AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Bielewicz, 2017-12-05
Kalisz

Małgorzata Biesiada
Język angielski, Projekty edukacyjne

Innowacja pedagogiczna" English everywhere"

- n +


Innowacja pedagogiczna w ramach przedmiotu języka angielskiego na poziomie klas I-VIII oraz w oddziale przedszkolnym „English everywhere”
Autorzy innowacji: mgr Małgorzata Biesiada i mgr Alekandra Bielewicz

Miejsce wdrażania innowacji: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaliszu im. Konstytucji 3 Maja

Czas realizacji: 01.09.2017r. – 31.05.2020r.

Rodzaj innowacji: programowa

Zasięg innowacji: klasy 1-8 oraz oddział przedszkolny

Dodatkowe wymagania: dodatkowe zajęcia rozwijające oraz zajęcia wyrównujące braki edukacyjne

Podstawa prawna innowacji:Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) - art. 22 ust. 2 pkt 6.
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) - art. 15 pkt 29b.
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r. nr 56, poz. 506 ze zm.).

PRZYCZYNY WPROWADZENIA INNOWACJI

Realizacja programu innowacji „ English everywhere” ma na celu wzbogacenie programu nauczania języka angielskiego o zagadnienia kulturowe państw anglojęzycznych oraz korelację języka angielskiego z innymi przedmiotami w szkole podstawowej. Poznanie kultury, zwyczajów i mentalności innych narodów pozwala zaspokoić naturalną ciekawość młodego człowieka, a korelacja języka z nauczanymi przedmiotami pomaga nabyć całościowej wiedzy o świecie. Wiedza z zakresu kultury i obyczajowości pomaga zrozumieć język angielski i ułatwia jego naukę. Ponadto pozwoli kształtować wizerunek innych kultur,krajów oraz nauczy toleracji i zrozumienia dla innych narodowości.
Zasady innowacji:

Wprowadzenie innowacji przewiduje dodatkowe 2 godziny w tygodniu w klasach 1-3 oraz 4-8 przeznaczone na rozwijanie umiejętności językowych uczniów.
Godziny te będą wykorzystywane na pogłębianie wiadomości i umiejętności z zakresu języka angielskiego, wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Zakres materiału będzie obejmował obszary z zakresu przyrody, historii, życia codziennego, sławnych osób pochodzących z krajów anglojęzycznych oraz zgłoszone przez uczniów propozycje tematów zgodne z ich zainteresowaniami. Innowacja zakłada również oglądanie filmów, bajek w języku angielskim oraz czytanie literatury i bajek w języku obcym.
Nauczane będą treści skorelowane z pozostałymi przedmiotami w klasach 4-8: matematyka, biologia geografia, historia, muzyka, plastyka, technika, w klsach młodszych z edukacją polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, muzyczną, plastyczną i zdrowotną. Oprócz pogłębiania wiadomości, godziny te będą przeznaczone na doskonalenie poszczególnych umiejętności językowych oraz umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych.
Podczas realizacji dodatkowych godzin uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań dzięki atrakcyjnym metodom aktywizującym oraz technikom multimedialnym. Innowacja przewiduje tworzenie przez uczniów projektów ( lub mini-projektów), prezentacji, filmów, które mogą być wykorzystane podczas zajęć w innych klasach oraz mogą wzbogacić bibliotekę szkolną.

CELE OGÓLNE


Poznanie kultury krajów anglojęzycznych.
Podniesienie świadomości znaczenia znajomości języków obcych w poznawaniu innych kultur.
Rozbudzanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy związanej z językiem obcym.
Poznanie kultury krajów anglojęzycznych i dokonywanie porównań z kulturą Polski w celu kształtowania świadomości własnego dziedzictwa kulturowego i budowania tolerancji wobec innych kultur.
Rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.
Wykorzystywanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych sytuacjach językowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

-uczniowie będą rozwijać swoje zdolności i predyspozycje poprzez różne formy działań artystycznych- udział w przedstawieniach, konkursach językowych, inscenizacjach, tworzenia projektów, mini-projektów, prezentacji, filmów, albumów.
- uczniowie będą wdrażani do zgodnej pracy w zespołach w ramach zajęćpt. "Uczymy się od siebie"
- uczniowie będą kształtować samodzielność poprzez naukę korzystania z materiałów źródłowych w języku obcym
- uczniowie będą nazwiązywać swobodny dialog w ćwiczeniach komunikacyjnych
- uczniwoie będą kształtować postawę tolerancji i zyczliwości dla innych kultur
- uczniowie będą łatwiej rozumieć wypowiedzi w języku angielskim dzięki możliwości oglądania filmów, bajek w wersji oryginalnej.
- uczniowie będą poznawać i rozwijać swoje zainteresowania kulturą poprzez udział w projekcji filmów dotyczących sfery kulturowej danego kraju.
- uczniowie będą wzbogacać słownictwo w języku angielskim


OCZEKIWANE EFEKTY

Umiejętność czytania ze zrozumieniem lektur na poziomie II etapu kształcenia w języku obcym
( w klasach młodszych: uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania,rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np obrazkami,
rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami)
Umiejętność wyszukiwania odpowiednich fragmentów w tekstach oraz informacji na dany temat.
Umiejętność opisu bohaterów przeczytanych książek, przedmiotów, miejsc, a także sytuacji występujących w tychże książkach.( w klasach młodszych uczeń:przepisuje wyrazy i proste zdania;pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie)
Umiejętność porównywania w mowie i piśmie stylu życia Polaków i innych narodów (Wielkiej Brytanii, USA i Australii), a także innych cech kultury.
Posługiwanie się bogatszym językiem z zakresu historii, geografii, charakterystycznej przyrody czy zwierząt występujących w Australii i innych krajach anglojęzycznych.
Umiejętność nawiązywania swobodnego kontaktu w języku angielskim. Wzrost świadomości międzykulturowej,
Łatwość w rozumieniu filmów, bajek w wersji oryginalnej oraz materiałów autentycznych (authentic materials).
Umiejętność wyrażania własnych opinii i uczuć po obejrzeniu filmów.

TEMATYKA

Nauczanie języka angielskiego poprzez poznanie kultury krajów anglojęzycznych zostało podzielone:

Wiadomości o Wielkiej Brytanii, wiadomości o Stanach Zjednoczonych oraz- wiadomości związane z Australią

Wiedza o krajach anglojęzycznych będzie obejmowała obszary: położenie, krainy, klimat, główne miasta, stolice, rzeki, góry, legendy, zabytki, sławne miejsca, styl życia,tradycje, jedzenie, ubranie, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, sport, sławni ludzie, pisarze, aktorzy, sportowcy, piosenkarze,

Inne obszary, zgłoszone przez uczniów, dla nich interesujące.


METODY I FORMY

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego będą prowadzone w sposób róznorodny. Metody będą dostosowywane do różnych typów uczniów, którzy przejawiają rózne style uczenia się i różne rodzaje inteligencji, będą one uwzględniały różne formy pracy, techniki i środki dydaktyczne. Wprowadzenie ciekawych środków dydaktycznych, tablicy interaktywnej, korzystanie z Internetu uatrakcyjni zajęcia i umożliwi uczenie się przez działanie, doprowadzi do umiejętności dialogu i dyskusji w obcym języku. Ponadto wykorzystanie technologii komputerowej przyczyni się do zwiększenia, jakości prowadzonych zajęć.
W czasie zajęć języka angielskiego uczniowie będą mieć możliwość korzystania z różnych źródeł informacji, także autentycznych (authentic materials). Ponadto, aby osiągnąć zamierzone cele uczniowie będą pracować indywidualnie, w grupach i parach. Uczniowie będą ćwiczyć umiejętności komunikowania się w języku obcym poprzez: dialogi,listy, e-maile, pocztówki, opowiadania, biorąc udział w przedstawieniach,układając i biorąc udział w scenkach rodzajowych, oglądając filmy połączone z ćwiczeniami i dyskusjami, tworząc albumy o innych krajach w wersji papierowej lub elektronicznej, tworząc kalendarze i plakaty, filmiki, czytając książki i bajki języku angielskim.


EWALUACJA

W czasie trwania innowacji będzie prowadzona dokumentacja, na podstawie, której będzie można podsumować wnioski dotyczące realizacji założonych celów. Badania opierać się będą o ankiety, obserwacje. Wyniki ewaluacji opracowywane będą przez osobę prowadzącą innowację na koniec każdego roku szkolnego.

Ewaluacji podlegać będą:

-atrakcyjność zajęć dla dzieci,

-praktyczność i użyteczność,

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.