspólnie z dyrektorem szkoły przez cały okres stażu, zgodnie z harmonogramem przekazywałam dane do systemu informacji oświatowej.

Efekty z realizacji:
praca w programie SIO poszerzyły moją wiedzę na temat zasad konstruowania tego typu dokumentacji.

III. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.

W okresie stażu brałam czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie
z harmonogramem jej zebrań, między innymi poprzez wyrażanie swojego zdania na poruszane tematy. Uczestniczyłam w radach organizowanych przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb. Wdrażałam zgodnie z ustaleniami postanowienia Rady Pedagogicznej, składałam przed nią sprawozdania z wykonania przydzielonych mi zadań. Niejednokrotnie sporządzałam protokoły z zebrania Rady Pedagogicznej.
Efekty z realizacji:
praca w zespole udoskonaliła moją umiejętność współpracy z innymi nauczycielami;
zdobywałam na bieżąco informacje dotyczące życia szkoły;
dzięki swojemu zaangażowaniu i pracy w komisjach zadaniowych mam wpływ na kształt formalny oraz zmiany w dokumentach, które mają sprzyjać podwyższeniu jakości pracy szkoły.

IV. Aktywny udział w zebraniach szkolnych zespołów w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej .

W trakcie stażu byłam przewodniczącą zespołu do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej i aktywnie uczestniczyłam w jego pracach. Głównym celem pracy zespołu było planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. Zespół po przeanalizowaniu orzeczenia i opinii PPP pracował nad ustaleniem obszarów, w którym uczniowie wymagali pomocy psychologiczno-pedagogicznej, biorąc pod uwagę ich indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zaplanowanie działań i sposobu ich realizacji. Zespól opracowywał indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
i plan działań wspierających dla uczennicy posiadającej opinię PPP. Zespół prowadził kartę indywidualnych potrzeb ucznia. Po każdym spotkaniu zespół pisał protokół z zebrania, a po każdym okresie dokonywał podsumowania i oceniał uzyskane efekty pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Efekty z realizacji:
dzięki spotkaniom nauczycieli działania były ukierunkowane, spójne i celowe, co podnosiło efektywność pracy z uczniami;
wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami z innymi nauczycielami pozwalało na wprowadzenie do lekcji nowych, aktywnych form pracy.
każde spotkanie zespołu pomagało mi poszerzyć swój warsztat pracy i stawiać sobie kolejne zadania w procesie rozwoju zawodowego;
koordynowanie pracą zespołu rozwinęło moje umiejętności kierowania zespołem
i kształtowaniem właściwych relacji ze współpracownikami;
działania naprawcze, odnoszące się do poszczególnych uczniów wypracowane wraz
z innymi nauczycielami, pozwoliły podnieść jakość pracy szkoły;
wymiana doświadczeń, zapoznanie się z opinią innych nauczycieli szczególnie przedmiotów pokrewnych, przyczyniło się do wzrostu poziomu nauczania w mojej szkole;
dzięki wspólnym działaniom zespołu nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno-pedagogiczne uczniowie osiągali wyniki na miarę swoich możliwości.

3. Doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły.
I. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły.

Przez okres stażu brałam udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowawcy klasy. Starałam się gromadzić różne notatki, scenariusze zajęć, zaświadczenia
i certyfikaty, które poświadczają realizację założonych zadań. Nowe proponowane rozwiązania często inspirowały mnie do działania. W czasie trwania stażu uczestniczyłam w kilku formach doskonalenia zawodowego: warsztatach, konferencjach metodycznych, które przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej, a były to:

,,Bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole” - grudzień 2013r.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko” - styczeń 2014r.
,,Specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli
egzaminujących dzieci na kartę rowerową” - kwiecień 2014r.
,,Szkolenie w zakresie pierwsze pomocy przedmedyczne” - maj 2014r.
,,Technika uczenia się i metody motywujące do nauki” - styczeń – marzec 2015r.
,,Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” - listopad 2015r.

Udział w szkoleniach i warsztatach z pewnością podniosły moje kwalifikacje dydaktyczno-wychowawcze. Wskazówki przekazywane przez prowadzących szkolenia wykorzystuję przy planowaniu i organizacji własnej pracy oraz współpracy zespołowej. Zwiększyłam i ugruntowałam również zasób swoich wiadomości, wzbogaciłam własny warsztat pracy i zdobyłam nowe doświadczenia. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pozwolił mi na głębszą analizę, ocenę mojej pracy i podniesienie poziomu nauczania. Warto także pamiętać, iż podnoszenie kompetencji zawodowych nauczyciela ma duży wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły, co miało miejsce w moim przypadku.

Ukończenie specjalistycznego przeszkolenia w zakresie ruchu drogowego dla nauczycieli, pozwoliło mi zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową w naszej szkole. Ponadto poznałam najważniejsze akty prawne, ustawy, rozporządzenia oraz przepisy ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów i niechronionych uczestników ruchu drogowego. Zakres szkolenia obejmował również zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych z uwzględnieniem prawidłowego zachowania się na miejscu wypadku. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał materiały edukacyjne wspomagające zajęcia wychowania komunikacyjnego. Poznanie zasad przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową, umożliwiło mi właściwe przygotowanie egzaminu z części praktycznej w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016. Zdobytą wiedzę w zakresie ruchu drogowego mogłem wykorzystać na lekcjach wychowania fizycznego, przygotowując klasy IV do egzaminu praktycznego, przy jednoczesnej korelacji międzyprzedmiotowej z zajęciami techniki. Część pisemna egzaminu była przeprowadzana na zajęciach techniki w ramach wychowania komunikacyjnego przez moją koleżankę z pracy, która prowadziła właśnie te lekcje. Taki podział w znacznym stopniu ułatwiał pracę szkoły w trakcie przygotowań i prowadzenia egzaminu na kartę rowerową.

Warsztaty poświęcone „Pierwszej pomocy przedmedycznej” odświeżyły i poszerzyły mają wiedzę w tym zakresie. Nabyte umiejętności odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu uczniów, będących pod moją opieką, służą mi rokrocznie do prowadzenia szkolenia dzieci z klas IV-VI. W klasie IV omawiamy sposoby udzielania pomocy przy stłuczeniach i zwichnięciach, a także sytuacje stwarzające zagrożenie zdrowia lub życia w szkole
i w domu. W trosce o bezpieczeństwo własne i innych osób uczniowie poznają podstawy aseptyki
i wykonania prostego opatrunku. W klasie V poznają podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz numery telefonów alarmowych. Wiedzą, że ich bezpieczeństwo
w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia jest najważniejsze, a wezwanie pomocy jest tożsame z jej udzieleniem. W klasie VI omawiamy zasady bezpiecznego zachowania nad wodą i w górach. Podejmowane działania pozwalają profilaktycznie zapobiegać urazom i wypadkom dzieci, które nabywają wiedzę na prowadzonych szkoleniach w ostatnim miesiącu roku szkolnego. Termin prowadzonych przeze mnie szkoleń nie jest przypadkowy z uwagi na zbliżające się wakacje. Niestety wiele warsztatów i seminariów, w których zgłosiłam jeszcze chęć uczestnictwa nie odbyły się z powodu niewystarczającej liczby chętnych osób.

Warsztaty ,,Technika uczenia się i metody motywujące do nauki” poszerzyły moją wiedzę na temat motywowania uczniów do nauki. Odpowiedziały na pytania w jaki sposób najlepiej motywować uczniów do nauki, jak zachęcić swoich podopiecznych do większego zaangażowania podczas lekcji, jak sprawić, by chętnie podejmowali nowe wyzwania, chcieli i umieli współpracować z innymi, a także potrafili samodzielnie myśleć. Warsztaty dały mi możliwość poznania wielu metod i technik mobilizujących i angażujących uczniów. Ich zastosowanie sprawi, że uczniowie będą aktywnie uczestniczyli w lekcji, nie „przejdą obok” niej, a praca podczas lekcji będzie lepiej zorganizowana.

Szkolenia ,,Bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole” i ,,Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” pozwoliły mi na zapoznanie się z nowymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i higieny pracy. Szkolenia uzmysłowiły mi jakie niebezpieczeństwa mogą zagrażać uczniom, czy nauczycielom i jak zapobiegać poważnym wypadkom uczniów podczas zajęć czy wycieczek szkolnych. Dowiedziałam się w jaki sposób niwelować ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy i sposobach udzielania pierwszej pomocy. Ponadto poznałam normy i zasady dotyczące bezpieczeństwa, a także zadania i odpowiedzialność wszystkich uczestników życia szkoły. Szkolenie pozwoliło mi, jak również wszystkim pracownikom grona pedagogicznego na utrwalenie zasady pracy w grupach oraz współdziałania w sytuacji kryzysu. Poprawa bezpieczeństwa w całej szkole to również nieoceniony efekt odbytego szkolenia.

II. Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

Uczestniczyłam w licznych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego poprzez udział w zebraniach szkoleniowych. Wśród najbardziej przydatnych wymienię następujące szkolenia:

szkolenie na temat nowej formuły sprawdzianu od 2015r. - luty, listopad 2013r.
szkolenie na temat ochronie danych osobowych zmiany wynikające z nowelizacji ustawy, obowiązujące od 7 marca 2011r. - listopada 2013r
szkolenie na temat dokumentowania organizacji i udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w szkole w świetle nowych przepisów prawnych - września 2013r.
szkolenie na temat działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów – zadania
dyrektora i nauczyciela - październik 2013r.
szkolenie członków komisji egzaminacyjnej przed sprawdzianem po kl. VI - szkolenie na temat procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu dotyczące: miejsca
i warunków przeprowadzania sprawdzianu, dostosowania warunków egzaminacyjnych
i formy sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, organizacji i przebiegu sprawdzian -marzec 2014r.
Szkolenie ,,Sprawdzian 2015r. ? Jest na najlepszej drodze”- luty 2015r.
Procedury dotyczące przeprowadzania sprawdzianu w kl VI – marzec 2015r.

Szkolenie „W zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych” poszerzyło moją wiedzę na temat zarządzania danymi osobowymi oraz ich ochroną. W dzisiejszych czasach jest to przydatna umiejętność dla mnie, szkoły i ucznia. Znając podstawy prawne ochrony danych osobowych wzrosła moja świadomość w tym zakresie. Bezpośrednio przekłada się to na bezpieczeństwo ucznia i całego grona pedagogicznego.

Realizując założenia, iż jako nauczyciel powinnam wykazywać się umiejętnością dzielenia się wiedzą z innymi pracownikami szkoły, w marcu 2014 roku przygotowałam materiały, prezentację multimedialną i przeprowadziłam radę szkoleniową na temat ,,Niebieskie Karty
w oświecie”. Przedstawiałam całą procedurę zakładania Niebieskich Kart i omówiłam na czym ona polega oraz jakie kroki należy podjąć, aby pomóc ofierze przemocy w rodzinie. Starałam się zwrócić uwagę uczących na rodzaje przemocy i agresji jakie można spotkać w klasie oraz przedstawiłam sposoby reagowania na sytuacje doraźne. Na szczęście w swojej pracy zawodowej nie doświadczyłam jeszcze tego szczególnie ważnego problemu społecznego.
szkolenie na temat ,,Niebieskie Karty w oświecie” - marzec 2014r.

Efekty z realizacji:
wzbogaciłam warsztat pracy;
poszerzyłam umiejętności planowania procesu dydaktycno-wychowawczgo;
poznałam najważniejsze akty prawne oraz przepisy ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów;
poznałam zasad przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową;
sprawnie i zgodnie z przepisami przeprowadzałam egzamin teoretyczny na kartę rowerową;
właściwie przygotowywałam egzamin z części praktycznej;
umiejętnie przygotowywałam całą dokumentację do egzaminu na kartę rowerową;
umiejętnie przygotowywałam dokumentację dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
poszerzyłam wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
wprowadziłam na lekcjach nowe ciekawe metody i formy;
zdobyłam nowe doświadczenia;
uatrakcyjnienie zajęć i wzbogacenie ich o ciekawe metody i formy;
szkoła zyskała nauczyciela z większymi kompetencjami;
poszerzyłam wiedzę w zakresie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i higieny pracy.;
zapobiegam wypadkom w szkole;
poprawa bezpieczeństwa w szkole;
niwelowałam ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy;
poznałam nową formułę sprawdzianu po klasie VI;
zaznajomiłam się ze sposobem organizacji sprawdzianu po klasie VI;
doskonaliłam swoje predyspozycje interpersonalne;
wymieniałam doświadczenia a innymi nauczycielami;
zyskałam umiejętność wartościowania przekazywanych informacji.

III. Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej.

W okresie stażu na bieżąco pogłębiałam i poszerzałam swoją wiedzę poprzez studiowanie literatury fachowej dotyczącej pedagogiki, dydaktyki, wychowania i psychologii. Poznawałam nowinki wydawnicze, które poruszały tematykę wychowania fizycznego i zdrowego stylu życia. Wydawnictwa, do których najczęściej sięgałam to: ,,Wychowanie fizyczne i zdrowie”, ,,Zabawy
i gry ruchowe”, ,,Zabawy w grach sportowych”, ,,Sprawność fizyczna ogólna – testy”, ,,Zarys lekkoatletyki”. Źródłem informacji na temat kultury fizycznej, nowinek technicznych
i informatycznych był dla mnie także Internet. Korzystałam z jego zasobów i ze stron internetowych zawierających informacje na temat awansu zawodowego, w związku z tym wielokrotnie korzystałem ze stron tj.: www.men.gov.pl, www.profesor.pl, www.literka.pl, www.edukacja.edux.pl,
oraz z innych stron internetowych adekwatnych do działań wykonywanych przeze mnie w szkole: www.wychowaniefizyczne.pl. Zdobyte wiadomości wykorzystywałam w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi. Przygotowując się do lekcji korzystałam z poradników metodycznych, scenariuszy, wykorzystywałam różne pomysły i rozwiązania do pracy
z uczniami. Bardzo często ciekawe materiały drukowałam i prezentowałam uczniom podczas zajęć
z wychowania fizycznego i zajęć technicznych. Myślę, że taka forma przekazywania wiadomości była dla nich bardziej zrozumiała i przyswajalna.

Efekty z realizacji:
ukazywałam uczniom różne, ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu;
stosowałam podczas lekcji różne nowe metody, dzięki czemu stawały się one bardziej atrakcyjne dla uczniów;
pogłębiłam wiedzę z zakresu psychologii pozwoliło mi na rozwiązywanie występujących problemów wychowawczych.

4. Współpraca z rodzicami.
I. Włączanie rodziców do prac na rzecz szkoły.

W trakcie stażu byłam wychowawcą klasowym, dlatego współpraca z rodzicami była jednym z głównych zadań, jakie wykonywałam w celu podnoszenia poziomu pracy szkoły. Starałam się, aby nasza współpraca była z roku na rok bardziej owocna i dawała większe korzyści dla dzieci, rodziców oraz szkoły. Przeprowadzając zebrania z rodzicami moich wychowanków dążyłam do tego, aby rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Spotkania starałam się przeprowadzać w sposób konkretny, stwarzając miłą, życzliwą atmosferę i aby nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno-wychowawczych, ale także spraw, które szczególnie interesowały rodziców. Byłam otwarta na uwagi, propozycje i rozwiązania rodziców dotyczące ich dzieci. Odbywałam wiele spotkań, rozmów indywidualnych, a także utrzymywałam z rodzicami kontakt telefoniczny. W przypadku występowania problemów wychowawczych natychmiast staraliśmy się wspólnie z rodzicami je rozwiązywać, o czym świadczą wpisy w dziennikach lekcyjnych. Rodzice moich wychowanków bardzo się angażowali w życie klasy i szkoły, np. przy organizacji różnych imprez i uroczystości szkolnych. Niejednokrotnie wspierali mnie przy organizowaniu wyjazdów na zawody sportowe, wycieczek klasowych i uroczystości szkolnych. W celu podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców przygotowywałam pogadanki i referaty prezentacje dotyczące ważnych
i aktualnych w danej chwili zagadnień dydaktycznych i wychowawczych:
zdrowego stylu życia;
zmian w sprawdzianie po kl VI;
przypominanie Statutu Szkoły - prawa i obowiązki ucznia, ocenianie;
zagrożenia płynące z Internetu.

Uświadamiałam rodzicom ich ważną rolę w procesie wychowawczym. Przedstawiałam prawidłowe wzorce postępowania z dorastającymi dziećmi oraz wskazywałam sposoby zwalczania przemocy w szkole i poza nią. Zachęcałam rodziców do współpracy ze szkołą i wspierania jej walki z zachowaniami agresywnymi. Niestety z powodu nieobecności spowodowaną urlopem macierzyńskim i rodzicielskim nie przeprowadziłam szkolenia dla rodziców na temat: ,,Bezpieczeństwo dzieci na wsi w czasie prac polowych”.

Efekty z realizacji:
poznałam sytuację rodzinną wychowanków;
szybko i właściwie reagowałam na niepokojące zachowanie uczniów;
systematycznie kontrolowałam postępy w nauce i zachowania oraz frekwencji;
moja współpraca z rodzicami była owocna;
poszerzałam wiedzę rodziców na temat zagrożeń wśród uczniów.

5. Podejmowanie dodatkowych zadań.
I. Prowadzenie gazetki ściennej o tematyce sportowej i promującej zdrowy styl życia.

Przez staż przygotowywałam gazetkę ścienną o tematyce sportowej i o zdrowym stylu życia. Podawałam tam na bieżąco informacje na temat wydarzeń sportowych dotyczących naszej szkoły, między innymi wyniki zawodów, rankingi plebiscytu na Sportowca Roku, rekordy naszych uczniów i terminarze zawodów. Na gazetce znajdowały się również materiały o światowych wydarzeniach
z życia sportu, a także informacje o zdrowym, racjonalnym odżywianiu i aktywnym spędzaniu wolnego czasu. Gazetka była w formie broszury, która stanowiła materiał informacyjno-edukacyjny dla uczniów.

Efekty z realizacji:
informowałam o aktualnych wydarzeń ze świata sportu;
informowałam o rankingu na najlepszego sportowca szkoły;
promowałam aktywne spędzania wolnego czasu;
edukowałam uczniów na temat zdrowego stylu życia.

II. Prowadzenie całorocznego plebiscytu na „Sportowca Roku”, a także analizowanie rozwoju
psychomotorycznego uczniów. umiejętności i osiągnięć.

W okresie stażu starałam się, by uczniowie jak najliczniej uczestniczyli w zajęciach koła, które promują zdrowy tryb życia i powodują duże zainteresowanie sportowym życiem szkoły.
W tym celu zorganizowałam plebiscyt na Sportowca Roku 2013/2014. Najpierw opracowałam regulamin, ustaliłam kryteria przyznawanie punktów. Na początku roku szkolnego zapoznałam społeczność szkolną z celem i zasadami plebiscytu. Zasady przyznawania punktów były bardzo proste np. za udział we wszystkich zawodach sportowych w jakich szkoła bierze udział, również za uczęszczanie na zajęcia dodatkowe. Miałam także na względzie kompleksowe spojrzenie na ucznia, nie ograniczanie się jedynie do strony sprawności fizycznej, ale postawy, sposobów zachowania się
w różnych sytuacjach szkolnych. Ważnym elementem branym pod uwagę było również stosowanie w rywalizacji sportowej zasady fair play. Moim głównym założeniem było przekonanie młodzieży do pełnego uczestnictwa w życiu sportowym szkoły. Na koniec roku szkolnego najlepsza trójka sportowców szkoły w swojej kategorii została uhonorowana na akademii podsumowującej rok szkolny otrzymaniem z rąk Dyrektora pamiątkowej statuetki, medalu i nagrody rzeczowej.
W trakcie mojej pracy stale obserwowałam i analizowałam rozwój swoich uczniów poprzez przeprowadzanie testów sprawności fizycznej Chomińskiego, Zuchory i Coopera. Dzięki powtarzalności i cykliczności podejmowanych działań w tym zakresie, mogłam stale monitorować poziom sprawności wychowanków oraz mieć informację zwrotną o swojej pracy. Pozwalało mi to oceniać postępy w usprawnianiu ruchowym, poziomie zdolności motorycznych, a także określać progres lub regres danego ucznia. Każdy uczeń posiada określony poziom zdolności motorycznych, który uwarunkowany jest genetycznie. Mając to na uwadze zawsze staram się oceniać wkład pracy ucznia i jego osobiste sukcesy. Zawsze informowałam uczniów o wynikach testów oraz pomagam im w ich interpretacji. Każdy mój wychowanek wiedział, że jego celem jest poprawianie z roku na rok własnej sprawności fizycznej, a niekoniecznie weryfikowanie własnych osiągnięć na tle klasowym. Takie podejście do oceniania poziomu zdolności motorycznych było korzystne dla uczniów. Zachęcałam ich do pracy i dużego zaangażowania na zajęciach. Pozwalało to niejednokrotnie uniknąć rozczarowań, a także uczyło dzieci tolerancji i akceptacji odmienności.
W efekcie uczniowie charakteryzujący się dużym poziomem cech motorycznych bardzo często wspierali i dopingowali uczniów słabszych, którzy wykonywali swoją próbę. Każdy uczeń przed wykonaniem danej próby był informowany o swoim wyniku z ubiegłego roku, co motywowało do jego poprawy. Z kolei widząc zaangażowanie uczniów wykonujących próbę byłam w stanie bardzo szybko wychwycić pojawiający się problem. Jeśli tylko zauważyłam, że coś jest nie tak jak powinno być, rozmawiałam z uczniem na osobności i starałam się mu pomóc w jego rozwiązaniu. Obserwacja ta i analiza przyczyniła się szczególnie do podniesienia efektów mojej pracy dydaktycznej. Stosowałam różnorodne metody i techniki, podnosząc atrakcyjność lekcji wychowania fizycznego. Stosując pozytywne wzmocnienia, zasadę indywidualizacji, doceniałam ich wkład i wysiłek ponoszony w opanowanie określonych umiejętności. Dużą wagę przykładałam również do monitorowania rozwoju fizycznego uczniów. Wspólnie dokonywaliśmy pomiarów masy ciała i wzrostu. Pomiary wykonywaliśmy dwa razy w ciągu roku szkolnego, a następnie interpretowaliśmy wyniki w oparciu o wskaźnik BMI.

Efekty z realizacji:
angażowałam znaczną część uczniów naszej szkoły nie tylko uczestnictwo w zawodach sportowych ale również w organizację;
urozmaicałam sportowe życie szkoły;
promowałam różnych form aktywności fizycznej w szkole;
przekazywałam zasad zdrowej rywalizacji;
chęć zdobycia tytułu motywuje uczniów do większej pracy i podnoszenia swojej sprawności fizycznej;
wybór najlepszego sportowca szkoły;
motywowałam do poprawy wyniku;
zdobywałam informację zwrotną o swojej pracy;
duże zaangażowanie uczniów wykonywane próby;
poznanie przeze mnie, ale też i przez uczniów ich możliwości motorycznych.

6. Promocja szkoły w środowisku.
I. Przygotowanie i udział uczniów jako reprezentantów naszej szkoły w imprezach i zawodach
sportowych organizowany na szczeblu gminnym i powiatowym – sprawowanie opieki nad
uczniami.

Na lekcjach wychowania fizycznego, jak i na zajęciach pozalekcyjnych przygotowywałam uczniów do różnego rodzaju zawodów sportowych na szczeblu gminnym,
i powiatowym. Uczniowie uzdolnieni sportowo i chętni spotykali się systematycznie w celu podniesienia swoich umiejętności. Brali udział w większości zawodów sportowych organizowanych na terenie gminy i mimo małej liczby uczniów w naszej szkole zajmowali dobre miejsca. Najpierw przygotowałam oświadczenia dla uczniów, celem wyrażenia zgody przez ich rodziców na udział
w zawodach. Następnie sporządziłam listę uczestników, którą zaakceptowała i opieczętowała pani dyrektor. Podczas wyjazdów na zawody czuwałam nad bezpieczeństwem uczniów w czasie dojazdu i pobytu na danej imprezie. Zabezpieczałam transport i opiekę. Możliwość podnoszenia przez uczniów swoich umiejętności, startowania w zawodach pozaszkolnych z bardzo dobrymi rezultatami przynosi dużo satysfakcji i było ogromną motywacją do dalszej pracy dla mnie i moich uczniów.

Efekty z realizacji:
udział uczniów w zawodach gminnych, międzygminnych, powiatowych, wojewódzkich;
osiąganie dobrych miejsc, co motywuje do dalszej pracy;
aktywne spędzanie wolnego czasu;
podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu uczniów;
promocja szkoły na terenie gminy, regionu;
nabycie nowych doświadczeń w pracy z młodzieżą;
opieka nad uczniami biorącymi udział w zawodach oraz imprezach pozaszkolnych; zapewnienie im bezpieczeństwa;
wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami;
integracja zespołu klasowego;
umożliwienie uczniom udziału w rywalizacji sportowej na szczeblu szkoły, gminy, powiatu;
umożliwienie uczniom aktywnego spędzania wolnego czasu od zajęć dydaktycznych;
pokazywanie uczniom dobrych stron sportu;
zapoznanie z zasadami organizacji zawodów sportowych;
ułatwianie nabywania uczniom umiejętności dbania o swoje zdrowie.

II. Przygotowanie notatek do prasy lokalnej o sukcesach sportowych szkoły i organizowanych
akcjach w szkole.

Będąc w trakcie realizacji stażu współpracowałam z zespołem redakcyjnym gazety lokalnej pod nazwą ,,Wiadomości Łąckie”. Zredagowałam kilka krótkich artykułów o podjętych przeze mnie działaniach między innymi: udziale w konkursach, zawodach sportowych, przygotowanych akademiach.. Artykuły zamieszczane były również na stronie internetowej szkoły.

Efekty z realizacji:
eksponowałam działania naszej szkoły;
promowałam szkołę w środowisku lokalnym;
tworzyłam pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym.

7. Sprawowanie funkcji wychowawcy klasy IV i V.
I. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych ucznia.

Przez okres staż pełniłam funkcję wychowawcy dwóch klas IV i V. Na początku
w celu poznania moich wychowanków oraz środowisk, z których pochodzą przeprowadzałam ankietę, rozmowy i wywiady. Starałam się poznać ich zainteresowania, sytuację zdrowotną
i materialną. Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji w pracy wychowawczej
i dydaktycznej. Jako wychowawca klas starałam się, aby moi uczniowie czuli się bezpiecznie, wśród nowych nauczycieli i kolegów, stawiając czoła nowym, trudniejszym wymaganiom. Byłam otwarta na różne uwagi, propozycje, rozwiązania rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Razem staraliśmy się rozwiązywać wszystkie pojawiające się problemy dydaktyczne i wychowawcze. Podczas lekcji wychowawczych omawiałam z uczniami problemy edukacyjne i wychowawcze, wspólnie rozwiązywaliśmy konflikty zaistniałe między nimi. Jako wychowawca klasy starałam się dbać o wszechstronny rozwój uczniów, nie zapominając o ich zdrowiu. Realizowałam tematykę profilaktyki uzależnień oraz udzielania pierwszej pomocy. Kształtowałam świadomość ekologiczną oraz poczucie odpowiedzialności poprzez aktywne uczestnictwo w akcjach: Sprzątanie Świata, zbiórka makulatury, zbiórka zakrętek. W pracy wychowawczo - opiekuńczej staram się zadbać
o kontakt z uczniem nie tylko w szkole, ale również na zewnątrz, wpajając młodym ludziom zasady dobrego i bezpiecznego zachowania oraz odpowiedniej uczniowskiej postawy. W trakcie trzech lat zorganizowaliśmy wspólnie z wychowankami wiele imprez klasowych i szkolnych: wycieczek, rajdów górskich, wyjazdów do kina. Uczniów mających specyficzne trudności w nauce, kierowałam na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dzięki opinii poradni przyczyniłam się do organizacji uczniom zajęć dydaktyczno–wyrównawczych, pomagających im przezwyciężyć trudności.
Efekty z realizacji:
stwarzałam przyjazną atmosferę;
integrowałam zespół klasowy;
budowałam umiejętność wzajemnego szacunku i pozytywnych relacji;
pomagałam w pokonywaniu trudności;
kształtowałam uczniowskie postawy;
kształtowałam umiejętność współpracy w grupie.
8. Praca w zdaniowych komisjach szkoły.
I. Praca w komisji inwentaryzacyjnej.
W 2013 roku byłam członkiem komisji inwentaryzacyjnej. Obowiązkiem komisji było prawidłowe i rzetelne dokonanie spisu wszystkich składników majątkowych szkoły.

Efekty z realizacji:
nabyłam umiejętności przeprowadzania inwentaryzacji;
nabyłam umiejętność sporządzani protokołu inwentaryzacji.

II. Pełnienie funkcji członka Zespołu Nadzorującego przebieg sprawdzianu.

W roku szkolnym 2013/2014 pełniłam funkcję członka Zespołu Nadzorującego sprawdzian szóstoklasisty w Szkole Podstawowej w Kiczni. Zostałam przeszkolona z zakresu organizacji sprawdzianu. Zapoznałam się z procedurą przebiegu sprawdzianu, zadaniami zespołu oraz wewnątrzszkolną procedurą postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem. Jako członek zespołu przygotowywałam salę do sprawdzianu, zapewniając prawidłowe ustawienie stolików, właściwą liczbę krzeseł, właściwy sprawny sprzęt do odtwarzania płyt CD, zegar widoczny dla wszystkich zdających, tablicę do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu. Przygotowywałam również kartki z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia i jego numerem PESEL oraz zapasowe przybory piśmiennicze.
W czasie sprawdzianu czuwałam nad jego prawidłowym przebiegiem Dopilnowywałam, aby uczniowie wnieśli na salę tylko dozwolone przybory, by sprawdzili kompletność zestawów egzaminacyjnych oraz by pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym uczniom.
Po zakończeniu pracy uczniów umieszczałam naklejki z kodem kreskowym w wyznaczonych miejscach na zestawach egzaminacyjnych i odpowiednio wypełniałam matrycę znaków na kartach odpowiedzi. Brałam udział w porządkowaniu i pakowaniu zestawów egzaminacyjnych z sali według zaleceń okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Efekty z realizacji:
wymieniałam doświadczenia z nauczycielami innych szkół i placówek oświatowych przez co podniosłam jakość własnego warsztatu pracy;
dzieliłam się wiedzą i spostrzeżeniami z innymi nauczycielami;
poznałam procedurę przeprowadzania sprawdzianu;
nauczyłam się odpowiedzialności za powierzone zadania;
sprawdzian przebiegł bez zakłóceń.


III. Praca w komisji do analizy próbnego sprawdzianu po klasie VI.

Zgodnie z przydzielonymi przez dyrektora obowiązkami, pracowałam w komisji do analizy próbnego sprawdzianu po kl VI. Po przygotowanej analizie wprowadzałam wyniki klasy do systemu. Wspólnie z zespołem stworzyłyśmy analizę wyników uzyskanych przez uczniów
z poszczególnych umiejętności. Raport stanowił przesłankę do analizy doboru programów nauczania, podręczników, motywowania i sposobu oceniania uczniów oraz metod pracy nauczycieli w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.

Efekty z realizacji:
sprawdzian próbny i jego analiza dostarczył między innymi nauczycielom wiedzy nad czym trzeba pracować by jeszcze bardziej podnieść jakość pracy szkoły;
poszerzyłam wiedzę na temat zasad konstruowania tego typu dokumentacji;
dzieliłam się wiedzą i spostrzeżeniami z innymi nauczycielami;
wymieniałam się doświadczeniem, zapoznawałam się z opinią innych nauczycieli szczególnie przedmiotów pokrewnych co przyczyniło się do wzrostu poziomu nauczania
w mojej szkole.

IV. Pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu Nadzorującego przebieg sprawdzianu po klasie VI.

W związku z moją nieobecnością w pracy spowodowana urlopem macierzyńskim
i rodzicielskim nie zrealizowałam zadania jakie przydzielił mi Dyrektor Szkoły na rok szkolny 2015/2016, a mianowicie nie pełniłam funkcji przewodniczącego Zespołu Nadzorującego przebieg sprawdzianu w kl. VI.

V. Praca w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej.

Niestety z powodu mojej nieobecności w pracy w związku z urlopem macierzyńskim
i rodzicielskim nie udało mi się zrealizować zaplanowanego działania czyli nie uczestniczyłam
w pracach zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej.

VI. Praca w komisjach konkursowych szkolnych i pozaszkolnych.

W ramach zadań przydzielonych przez dyrektora, pracowałam w komisji Małopolskiego Konkursu Matematycznego oraz Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego jako członek, a także jako przewodnicząca konkursu plastycznego ,,Bezpieczna droga do szkoły”. Moim zadaniem było przygotowanie sali, kodów dla uczniów oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Dopilnowywałam by uczniowie pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym uczniom. Jako przewodnicząca konkursu plastycznego przygotowałam całą dokumentację, regulamin konkursu oraz protokół pokonkursowy. Zebrałam pracę oraz wspólnie z członkami komisji wyłoniłam zwycięzców. Podczas gminnych zawodów sportowych wielokrotnie pełniłam funkcję sędziego. Zapisywałam uzyskane wyniki przez uczniów oraz wypisywałam i wręczałam dyplomy najlepszym zawodnikom.

Efekty z realizacji:
doskonaliłam warsztat pracy i umiejętności organizacyjnych;
możliwość wykazania się przez uczniów wiedzą ponadprogramową;
zmotywowanie uczniów do przyswajania wiedzy oraz zdrowej rywalizacji między sobą.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.