AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Fituch, 2017-11-03
Kielce

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO MAGDALENY FITUCH – NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR......

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO MAGDALENY FITUCH – NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ......
„Uczmy się nauczać, nie zapominając, że oceny szkolne
mogą długo ważyć na poczuciu własnej wartości
i własnych możliwości człowieka.”
R. J. Arends, 1994


Czas trwania stażu: 1 września 2009 – 31 maja 2012Podstawy prawne:
 Ustawa Karta Nauczyciela – rozdział 3a: Awans zawodowy nauczycieli
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli ze zmianami z dnia 14 listopada 2007r.
1. Wstęp

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom jakie sobie założyłam i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. To także czas wielu zmian w moim życiu prywatnym, jak i zmian własnego rozwoju – jako nauczyciela i jako człowieka.
W ciągu ostatnich dwóch lat i dziewięciu miesięcy stażu pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami, w naszej nieustannie zmieniającej się rzeczywistości szkolnej, nie dobiegła końca i wielu rzeczy przyjdzie mi się jeszcze nauczyć. Dzięki umiejętnościom nabywanym systematycznie podczas stażu, wiem coraz lepiej jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie oraz moich uczniów.

2. Realizacja zadań umożliwiających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela stażysty rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu, p. mgr Edytą Smus oraz poznaniem procedury awansu zawodowego nauczycieli. Po analizie właściwych tekstów prawa oraz dokumentów opracowałam plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrekcję. Często korzystałam również ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych.

• W trakcie stażu doskonalę umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych między innymi poprzez przygotowywanie rozkładów materiału, tworzenie scenariuszy lekcji i wdrażanie nowych metod nauczania a także ocenianie ich skuteczności. Prowadziłam lekcje w obecności Pani Dyrektor mgr Ewy Misiorowskiej, jak również zastępcy Dyrektora – Pani mgr Marii Pisarczyk. W ocenianiu uczniów stosuję opracowane przez siebie kryteria, które pozwalają oceniać wszystkie sprawności językowe uczniów. Regularnie przeprowadzam różnorodne formy sprawdzania postępów uczniów: testy, sprawdziany, ćwiczenia w formie pisemnej, jak i ustnej. Daje mi to pogląd na ich możliwości i pomaga w odpowiednim doborze metod pracy oraz sposobów wykładania materiału.

• Swój warsztat pracy staram się także wzbogacać dzięki systematycznemu poszerzaniu metod nauczania, zwłaszcza o metody aktywizujące. Na bieżąco staram się poznawać potrzeby edukacyjne każdego ucznia, bądź to poprzez samodzielną obserwację, bądź analizowanie opinii z Poradni Pedagogicznej, rozmowy z rodzicami czy innymi nauczycielami. W przypadku słabszych uczniów staram się stosować indywidualne podejście, w zależności od potrzeb i możliwości dziecka, zachęcając jednocześnie uczniów zdolnych do podejmowania współpracy z uczniami mającymi trudności w nauce.

• Zapoznaję się na bieżąco z pozycjami wydawnictw: WSiP, PWN, Lektor Klett, Nowa Era, Langenscheidt, przeznaczonymi do wykorzystania w procesie edukacyjnym. Wydawnictwa te systematycznie przekazują mi materiały dydaktyczne, tj. propozycje podręcznikowe oraz plakaty potrzebne do zachęcania i aktywizacji uczniów do nauki języka niemieckiego.

• W trakcie stażu uczestniczyłam w pracach zespołu nadzorującego przebieg egzaminów gimnazjalnych, co pozwoliło mi na zapoznanie się z jego procedurami oraz właściwą organizacją a w styczniu 2012 roku uczestniczyłam w 20-godzinnym szkoleniu dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi. Po zdaniu egzaminu zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów OKE w Łodzi. W najbliższym możliwym terminie zamierzam ukończyć podobne szkolenie celem zdobycia uprawnień w zakresie egzaminu maturalnego.

• 14 grudnia 2010r. byłam członkiem komisji konkursowej odpowiedzialnej za przeprowadzenie II etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011.

• Jednym z realizowanych przeze mnie zamierzeń z zakresu doskonalenia warsztatu pracy
jest urządzenie klasopracowni i opieka nad nią. Z tego zadania udaje mi się wywiązywać
na bieżąco od 2009 r. Wtedy właśnie otrzymałam do dyspozycji salę, którą zdecydowałam
przystosować solidnie do nauczania języka niemieckiego. Moim zadaniem było urządzić ją
tak, aby od razu na pierwszy rzut oka przypominała klasę, w której odbywają się lekcje
j. niemieckiego.
Od samego początku zabiegam więc o to, by młodzież uczyła się we właściwie
wyposażonej do tego celu pracowni. Dlatego właśnie ustawicznie poprawiam jej wygląd
i estetykę. Dbam o wystrój, opracowuję wraz z uczniami gazetki okolicznościowe,
tematyczne i realioznawcze.
Sukcesywnie wzbogacam zestaw pomocy dydaktycznych. Część z nich wykonuję
samodzielnie lub wspólnie z młodzieżą nie tylko przy pomocy technologii komputerowej.
Wszystkie plansze (np. tablice gramatyczno-leksykalne czy mapy) wykorzystywane są na
bieżąco w procesie dydaktycznym.
• Istotnym wydarzeniem w mojej pracy dydaktycznej było zakwalifikowanie się jednego
z moich uczniów do II etapu tegorocznego (2011/2012) X już Konkursu Języka
Niemieckiego dla gimnazjów województwa świętokrzyskiego.
• Ważnym elementem mojej pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej są realizowane przeze mnie wraz z uczniami projekty edukacyjne. W roku szkolnym 2010/2011 przygotowywałam interdyscyplinarny projekt edukacyjny, łączący elementy fizyki, chemii i języka niemieckiego. Był on niełatwym wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i dla mnie. Dzieci musiały skorelować wiadomości z trzech, jakże trudnych przedmiotów: fizyki, chemii i języka niemieckiego. Realizacja tego projektu wymagała ścisłej współpracy zespołowej pomiędzy nauczycielkami poszczególnych przedmiotów oraz dziećmi biorącymi w nim udział. Uczestnicy przeprowadzali fascynujące eksperymenty fizyczno – chemiczne obserwowane w życiu codziennym. Systematycznie odnotowywali wnioski z przeprowadzanych przez siebie doświadczeń poznając prawa rządzące fizyką i chemią. Zwieńczeniem projektu był proces tłumaczeniowy, podczas którego uczniowie poznali zasady niezbędne do przeprowadzenia prawidłowego przekładu tekstu specjalistycznego. Efekty naszej wspólnej pracy zaprezentowane są w szkole i przyciągają uwagę uczniów i nauczycieli kolorowymi zdjęciami oraz ciekawym komentarzem w językach polskim i niemieckim.
W bieżącym roku szkolnym natomiast jestem opiekunem projektu pod hasłem: „Vive Targi Kielce, coś więcej niż piłka ręczna”. Pomysłodawcami tegorocznego projektu były same dzieci, zainteresowane sukcesami kieleckich szczypiornistów. Naczelnym celem „Vive…, coś więcej ….” jest poznanie historii jego powstania, odkrycie dróg do kariery poszczególnych zawodników, czy „wyszukiwanie” ciekawostek z życia prywatnego sportowców Bogdana Wenty. Wyniki swych „dociekań” uczniowie przedstawili szeroko w szkole na wykonanych przez siebie pracach: planszach, plakatach, zdjęciach… Ponadto uczestnicy projektu przez niemal cały rok szkolny 2011/2012 uczestniczyli wraz ze mną i innymi opiekunami w meczach Vive…., kibicując wiernie i z wielkim zaangażowaniem zawodnikom, okrzykniętych w Kielcach „Dumą naszego miasta”. Obecnie jesteśmy pod wrażeniem niezwykłych odwiedzin zawodników Vive Targi Kielce w naszej szkole. Było to niezapomniane i wspaniałe przeżycie dla uczniów, spełniające rolę „wisienki na torcie” naszego projektu.


§ 7 ust. 1 pkt. 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
Doskonalenie własnego warsztatu pracy realizowałam również poprzez:
• Prowadzenie przez 5 lat zajęć na Kierunku: Filologia Germańska UJK w Kielcach.
Przedmiotem przeze mnie nauczanym była m.in. Translacja, mająca ścisły związek
z tłumaczeniem niemieckich tekstów o różnorodnej tematyce: prawniczej, ekonomicznej
czy literackiej. Konieczność solidnego przygotowania się do prowadzenia ww. zajęć
wymagała ode mnie ciągłego pogłębiania wiedzy oraz intensywnego rozwijania własnego
warsztatu, zarówno językowego, jak i dydaktycznego.

• Udział w szkoleniach, kursach doskonalących i warsztatach, np.:
 Nowa podstawa programowa drugiego języka obcego – spotkanie dla nauczycieli zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w listopadzie 2009r.
 Edukacja Przyszłości – Wyzwania, Modele i Metody Pracy w Szkole XXI Wieku: 4 - godzinne warsztaty metodyczne zorganizowane przez Wydawnictwo Szkolne PWN oraz Edukację i Dialog 18 listopada 2009r. w Kielcach dla nauczycieli języków obcych.
Warsztaty poruszały następujące zagadnienia:
• Pokolenie Y w szkole
• Z kim konkuruje dziś nauczyciel i szkoła?
• Edutainment, czyli o łączeniu edukacji z rozrywką
• Augemented Reality – technologia przyszłości, łączenie świata rzeczywistego
z wirtualnym
• Nowoczesna dydaktyka wykorzystująca zasoby sieci (blog, WebQuest, I – Serach, Rafft, e-learning 2.0
 Wortschatzarbeit bei der Entwicklung der sprachlichen Kompetenz. Abivorbereitung mit Hier und da. – szkolenie dla nauczycieli języka niemieckiego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – luty 2009
 Multimediale Vorbereitung auf die Gymnasialprüfung mit Kompass und www. weiter_deutsch – konferencja metodyczna zorganizowana przez Wydawnictwo Szkolne PWN, skierowana do nauczycieli języka niemieckiego
w gimnazjach; 27 lutego 2010r.
 Deutsch? Nur keine Bange! Das schaffen wir mit ich und du und und so weiter – konferencja metodyczna zorganizowana w Kielcach przez Wydawnictwo Szkolne PWN 27 lutego 2010r., skierowana głównie do nauczycieli języka niemieckiego w szkołach podstawowych.
 Hüpfen, singen, würfeln… Motivierender Deutschunterricht in der Grundschule – jak motywować uczniów szkół podstawowych do nauki języka niemieckiego? Warsztaty metodyczne zorganizowane przez WSzPWN 1 kwietnia 2010r. w Kielcach.
 Warum hast du eine Maus in der Tasche? Kreativer Unterricht im Gymnasium – warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego
w gimnazjum zorganizowane przez WSzPWN 1 kwietnia 2010r. w Kielcach.

 Alles rund um den modernen Deutschunterricht mit Kompass DIGITAL - warsztaty metodyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej- konferencja dla nauczycieli szkół gimnazjalnych w Kielcach. Celem prezentacji było pokazanie, jak pracować z gimnazjalistami z wykorzystaniem interaktywnego podręcznika Kompass DIGITAL oraz jak optymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje tablica interaktywna. Konferencja odbyła się 18.05.2010r.
 Die Bildungsreform, das neue Curriculum und der Schulalltag;
 Mit „Kompass Digital“ auf dem richtigen Weg zum interaktiven Deutschunterricht;
 Nowa Podstawa Programowa a nowa seria „Expedition Deutsch“ dla szkół Ponadgimnazjalnych – Konferencje metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego, zorganizowane przez Wydawnictwo Szkolne PWN w dniu 9 marca 2011r. w Kielcach.
 Seminarium na temat: „Ocenianie przyjazne dla ucznia i nauczyciela” zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Goethego w Krakowie i w Warszawie w wymiarze 4 godzin zajęć dydaktycznych 31 marca 2011r.
Seminarium poruszało m.in. następujące zagadnienia:
- Rola oceniania w nauczaniu języka niemieckiego
- Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej i ustnej
- Przykłady z praktyki stosowania port folio językowego
 Konferencja metodyczna zorganizowana 17 marca 2011r. przez Wydawnictwo WSiP składała się z trzech części:
 1. Twoja interaktywna klasa, czyli nowoczesna edukacja dla każdego!
- warsztat dla nauczycieli języka niemieckiego uczących w gimnazjum
2. EduZmiany - nowa koncepcja egzaminów gimnazjalnych i maturalnych - wykład dla nauczycieli języka niemieckiego i rosyjskiego uczących w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.
3. Nie taki diabeł straszny, czyli nauczanie z wykorzystaniem narzędzi XXI wieku - warsztat dla nauczycieli języka niemieckiego uczących w szkole ponadgimnazjalnej.
 Konferencja metodyczna zorganizowana 13 kwietnia 2011r. przez Wydawnictwo Lektor Klett: konferencja poruszała następujące tematy –
- Jak (nie) myśleć o gramatyce? Jak uczyć gramatyki, aby zapewnić odpowiedni rozwój wszystkich umiejętności językowych. Pomysły i propozycje oparte na przykładach pracy z podręcznikiem „Magnet”. Odpowiedź na aktualne pytanie, co kryje się za nową formułą egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.
- Bądźmy (inter)aktywni – nowe możliwości pracy z kursem „Magnet”
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz unikalnej platformy internetowej.
 Czterogodzinna konferencja dla nauczycieli języka niemieckiego zorganizowana 22 października 2011r. przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Oddział w Kielcach oraz Samodzielny Zakład Neofilologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Program konferencji obejmował warsztaty, które przeprowadził Dr. Thomas Holzmann, Dyrektor Instytutu Austriackiego w Warszawie. Temat warsztatów – Landeskunde Austrii.
 Udział 18 oraz 19 stycznia 2012 r. w szkoleniu dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi.
 Konferencja metodyczna zorganizowana 31 marca 2012r. przez Wydawnictwo Szkolne PWN:
- Aktiv, kreativ, effektiv - Kompass Film im DaF Unterricht.: nauczyciele języka niemieckiego szkół gimnazjalnych
- Expedition Deutsch - multimediales Lehren und Lernen angesichts der neuen Schulreform: nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadgimnazjalnych
 Konferencja metodyczna zorganizowana 31 marca 2012r. przez
WSiP:
- Pomagamy uczyć. Kompletnie!
- Matura a motywacja : Motive-Deutsch
- Nowości wydawnicze WSIP. Oferta elektroniczna dla ucznia i nauczyciela.
- Jak wspieramy pracę nauczyciela języka niemieckiego? Prezentacja
zasobów interaktywnych, ćwiczeń na wsipnet.pl oraz możliwości ich
wykorzystania w procesie dydaktycznym.

• Współpracę przez okres 3 lat z Wojewódzką Komisją Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „der die das Kenner” organizowanego przez Wydawnictwo Szkolne PWN. Etap Wojewódzki VI Edycji, po uprzednim uzgodnieniu z Dyrekcją, zorganizowałam 11 marca 2010r. w naszej szkole.
• Udział w ciągu całego stażu we wszystkich Radach Pedagogicznych oraz szkoleniowych organizowanych przez Dyrekcję naszej szkoły, np.:
•• 7 marca 2011 r brałam udział w szkoleniowej Radzie Pedagogicznej dotyczącej
pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Analizowane było Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wysłuchałam prelekcji pod hasłem: Dopalacze i inne środki zmieniające świadomość uczniów wygłoszonej przez księdza Marcina Malareckiego.
•• 23 lutego 2011 r. uczestniczyłam w szkoleniowej radzie pedagogicznej, która przeprowadzona była w formie warsztatów przez Panią Edytę Brudnik z Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na temat komunikacji interpersonalnej. Na spotkaniu omówione zostały:
- poziom komunikacji
- informacja zwrotna
- komunikacja werbalna i niewerbalna
- rola w grupie
Na bieżąco wdrażałam postanowienia Rady Pedagogicznej. Szkolenia, które odbyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej, pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy.

• Udział w spotkaniach humanistycznego zespołu przedmiotowego a od początku 2011/2012 roku szkolnego w spotkaniach samokształceniowego zespołu języków obcych w naszej szkole.
• Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego (organizowanie akcji charytatywnych, przygotowywanie i sprawowanie opieki nad uczniami podczas szkolnych imprez okolicznościowych).

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

W okresie ostatnich dwóch lat niezmiennie pogłębiałam wiedzę, zdobywałam umiejętności dydaktyczne ale przede wszystkim doświadczenie w nowej roli – roli wychowawcy klasy.
Nie jest to łatwe i na bieżąco wymaga ode mnie zmagania się z podejmowaniem coraz to nowych, często kontrowersyjnych decyzji. W tym celu „posiłkuję się” więc radami koleżanek z dłuższym stażem i doświadczeniem wychowawczym, korzystam także na bieżąco
z pomocy Dyrekcji, pedagoga szkolnego oraz opiekuna mojego stażu.
W czasie sprawowania funkcji wychowawcy klasy zawsze byłam do dyspozycji rodziców w razie jakichkolwiek problemów związanych z ich dziećmi. Na bieżąco informowałam ich także o postępach w przyswajaniu języka niemieckiego oraz o zachowaniu uczniów.
Regularnie spotykałam się z rodzicami podczas wywiadówek oraz Dni Otwartej Szkoły. Od samego początku zachęcałam ich do współpracy, otwartości i w razie konieczności zasięgania pomocy w rozwiązywaniu wszelkich problemów wychowawczych czy dydaktycznych. Pozwoliło mi to w kilku przypadkach właściwie rozpoznać szczególne potrzeby niektórych uczniów i to one właśnie nieustannie ukierunkowują moją pracę wychowawczo - dydaktyczną.
Za sukces poczytuję sobie duże zaufanie rodziców i opiekunów, jakim w kilku przypadkach mnie obdarzyli, zwierzając się z bardzo osobistych przeżyć związanych z ich życiem oraz życiem ich dzieci. Ogólnie mam w tej kwestii poczucie dobrze spełnianego obowiązku oraz wewnętrznego zadowolenia z trafnie podejmowanych decyzji wychowawczych.
Wspólnie z klasą organizowaliśmy różnego rodzaju szkolne czy klasowe imprezy, mające na celu integrowanie zespołu oraz rozwijanie zainteresowań młodzieży.
9 czerwca 2011r. zorganizowaliśmy wyjazd: Sandomierz - Kurozwęki, którego „zwieńczeniem” w drodze powrotnej było integracyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek, gra w piłkę siatkową, spacery po przepięknej, zatopionej w zieleni okolicy.
Uczniowie z mojej klasy chętnie organizowali uroczyste spotkania okolicznościowe, np. z okazji Dnia Chłopaka, Mikołajek czy Świąt Bożego Narodzenia. Kilka razy klasa wzięła udział w szkolnym rajdzie integracyjnym, ponadto wielokrotnie byliśmy w kinie i również na koncercie w Filharmonii Świętokrzyskiej. Jeszcze w bieżącym roku szkolnym planujemy kolejną wycieczkę integrującą zespół klasowy.
Mam nadzieję, że między innymi te pozaszkolne spotkania sprzyjać będą rozwijaniu dobrego kontaktu pomiędzy nami, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na efektywność procesu wychowawczego w przyszłości.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii komputerowej, informacyjnej
i komunikacyjnej
Technologię komputerową i informacyjną wykorzystuję na bieżąco do:
- przygotowania scenariuszy lekcji, sprawdzianów, testów, kartkówek i innych
pomocy dydaktycznych
- dokumentowania własnych działań w trakcie trwania stażu
- wykorzystania na lekcji scenariuszy i materiałów do nauki języka niemieckiego
dostępnych w Internecie (portale edukacyjne)
- korzystania z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji
z zakresu dydaktyki, metodyki i pedagogiki.
- prowadzenia próbnej wersji dziennika elektronicznego, który będzie
obowiązującą formą prowadzenia dokumentacji w naszej szkole od kolejnego
roku szkolnego.
W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego korzystam z technologii komputerowej i komunikacyjnej poprzez:
- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
- poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego wraz z ich zmianami, zamieszczonych w Internecie
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
- korzystanie z rad ekspertów odpowiadających on-line na pytania użytkowników portali
- konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
- uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron wydawnictw edukacyjnych lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe).


§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Powyższy punkt realizuję poprzez:
• Pracę z uczniami podczas lekcji, które polegają na omawianiu problemów edukacyjnych uczniów i proponowaniu środków naprawczych
(np. pogorszenie wyników w nauce – pomoc koleżeńska, systematyczne uczestnictwo
w konsultacjach i zajęciach wyrównawczych)
• Modyfikację warsztatu dydaktycznego poprzez zastosowanie właściwych metod pracy
z uczniami o konkretnych potrzebach edukacyjnych, czyli na przykład wdrażanie
metod aktywizujących.
• Uwzględnienie w planach dydaktycznych zaleceń z opinii wystawionych przez Poradnię Pedagogiczno - Psychologiczną.
• Korzystanie z literatury fachowej poruszającej zagadnienia działalności wychowawczej i dydaktycznej nauczyciela:

1. H. Komorowska, ‘Metodyka nauczania języków obcych’, WSiP S. A. Warszawa, 1999.
2. M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, D. Pankowska, ‘Polubić szkołę’, WSiP, Warszawa 1995
3. Cz. Kupisiewicz, ‘Podstawy dydaktyki ogólnej’, Polska Oficyna Wydawnicza BAW, Warszawa 1996.
4. B. Zakrzewska, ‘Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń’, WSiP, Warszawa 1996.
5. K. Stróżyński, M. Giermakowski, ‘Jak oceniać’, Wydawnictwo Nauczycielskie, Jelenia Góra 1998.
6. M. Badecka – Kozikowska, ‘Siedem grzechów głównych nauczycieli języków obcych’, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008.
7. B. Karpeta – Peć, ‘Otwarty, Aktywny, Samodzielny …Alternatywne formy pracy’ Przewodnik dla nauczycieli języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008.
8. Richard I. Arends, ‘Uczmy się nauczać’(tłumaczenie: Krzysztof Kruszewski) Literatura Pedagogiczna – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – WsiP, Warszawa 1994.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Założenia powyższego punktu rozporządzenia realizowałam i będę realizowała poprzez:
• Udział w kursach doskonalących i szkoleniach.
• Analizowanie najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty oraz dokumentów szkolnych: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MENiS dot. podstawy programowej, Rozporządzenia MENiS dot. programów nauczania, Rozporządzenia MENiS dot. oceniania i promowania uczniów, Konwencji o Prawach Dziecka, rozporządzenia w sprawie BHP.
• Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów w formie biblioteczki multimedialnej.
• Zapoznanie się z dokumentacją szkolną: Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 12 w Kielcach, Regulamin Rady Pedagogicznej, Wewnątrzszkolne Zasady
Oceniania, Plan Wychowawczy Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania
Zachowania, Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego, Program Profilaktyki Szkolnej
• Udział w pracach Samokształceniowego Zespołu Przedmiotów Humanistycznych oraz Samokształceniowego Zespołu Języków Obcych
• Korzystanie ze strony internetowej kuratorium Oświaty w Kielcach, co pozwala na bieżąco śledzić zmiany w rozporządzeniach dotyczących awansu zawodowego.
• Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania.
• Udział w pracach plenarnych, klasyfikacyjnych i zatwierdzających Rad Pedagogicznych, umożliwiających wykorzystanie wiedzy w praktyce.

3. Wnioski z realizacji zadań
Systematyczna realizacja wyżej wymienionych zadań pozwala mi rozwijać umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze. W trakcie trwania stażu uczę się nie tylko systematyczności i odpowiedniej organizacji czasu pracy, ale także „niełatwej sztuki” rozwiązywania konfliktów. Rozmawiam z młodzieżą o nurtujących ją problemach. Praca w szkole wymaga mnóstwa cierpliwości i konsekwencji działania. Uświadamia konieczność współpracy i obiektywności, ale często wprost zmusza do świadomego stosowania asertywności. Wymaga od nauczyciela niezmiennego usprawniania własnej pracy z wykorzystaniem coraz to nowych metod nauczania. Każdego dnia staram się być lepszym nauczycielem. Jak już wcześniej nadmieniłam – przed dwoma laty objęłam także funkcję wychowawcy klasowego, co pozwala mi zdobywać w jeszcze pełniejszym stopniu doświadczenie pedagogiczne.
Systematycznie uczestniczę w różnych formach doskonalenia zawodowego, współorganizując imprezy klasowe i szkolne, poznaję fachową literaturę zgłębiając tajniki techniki komputerowej. Przede wszystkim jednak uczę się, słuchając i obserwując uczniów, rodziców i innych nauczycieli, korzystam z rad i pomocy Dyrekcji oraz Pedagoga szkolnego. Przygotowując plany pracy dydaktycznej na dany rok szkolny rozwijam umiejętność planowania własnych działań, poznaję program wychowawczy szkoły.
W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w różnych (wymienionych przeze mnie wcześniej) formach doskonalenia zawodowego, jak: konferencje doskonalące czy warsztaty metodyczne. Każdy odbyty kurs wniósł do mojego warsztatu pracy coś wartościowego. Czasem była to nowa gra dydaktyczna, czasem nowy pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu a kiedy indziej zmiana spojrzenia na własne działania dydaktyczne.
Sfera dydaktyczno - wychowawcza jest tą, która zawsze sprawia najwięcej trudności, tak naprawdę jest nieuchwytna, wymagająca intuicji.
Dzięki pracy w szkole wciąż nabywam umiejętność kształtowania asertywnych zachowań w uczniach, integrowania grupy, przeciwdziałania agresji i uzależnieniom oraz rozwiązywania konfliktów.
Kursy kwalifikacyjne i doskonalące pozwalają mi modyfikować i udoskonalać mój warsztat pracy. Każde podjęte zadanie - udział w określonej formie kształcenia zawodowego, przeprowadzony sprawdzian, wycieczka, konkurs lub zorganizowana impreza - zmuszają do refleksji, analizowania i ewentualnego dokonywania korekty przeprowadzanych w szkole działań.

…………………………........... .………………………... (Data i podpis Dyrektora Szkoły) (Data i podpis nauczyciela)SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO MAGDALENY FITUCH – NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12 W KIELCACH
„Uczmy się nauczać, nie zapominając, że oceny szkolne
mogą długo ważyć na poczuciu własnej wartości
i własnych możliwości człowieka.”
R. J. Arends, 1994


Czas trwania stażu: 1 września 2009 – 31 maja 2012Podstawy prawne:
 Ustawa Karta Nauczyciela – rozdział 3a: Awans zawodowy nauczycieli
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli ze zmianami z dnia 14 listopada 2007r.
1. Wstęp

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom jakie sobie założyłam i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. To także czas wielu zmian w moim życiu prywatnym, jak i zmian własnego rozwoju – jako nauczyciela i jako człowieka.
W ciągu ostatnich dwóch lat i dziewięciu miesięcy stażu pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami, w naszej nieustannie zmieniającej się rzeczywistości szkolnej, nie dobiegła końca i wielu rzeczy przyjdzie mi się jeszcze nauczyć. Dzięki umiejętnościom nabywanym systematycznie podczas stażu, wiem coraz lepiej jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie oraz moich uczniów.

2. Realizacja zadań umożliwiających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela stażysty rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu, p. mgr Edytą Smus oraz poznaniem procedury awansu zawodowego nauczycieli. Po analizie właściwych tekstów prawa oraz dokumentów opracowałam plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrekcję. Często korzystałam również ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych.

• W trakcie stażu doskonalę umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych między innymi poprzez przygotowywanie rozkładów materiału, tworzenie scenariuszy lekcji i wdrażanie nowych metod nauczania a także ocenianie ich skuteczności. Prowadziłam lekcje w obecności Pani Dyrektor mgr Ewy Misiorowskiej, jak również zastępcy Dyrektora – Pani mgr Marii Pisarczyk. W ocenianiu uczniów stosuję opracowane przez siebie kryteria, które pozwalają oceniać wszystkie sprawności językowe uczniów. Regularnie przeprowadzam różnorodne formy sprawdzania postępów uczniów: testy, sprawdziany, ćwiczenia w formie pisemnej, jak i ustnej. Daje mi to pogląd na ich możliwości i pomaga w odpowiednim doborze metod pracy oraz sposobów wykładania materiału.

• Swój warsztat pracy staram się także wzbogacać dzięki systematycznemu poszerzaniu metod nauczania, zwłaszcza o metody aktywizujące. Na bieżąco staram się poznawać potrzeby edukacyjne każdego ucznia, bądź to poprzez samodzielną obserwację, bądź analizowanie opinii z Poradni Pedagogicznej, rozmowy z rodzicami czy innymi nauczycielami. W przypadku słabszych uczniów staram się stosować indywidualne podejście, w zależności od potrzeb i możliwości dziecka, zachęcając jednocześnie uczniów zdolnych do podejmowania współpracy z uczniami mającymi trudności w nauce.

• Zapoznaję się na bieżąco z pozycjami wydawnictw: WSiP, PWN, Lektor Klett, Nowa Era, Langenscheidt, przeznaczonymi do wykorzystania w procesie edukacyjnym. Wydawnictwa te systematycznie przekazują mi materiały dydaktyczne, tj. propozycje podręcznikowe oraz plakaty potrzebne do zachęcania i aktywizacji uczniów do nauki języka niemieckiego.

• W trakcie stażu uczestniczyłam w pracach zespołu nadzorującego przebieg egzaminów gimnazjalnych, co pozwoliło mi na zapoznanie się z jego procedurami oraz właściwą organizacją a w styczniu 2012 roku uczestniczyłam w 20-godzinnym szkoleniu dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi. Po zdaniu egzaminu zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów OKE w Łodzi. W najbliższym możliwym terminie zamierzam ukończyć podobne szkolenie celem zdobycia uprawnień w zakresie egzaminu maturalnego.

• 14 grudnia 2010r. byłam członkiem komisji konkursowej odpowiedzialnej za przeprowadzenie II etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011.

• Jednym z realizowanych przeze mnie zamierzeń z zakresu doskonalenia warsztatu pracy
jest urządzenie klasopracowni i opieka nad nią. Z tego zadania udaje mi się wywiązywać
na bieżąco od 2009 r. Wtedy właśnie otrzymałam do dyspozycji salę, którą zdecydowałam
przystosować solidnie do nauczania języka niemieckiego. Moim zadaniem było urządzić ją
tak, aby od razu na pierwszy rzut oka przypominała klasę, w której odbywają się lekcje
j. niemieckiego.
Od samego początku zabiegam więc o to, by młodzież uczyła się we właściwie
wyposażonej do tego celu pracowni. Dlatego właśnie ustawicznie poprawiam jej wygląd
i estetykę. Dbam o wystrój, opracowuję wraz z uczniami gazetki okolicznościowe,
tematyczne i realioznawcze.
Sukcesywnie wzbogacam zestaw pomocy dydaktycznych. Część z nich wykonuję
samodzielnie lub wspólnie z młodzieżą nie tylko przy pomocy technologii komputerowej.
Wszystkie plansze (np. tablice gramatyczno-leksykalne czy mapy) wykorzystywane są na
bieżąco w procesie dydaktycznym.
• Istotnym wydarzeniem w mojej pracy dydaktycznej było zakwalifikowanie się jednego
z moich uczniów do II etapu tegorocznego (2011/2012) X już Konkursu Języka
Niemieckiego dla gimnazjów województwa świętokrzyskiego.
• Ważnym elementem mojej pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej są realizowane przeze mnie wraz z uczniami projekty edukacyjne. W roku szkolnym 2010/2011 przygotowywałam interdyscyplinarny projekt edukacyjny, łączący elementy fizyki, chemii i języka niemieckiego. Był on niełatwym wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i dla mnie. Dzieci musiały skorelować wiadomości z trzech, jakże trudnych przedmiotów: fizyki, chemii i języka niemieckiego. Realizacja tego projektu wymagała ścisłej współpracy zespołowej pomiędzy nauczycielkami poszczególnych przedmiotów oraz dziećmi biorącymi w nim udział. Uczestnicy przeprowadzali fascynujące eksperymenty fizyczno – chemiczne obserwowane w życiu codziennym. Systematycznie odnotowywali wnioski z przeprowadzanych przez siebie doświadczeń poznając prawa rządzące fizyką i chemią. Zwieńczeniem projektu był proces tłumaczeniowy, podczas którego uczniowie poznali zasady niezbędne do przeprowadzenia prawidłowego przekładu tekstu specjalistycznego. Efekty naszej wspólnej pracy zaprezentowane są w szkole i przyciągają uwagę uczniów i nauczycieli kolorowymi zdjęciami oraz ciekawym komentarzem w językach polskim i niemieckim.
W bieżącym roku szkolnym natomiast jestem opiekunem projektu pod hasłem: „Vive Targi Kielce, coś więcej niż piłka ręczna”. Pomysłodawcami tegorocznego projektu były same dzieci, zainteresowane sukcesami kieleckich szczypiornistów. Naczelnym celem „Vive…, coś więcej ….” jest poznanie historii jego powstania, odkrycie dróg do kariery poszczególnych zawodników, czy „wyszukiwanie” ciekawostek z życia prywatnego sportowców Bogdana Wenty. Wyniki swych „dociekań” uczniowie przedstawili szeroko w szkole na wykonanych przez siebie pracach: planszach, plakatach, zdjęciach… Ponadto uczestnicy projektu przez niemal cały rok szkolny 2011/2012 uczestniczyli wraz ze mną i innymi opiekunami w meczach Vive…., kibicując wiernie i z wielkim zaangażowaniem zawodnikom, okrzykniętych w Kielcach „Dumą naszego miasta”. Obecnie jesteśmy pod wrażeniem niezwykłych odwiedzin zawodników Vive Targi Kielce w naszej szkole. Było to niezapomniane i wspaniałe przeżycie dla uczniów, spełniające rolę „wisienki na torcie” naszego projektu.


§ 7 ust. 1 pkt. 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
Doskonalenie własnego warsztatu pracy realizowałam również poprzez:
• Prowadzenie przez 5 lat zajęć na Kierunku: Filologia Germańska UJK w Kielcach.
Przedmiotem przeze mnie nauczanym była m.in. Translacja, mająca ścisły związek
z tłumaczeniem niemieckich tekstów o różnorodnej tematyce: prawniczej, ekonomicznej
czy literackiej. Konieczność solidnego przygotowania się do prowadzenia ww. zajęć
wymagała ode mnie ciągłego pogłębiania wiedzy oraz intensywnego rozwijania własnego
warsztatu, zarówno językowego, jak i dydaktycznego.

• Udział w szkoleniach, kursach doskonalących i warsztatach, np.:
 Nowa podstawa programowa drugiego języka obcego – spotkanie dla nauczycieli zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w listopadzie 2009r.
 Edukacja Przyszłości – Wyzwania, Modele i Metody Pracy w Szkole XXI Wieku: 4 - godzinne warsztaty metodyczne zorganizowane przez Wydawnictwo Szkolne PWN oraz Edukację i Dialog 18 listopada 2009r. w Kielcach dla nauczycieli języków obcych.
Warsztaty poruszały następujące zagadnienia:
• Pokolenie Y w szkole
• Z kim konkuruje dziś nauczyciel i szkoła?
• Edutainment, czyli o łączeniu edukacji z rozrywką
• Augemented Reality – technologia przyszłości, łączenie świata rzeczywistego
z wirtualnym
• Nowoczesna dydaktyka wykorzystująca zasoby sieci (blog, WebQuest, I – Serach, Rafft, e-learning 2.0
 Wortschatzarbeit bei der Entwicklung der sprachlichen Kompetenz. Abivorbereitung mit Hier und da. – szkolenie dla nauczycieli języka niemieckiego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – luty 2009
 Multimediale Vorbereitung auf die Gymnasialprüfung mit Kompass und www. weiter_deutsch – konferencja metodyczna zorganizowana przez Wydawnictwo Szkolne PWN, skierowana do nauczycieli języka niemieckiego
w gimnazjach; 27 lutego 2010r.
 Deutsch? Nur keine Bange! Das schaffen wir mit ich und du und und so weiter – konferencja metodyczna zorganizowana w Kielcach przez Wydawnictwo Szkolne PWN 27 lutego 2010r., skierowana głównie do nauczycieli języka niemieckiego w szkołach podstawowych.
 Hüpfen, singen, würfeln… Motivierender Deutschunterricht in der Grundschule – jak motywować uczniów szkół podstawowych do nauki języka niemieckiego? Warsztaty metodyczne zorganizowane przez WSzPWN 1 kwietnia 2010r. w Kielcach.
 Warum hast du eine Maus in der Tasche? Kreativer Unterricht im Gymnasium – warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego
w gimnazjum zorganizowane przez WSzPWN 1 kwietnia 2010r. w Kielcach.

 Alles rund um den modernen Deutschunterricht mit Kompass DIGITAL - warsztaty metodyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej- konferencja dla nauczycieli szkół gimnazjalnych w Kielcach. Celem prezentacji było pokazanie, jak pracować z gimnazjalistami z wykorzystaniem interaktywnego podręcznika Kompass DIGITAL oraz jak optymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje tablica interaktywna. Konferencja odbyła się 18.05.2010r.
 Die Bildungsreform, das neue Curriculum und der Schulalltag;
 Mit „Kompass Digital“ auf dem richtigen Weg zum interaktiven Deutschunterricht;
 Nowa Podstawa Programowa a nowa seria „Expedition Deutsch“ dla szkół Ponadgimnazjalnych – Konferencje metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego, zorganizowane przez Wydawnictwo Szkolne PWN w dniu 9 marca 2011r. w Kielcach.
 Seminarium na temat: „Ocenianie przyjazne dla ucznia i nauczyciela” zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Goethego w Krakowie i w Warszawie w wymiarze 4 godzin zajęć dydaktycznych 31 marca 2011r.
Seminarium poruszało m.in. następujące zagadnienia:
- Rola oceniania w nauczaniu języka niemieckiego
- Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej i ustnej
- Przykłady z praktyki stosowania port folio językowego
 Konferencja metodyczna zorganizowana 17 marca 2011r. przez Wydawnictwo WSiP składała się z trzech części:
 1. Twoja interaktywna klasa, czyli nowoczesna edukacja dla każdego!
- warsztat dla nauczycieli języka niemieckiego uczących w gimnazjum
2. EduZmiany - nowa koncepcja egzaminów gimnazjalnych i maturalnych - wykład dla nauczycieli języka niemieckiego i rosyjskiego uczących w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.
3. Nie taki diabeł straszny, czyli nauczanie z wykorzystaniem narzędzi XXI wieku - warsztat dla nauczycieli języka niemieckiego uczących w szkole ponadgimnazjalnej.
 Konferencja metodyczna zorganizowana 13 kwietnia 2011r. przez Wydawnictwo Lektor Klett: konferencja poruszała następujące tematy –
- Jak (nie) myśleć o gramatyce? Jak uczyć gramatyki, aby zapewnić odpowiedni rozwój wszystkich umiejętności językowych. Pomysły i propozycje oparte na przykładach pracy z podręcznikiem „Magnet”. Odpowiedź na aktualne pytanie, co kryje się za nową formułą egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.
- Bądźmy (inter)aktywni – nowe możliwości pracy z kursem „Magnet”
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz unikalnej platformy internetowej.
 Czterogodzinna konferencja dla nauczycieli języka niemieckiego zorganizowana 22 października 2011r. przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Oddział w Kielcach oraz Samodzielny Zakład Neofilologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Program konferencji obejmował warsztaty, które przeprowadził Dr. Thomas Holzmann, Dyrektor Instytutu Austriackiego w Warszawie. Temat warsztatów – Landeskunde Austrii.
 Udział 18 oraz 19 stycznia 2012 r. w szkoleniu dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi.
 Konferencja metodyczna zorganizowana 31 marca 2012r. przez Wydawnictwo Szkolne PWN:
- Aktiv, kreativ, effektiv - Kompass Film im DaF Unterricht.: nauczyciele języka niemieckiego szkół gimnazjalnych
- Expedition Deutsch - multimediales Lehren und Lernen angesichts der neuen Schulreform: nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadgimnazjalnych
 Konferencja metodyczna zorganizowana 31 marca 2012r. przez
WSiP:
- Pomagamy uczyć. Kompletnie!
- Matura a motywacja : Motive-Deutsch
- Nowości wydawnicze WSIP. Oferta elektroniczna dla ucznia i nauczyciela.
- Jak wspieramy pracę nauczyciela języka niemieckiego? Prezentacja
zasobów interaktywnych, ćwiczeń na wsipnet.pl oraz możliwości ich
wykorzystania w procesie dydaktycznym.

• Współpracę przez okres 3 lat z Wojewódzką Komisją Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „der die das Kenner” organizowanego przez Wydawnictwo Szkolne PWN. Etap Wojewódzki VI Edycji, po uprzednim uzgodnieniu z Dyrekcją, zorganizowałam 11 marca 2010r. w naszej szkole.
• Udział w ciągu całego stażu we wszystkich Radach Pedagogicznych oraz szkoleniowych organizowanych przez Dyrekcję naszej szkoły, np.:
•• 7 marca 2011 r brałam udział w szkoleniowej Radzie Pedagogicznej dotyczącej
pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Analizowane było Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wysłuchałam prelekcji pod hasłem: Dopalacze i inne środki zmieniające świadomość uczniów wygłoszonej przez księdza Marcina Malareckiego.
•• 23 lutego 2011 r. uczestniczyłam w szkoleniowej radzie pedagogicznej, która przeprowadzona była w formie warsztatów przez Panią Edytę Brudnik z Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na temat komunikacji interpersonalnej. Na spotkaniu omówione zostały:
- poziom komunikacji
- informacja zwrotna
- komunikacja werbalna i niewerbalna
- rola w grupie
Na bieżąco wdrażałam postanowienia Rady Pedagogicznej. Szkolenia, które odbyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej, pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy.

• Udział w spotkaniach humanistycznego zespołu przedmiotowego a od początku 2011/2012 roku szkolnego w spotkaniach samokształceniowego zespołu języków obcych w naszej szkole.
• Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego (organizowanie akcji charytatywnych, przygotowywanie i sprawowanie opieki nad uczniami podczas szkolnych imprez okolicznościowych).

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

W okresie ostatnich dwóch lat niezmiennie pogłębiałam wiedzę, zdobywałam umiejętności dydaktyczne ale przede wszystkim doświadczenie w nowej roli – roli wychowawcy klasy.
Nie jest to łatwe i na bieżąco wymaga ode mnie zmagania się z podejmowaniem coraz to nowych, często kontrowersyjnych decyzji. W tym celu „posiłkuję się” więc radami koleżanek z dłuższym stażem i doświadczeniem wychowawczym, korzystam także na bieżąco
z pomocy Dyrekcji, pedagoga szkolnego oraz opiekuna mojego stażu.
W czasie sprawowania funkcji wychowawcy klasy zawsze byłam do dyspozycji rodziców w razie jakichkolwiek problemów związanych z ich dziećmi. Na bieżąco informowałam ich także o postępach w przyswajaniu języka niemieckiego oraz o zachowaniu uczniów.
Regularnie spotykałam się z rodzicami podczas wywiadówek oraz Dni Otwartej Szkoły. Od samego początku zachęcałam ich do współpracy, otwartości i w razie konieczności zasięgania pomocy w rozwiązywaniu wszelkich problemów wychowawczych czy dydaktycznych. Pozwoliło mi to w kilku przypadkach właściwie rozpoznać szczególne potrzeby niektórych uczniów i to one właśnie nieustannie ukierunkowują moją pracę wychowawczo - dydaktyczną.
Za sukces poczytuję sobie duże zaufanie rodziców i opiekunów, jakim w kilku przypadkach mnie obdarzyli, zwierzając się z bardzo osobistych przeżyć związanych z ich życiem oraz życiem ich dzieci. Ogólnie mam w tej kwestii poczucie dobrze spełnianego obowiązku oraz wewnętrznego zadowolenia z trafnie podejmowanych decyzji wychowawczych.
Wspólnie z klasą organizowaliśmy różnego rodzaju szkolne czy klasowe imprezy, mające na celu integrowanie zespołu oraz rozwijanie zainteresowań młodzieży.
9 czerwca 2011r. zorganizowaliśmy wyjazd: Sandomierz - Kurozwęki, którego „zwieńczeniem” w drodze powrotnej było integracyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek, gra w piłkę siatkową, spacery po przepięknej, zatopionej w zieleni okolicy.
Uczniowie z mojej klasy chętnie organizowali uroczyste spotkania okolicznościowe, np. z okazji Dnia Chłopaka, Mikołajek czy Świąt Bożego Narodzenia. Kilka razy klasa wzięła udział w szkolnym rajdzie integracyjnym, ponadto wielokrotnie byliśmy w kinie i również na koncercie w Filharmonii Świętokrzyskiej. Jeszcze w bieżącym roku szkolnym planujemy kolejną wycieczkę integrującą zespół klasowy.
Mam nadzieję, że między innymi te pozaszkolne spotkania sprzyjać będą rozwijaniu dobrego kontaktu pomiędzy nami, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na efektywność procesu wychowawczego w przyszłości.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii komputerowej, informacyjnej
i komunikacyjnej
Technologię komputerową i informacyjną wykorzystuję na bieżąco do:
- przygotowania scenariuszy lekcji, sprawdzianów, testów, kartkówek i innych
pomocy dydaktycznych
- dokumentowania własnych działań w trakcie trwania stażu
- wykorzystania na lekcji scenariuszy i materiałów do nauki języka niemieckiego
dostępnych w Internecie (portale edukacyjne)
- korzystania z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji
z zakresu dydaktyki, metodyki i pedagogiki.
- prowadzenia próbnej wersji dziennika elektronicznego, który będzie
obowiązującą formą prowadzenia dokumentacji w naszej szkole od kolejnego
roku szkolnego.
W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego korzystam z technologii komputerowej i komunikacyjnej poprzez:
- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
- poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego wraz z ich zmianami, zamieszczonych w Internecie
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
- korzystanie z rad ekspertów odpowiadających on-line na pytania użytkowników portali
- konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
- uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron wydawnictw edukacyjnych lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe).


§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Powyższy punkt realizuję poprzez:
• Pracę z uczniami podczas lekcji, które polegają na omawianiu problemów edukacyjnych uczniów i proponowaniu środków naprawczych
(np. pogorszenie wyników w nauce – pomoc koleżeńska, systematyczne uczestnictwo
w konsultacjach i zajęciach wyrównawczych)
• Modyfikację warsztatu dydaktycznego poprzez zastosowanie właściwych metod pracy
z uczniami o konkretnych potrzebach edukacyjnych, czyli na przykład wdrażanie
metod aktywizujących.
• Uwzględnienie w planach dydaktycznych zaleceń z opinii wystawionych przez Poradnię Pedagogiczno - Psychologiczną.
• Korzystanie z literatury fachowej poruszającej zagadnienia działalności wychowawczej i dydaktycznej nauczyciela:

1. H. Komorowska, ‘Metodyka nauczania języków obcych’, WSiP S. A. Warszawa, 1999.
2. M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, D. Pankowska, ‘Polubić szkołę’, WSiP, Warszawa 1995
3. Cz. Kupisiewicz, ‘Podstawy dydaktyki ogólnej’, Polska Oficyna Wydawnicza BAW, Warszawa 1996.
4. B. Zakrzewska, ‘Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń’, WSiP, Warszawa 1996.
5. K. Stróżyński, M. Giermakowski, ‘Jak oceniać’, Wydawnictwo Nauczycielskie, Jelenia Góra 1998.
6. M. Badecka – Kozikowska, ‘Siedem grzechów głównych nauczycieli języków obcych’, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008.
7. B. Karpeta – Peć, ‘Otwarty, Aktywny, Samodzielny …Alternatywne formy pracy’ Przewodnik dla nauczycieli języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008.
8. Richard I. Arends, ‘Uczmy się nauczać’(tłumaczenie: Krzysztof Kruszewski) Literatura Pedagogiczna – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – WsiP, Warszawa 1994.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Założenia powyższego punktu rozporządzenia realizowałam i będę realizowała poprzez:
• Udział w kursach doskonalących i szkoleniach.
• Analizowanie najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty oraz dokumentów szkolnych: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MENiS dot. podstawy programowej, Rozporządzenia MENiS dot. programów nauczania, Rozporządzenia MENiS dot. oceniania i promowania uczniów, Konwencji o Prawach Dziecka, rozporządzenia w sprawie BHP.
• Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów w formie biblioteczki multimedialnej.
• Zapoznanie się z dokumentacją szkolną: Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 12 w Kielcach, Regulamin Rady Pedagogicznej, Wewnątrzszkolne Zasady
Oceniania, Plan Wychowawczy Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania
Zachowania, Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego, Program Profilaktyki Szkolnej
• Udział w pracach Samokształceniowego Zespołu Przedmiotów Humanistycznych oraz Samokształceniowego Zespołu Języków Obcych
• Korzystanie ze strony internetowej kuratorium Oświaty w Kielcach, co pozwala na bieżąco śledzić zmiany w rozporządzeniach dotyczących awansu zawodowego.
• Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania.
• Udział w pracach plenarnych, klasyfikacyjnych i zatwierdzających Rad Pedagogicznych, umożliwiających wykorzystanie wiedzy w praktyce.

3. Wnioski z realizacji zadań
Systematyczna realizacja wyżej wymienionych zadań pozwala mi rozwijać umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze. W trakcie trwania stażu uczę się nie tylko systematyczności i odpowiedniej organizacji czasu pracy, ale także „niełatwej sztuki” rozwiązywania konfliktów. Rozmawiam z młodzieżą o nurtujących ją problemach. Praca w szkole wymaga mnóstwa cierpliwości i konsekwencji działania. Uświadamia konieczność współpracy i obiektywności, ale często wprost zmusza do świadomego stosowania asertywności. Wymaga od nauczyciela niezmiennego usprawniania własnej pracy z wykorzystaniem coraz to nowych metod nauczania. Każdego dnia staram się być lepszym nauczycielem. Jak już wcześniej nadmieniłam – przed dwoma laty objęłam także funkcję wychowawcy klasowego, co pozwala mi zdobywać w jeszcze pełniejszym stopniu doświadczenie pedagogiczne.
Systematycznie uczestniczę w różnych formach doskonalenia zawodowego, współorganizując imprezy klasowe i szkolne, poznaję fachową literaturę zgłębiając tajniki techniki komputerowej. Przede wszystkim jednak uczę się, słuchając i obserwując uczniów, rodziców i innych nauczycieli, korzystam z rad i pomocy Dyrekcji oraz Pedagoga szkolnego. Przygotowując plany pracy dydaktycznej na dany rok szkolny rozwijam umiejętność planowania własnych działań, poznaję program wychowawczy szkoły.
W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w różnych (wymienionych przeze mnie wcześniej) formach doskonalenia zawodowego, jak: konferencje doskonalące czy warsztaty metodyczne. Każdy odbyty kurs wniósł do mojego warsztatu pracy coś wartościowego. Czasem była to nowa gra dydaktyczna, czasem nowy pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu a kiedy indziej zmiana spojrzenia na własne działania dydaktyczne.
Sfera dydaktyczno - wychowawcza jest tą, która zawsze sprawia najwięcej trudności, tak naprawdę jest nieuchwytna, wymagająca intuicji.
Dzięki pracy w szkole wciąż nabywam umiejętność kształtowania asertywnych zachowań w uczniach, integrowania grupy, przeciwdziałania agresji i uzależnieniom oraz rozwiązywania konfliktów.
Kursy kwalifikacyjne i doskonalące pozwalają mi modyfikować i udoskonalać mój warsztat pracy. Każde podjęte zadanie - udział w określonej formie kształcenia zawodowego, przeprowadzony sprawdzian, wycieczka, konkurs lub zorganizowana impreza - zmuszają do refleksji, analizowania i ewentualnego dokonywania korekty przeprowadzanych w szkole działań.

…………………………........... .………………………... (Data i podpis Dyrektora Szkoły) (Data i podpis nauczyciela)

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.