AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Gabriela Byrdziak, 2017-12-21
Bielsko- Biała

Awans zawodowy, Sprawozdania

Awans zawodowy - plan rozwoju

- n +

BIELSKO – BIAŁA, 30 CZERWCA 2017 R.
GABRIELA BYRDZIAK
nauczyciel mianowany
edukacji wczesnoszkolnej i zajęć komputerowych
w Szkole Podstawowej nr 3
im. Macierzy Szkolnej
w Bielsku - BiałejOpis i analiza realizacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
za okres od 1.09.2014 r. do 31.05.2017 r.
WPROWADZENIE


Swoją pracę w Szkole Podstawowej nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku – Białej rozpoczęłam ponad trzydzieści lat temu jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego.
W ciągu całego stażu pracowałam w tej placówce jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego, uczyłam matematyki, wychowania fizycznego i techniki w klasach starszych. Staram się zawsze poszerzać swoja wiedzę i umiejętności oraz wzbogacać warsztat pracy. Obserwując szybki rozwój technologii informatycznej oraz zainteresowania uczniów, wychodząc naprzeciw potrzebom szkoły, postanowiłam podnieść swoje kwalifikacje poprzez Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Kolegium Zarządzania „Informatyka w szkole”
Swój staż na nauczyciela dyplomowanego, jeszcze przed napisaniem planu rozwoju zawodowego, rozpoczęłam od wstępnej oceny własnych umiejętności. Musiałam się zastanowić, co jest dla mnie ważne i co chcę osiągnąć. Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę nie tylko długość stażu i wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ale również realność osiągnięcia planowanych celów uwzględniając nauczane przeze mnie przedmioty, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby placówki,wktórej jestem zatrudniona.
Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2014 roku, trwał 2 lata i 9 miesięcy, podjęłam go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły ale przede wszystkim dla dobra uczniów mojej placówki. Opracowałam plan rozwoju zawodowego , który został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku – Białej 30 września 2014.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju celów oraz postaram się dokonać oceny efektywności podjętych przeze mnie działań i ich przydatności dla szkoły, w której pracuję, jak i w procesie samodoskonalenia.

Podczas trwania stażu skupiałam się na realizacji wytyczonych sobie zadań.§ 8 ust. 2 pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych
efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy
własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


1. Poznanie procedur awansu zawodowego.

2. Rozwijanie i doskonalenie warsztatu oraz metod pracy pedagogicznej.

3. Praca z uczniem zdolnym - mobilizowanie uczniów do poszerzenia wiedzy.

4. Diagnozowanie i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

5. Udział w pracach zespołów zadaniowych i podejmowanie decyzji w zakresie różnych obszarów pracy szkolnej.
1. Poznanie procedur awansu zawodowego.


W sierpniu 2014 r. dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Zapoznałam się z wymaganiami na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartymi w następujących dokumentach:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214 z 16 listopada 2007 r. pozycja nr 1580),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U z 2013 r. poz. 393).

Po zapoznaniu się z aktualnymi aktami prawnymi, we wrześniu 2014 r. złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony i dopuszczony do realizacji przez Dyrektora szkoły. W trakcie stażu realizowałam postawione sobie zadania. Po każdym roku składałam do Dyrektora szkoły sprawozdania z ich realizacji. Aby sprostać wymaganiom, podejmowałam działania mające na celu pogłębianie własnej wiedzy i rozwijanie umiejętności, które posłużą mi do pracy z uczniami. Swoje dokonania zawarłam w sprawozdaniu z przebiegu stażu o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego za okres od 1.09.2014 r. do 31.05.2017 r.2. Rozwijanie i doskonalenie warsztatu oraz metod pracy pedagogicznej.


Systematycznie rozwijałam i doskonaliłam warsztat pracy:
- aktualizowałam wiedzę z zakresu metodyki zajęć komputerowych - stosowanie na zajęciach aktywizujących metod pracy,
- śledziłam i studiowałam literaturę fachową, czasopisma i publikacje poświęcone technologii informatycznej, problematyce młodego człowieka, pedagogizacji rodziców na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi młodego pokolenia oraz związanych z dydaktyką zajęć komputerowych i edukacji wczesnoszkolnej,
- utworzyłam własny zbiór prezentacji multimedialnych oraz pomocy dydaktycznych do wykorzystania na lekcjach zajęć komputerowych, godzinach wychowawczych lub zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

Aktywnie uczestniczyłam:
- w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do moich potrzeb i zainteresowań,
- w pracy zespołu przedmiotowego, w ramach WDN.

W ramach realizacji tego zadania:
a/ Wzięłam aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, które przyczyniły się do zdobycia takich wiadomości i umiejętności, które znacząco przyczynią się do osiągnięcia pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. W ramach samokształcenia ukończyłam:
 Motywacja uczniów i automotywacja nauczyciela w szkole – 1 października 2014 r.
 Nowe formuły sprawdzianu po klasie 6.
 Prowadzenie e – dziennika – 14 października 2014 r.
 Prowadzenie e – dziennika – 20 października 2014 r.
 Potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci młodszych, a obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego – 30 października 2014 r.
 Techniki trenerskie w pracy nauczyciela – 3 listopada 2014 r.
 Analiza i komunikowanie wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystanie EWD – 13listopada 2014 r. (SP 29 Komorowice)
 ZNP – Centrum Kształcenia Ustawicznego – „ZFŚS w oświacie” – 19 lutego 2015r.
 Biblioteka Pedagogiczna - Udział w spotkaniu na temat DBI (Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie)
 – 26 lutego 2015 r.
 Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – 27 kwietnia 2015 r.
 Prowadzenie e – dziennika – 3 października 2015 r.
 Konferencja „Jak wydawać i oszczędzać pieniądze?” – 26 listopada 2015r.
 Szkolenie dotyczące BRD – 21 stycznia 2016 r.
 Komunikacja interpersonalna – 3 marca 2016 r.
 Neurodydaktyka – nauczanie przyjazne mózgowi - 8 marca 2016 r.
 Skuteczna współpraca z rodzicami – 10 marca 2016 r.
 Szkolenie przewodniczących i członków zespołów nadzorujących w czasie sprawdzianu – 31marca 2016 r.
 Spotkanie dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów i "Drzewka decyzyjnego"- 5maja 2016r.
 Szkolenie w MZO – „Multimedialne Centrum Edukacyjne – projekt obywatelski 2017 - 14 czerwca 2016 r.
 „Asertywność w relacjach z rodzicami” – 15 listopada 2016 r.
 Konsultacje dla nauczycieli i wychowawców „Asertywność w relacjach z rodzicami” – 29 listopada 2016 r.
 „Upowszechnienie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia” - 24 listopada 2016 r.
 „Wyznaczanie granic i określanie ról w relacjach z rodzicami” – 7 lutego 2017 r.
 Komunikacja empatyczna w relacjach z rodzicami - konferencja szkoleniowa - 9 marca 2017r. .
 Radzenie sobie z agresywnym rodzicem - konferencja szkoleniowa – 4 kwietnia 2017
 Narkotyki i dopalacze - konferencja szkoleniowa – 11 maja 2017 r.
 Ewaluacja rocznego wspomagania – wyniki ankiet - konferencja szkoleniowa - 25 maja 2017 r.

Dodatkowo warsztat, kursy i szkolenia w RODN WOM w Bielsku - Białej :

 Konferencja „Nauczanie przedmiotów informatycznych w kontekście nowej Ustawy oświatowej” – RODN „WOM” 7 maja 2015 r.
 Konferencja Regionalna „Nowoczesne technologie mobilne i chmurowe przydatne w każdej klasie” – 9 maja 2015 r. – RODN „WOM”
 „Scratch – programowanie puzzlami” Kurs Doskonalenia Zawodowego – 6listopada 2015r., 13listopada 2015r., 30listopada 2015r., 4 grudnia 2015r. , (15.15.- 19.00)
 „Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i FAS w szkole” – 6 i 13lutego 2016r.
 „Usługi Google, czyli „praca w chmurze” jako narzędzie edukacji w sieci”, „Mobilna edukacja. Jak skutecznie wspomagać edukację przy pomocy mobilnych technologii?” WOM – 6, 13, 20 maja 2016 r.
 „Scratch – programowanie puzzlami” Kurs Doskonalenia Zawodowego – 4, 11, 18 października 2016 r.
 „Roboty LEGO MINDSTROM EDUCATION EV 3 na zajęciach w szkole podstawowej i gimnazjum” WOM – 21, 22 października 2016 r.
 „Tworzenie i publikowanie przedmiotowych stron WWW w pracy i awansie zawodowym nauczyciela” – 8, 15, 22 lutego i 1 marca 2017 r.

Warsztaty i inne formy szkolenia, w których uczestniczyłam, można podzielić na trzy grupy.

Do pierwszej zaliczam te formy doskonalenia, które są przydatne w mojej pracy wychowawczej oraz w kontaktach z rodzicami. Dzięki nim:
- stosuję metody pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo,
- wiem, jak radzić sobie z tzw. uczniami trudnymi,
- znam zasady pracy z zespołem klasowym, a zwłaszcza, jak utrzymać w nim dyscyplinę,
- przybliżyłam sobie zagadnienia związane z funkcjonowaniem w szkole ogólnodostępnej uczniów np. z ADHD i zespołem FAS,
- wiem, w jaki sposób rozmawiać z rodzicami zwłaszcza „trudnymi”, jak być asertywnym, jak radzić sobie z rodzicem agresywnym oraz jak ważna jest empatia w relacjach z opiekunami dzieci,
- nauczyłam się rozpoznawania zachowania młodego człowieka po zażyciu dopalaczy i narkotyków.


Druga grupa szkoleń jest pomocna w pracy dydaktycznej. Dzięki nim:
- opanowałam umiejętność programowania, którą mogłam podzielić się ze swoimi uczniami w ramach lekcji i zajęć dodatkowych,
- opracowałam i wdrożyłam3 innowacje pedagogiczne, przeprowadziłam ewaluację na zakończenie zajęć,
- stosuję metody aktywizujące, które pozwolą uczniom łatwiej i w sposób trwalszy opanować wiadomości,
- znacznie poszerzyłam wiedzę z zakresu korzystania z usług Google zwłaszcza w tworzeniu stron internetowych i blogów,
- przybliżyłam sobie tematykę związaną z potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi dziecka6-letniego,
- znam metody pracy z uczniem zdolnym,
- nabyłam umiejętność korzystania z mobilnych i chmurowych technologii przydatnych do nauki w każdej klasie,
- przybliżyłam sobie tematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie oraz zasad przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową.

Do trzeciej zaliczyłabym te formy szkoleń, dzięki którym mogę dodatkowo realizować zadania szkoły:
- wiem, jakie zadania należą do przewodniczącej i członka Komisji Egzaminacyjnej oraz jakie są procedury postępowania podczas egzaminu szóstoklasisty,
- znam sposoby analizowania wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem edukacyjnej wartości dodanej (EWD) czyli metody analizy pozwalającej oszacować wkład szkoły w wyniki egzaminacyjne uczniów,
- poznałam bardziej szczegółowo interpretację przepisów dotyczących ZFFŚ, dzięki którym sporządzam dokumentację ,
- nabyłam umiejętność rozpoznawania zagrożenia oraz poznałam sposoby zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach,
- utrwaliłam sobie zasady BHP w pracy oraz podczas opieki nad uczniami.

b/ Jestem członkiem zespołu matematyczno – przyrodniczego, na którym wspólnie z nauczycielami opracowujemy plan szkoleń na każdy rok, wymieniamy się poglądami i doświadczeniami oraz realizujemy zadania wynikające z planu pracy. W latach 2014 – 2017 przeprowadziłam warsztaty i szkolenia, z których sporządziłam protokoły (str. 27).

c/ W ciągu całej swojej kariery zawodowej aktualizowałam i aktualizuję nadal wiedzę z zakresu metodyki zajęć komputerowych (obecnie informatyki), edukacji wczesnoszkolnej, innowacji pedagogicznych, oraz śledzę publikacje, czasopisma i strony internetowe dotyczące tej problematyki. Przez okres stażu systematycznie korzystałam z Internetu w celu śledzenia aktualności na stronie MEN. Posługiwałam się również przeglądarkami internetowymi, aby zdobyć informacje potrzebne do zajęć. Korzystałam z encyklopedii multimedialnych, zasobów sieci internetowej, zwłaszcza w celu przygotowania uczniów do różnych konkursów, i wysyłałam przez Internet zgłoszenia potwierdzające udział. Zapoznałam się z procedurą zgłoszenia innowacji pedagogicznej, pisania sprawozdania, materiałami dotyczącymi programowania.
W swojej pracowni posiadam projektor, dzięki któremu mogę uatrakcyjnić zajęcia i zaprezentować uczniom różne zdjęcia, filmy dydaktyczne, prezentacje multimedialne, wykorzystać muzykę czy przestrzec przed wadami Internetu oraz zaprezentować własne projekty gier podczas zajęć programowania. Sama też przygotowałam prezentacje, które wykorzystałam na lekcjach zajęć komputerowych, godzinach wychowawczych lub do przeprowadzenia szkoleń nauczycieli w ramach WDN. Komputer i rzutnik wykorzystałam również na zebraniach z rodzicami, na których zapoznałam ich z wynikami sprawdzianu po trzeciej klasie, postępowaniem podczas logowania czy usprawiedliwiania nieobecności, przekazałam informację o próbnym egzaminie – pokaz i odczytanie informacji dotyczącej oferty Centrum Pomiarowo – Dydaktycznego „MERITUM”, przedstawiłam zasady obowiązujące podczas sprawdzianu.

d/ Przez cały okres swojej pracy gromadziłam autorskie (oraz innych twórców)prezentacje multimedialne, które często modyfikowałam dla potrzeb uczniów i szkoły. Utworzyłam więc własny zbiór pokazów utworzonych w programie PowerPoint do wykorzystania prze siebie oraz nauczycieli na lekcjach zajęć komputerowych, godzinach wychowawczych lub zajęciach edukacji wczesnoszkolnej.


Efekty działań:

Udział w doskonaleniu zawodowym i samokształceniu wynikał z moich potrzeb i zainteresowań. Dzięki nim nabyłam nowe umiejętności przydatne np. podczas rozmów z rodzicami i wiedzę, którą wykorzystałam do opracowania 3 innowacji pedagogicznych. Z całą pewnością zdobyte wiadomości i umiejętności przyczyniły się do atrakcyjniejszej formy pracy z uczniami i do uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odegrały znaczącą rolę w podniesieniu jakości pracy szkoły. Efektem pracy w wyżej wymienionych zespołach było poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania szkoły oraz nabycie doświadczenia i nowych umiejętności. Miałam bezpośrednio wpływ na realizację podstawowych zadań mojej placówki i podwyższenia efektywności jej pracy. Stworzona przeze mnie dokumentacja odegrała istotne znaczenie w procesie dydaktyczno-wychowawczym, co z kolei przyczyniło się do wyjścia na przeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów.3. Praca z uczniem zdolnym - mobilizowanie uczniów do poszerzenia wiedzy.


Zarówno przed jak i w okresie stażu prowadziłam różnorodne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, wychodząc naprzeciw ich potrzebom i zainteresowaniom. Brałam pod uwagę również zadania szkoły. Opracowałam i przeprowadziłam trzy innowacje pedagogiczne: „Klub młodych miłośników Sudoku” (str. 32),„Koło Medialne klas 4–6”(str. 34), „Młodzi programiści”(str. 36) W trakcie całej mojej pracy zawodowej zachęcałam uczniów nie tylko zdolnych do uczestnictwa w konkursach, wiedząc jak bardzo są ważne dla rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci. Obserwowałam dzieci podczas ich pracy na zajęciach, „wyłapywałam” takie, które wspaniale wykonywały grafikę komputerową i zgłaszałam ich prace do ogólnopolskich konkursów plastycznych. Poznałam zainteresowania wielu wychowanków – np. fotografia, zachęciłam więc dziewczynki do udziału w konkursach fotograficznych. Pomagałam swoim uczniom przygotować się do udziału w wybranym konkursie, organizując dodatkowe spotkania, przeprowadzałam szkolne eliminacje. Doradzałam w sprawie wyboru zdjęć, wzbogacenia grafiki komputerowej lub prezentacji multimedialnych o filmy i muzykę, drukowałam prace uczniów lub przegrywałam je na płyty i wysyłałam zwykłą pocztą i pocztą elektroniczną do organizatorów konkursów.
Znaczną część zajęć, przez cały okres mojego stażu, prowadziłam z własnej inicjatywy poza obowiązkowymi godzinami w ramach artykułu 42 KN.


Efekty działań:
Bezpośrednim rezultatem wyżej opisanych działań są wyniki uzyskiwane przez moich uczniów, oraz nabywanie przez nich umiejętności współpracy w osiąganiu sukcesu, odpowiedzialności za rezultaty podjętej pracy, pozytywnej rywalizacji, kształtowanie poczucia własnej wartości, ale także, co nie mniej ważne umiejętności radzenia sobie ze stresem i ewentualną porażką. Dzięki konkursom moi uczniowie mogą efektywnie spędzać czas wolny, uczyć się przez zabawę oraz kształtować i rozwijać własne zainteresowania. Tego typu działania, to także szczególnie efektywny sposób zdobywania wiedzy oraz pogłębiania jej zakresu w stosunku do zajęć lekcyjnych.4. Diagnozowanie i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Od początku celem mojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej był i jest wszechstronny rozwój ucznia. Staram się jak najlepiej dostarczyć mu niezbędną na dalszych etapach edukacji wiedzę, ale również przygotować do ról społecznych, które przyjdzie mu pełnić w późniejszym życiu. Dokonywanie właściwej analizy wyników sprawdzianów po szóstej klasie stanowi jedno z priorytetowych działań szkoły. Dlatego śledzę z zainteresowaniem wyniki egzaminu szóstoklasisty, analizuję je wspólnie z zespołem matematyczno – przyrodniczym w ramach WDN, ustalam mocne i słabe strony pracy z uczniem. Wyniki te stanowią punkt wyjścia i zarazem odniesienie do wszelkich dalszych działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia. W związku z tym opracowuję lub udoskonalam plan edukacyjny z zajęć komputerowych w każdej klasie oraz Przedmiotowy System Oceniania, tworzę własne kartkówki, sprawdziany i testy kompetencji, które przeprowadzam po każdym dziale a także liczne pomoce dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach. Wyniki sprawdzianów i testów z zajęć komputerowych również analizuję, wyciągam wnioski a następnie dopracowuję materiał, z którego opanowaniem są widoczne trudności. Wykorzystuję w tym celu także metody problemowe i aktywizujące, które motywują uczniów do zwiększonego wysiłku, uczą logicznego myślenia i rozwijają umiejętności zdobywania i poszerzania swojej wiedzy. Podejmuję również działania mające na celu utrwalania wiedzy z innych przedmiotów takich jak: matematyka, język polski, historia czy przyroda, czyli korzystając z technologii informatycznej wykonuję z uczniami na moich zajęciach projekty tematycznie związane z tymi przedmiotami. Przez wszystkie lata staram się indywidualizować pracę z uczniami i dbać o właściwy tok procesu nauczania.


Efekty działań:

Atrakcyjność zajęć komputerowych poprzez stosowanie metod aktywizujących i bogatej gamy pomocy dydaktycznych, dostosowanie wymagań do możliwości uczniów, dzięki którym wzrasta w nich poczucie własnej wartości i wiara w samego siebie, motywowanie dzieci do podnoszenia poziomu wiedzy, ma wymierne korzyści w postaci podniesienia poziomu wyników w nauce. Świadczy o tym fakt, że moi uczniowie są pozytywnie klasyfikowani po każdym semestrze i na koniec roku szkolnego. Z przyjemnością obserwuję radość i uśmiech wychowanków, kiedy osiągają sukcesy. Systematyczne diagnozowanie i analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów przyniosło mi wymierne korzyści w podnoszeniu efektywności i sprawności mojej pracy dydaktycznej a tym samym jakości pracy szkoły.


5. Udział w pracach zespołów zadaniowych i podejmowanie decyzji w zakresie różnych obszarów pracy szkolnej.


W ramach realizacji tego zadania:


a) Udział w pracach zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznych.

Opracowałam, modyfikowałam i analizowałam dokumentację potrzebną w pracy nauczycielom, jak i ważnej dla całej placówki. Brałam aktywny udział w przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej – przygotowałam pytania do wywiadu z nauczycielami i opracowałam wyniki ankiet dla rodziców (2014/ 2015), opracowałam wspólnie z zespołem do spraw ewaluacji obszar badań, przeprowadziłam ankiety dotyczących sylwetki absolwenta wśród uczniów i rodziców klasy, której byłam wychowawcą, przeliczałam wskazania dotyczące każdego pytania, pomagałam w formatowaniu dokumentacji „Raport z przeprowadzonego wywiadu z przedstawicielami Prezydium Rady Rodziców”. Jako członek Zespołu ds. wspomagania przygotowałam na zebrania rodziców wyniki i wnioski z ewaluacji wewnątrzszkolnej dotyczącej „Skuteczności działań zmierzających do wypracowania sylwetki absolwenta naszej szkoły”, przygotowałam harmonogram szkoleń nauczycieli i rodziców oraz działań wynikających z wniosków i rekomendacji, opracowałam propozycję Kontraktu wychowawcy z rodzicami (2015/2016). W roku szkolnym 2016/2017 opracowałam wyniki ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.


b)Udział w przeprowadzaniu sprawdzianów zewnętrznych organizowanych przez OKE oraz próbnych sprawdzianach szóstoklasisty.

Byłam przewodniczącą i członkiem zespołu nadzorującego sprawdzian, przeszłam coroczne szkolenia z zakresu przepisów i sporządzenia dokumentacji po egzaminie. W roku 2015/2016 nadzorowałam próbny egzamin w jednej z sali lekcyjnych. Przez dwa lata stażu pomagałam w przygotowaniu sali do egzaminu szóstoklasisty: chowałam plansze edukacyjne, sprawdzałam zegar ścienny, przygotowałam i wydrukowałam numerki do losowania dla wszystkich uczniów oraz odpowiadające im numerki stolików.


c) Współpraca z Samorządem Uczniowskim

Podczas całej mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej współpracowałam z Samorządem Uczniowskim w realizacji jego planu. Razem z uczniami mojej klasy pomagałam w przygotowaniu i przebiegu różnego rodzaju akcji, imprez i uroczystości. Brałam udział w akcjach charytatywnych:
- „Segreguję – pomagam innym”
- „Zbieramy książki dla Michała” ze Szczyrku na protezę ręki,
- „Góra grosza”,
- „Pola Nadziei”
- „Akcja pomocy dla Pogotowia Opiekuńczego”,
- Zbiórka żywności,
- Schronisku „Reksio”,
- „Pomóżmy przetrwać zwierzętom zimę”.
Wspierałam Samorząd Uczniowski w przygotowaniu imprez integrujących społeczność szkolną (organizacja zabaw karnawałowych - przystrojenie sali gimnastycznej na coroczne zabawy karnawałowe, razem z uczniami i rodzicami zaopatrywaliśmy kawiarenki w ciasta i napoje),a na zajęciach komputerowych realizowałam akcje Samorządu Uczniowskiego: „Tydzień bezpieczeństwa, „Bezpieczny Internet”, „Tydzień zdrowia i urody”.


Efekty działań:

Efektem aktywnego udziału w pracach wymienionych zespołów, było zdobycie przeze mnie nowych umiejętności i szerszej wiedzy o funkcjonowaniu szkoły. Przyczyniłam się do realizacji jej podstawowych zadań, dbając jednocześnie o osiągnięcie wytyczonej wizji i misji. Moje działania miały wpływ na podwyższenia efektywności pracy szkoły. Dzięki zredagowanym dokumentom usprawniony został proces dydaktyczno-wychowawczy, a to ma istotne znaczenie dla uczniów.


8 ust. 2 pkt 2.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

2. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego i prowadzeniu dokumentacji szkolnej.

3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.

4. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej.

5. Doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych .

6. Publikacja materiałów w Internecie.

7. Pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.


W swojej pracy nauczyciela często wykorzystuję Internet i urządzenia mobilne nie tylko na zajęciach komputerowych, których aktualnie prowadzę. W dzisiejszych czasach szybkiego rozwoju technologii informatycznej, komputer staje się niezbędny w życiu codziennym, w działaniach wychowawczych, dydaktycznych , czy nawet opiekuńczych. Ponadto w naszej szkole wykorzystujemy elektroniczny dziennik.
Wykorzystując Internet, komputer i jego zasoby, opracowuję i przygotowuję szereg dokumentów i prezentacji multimedialnych pełniących funkcję pomocy dydaktycznych lub narzędzi do przeprowadzenia szkoleń pracowników naszej szkoły.

Korzystałam z edytora tekstu MS Word do tworzenia:
- harmonogramów spotkań z rodzicami (czwartki informacyjne oraz zebrania) oraz dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
- informacji dla rodziców,
- ćwiczeń dla uczniów (o różnej skali trudności),
- kart pracy dla klas 1 - 6, które stanowiły uzupełnienie zadań zawartych w podręczniku i uatrakcyjniały zajęcia komputerowe,
- sprawdzianów i kartkówek,
- zestawu ćwiczeń wykorzystywanych na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych,
- regulamin konkursów szkolnych „Bezpieczny Internet”, „Młody Informatyk”,
- testów przygotowujących uczniów do różnych konkursów przedmiotowych,
- dyplomów dla laureatów szkolnych konkursów, które sama przeprowadziłam
lub dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez moje koleżanki,
- testów na szkolny konkurs „Mały Informatyk”
- ogłoszeń o wynikach konkursów,
- testów do egzaminu teoretycznego na kartę rowerową,
- uzupełniających zadań domowych dla uczniów zdolnych,
- krzyżówek, labiryntów,
- ankiet do ewaluacji innowacji pedagogicznych,
- łamigłówek Sudoku,
- scenariuszy uroczystości szkolnych „Rocznica Odzyskania Niepodległości”, zakończenie roku szkolnego 2014/2015 i zakończenie roku szkolnego dla klas szóstych – 2015/2016,
- zaproszeń dla Dyrekcji, nauczycieli, rodziców i innych pracowników szkoły na zakończenie roku szkolnego klas 6,
- konspektów zajęć,
- nagród do książek,
- dyplomy super kumpla na koniec roku szkolnego.

Korzystając z programu PowerPoint, przygotowałam lub modyfikowałam prezentacje, które udostępnione były w Internecie, do wykorzystania na godzinach wychowawczych, zajęciach dydaktycznych oraz podczas WDN.

Jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej stworzyłam prezentacje, które uatrakcyjniały zajęcia: - „O Lechu, Czechu i Rusie”, „Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe”, „Tradycje wielkanocne”, „Krainy geograficzne Polski”, „Najstarsze miasta Polski”, „Symbole narodowe”, „Fryderyk Chopin”, „Jan Matejko”, „Mikołaj Kopernik”, „Układ Słoneczny”, „Woda”, „Wizyta w Bullerbyn”, „Zaczarowana zagroda”, „Anaruk chłopiec z Grenlandii”, „Bezpieczne wakacje”, „Drogowe ABC”, „Straż Pożarna”, „Wiem, co jem”, „Wehikuł czasu” i wiele innych.

Jako nauczyciel zajęć komputerowych opracowałam następujące pokazy w programie PowerPoint: „Poznajemy pulpit”, „Edytor grafiki Paint”, „Poznajemy Worda”, „Tajemnice klawiatury”, „Tworzymy prezentacje”, „Zestaw komputerowy”, „Historia Internetu”, „Poczta elektroniczna”.

Jako wychowawca korzystałam z wielu prezentacji dotyczącej problematyki współczesnej młodzieży: „Style i techniki uczenia się”, „Dobre maniery łamią towarzyskie bariery”, „Dojrzewanie - wzrastając ku dorosłości”, „AIDS i wirus HIV 1 grudnia Światowy Dzień AIDS”, „Andrzejki klasowe”, „Globalne ocieplenie”, „Mówimy przemocy STOP”, „Prawa dziecka”, „Prawa ucznia”, „Jak radzić sobie w sytuacji stresowej”, „Rozwój psychomotoryczny dzieci i młodzieży”, „Okres dorastania” i wiele innych.


Efekty działań:
Stosowanie w codziennej pracy technologii komputerowej wpływa nie tylko na podniesienie jej jakości, ale w oczach uczniów niewątpliwie „uatrakcyjnia” proces dydaktyczny. Z dużym przekonaniem można stwierdzić, że dzięki nowoczesnym technikom przekazu uczniowie lepiej przyswajają wiedzę i w konsekwencji osiągają lepsze wyniki.
Praca z komputerem oznacza również znaczącą oszczędność czasu, który z powodzeniem mogę poświęcić moim uczniom. Techniczne możliwości używanych przeze mnie programów pozwalają również stale modyfikować treść przygotowanych pomocy dydaktycznych, dostosowując je do możliwości i oczekiwań uczniów. Ważną pozytywną stroną stosowania technologii komputerowej jest także estetyka i przejrzystość przygotowanych prezentacji, sprawdzianów, kartkówek, kart pracy oraz innych pomocy dydaktycznych.2. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego i prowadzeniu dokumentacji szkolnej.


Systematycznie korzystałam z Internetu, ze stron dotyczących awansu zawodowego np. http://www.awans.net/strony/rozporzadzenie-2013.html. W edytorze tekstu MS Word opracowałam plan rozwoju i sprawozdanie ze stażu. Będąc opiekunem stażu na stopień nauczyciela mianowanego, zapoznałam się z podstawami prawnymi dotyczącymi zadań opiekuna stażu, zawarłam kontrakt ze stażystką, sporządziłam projekt oceny dorobku zawodowego.
W opracowaniu w formie opisowej , tabelarycznej lub graficznej oraz prowadzeniu dokumentacji szkolnej, najczęściej korzystam z programu Microsoft Office Word. W tym edytorze tekstu powstały również:
- dokumentacja wynikająca z procedury awansu zawodowego,
- spis uczniów i ich danych potrzebnych do dziennika papierowego,
- plany edukacyjne do zajęć komputerowych i zajęć dodatkowych,
- analiza zgodności podstawy programowej z programem,
- oświadczenie o realizacji podstawy programowej,
- karty monitoringu realizacji podstawy programowej,
- realizacja godzin a art. 42 KN,
- tematyka godzin wychowawczych,
- karty oceny opisowej,
- protokoły zebrań z rodzicami,
- karty z ocenami śródrocznymi, rocznymi i przewidywanymi ,
- karty wycieczek i imprez klasowych,
- charakterystyki klasy i jej klasyfikacji,
- wnioski o stypendia,
- uzasadnienie ocen z zachowania,
- opinie o uczniach do Sądu Rodzinnego, MOPS i Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej,
- kontrakty z uczniami mojej klasy,
- opracowania innowacji pedagogicznych i sprawozdań z ich realizacji,
- sprawozdania z zajęć pozalekcyjnych, protokoły WDN,
- uzasadnienie wyboru podręcznika,
- zgodność wybranego programu z podstawą programową,
- protokoły realizacji zajęć w ramach unijnego programu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych”,
- karty dostosowań dla uczniów napotykających na trudności w nauce,
- wszelka dokumentacja związana z pełnieniem obowiązku administratora sieci komputerowej: wydruk zamówień domen, hostingów strony internetowej szkoły, wydruk zamówień oprogramowania, lista komputerów w szkole i oprogramowanie na nich zainstalowane, opisy na szafki, w których przechowywane są nośniki, lista kont pracowników utworzonych na każdym komputerze w szkole,
- wszelka dokumentacja związana z pełnieniem funkcji przewodniczącej komisji socjalnej w ZFŚŚ: protokoły, zamówienia, listy pracowników, preliminarz, sprawozdania, rozliczenia funduszy,
- dokumentacja związana z wewnętrzną ewaluacją: obszar badań, analiza ankiety dotyczącej sylwetki absolwenta, formatowanie raportu z przeprowadzonego wywiadu z przedstawicielami Prezydium Rady Rodziców, wyniki i analiza wniosków z ewaluacji na zebrania rodziców, harmonogram szkoleń nauczycieli.

Wykorzystywałam Internet do składania zamówień na różnego rodzaju oprogramowanie komputerowe, instalowania oprogramowania ze strony firmy Microsoft, odnawianie domen i hostingów, do komunikowania się z uczniami celem przesyłania prac i projektów, innymi nauczycielami przy pomocy poczty elektronicznej lub mobiDziennika i przekazywania tą drogą różnych sprawozdań.

Program Microsoft Excel posłużył mi do wykonania obliczeń średnich ocen każdego ucznia i z każdego przedmiotu, potrzebnych do dokumentacji szkoły, przeliczeń głosów podczas ankietowania uczniów i rodziców, comiesięcznych rozliczeń finansowych zajęć przeprowadzonych w ramach „Indywidualizacji procesu nauczania…”.

Świadectwa szkolne pisałam, wykorzystując początkowo program „Adalex 1 -3” i „Adalex 4 - 6”, a potem możliwości mobiDziennika.

Przez trzy lata systematycznie prowadziłam dziennik elektroniczny.3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.


Rozbudzałam wśród uczniów zainteresowanie technologią informacyjną i kształtowałam umiejętność obsługi komputera nie tylko na lekcjach zajęć komputerowych. Organizując dodatkowe koła oraz godziny wychowawcze, starałam się jak najczęściej korzystać z oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz Internetu. Przygotowując uczniów do konkursów, doskonaliłam z nimi obsługę programów Paint, MS Word i PowerPoint. Na lekcjach zadawałam prace domowe i zadania dodatkowe, które wymagały korzystania ze stron www. Korzystałam również z wielu programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników multimedialnych. Podczas realizacji innowacji pedagogicznych uczniowie pracowali online na stronach: www.scratch.mit.edu, http://pl.sudokuonline.eu/, http://www.gry.pl/gry/sudoku. Na zajęcia Kola Medialnego przy pomocy smartfonów lub cyfrowych aparatów fotograficznych wykonywaliśmy zdjęcia i filmy, które po obrobieniu trafiały na stronę naszego bloga, korzystaliśmy z darmowych zdjęć dostępnych na stronie pixabay.com/pl/.

Razem z koleżanką aktualizuję stronę internetową szkoły. Umieszczam na niej również prezentacje multimedialne oraz artykuły Koła Dziennikarskiego, które po sprawdzeniu przez polonistki, kontroluję pod względem formatowania, plagiatu i licencji.

W roku 2013 przez okres 5 dni sprawowałam nadzór nad komputerami podczas ewaluacji zewnętrznej (ankietowanie nauczycieli, uczniów, rodziców). Sprzęt, powierzony mojej opiece, działał sprawnie nie powodując żadnych przestojów i opóźnień, na co zwróciły uwagę Panie przeprowadzające ewaluację zewnętrzną.4. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej.


Przez okres stażu systematycznie korzystałam z Internetu w celu śledzenia aktualności na stronie MEN. Wykorzystując zasoby Internetu, pozyskiwałam bieżące informacje, materiały metodyczne i merytoryczne przydatne w mojej pracy zawodowej, np. rozporządzenia, ustawy, przepisy prawne, scenariusze zajęć i uroczystości szkolnych, pomoce dydaktyczne, informacje o konkursach i szkoleniach. Najczęściej wykorzystywane przeze mnie internetowe portale edukacyjne to: www.literka.pl, www.profesor.pl, www.interklasa.pl, www.edu.com.pl, www.edukator.net.p. Wymienione portale stanowią ważne źródło stałego udoskonalania i poszerzania warsztatu pracy. Za pośrednictwem Internetu staram się również śledzić bieżącą ofertę wydawniczą w postaci pozycji naukowych, popularnonaukowych związanych z przedmiotem nauczania oraz książek będących poradnikami dla nauczycieli. Regularnie odwiedzam także strony najważniejszych wydawnictw szkolnych, przede wszystkim Operona, Nowej Ery i WSiP, z której zestawów nauczania korzystam na co dzień. Jako jedno z podstawowych źródeł informacji traktuje stronę www.wombb.edu.pl w celu zapoznania się z aktualną ofertą konferencji, szkoleń czy też przeczytania wiadomości istotnych dla bielskiej oświaty. Posługiwałam się również przeglądarkami internetowymi, aby zdobyć informacje potrzebne do zajęć. Korzystałam z encyklopedii multimedialnych. Pocztę elektroniczną wykorzystywałam do komunikowania się z nauczycielami celem wymiany informacji, doświadczeń oraz materiałów metodycznych. Kontaktowałam się również z przedstawicielami wydawnictw oświatowych, organizatorami konkursów miejskich i ogólnopolskich oraz z prowadzącymi kursy doskonalenia zawodowego RODN WOM w Bielsku - Białej. Drogą elektroniczną otrzymuję na bieżąco materiały utrwalające i poszerzające podczas szkoleń zdobyte wiadomości i umiejętności.
Dzięki połączeniu z Internetem, wykorzystując projektor mogę wzbogacić każdy omawiany temat i zaprezentować uczniom różne zdjęcia, filmiki dydaktyczne, prezentacje multimedialne. Jednocześnie uczulałam swoich uczniów na zgubne skutki nadmiernego korzystania z komputera i Internetu oraz przypominam o zasadach netykiety.5.Doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych.


W dobie szybkiego rozwoju technologii informatycznej i zmieniających się systemach operacyjnych, czy wyglądzie różnych programów z pakietów biurowych, biorąc również pod uwagę zainteresowania i potrzeby uczniów, jestem zmuszona do systematycznego doskonalenia swoich wiadomości i umiejętności. W tym celu, sama lub korzystając z różnego rodzaju form doskonalenia zawodowego poszerzam umiejętność obsługi wielu potrzebnych programów. Przeszłam szkolenie z programu edukacyjnego Scratch do nauki programowania, obsługi programu Roboty LEGO MINDSTORMS Education EV3 na zajęciach w szkole podstawowej i gimnazjum, wykorzystania wszystkich możliwości usług Google np. pisanie blogów, tworzenie stron internetowych. Ponieważ chcę dalej poszerzać swoje horyzonty, postanowiłam kontynuować szkolenia w zakresie LEGO EducationWeDo 2.0 na zajęciach w szkole podstawowej (z Akademią LEGO Education) oraz Processing 3 – programowanie grafiki, animacji i interaktywnych aplikacji graficznych. Dla celów sporządzenia dokumentacji wyników zewnętrznego egzaminu szóstoklasisty przeszłam szkolenie „Analiza i komunikowanie wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem EWD” Uczyłam się obsługi programu Kalkulator EWD SP korzystając ze strony internetowej www.cke.edu.pl/wskazniki-ewd oraz programu Picassa3 do obróbki zdjęć.


6.Publikacja materiałów w Internecie.


Współpracując ze szkolnym Kołem Dziennikarskim, przygotowywałam artykuły uczniów do umieszczenia ich na stronie internetowej szkoły www.sp3bb.pl. W roku 2015/2016szkolnym postanowiłam przygotować i przeprowadzić wprowadzić innowację pedagogiczną pod nazwą „Szkolne Koło Medialne”, Na zajęciach, poza artykułami, umieszczaliśmy również zdjęcia i filmy z życia szkoły na utworzonym przez mnie blogu, której adres umieściliśmy również na stronie naszej placówki.
Po szkoleniu z zakresu tworzenia stron internetowych, założyłam stronę pod nazwą Dydaktyka informatyka. Tam umieszczam konspekty lekcji, prezentacje własne i moich uczniów, testy, kartkówki i programy sprawdzające wiedzę uczniów stworzone na stronach www.learningapps.org oraz kahoot.com.


7. Pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych.


Od trzech lat pełnię funkcję Administratora Systemów Informatycznych. Dbam o legalne oprogramowanie na wszystkich komputerach, szkolę nauczycieli w zakresie ochrony danych osobowych korzystając z przygotowanej przez mnie prezentacji multimedialnej. Przypominam o ustawieniach opcji przeglądarek zwłaszcza „prywatność i bezpieczeństwo”. Kontroluję równocześnie usuwanie dokumentacji z dysku twardego i folderu „pobrane” oraz czyszczenie historii przeglądarki internetowej, nadzoruję zabezpieczenie zewnętrznych nośników informacji i sprzętu komputerowego. Razem z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji opracowałam plan kontroli ochrony danych osobowych i sprawozdanie ze sprawdzania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. Jako administrator, na każdym komputerze w szkole, tworzę konta z hasłami dla każdego użytkownika, opracowałam zestaw kont użytkowników w szkole, składam zamówienia na programy: antywirusowy i Strażnika Ucznia, które instaluję na dyskach twardych, odnawiam domeny i hostingi strony internetowej szkoły. Sporządziłam spis komputerów w szkole i programów na nich zainstalowanych , opisałam wszystkie płyty z oprogramowaniem, uporządkowałam nośniki i podpisałam zabezpieczoną szafkę, w której je przechowujemy. Zgłaszam lub naprawiam (w ramach moich kompetencji) drobne awarie oprogramowania na komputerach szkolnych.


Efekty działań:

Efektem wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej jest:
- promocja szkoły,
- łatwość redagowania i wielokrotnego modyfikowania dokumentów,
- szybkość komunikacji z nauczycielami,
- wdrożenie dziennika elektronicznego,
- aktualizacja szkolnej strony internetowej,
- większa dostępność do aktualnych przepisów prawa oświatowego,
- wnikliwa analiza testów kompetencji,
- uatrakcyjnienie zajęć poprzez korzystanie z materiałów dostępnych w Internecie,
- wykorzystanie prezentacji multimedialnych,
- pogłębianie wiedzy poprzez korzystanie z programów edukacyjnych,
- stosowanie kart pracy w celu utrwalenia nabytych wiadomości i umiejętności,
- zdecydowanie ułatwienie pracy polegającej na codziennym przygotowaniu pomocy dydaktycznych,
- usprawnienie przeprowadzania diagnozy pedagogicznej,
- możliwość dokonania rozliczeń finansowych związanych z udziałem w programach unijnych,
- zwiększenie możliwości dzielenia się wiedzą,
- rozwój własnych umiejętności.


§ 8 ust. 2 pkt 3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

2. Upowszechnianie i promocja własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy z uczniami.

3. Współpraca z innymi nauczycielami.

4. Udział w spotkaniach Zespołu Matematyczno - Przyrodniczego.


1. Dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.


Celem moich działań zawsze było i jest:
- ułatwienie młodszym koleżankom i kolegom startu i pokonanie wszelkich trudności,
- otoczenie szczególną opieką nauczyciela – stażysty,
- rozwijanie kompetencji informatycznych wśród nauczycieli.
Sposobem osiągnięcia moich celów było dzielenie się własną wiedzą i umiejętnościami w ramach WDN.

Jako nauczyciel z długoletnim stażem pracy wiem, jak trudno rozpocząć pracę nowemu nauczycielowi. Mam na myśli tworzenie i wypełnianie dokumentacji szkolnej. Mną zaopiekowała się wspaniała nauczycielka P. Krystyna Antczak. Postanowiłam sobie, że młodzi i niedoświadczeni nauczyciele zawsze będą mogli liczyć na moją pomoc i wsparcie.

a) Dzielę się z nimi moimi wypracowanymi dokumentami, pomagam przy redagowaniu rożnych sprawozdań, organizacji zebrań z rodzicami i uroczystości szkolnych. Wielokrotnie dzieliłam się pomocami dydaktycznymi, testami kompetencji, kartkówkami czy sprawdzianami i adresami pomocnych stron internetowych. Polecałam wartościowe warsztaty i szkolenia organizowane przez WOM.

b)Przed rozpoczęciem mojego stażu zostałam opiekunem stażu młodszej koleżanki, która również uczy informatyki. Okres ten był dla mnie intensywnym czasem dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Na początku sporządziłyśmy kontrakt oraz harmonogram współpracy. Pomogłam jej nanieść poprawki do planu rozwoju zawodowego i omówiłyśmy realizację działań. W czasie stażu przeprowadziłam dla niej zajęcia, systematycznie hospitowałam jej pracę. Wskazywałam mocne i słabe strony przeprowadzonych zajęć. Doradzałam w wielu trudnościach, z jakimi spotyka się niedoświadczony nauczyciel – wychowawca.

c) Przeprowadziłam dwie lekcje koleżeńskie, dzieląc się moimi metodami pracy w dyscyplinowaniu uczniów na zajęciach.2. Upowszechnianie i promocja własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy z uczniami.


a) Od trzech lat dzielę się z Radą Pedagogiczną moimi pomysłami i kompetencjami, wprowadzając innowacje i sporządzając sprawozdania.

b) Moim głównym celem podczas tworzenia własnej strony internetowej było dzielenie się swoimi kompetencjami z innymi nauczycielami, zwłaszcza rozpoczynającymi pracę.
Właśnie dlatego umieszczam tam scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, czy dokumentację awansu zawodowego.

c) Przez lata wspieram koleżanki klas młodszych na zajęciach komputerowych. Prowadzę pierwsze lekcje, a następnie jestem nauczycielem wspierającym.

d) W roku 2014/2015 wspólnie z polonistką prowadziłam Koło Dziennikarskie i pomagałam w redagowaniu gazetki szkolnej, którą umieszczałam na stronie internetowej szkoły. Chcąc uatrakcyjnić zajęcia, zaproponowałam polonistkom opracowanie innowacji „Szkolne Koło Medialne”. W czasie realizacji projektu byłam odpowiedzialna za prowadzenie bloga, obróbkę zdjęć i filmów oraz artykułów uczniów i umieszczanie ich na stronie www placówki.

e) Zachęciłam również koleżankę edukacji wczesnoszkolnej do szkolenia w RODN WOM i opracowania innowacji „Młodzi programiści”, którą prowadziła w roku 2016/2017, w klasach 2 – 3.

f) W ramach WDN przeprowadziłam kilka warsztatów, które przydały się moim koleżankom i kolegom w ich pracy wychowawczej i dydaktycznej:
 Instruktaż obsługi elektronicznego dziennika z wykorzystaniem filmu przedstawiającego przeglądanie ocen uczniów w aplikacji elektroniczne dzienniki (www.e-dzienniki.net) – 27 listopada 2014r.
 Instruktaż obsługi elektronicznego dziennika – tworzenie nowych dzienników – 9 marca 2015r.
 Instruktaż obsługi elektronicznego dziennika – wydruk świadectw – 11 czerwca 2015r.
 Doskonalenie obsługi dziennika elektronicznego – 1 października 2015r.
 Mobilna edukacja. Tworzenie prezentacji multimedialnych - pomocy umieszczonych na blogu Szkolnego Klubu Medialnego – 27 stycznia 2016r.
 Opracowanie kontraktu wychowawcy z rodzicami – 19 kwietnia 2016r.
 Instruktaż obsługi elektronicznego dziennika – wydruk świadectw – 8 czerwca 2016r.
 Stosowanie multimedialnych programów edukacyjnych w dzisiejszej szkole, czyli jak zachęcić dziecko do nauki – 17 listopada 2016r.
 Ochrona danych osobowych – 29 marca 2017r.
 Pokolenie Y, pokolenie Google - nowe wyzwanie dla nauczycieli – 25 maja 2017r.

g) Wspomagam pracowników szkoły w instalowaniu oprogramowania, usuwaniu drobnych awarii ich komputerów, w obsłudze e –dziennika, tworzeniu nagród, dyplomów, wypełnianiu dokumentacji, itp.


Efekty działań:

Młodzi rozpoczynający pracę nauczyciele szybko uporali się z obowiązującą dokumentacją. Stażystka, którą opiekowałam się, dzięki obserwacji moich zajęć przybliżyła sobie wiedzę na temat aktywnych form nauczania i poznała praktyczne sposoby motywacji czy mobilizacji uczniów do lepszej pracy. Z dumą mogę stwierdzić, że pomyślnie przeszła egzamin i uzyskała stopień nauczyciela mianowanego.
Szkolenia w ramach WDN okazały się bardzo przydatne. Ułatwiały zmodyfikowanie szkolnych dokumentów, wzbogacały wiedzę i umiejętności. To usprawniło proces dydaktyczny, polepszyło współpracę między nauczycielami, a w konsekwencji pozytywnie wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły.3. Współpraca z innymi nauczycielami.


Współpraca z innymi nauczycielami obejmuje różne formy zawodowej aktywności. W swojej praktyce szkolnej podejmowałam szereg prac związanych z koordynacją działań często wielu ludzi. Podczas trwania stażu podjęłam się i zrealizowałam następujące zadania i projekty:
- przeprowadziłam szereg konkursów zewnętrznych i wewnętrznych, współorganizując je z innymi wychowawcami klas m.in.: „Bezpieczny Internet, „Kartka świąteczna”; Konkursy na prezentacje multimedialną „Mój ulubiony bohater książkowy”, „Moja ukochana książka” „Różnorodność kulturowa i wyznaniowa Bielska – Białej i regionu” zrealizowany z nauczycielem bibliotekarzem,

- pomagałam nauczycielce przyrody w wysyłaniu „Listów do Ziemi” do Stowarzyszenia ARKA

- wspierałam akcję szkolną, przeprowadzając Szkolny Konkurs „Euronet 50/50 max” na prezentację multimedialną w kl. 5 – 6, w ramach akcji „Oszczędzamy energię elektryczną”.

- współuczestniczyłam w ustaleniu śródrocznej i rocznej oceny zachowania podczas spotkania nauczycieli starszej grupy wiekowej,

- wzięłam udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, podczas której raz w miesiącu na godzinie wychowawczej czytaliśmy z uczniami polecone przez bibliotekarza książki,

- współpracowałam z poszczególnymi nauczycielami oraz wychowawcami w organizacji dyskotek szkolnych, balów karnawałowych, andrzejek, dni otwartych szkoły, propagowania wiedzy na temat patrona naszej placówki, wycieczek, itd. Starałam się również regularnie inicjować wyjścia do kina, BWA, często współpracując w tym zakresie z innymi wychowawcami klas,

- wymieniałam się poglądami, spostrzeżeniami oraz dzieliłam się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi przedmiotów ścisłych w związku z innowacją „Klub Młodych Miłośników Sudoku” ,

- współprowadzę i opracowałam dokumentację i sprawozdanie z innowacji pedagogicznej „Szkolny Klub Medialny,

- sporządziłam z koleżankami, w ramach ewaluacji wewnętrznej, potrzebne dokumenty do jej przeprowadzenia,

- jestem współodpowiedzialna za egzamin na kartę rowerową. Razem z koleżanką opracowałyśmy testy do egzaminu teoretycznego. Uczniowie, którzy pomyślnie zdali teorię, biorą udział w egzaminie praktycznym, który przeprowadzamy na boisku szkolnym, wymagając od uczniów przede wszystkim doskonałej umiejętności kierowania rowerem zgodnie z przepisami ruchu drogowego. W tym celu przygotowujemy trasę, korzystając z przygotowanego przez nas sprzętu i znaków drogowych. Na końcu podpisujemy dokumentację o zdaniu egzaminów na kartę rowerową.

- razem z koleżanką aktualizuję stronę internetową szkoły. Umieszczam na niej również prezentacje multimedialne oraz artykuły Koła Dziennikarskiego, które po sprawdzeniu przez polonistki, kontroluję pod względem formatowania, plagiatu i licencji.

- tą samą nauczycielkę poprosiłam o przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat udzielania pierwszej pomocy,

- otrzymuję wsparcie od koleżanek uczących zajęcia komputerowe w czyszczeniu komputerów w pracowni informatycznej,

- razem z nauczycielami informatyki wybieram podręczniki i programy nauczania,

- z wychowawcami klas 6 zorganizowałam spotkanie z ciekawym człowiekiem P. Dorotą Szczotką – rehabilitantką i masażystką,

- wspólnie z nauczycielką muzyki przygotowałam uroczystość z okazji „Rocznicy Odzyskania Niepodległości”, a z wychowawcami klas 5 i 6 zakończenie roku szkolnego 2014/2015 oraz 2015/2016,

Odrębnym polem współpracy wewnątrzszkolnej było organizowanie festynów szkolnych takich jak, „Wieczór talentów” i „Tęgie głowy” (szerzej omówione na stronie 49).4. Udział w spotkaniach Zespołu Matematyczno - Przyrodniczego.


W szkole, w której pracuję, sprawnie działają procedury dotyczące Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Podstawowym sposobem wymiany doświadczeń są regularne spotkania zespołów nauczycieli przedmiotów ścisłych. Mają one charakter dyskusji w celu wymiany wzajemnych bieżących obserwacji, ale też doświadczeń. Odnoszą się także do działań podejmowanych przez szkołę w bieżącym roku szkolnym i zapisanych w planie pracy. Wymieniamy również informacje uzyskane podczas zewnętrznych konferencji czy szkoleń. Często przybierają formę spotkań warsztatowych i szkoleń poruszających konkretną tematykę. Na przestrzeni ostatnich trzech lat w ramach WDN brałam udział w 52 spotkaniach, szkoleniach i warsztatach zespołu samokształceniowego blok matematyczno-przyrodniczego. Miałam wpływ na organizację pracy oraz budowanie planu naprawczego po analizie sprawdzianu dla uczniów klas szóstych, wiem jak diagnozować i interpretować postępy w nauce uczniów, potrafię motywować uczniów poprzez stosowanie oceniania kształtującego, stosuję metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, itp.Efekty działań:

W moim przekonaniu dobrze zaplanowana praca zespołowa nauczycieli pokrewnych przedmiotów powinna przynieść pozytywne efekty na wielu płaszczyznach. Wymiana doświadczeń i poglądów w grupie często owocuje nowatorskimi rozwiązaniami w pracy pedagogicznej. Wielotorowość myślenia sprzyja sformułowaniu właściwych wniosków do pracy, trafniejszych i bardziej ukierunkowanych na potrzeby ucznia programów naprawczych. Wielokrotnie doświadczyłam satysfakcji służąc radą innym, ale również zyskałam wiele w moim rozwoju zawodowym dzięki cennym wskazówkom, twórczemu spojrzeniu i doświadczeniu nauczycieli, z którymi współpracuję.
Współpracując z innymi nauczycielami, zyskałam umiejętność dzielenia się swoimi umiejętnościami, zabierania głosu na większym forum, właściwego planowania działań, a także odpowiedniego reagowania na bieżące potrzeby szkoły. Sądzę, że zyskałam także cenne doświadczenie współpracy w większej, zadaniowej grupie ludzi. Dużą satysfakcję
i zawodowe spełnienie dała mi możliwości dzielenia się własnym doświadczeniem z innymi. Praca w zespole nauczycieli zbliżonych przedmiotów buduje zdecydowanie szersze pole do wymiany doświadczeń oraz pozytywnie wpływa na działalność szkoły i wypełnianie wszystkich jej funkcji. W moim przekonaniu bardzo wymiernymi efektami pracy są liczne sukcesy zewnętrzne osiągnięte przez uczniów.§8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Wdrażanie innowacji pedagogicznych:

a) „KLUB MŁODYCH MIŁOŚNIKÓW SUDOKU”
 Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2015 z 28 stycznia 2015 r.,
 Wpis uchwały Rady Pedagogicznej do wykazu innowacji prowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach 26 lutego 2015 r.
b) „SZKOLNY KLUB MEDIALNY”
 Uchwała Rady Pedagogicznej nr 18/2015 z 28 sierpnia 2015r.,
 Wpis uchwały Rady Pedagogicznej do wykazu innowacji prowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach 18 września 2015 r.
c) „MŁODZI PROGRAMIŚCI”
 Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2017 z 11stycznia 2017 r.,
 Wpis uchwały Rady Pedagogicznej do wykazu innowacji prowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach 26 stycznia 2017 r.
1. Wdrażanie innowacji pedagogicznych


W ciągu trwania stażu wdrożyłam trzy innowacje pedagogiczne. Wszystkie były opracowane i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym czasie procedurami. Wypełniłam więc kartę zgłoszenia innowacji do Kuratorium Oświaty, moją zgodę na wdrożenie i udział w innowacji. Dołączona została również do dokumentacji pozytywna opinia Rady Pedagogicznej. Po dokonaniu wpisu uchwał Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku – Białej do wykazu innowacji prowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, w ciągu trzech lat przeprowadziłam wszystkie innowacje, które opisałam poniżej.


a) „KLUB MŁODYCH MIŁOŚNIKÓW SUDOKU” - innowacja


Będąc nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z biegiem lat zaobserwowałam coraz mniejszą samodzielność dzieci, brak koncentracji uwagi, mechaniczne rozwiązywanie zadań tekstowych lub działań matematycznych, brak umiejętności logicznego myślenia, uczenie się „na pamięć”, a co za tym idzie krótkotrwałe zapamiętywanie istotnych do dalszej pracy wiadomości i słabą umiejętność zastosowania ich w praktyce. Sytuacja taka powtarza się w klasach starszych, w których obecnie uczę informatyki.
W związku z tym w roku szkolnym 2014/2015 opracowałam innowację pedagogiczną pod nazwą „Klub Młodych Miłośników Sudoku”,której głównym celem jest rozwijanie logicznego myślenia, uczenie cierpliwości i wytrwałości, wdrażanie do doprowadzenia pracy do końca. Ponadto realizowałam również inne cele (szczegółowe), czyli utrwalanie zdobytych przez uczniów wiadomości i umiejętności przy pomocy różnych form i metod pracy, zaprezentowanie matematyki i informatyki w sposób przystępny i przyjazny uczniowi, wdrażanie do samodzielności, kreatywności i wyrabianie umiejętności współpracy w grupie. Skierowana była do uczniów klas 4 – 6, prowadzona w każdy czwartek na siódmej lekcji w ramach Art. 42 ust. 2 pkt 2. Karty Nauczyciela.

Formy pracy:
a/ Praca z całym zespołem.
b/ Praca w grupach.
c/ Praca indywidualna.


Środki dydaktyczne:
komputery, programy Sudoku on – line, kartki z planszami Sudoku, tablica interaktywna lub projektor, programy edukacyjne, arkusz kalkulacyjny Excel, program Kalkulator, łamigłówki matematyczne, gry logiczne i edukacyjne, Internet.

Zakładane cele główne i szczegółowe zostały osiągnięte. Uczniowie uczyli się samodzielnego, logicznego myślenia i stosowania wiedzy matematycznej oraz informatycznej w praktyce, rozwijali swoje zainteresowania, kształtowali cierpliwość, umiejętność współdziałania w zespole, a także porozumiewania się i integracji z uczniami innych klas. Na zajęciach odbywały się treningi logicznego myślenia, aby uczniowie lepiej radzili sobie z nauką, nie tylko przedmiotów ścisłych, gdzie logiczne myślenie to podstawa, ale także humanistycznych czy przyrodniczych, w których łączenie faktów i wiedzy z różnych dziedzin stanowi klucz do sukcesu. Podczas zajęć realizowane były również tematy, które sprawiają uczniom problemy, a tym samym przybliżyły im niektóre treści programowe z matematyki i informatyki.
Zrealizowano 16 tematów począwszy od zapoznania z historią i zasadami uzupełniania diagramu, poprzez rozwiązywanie łamigłówek od prostych do bardziej skomplikowanych, przeplatanymi grami edukacyjnymi i zadaniami logiczno –matematycznymi nie tylko na szablonach, ale również on – line. Kiedy uczniowie zrozumieli, na czym polega rozwiązywanie Sudoku i oswoili się z trudnością ich poziomów, przeprowadzono konkurs Sudoku, którego wyniki zostały wywieszone do wglądu uczniów całej szkoły. Do obliczeń matematycznych, wykorzystane zostały programy komputerowe Kalkulator oraz Arkusz Kalkulacyjny EXCEL . Praca na zajęciach wykonywana była z całym zespołem, w grupach i indywidualnie. Dopuszczalne było dochodzenie do rozwiązania problemów poprzez dyskusje, „burze mózgów” a nawet metodą „prób i błędów”.
Podczas zajęć z uczniami wykorzystywane były różnorodne metody i środki dydaktyczne, aby pobudzić twórcze myślenie uczniów.:
a/ Słowne – pogadanka, instrukcja, opis, wyjaśnienia, dyskusje.
b/ Oglądowe: pokaz, demonstracja, rysunek, wykres.
c/ Czynne: ćwiczenia praktyczne
Zróżnicowanie metod, form pracy i środków dydaktycznych przyczyniło się do uatrakcyjnienia zajęć i zmotywowało uczniów do intensywniejszej pracy. Swobodniejsza niż na lekcjach atmosfera sprzyjała aktywności uczniów oraz ich kreatywności. W trakcie realizacji treści programowych korzystałam z prezentacji multimedialnych dostępnych w Internecie, stron internetowych z Sudoku oraz z programów zawierających zagadki, zadania logiczne i matematyczne.
Ewaluacja innowacji była przeprowadzana na bieżąco poprzez obserwację zachowań dzieci, ich osiągnięć w nauce, rozmów z nauczycielami matematyki.
Na zakończenie spotkań uczestnicy podsumowywali swój udział, zaangażowanie
i stopień atrakcyjności proponowanych działań poprzez wypełnienie ankiety. Wynika z nich, że zajęcia cieszyły się popularnością, spełniły oczekiwania uczniów i podniosły ich samoocenę, miały pośredni wpływ na uzyskanie przez uczniów lepszych wyników edukacyjnych. Część z nich brało aktywny udział w konkursach matematycznych, w których uzyskali bardzo dobre wyniki.
Przykłady:
- Kangur 2015 – wyróżnienie Rafała, Hanny i Tymoteusza,
- XII Międzyszkolny Konkurs Matematyczny – 10 miejsce Hanny, Tymoteusz i Rafał – laureaci,
- Szkolny Konkurs Matematyczny – Rafał – I miejsce, Hanna – II miejsce a Tymoteusz– III miejsce.
W czerwcu przeprowadzona została również ankieta z nauczycielami matematyki. Wykazała ona, że:
- rozwiązywanie Sudoku uczy cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia ostatecznego celu,
- rozwija umiejętność logicznego myślenia,
- motywuje do nauki matematyki poprzez zabawę,
- zachęca do wnikliwego „dociekania”, szukania rozwiązania, podejmowania wysiłku intelektualnego.
Frekwencja wyniosła 99%.


Efekty działań:

Sudoku to łatwa łamigłówka, która nie wymaga obliczeń matematycznych, ale bez cierpliwości oraz umiejętności logicznego myślenia, rozwiązanie diagramu nie byłoby możliwe. Oprócz ćwiczeń i wiedzy przekazywanej w atrakcyjny sposób, spełnia wiele funkcji wychowawczych i korzystnie wpływa na rozwój emocjonalny uczniów. Wprowadzenie tej formy pracy zaktywizowało uczniów, dostarczyło szeregu sytuacji do podnoszenia motywacji uczniów i ich wiary we własne możliwości. Korzystnie wpłynęło na współpracę w grupie. Doprowadzenie pracy do końca (rozwiązanie Sudoku o różnym stopniu trudności) sprawiło, że zaczęli wierzyć w siebie, zwłaszcza, gdy inni patrzyli na nich z podziwem. Myślę, że zajęcia były dla uczniów przyjemnością, zabawą i ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu.


b) „SZKOLNY KLUB MEDIALNY”- innowacja


Edukacja medialna stanowi istotne zagadnienie w kształceniu młodego pokolenia. Rozwijająca się coraz szybciej technologia komputerowa wywiera ogromny wpływ na dzieci i młodzież – pomaga w nauce, jest źródłem wiedzy, stanowi narzędzie komunikacji z rówieśnikami. W naszej szkole jest wielu uczniów uzdolnionych, dla których tradycyjne metody nauczania są niewystarczające. Innowacyjne podejście pozwoliło rozwinąć u nich zainteresowania, wzbogacić ich doświadczenia oraz wszechstronnie rozwinąć ich osobowość.
W roku 2015/2016, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów zaproponowałam wraz z polonistkami zajęcia dodatkowe o charakterze innowacyjnym – Szkolny Klub Medialny.
Na zajęcia odbywające się w dwóch grupach uczęszczało łącznie 21 uczniów. Głównym celem prowadzonych zajęć było:
• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, kształcenie umiejętności poprawnego, jasnego i precyzyjnego formułowania myśli oraz celowego władania środkami językowymi,
• doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym,
• wszechstronne rozwijanie zainteresowań i zdolności ucznia (pisarskich, plastycznych, artystycznych, organizacyjnych),
• tworzenie gazetki szkolnej w formie bloga redagowanego przez uczniów,
• przygotowanie do sprawnego i świadomego poruszania się w świecie mediów,
• promowanie szkoły oraz twórczej aktywności uczniów,
• poszerzanie wiedzy informatycznej oraz dziennikarsko-redakcyjnej,
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz medialnych,
• zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły,
• wyrabianie poczucia odpowiedzialności,
• racjonalne i twórcze wykorzystanie wolnego czasu,
• kształcenie umiejętności pracy zespołowej.

Szczegółowe cele innowacji:
• poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego dotyczącej zasad redagowania niektórych form pisarskich oraz reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,
• próby własnej twórczości dziennikarskiej,
• poznawanie warsztatu pracy dziennikarza,
• doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów,
• zachęcanie do wyrażania własnych sądów, opinii, przekonań,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi,
• uświadomienie wpływu mass – mediów na kształtowanie osobowości
młodego człowieka,
• kształcenie umiejętności świadomego i bezpiecznego korzystania
z mediów,
• kształtowanie umiejętności wykorzystania programów
komputerowych do redagowania gazetki oraz tworzenia
filmów poklatkowych,
• poznawanie różnorodnych technik komputerowych (skanowanie,
drukowanie, wstawianie grafiki),
• kształcenie umiejętności porządkowania, przetwarzania i selekcjonowania informacji,
• projektowanie i wykonanie szaty graficznej,
• wdrażanie do troski o estetykę publikacji,
• aktywny udział w życiu środowiska lokalnego,
• nabycie umiejętności współpracy z ludźmi, nawiązanie pozytywnych
relacji z otoczeniem,
• wspieranie i dowartościowanie uczniów o niskiej samoocenie,
• wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości.


Członkowie Klubu redagowali artykuły do internetowej gazetki szkolnej w formie bloga. Zamieszczali na nim prezentacje multimedialne i filmy. Podczas zajęć pogłębiali swoją wiedzę dotyczącą pracy dziennikarza. Zapoznawali się z istotnymi problemami dotyczącymi etyki dziennikarskiej, z rolą mediów i ich wpływem na rzeczywistość. Na zajęciach stosowane były różne metody i formy pracy, takie jak: pogadanka, instrukcja, opis, dyskusja, pokaz, ćwiczenia praktyczne. Praca odbywała się wspólnie z całym zespołem, w grupach oraz indywidualnie. Uczniowie korzystali z takich środków dydaktycznych jak: komputery, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, projektor, programy edukacyjne, Internet.

Uczniowie kształcili następujące umiejętności:
- świadomego korzystania z różnych źródeł informacji,
- dostrzegania ciekawostek w najbliższym otoczeniu,
- rozwijania swoich zainteresowań i zdolności,
- stosowania wiedzy polonistycznej i informatycznej w praktyce,
- precyzyjnego formułowania myśli,
- kreatywność, ekspresję artystyczną,
- bycia odpowiedzialnym za swoje wypowiedzi.

Zajęcia cieszyły się dużą popularnością. Uczniowie chętnie w nich uczestniczyli, frekwencja wyniosła 98%.


Efekty działań:

Zajęcia Szkolnego Klubu Medialnego stanowiły ciekawą propozycję na spędzenie wolnego czasu i rozwinięcia zainteresowań dzieci. Dzięki nim członkowie Koła wykształcili w sobie umiejętność świadomego korzystania z różnych źródeł informacji, nauczyli się dostrzegania ciekawostek w najbliższym otoczeniu, krytycznej analizy otaczającego świata oraz oceniania zmian zachodzących w świecie. Rozwinęli zainteresowania i zdolności oraz umiejętność stosowania wiedzy polonistycznej i informatycznej w praktyce. Zdobyli umiejętności komunikacyjne i zdolność precyzyjnego formułowania myśli. Uświadomili sobie posiadane predyspozycje i możliwości twórcze, wykształcili w sobie postawę kreatywną, rozwinęli wyobraźnię, fantazję, ekspresję artystyczną. Rozwinęli w sobie poczucie odpowiedzialności za własne wypowiedzi. Wpłynęło to na podniesienie samooceny dzieci, a tym samym umiejętne nawiązywanie kontaktów z innymi uczniami. Wysoka frekwencja oraz aktywny udział w zajęciach przyczyniły się do kontynuacji zajęć w latach następnych.


c) „MŁODZI PROGRAMIŚCI” - innowacja


Języki programowania to nie tylko podstawa pracy informatyków, to również narzędzie, które pozwala uczniom rozwijać kreatywne myślenie, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać za postępem techniki i korzystać świadomie z owoców tego postępu. „Programowanie staje się – obok języka ojczystego i jednego języka obcego – trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Lista korzyści, jakie daje nauka programowania jest długa. Pozwala to lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne. Sprawia przez to, że uczeń nie jest biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale potrafi ze zrozumieniem realizować z jej użyciem własne projekty i wykorzystywać dla indywidualnych potrzeb. Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w dalszej perspektywie może ułatwić im znalezienie dobrej pracy, w różnych, niekoniecznie związanych z informatyką dziedzinach. Należy też dodać, że tworzenie oprogramowania jest jednym z filarów innowacyjnej gospodarki, przez co niesie korzyści nie tylko dla jednostek, ale całego społeczeństwa”. (www.mistrzowiekodowania.pl)

Tak więc w roku szkolnym 2016/2017 wprowadziłam innowację pedagogiczną o nazwie „Młodzi programiści” Głównym założeniem innowacji było poznanie podstaw programowania i twórcze rozwiązywanie problemów z pomocą komputerów, z zastosowaniem dostępnych metod i narzędzi informatycznych.
Zakładane cele główne i szczegółowe zostały osiągnięte. Uczniowie nabyli umiejętność samodzielnego, logicznego i strategicznego myślenia i stosowania wiedzy matematycznej oraz informatycznej w praktyce, rozwijali swoje zainteresowania, wyobraźnię, intuicję i umiejętność wnioskowania, kształtowali cierpliwość, umiejętność współdziałania w zespole, a także porozumiewania się i integracji z uczniami innych klas. Uczestnicy zajęć poznawali podstawy programowania, które uczy i rozwija. Doskonalili umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych, tworząc samodzielnie programy, rozwijali myślenie algorytmiczne oraz zdolność prezentowania własnych pomysłów i sposób ich prezentacji. Programowanie zmuszało uczniów do podejmowania wysiłku, aby osiągnąć zamierzony cel, które powinno zaowocować w nauce innych przedmiotów.
Zrealizowano 16 tematów począwszy od zapoznania z budową i obsługą programu, poprzez przełożenie algorytmów na program w języku Scratch i skonstruowanie prostych skryptów. Uczestnicy programowali siedem gier i jedną kartkę świąteczną. Pracowali online na stronie www.scratch.mit.edu.pl, na której założyli sobie konta i mają możliwość udostępniania swoich programów.
Kiedy uczniowie zrozumieli, na czym polega programowanie i oswoili się z mozolną pracą programisty, próbowali samodzielnie (bez pomocy) nauczyciela stworzyć własne gry, ustalając jej zasady i fabułę oraz przełożyć język ucznia na język zrozumiały dla komputera. Praca na zajęciach wykonywana była z całym zespołem, w grupach i indywidualnie. Dopuszczalne było dochodzenie do rozwiązania problemów poprzez dyskusje, oraz metodą „prób i błędów”.
W trakcie realizacji treści programowych korzystałam ze scenariuszy zajęć stworzonych w ramach programu „Mistrzowie Kodowania”, udostępnionych na wolnej licencji (CC BY-SA) na stronie http://wiki.mistrzowiekodowania.pl/, Internetu, z dostępnych metod i narzędzi informatycznych oraz rzutnika do prezentowania przygotowanych przeze mnie projektów.
Ewaluacja innowacji była przeprowadzana na bieżąco poprzez obserwację zachowania dzieci. Uczniowie nie byli biernymi odbiorcami szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale potrafili ze zrozumieniem realizować własne projekty i wykorzystywać je dla indywidualnych potrzeb oraz podawać własne rozwiązania.
Frekwencja na zajęciach wynosiła: 99,2%

Efekty działań:

Z rozmów z uczestnikami oraz analizy frekwencji wynika, że zajęcia cieszyły się dużą popularnością, spełniły oczekiwania uczniów i podniosły ich samoocenę. Wprowadzenie tej formy pracy zaktywizowało uczniów, dostarczyło szeregu sytuacji do podnoszenia motywacji uczniów i ich wiary we własne możliwości. Korzystnie wpłynęło na współpracę w grupie. Uczniowie przekonali się, iż programowanie może być cudowną rozrywką, a zaprojektowanie i wykonanie własnej animacji, aplikacji lub gry może sprawić wielką przyjemność.
Mogę stwierdzić, iż opracowane i wdrożone przeze mnie innowacje przyniosły uczniom wiele radości, a mnie ogrom satysfakcji. Efektem programu działań edukacyjnych było również wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków oraz podniesienie jakości pracy szkoły.§8 ust. 2 pkt 4 c.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


1. Praca z uczniami w ramach zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje informatyczne.

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły.

3. Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej podejmowane samodzielnie lub we współpracy z zespołem nauczycieli.

4. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

5. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bazy szkoły.

1. Praca z uczniami w ramach zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje informatyczne.


Od początku mojej pracy prowadziłam różnego rodzaju koła zainteresowań. Na przestrzeni wszystkich lat pracy objęłam dodatkowymi zajęciami zarówno uczniów uzdolnionych jak i tych napotykających na problemy w nauce. Celem zajęć było:
• poszerzanie i pogłębianie wiedzy informatycznej,
• rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie uzdolnień,
• kształcenie twórczego myślenia,
• wzmacnianie kreatywności uczniów,
• pobudzanie procesów poznawczych,
• odkrywanie nowych problemów oraz ich rozwiązywanie,
• kształtowanie postawy twórczej.

Przez wszystkie lata pracy przygotowywałam, opracowywałam i modyfikowałam plany pracy z uczniami. Dokonywałam ewaluacji zrealizowanego przedsięwzięcia poprzez rozmowy z uczniami lub ankiety. Wyciągałam wnioski do dalszej pracy, wychwytywałam słabe i mocne strony planu. Stąd wynikała potrzeba dokonywania zmian i opracowania tematyki zajęć dostosowanych do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów.
Opracowywałam więc co roku plan pracy Kafejki Internetowej dla klas 2-3, plan Koła Informatycznego dla klas 4 – 6 oraz w kolejnych latach mojego stażu trzy innowacje pedagogiczne. Znaczną część zajęć prowadziłam z własnej inicjatywy poza obowiązkowymi godzinami, w ramach artykułu 42 KN.


a) Kafejka internetowa:

W roku 2014 w pierwszym semestrze prowadziłam kafejkę internetową dla klas 1 – 2.
Na początku dzieci uczyły się podstawowej obsługi komputera – ustawienie myszki, zmiana tapety i elementów pulpitu oraz zmiany ustawienia i blokady paska zadań. Następnie uczniowie poznali podstawy posługiwania się edytorami grafiki na przykładzie TuxPainta i Painta. Wszystkie te zagadnienia pozwoliły im na oswojenie się z komputerem i łagodniejsze przejście do zadań zdecydowanie trudniejszych. Zajęcia prowadzone były w nietypowy sposób łącząc ze sobą zabawę i naukę. Uczniowie poznawali zagadnienia komputerowe poprzez zabawę, rozwiązywali zadania i bawili się. Poznali programy multimedialne i edukacyjne gry komputerowe. Dla uatrakcyjnienia zajęć, uczniowie poznali również podstawowe zasoby Internetu, jego funkcje, zalety, ale też zagrożenia płynące z nierozsądnego korzystania.Przykładowy plan Kafejki Internetowej dla klas I - II

L.p Liczba godzin Tematyka zajęć
1. 1 Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni i zasady BHP na zajęciach.
2. 1 Podstawowe zagadnienia z TI.
3. 1 Wielkie malowanie w Paincie.
4. 1 TuxPaint – podobieństwa i różnice programów graficznych.
5. 1 Multimedialne programy edukacyjne pomagają w nauce.
6. 1 Pierwsze kroki w Internecie – budowa strony.
7. 1 Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?
8. 2 Internet – nauka przez zabawę.
9. 2 Wielkie malowanie – Święty Mikołaj.
10. 2 Projektujemy kartki świąteczne.
11. 1 Prezentacja kartek świątecznych.
12. 2 Wykorzystanie TuxPainta do tworzenia tematycznych prac.
13. 2 Poznajemy strony edukacyjne.
14. 2 Zabawy interaktywne.
15. 1 Ćwiczymy układ rąk na klawiaturze i poprzez gry.
16. 1 Czy gry mogą uczyć?
17. 2 Wady i zalety gier komputerowych – jaka gra jest „zła”?
18. 2 Projektujemy kartki wielkanocne.
19. 1 Tydzień bezpiecznego Internetu
20. 2 OWCE – oglądamy filmik o bezpieczeństwie w sieci internetowej –Tydzień Bezpiecznego Internetu.
21. 4 Gry – nauka przez zabawę.
22. 2 Witajcie wakacje! – rysunki w dowolnym programie graficznym.

Efekty działań:

Na zajęciach wykorzystano różne metody i środki dydaktyczne, aby pobudzić twórcze myślenie uczniów. Swobodniejsza niż na lekcjach atmosfera sprzyjała aktywności uczniów oraz ich kreatywności. Uczyli się samodzielnego myślenia, rozwijali zainteresowania, kształtowali umiejętność współdziałania w zespole, a także porozumiewania się i integrowania z uczniami innych klas. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością.
Dzięki zajęciom uczniowie chętnie korzystają z Internetu, znają podstawowe zasady i wiedzą jak się w nim poruszać, potrafią wyszukiwać informacje potrzebne do zadań. Wiedzą jakie zagrożenia niesie ze sobą Internet, a szczególnie gry komputerowe. Potrafią rozróżnić „dobre” gry od „złych” cieszą się zabawą i jednocześnie uczą się komputerowych zagadnień.


b) Innowacja pedagogiczna „Klub Młodych Miłośników Sudoku” (str. 32)
c) Zajęcia komputerowe

W latach 2014/ 2015 i 2015/2016 prowadziłam zajęcia komputerowe dla klas 4 – 6.
Uczniowie po zapoznaniu się z zasadami poprawnej pisowni oraz podstawami posługiwania się edytorami tekstu i grafiki na przykładzie WordPada, Worda, TuxPainta i Painta stosowali zasady poprawnego formatowania i redagowania tekstu. W programie Microsoft Office Word nauczyli się podstawowych operacji na blokach tekstu, wstawianie tabel i symboli oraz tworzenia ozdobników różnego rodzaju poprzez wprowadzenie ClipArtów i WordArtów. Zajęcia prowadzone były w nietypowy sposób łącząc ze sobą zabawę i naukę. Uczniowie wyszukiwali informacje potrzebne do nauki w zależności od potrzeb i zainteresowań. Poznali programy multimedialne i edukacyjne gry komputerowe. Wykonywali prezentacje multimedialne na swój wybrany temat, a następnie na konkurs „Moja ukochana książka” Następnym krokiem był pokaz wykonanych prezentacji i wybór najlepszych do konkursu zorganizowanego przez Towarzystwo Bibliotekarzy Polskich. Dla uatrakcyjnienia zajęć, uczniowie poznali również podstawowe zasoby Internetu, jego funkcje, zalety, ale też zagrożenia. Poznali zasady netykiety, którą zobowiązali się przestrzegać zarówno w szkole, jak i poza jej murami. Pod koniec roku szkolnego uczniowie poznali arkusz kalkulacyjny Excel, w którym obliczali średnie swoich ocen oraz wykonywali do danych wykresy kołowe i słupkowe.


Przykładowy plan Koła Komputerowego dla klas IV – VI:
L.p. Liczba godzin Tematyka zajęć
1. 1 Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni i zasady BHP na zajęciach koła.
2. 1 Jakie są systemy operacyjne? Co to jest WINDOWS XP i WINDOWS 7, 8, 10.
3. 1 Zabawa z plikami, folderami. Zmiana ustawienia tapety i folderu.
4. 1 Bezpieczeństwo pracy z plikami (wirusy i programy antywirusowe).
5. 1 Budowa klawiatury – pisanie w Notatniku. Porównywanie edytorów tekstowych.
6. 5 Grafika w programie PAINT i zapisywanie grafiki – np. JESIEŃ – plik o rozszerzeniu jpg.
7. 2 Edytor tekstowy MS WORD – zasady pisowni i sposoby poruszania się po tekście.
8. 2 Pisanie, edytowanie i formatowanie tekstu – użycie tabulatorów.
9. 2 Wstawianie grafiki do tekstu (ClipArt lub obraz z pliku).
10. 2 Wstawianie i formatowanie tabel w MS WORD.
11. 3 Prezentacje w programie POWERPOINT – korzystanie z kreatora prezentacji – ćw.
12. 2 Tworzenie własnych prezentacji na wybrany przez siebie temat.
13. 1 Pokaz prezentacji i jej zapisywanie.
14. 1 Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego.
15. 1 Wykonywanie obliczeń i wykresów w arkuszu kalkulacyjnym.
16. 1 Internet – źródłem wiedzy i rozrywki.
17. 2 Wyszukiwanie wiadomości z Internetu potrzebnych na lekcje lub do pisania dowolnego wypracowania.
18. 7 Gry i zabawy edukacyjne. Programy multimedialne i edukacyjne.
19. 3 Przygotowanie i wykonywanie prac na konkursy szkolne i międzyszkolne.d) Koło Dziennikarskie

W roku szkolnym 2014/2015 razem z nauczycielką języka polskiego prowadziłam Szkolne Koło Dziennikarskie, na którym uczniowie wykorzystując komputery, Internet i programy komputerowe tworzyli własne artykuły, uatrakcyjniając je o grafikę komputerową. Przypominałam uczniom o należytym formatowaniu stworzonych przez nich dokumentów oraz wykorzystywaniu własnych obrazów, zdjęć czy filmów. Wspólnie z uczniami gromadziliśmy artykuły i składaliśmy je na wydanie poszczególnych egzemplarzy gazetek. Poszczególne wydania umieszczałam na stronie internetowej naszej szkoły. Praca z Kołem Dziennikarskim podsunęła mi pomysł przygotowania w następnym roku szkolnym innowacji pedagogicznej pod nazwą „Szkolny Klub Medialny”.


e) Innowacja pedagogiczna „Szkolny Klub Medialny” (str. 34)
i zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

W latach 2015/2016 oraz 2016/2017 prowadziłam Szkolne Koło Medialne w ramach innowacji oraz w I semestrze zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów mających problemy z obsługą komputera. Na początku uczniowie powtórzyli sobie podstawowe umiejętności obsługi komputera. Następnie uczniowie ćwiczyli poznane zasady poprawnej pisowni oraz zasady posługiwania się edytorami tekstu i grafiki na przykładzie WordPada, Worda, TuxPainta i Painta. Stosowali zasady poprawnego formatowania i redagowania tekstu. W programie Microsoft Office Word doskonalili podstawowe operacje na blokach tekstu, wstawianie tabel i symboli oraz tworzenia ozdobników różnego rodzaju poprzez wprowadzenie ClipArtów i WordArtów. Wszystkie te zagadnienia pozwoliły im na oswojenie się z komputerem i łagodniejsze przejście do zadań zdecydowanie trudniejszych. Zajęcia prowadzone były w nietypowy sposób łącząc ze sobą zabawę i naukę. Uczniowie poznawali zagadnienia komputerowe poprzez zabawę, rozwiązywali zadania, bawili się, wyszukiwali informacje potrzebne do nauki w zależności od potrzeb i zainteresowań. Poznali programy multimedialne i edukacyjne gry komputerowe. Dla uatrakcyjnienia zajęć, uczniowie poznali również podstawowe zasoby Internetu, jego funkcje, zalety, ale też zagrożenia płynące z nierozsądnego korzystania. Poznali zasady netykiety, którą zobowiązali się przestrzegać zarówno w szkole, jak i w domu.

W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadziłam zajęcia „Młodzi programiści” w ramach innowacji pedagogicznej (str. 36).


Efekty działań:

Na zajęciach wykorzystano różne metody i środki dydaktyczne, aby pobudzić twórcze myślenie uczniów. Swobodniejsza niż na lekcjach atmosfera sprzyjała aktywności uczniów oraz ich kreatywności. Uczyli się samodzielnego myślenia, rozwijali zainteresowania, kształtowali umiejętność współdziałania w zespole, a także porozumiewania się i integrowania z uczniami klas starszych. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością (średnia 92%).
Dzięki zajęciom uczniowie chętnie przygotowują materiały na szkolną gazetkę lub potrzebne pomoce do lekcji, korzystają z Internetu, znają podstawowe zasady i wiedzą jak się w nim poruszać, potrafią wyszukiwać informacje potrzebne do zadań. Wiedzą jakie zagrożenia niesie ze sobą Internet, a szczególnie gry komputerowe. Potrafią rozróżnić „dobre” gry od „złych” cieszą się zabawą i jednocześnie uczą się komputerowych zagadnień. Integrują się poprzez realizację różnych zadań, wzajemnie sobie pomagają i wspierają podczas pracy lub poznawania nowego programu.2. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły.


Organizowanie konkursów szkolnych jest ważnym elementem pracy dydaktycznej i wychowawczej każdego nauczyciela. Rozwijają u dzieci umiejętność współpracy, zdrowej rywalizacji, radzenia sobie ze stresem i ewentualną porażką.
Na przestrzeni ostatnich trzech lat przygotowałam uczniów do następujących konkursów zewnętrznych i szkolnych.

a) Konkursy zewnętrzne:

 Konkurs na prezentację multimedialną „Moja ukochana książka” dla klas 4 – 6.
 Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Świat za 1000 lat …”
 Konkurs na prezentację multimedialną „Mój ulubiony bohater książkowy” dla klas 4 – 6.
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ”Piękno i brzydota w szarości”
 Konkurs na prezentację multimedialną „Różnorodność kulturowa i wyznaniowa Bielska – Białej i regionu”.
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Brzechwa dzieciom”
 Współpracowałam podczas konkursu „Listy do Ziemi” - zeskanowane wysyłałam mailem do Stowarzyszenia ARKA,
 Rysowanie na ekranie – przygotowywałam do ogólnopolskich konkursów plastycznych.

b) Konkursy szkolne:

Odrębną grupę konkursów organizowanych z mojej inicjatywy na terenie szkoły stanowią przedsięwzięcia będące pomysłami moimi lub koleżanki, które nie wykraczają poza mury naszej placówki:

 Bezpieczny Internet dla klas 1 – 6 (plakaty, grafika komputerowa, prezentacje multimedialne).
 Turniej wiedzy „Młody Informatyk” dla klas 4 – 6.
 Szkolny Konkurs „Euronet 50/50 max” na prezentację multimedialną w kl. 5 – 6, w ramach akcji „Oszczędzamy energię elektryczną”.

Przed rozpoczęciem stażu organizowałam również szkolne konkursy na kartki świąteczne wykonane w dowolnym programie graficznym, które obejmowały wszystkie klasy od 1 do 6, a w roku 2013 byłam opiekunem Konkursu Matematycznego „Kangurek” i „Żaczek” w klasach 1 -3.

W każdym konkursie moi uczniowie osiągali sukcesy. Oto kilka z nich:

Rok 2014/2015:

a ) Konkursy szkolne:
• Szkolny Konkurs „Bezpieczny Internet”

Młodsze klasy:
1 miejsce Katarzyna i Agnieszka z kl. 2 a.
2 miejsce Martyna z kl. 3 b i Wiktoria z kl. 2 a.
3 miejsce Marta z kl. 3 a i Jagoda z kl. 2 b.

Starsze klasy:
1 miejsce Marcin z kl. 6 b
2 miejsce Liwia z kl. 4 c
3 miejsce Szymon z kl. 6 b

• Szkolny Konkurs „Mały Informatyk”
1 miejsce – Anna z kl. 6 b
2 miejsce – Mikołaj z kl. 5 c
3 miejsce – Martyna z kl. 4 b

Rok 2015/2016:

a) Konkursy zewnętrzne:

• Wyróżnienie Julii P. w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ”Piękno i brzydota w szarości”
• Wyróżnienie Oskara W. w Miejskim Konkursie na prezentację multimedialną „Mój ulubiony bohater książkowy”


b) Konkursy szkolne:
I miejsce Mikołaja w Szkolnym Konkursie „Młody Informatyk”
II miejsce Zuzanny w Szkolnym Konkursie „Młody Informatyk”
III miejsce Oskara w Szkolnym Konkursie „Młody Informatyk”
Wyróżnienie klasy 6 b w Szkolnym Konkursie „Bezpieczny Internet” – plakat.

Rok 2016/2017:

a) Konkursy zewnętrzne:

Konkurs na prezentacje multimedialną „Różnorodności kulturowe i wyznaniowe Bielska – Białej i regionu”
Nagroda główna – Karolina K. – 5a
Wyróżnienie – Miłosz P. – 5a
Wyróżnienie – Dominik K. 5 b

b) Konkursy szkolne:

Konkurs na prezentację multimedialną „EURO 50/50 MAX”
1 miejsce – Mira kl. 6 c
2 miejsce – Paulina kl. 6 c
3 miejsce – Kamila kl. 6 c

Konkurs „Mały Informatyk”
klasy 4:
2 miejsce – Michał– 4 c
3miejsce – Jagoda– 4 b
Klasy 5:
1 miejsce – Oliwia – 5 a
2 miejsce – Mateusz - kl. 5 b
3 miejsce – Dominik - kl. 5 b

Mile wspominam również zajęcie II miejsca przez uczennicę Julię D., w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Malowanie na ekranie” zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 10 i Urząd Miejski w Będzinie. Temat konkursu: „Moje wymarzone wakacje” Posługując się techniką komputerową namaluj miasto w Europie, które chciałbyś zwiedzić. Zasięg konkursu rozszerzony na skalę międzynarodową o kraje Europy.

Do każdego konkursu przygotowywałam regulaminy, powoływałam Komisje do rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników, umieszczałam informacje o uczniach na tablicy szkolnej oraz zakupiłam nagrody i wykonałam dyplomy.
Zawsze ostrzegam uczniów przed plagiatem i łamaniem netykiety w sieci. Zachęcam ich do wykorzystania w swoich pracach autorskich zdjęć, czy filmów oraz o umieszczaniu adresów stron i autorów, w przypadku korzystania z cudzych prac.
Systematycznie zachęcałam moich wychowanków do uczestnictwa we wszystkich szkolnych konkursach, które organizują inni nauczyciele. Staram się wspomóc ich na każdym etapie przygotowań.


3. Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej podejmowane samodzielnie lub we współpracy z zespołem nauczycieli.


Ważnym dla mnie zadaniem jest szerzenie wśród uczniów szeroko rozumianej kultury. W tym celu, starałam się przybliżyć uczniom atrakcyjniejsze niż komputer, formy spędzania czasu wolnego. Zorganizowałam więc:

a) Wyjścia do kina na filmy:
„Krasnoludki”, „Czarownica”, „Uwolnić Mikołaja”, „Sarilla”.

b) Wyjściado Bielskiego Centrum Kultury na przedstawienie „Chłopcy z Placu Broni” oraz na koncerty muzyczne np. „Muzyka Żydowska”.

c) Wyjścia do BWA na wystawy „Dzika przyroda”, „Magia lalek”.

d) Wycieczkę szlakiem miejskich zabytków celem utrwalenie historii naszego miasta oraz rozwijania lokalnego patriotyzmu (z okazji dni Bielska – Białej).

e) Wycieczkę do Wygiełzowa na spotkanie z Mikołajem, którą połączyłam z nauką tworzenia ozdób choinkowych zgodnie z ludowymi tradycjami.

f) Spotkania klasowe: Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet i klasowe Mikołajki. Wychowankowie nauczyli się świętować te uroczystości, własnoręcznie wykonywali prezenty i składali sobie życzenia.

g) Klasowe dyskoteki, andrzejki i szkolne zabawy karnawałowe. Zapoznawałam uczniów z innymi typami muzyki, nie tylko disco polo czy hip hop oraz kulturalnym zachowaniem podczas tych imprez.

h) Wigilię klasową, podczas której kultywowaliśmy tradycje świąteczne, łamaliśmy się opłatkiem i śpiewaliśmy kolędy. Młodzież sama decydowała o ubiorze podczas tej uroczystości, zawsze był to strój odświętny.

i) Atrakcyjne wycieczki, które nie tylko mają służyć wypoczynkowi ale również czegoś nauczyć. Przygotowałam więc wycieczki do Wrocławia, Wieliczki, Ojcowskiego Parku Narodowego i Krasiejowa.

Przed każdym wyjazdem, wyjściem ze szkoły przeprowadzam pogadankę na temat kulturalnego zachowania się w środkach lokomocji i miejscach publicznych.


Efekty działań:

-uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych,
-budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o kulturalny rozwój swoich wychowanków
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- satysfakcja z podnoszenia poziomu kultury zachowania moich uczniów.


4. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.


Nasza placówka od lat podtrzymuje swój pozytywny wizerunek i prowadzi działania integrujące społeczność lokalną. Stąd też organizuje się różnego rodzaju festyny oraz dni otwarte placówki, w których chętnie uczestniczą rodzice. Główny wysiłek związany z tymi działaniami spoczywa na nas nauczycielach.
Kontynuując swoją pracę w tym zakresie, w ostatnich trzech latach przyjęłam sobie za cel:
- wyróżnienie mojej szkoły w środowisku lokalnym,
- podtrzymywanie dobrej opinii w środowisku,
- upowszechnienie informacji o szkole.


a) Organizowanie imprez integrujących społeczność szkolną:

Podczas dni otwartych szkoły prezentowałam gościom dorobek uczniów na zajęciach komputerowych, czyli: prezentacje multimedialne, rysunki wykonane edytorze grafiki oraz pracownię komputerową, w której zorganizowałam konkurs dla rodziców i ich dzieci pod nazwą „wspólna grafika” Po rozstrzygnięciu konkursu wręczyłam rodzinom dyplomy. Przez ostatnie trzy lata, w ramach powierzonych mi zadań pomagałam przy dekorowaniu szkoły i przygotowywałam konkursowe stanowiska i kawiarenki.
W trakcie szkolnego festynu pod nazwą „Anglofestyn”, który odbył się w 2015r. przygotowałam i drukowałam karnety i listy konkurencji, dyplomy oraz bloczki żywnościowe.
Podczas „Wieczoru Talentów”, w 2015 r. przygotowałam dekorację kawiarenki szkolnej. W maju 2016r. upiekłam ciasto oraz przygotowałam salę, pomoce i wydruk Sudoku na wieczór „Tęgie głowy”. Wspólnie z uczniami i rodzicami rozwiązywaliśmy łamigłówki matematyczne i logiczne.
We wszystkich imprezach starałam się zaangażować do pracy uczniów mojej klasy. Ich kreatywność, inwencja i zapał miały istotny wpływ na satysfakcjonujący końcowy efekt.


b) Akcje promujące zdrowy styl życia i właściwe korzystanie z Internetu.

Informacje o przeprowadzonych w naszej szkole akcjach i uroczystościach, umieszczam na ogólnodostępnej stronie internetowej naszej placówki oraz na stronie bloga Szkolnego Klubu Medialnego.

W naszej szkole kładzie się duży nacisk na realizację zadań wynikających z planu profilaktyki i planu wychowawczego. W ramach akcji szkolnych promujących zdrowie i bezpieczeństwo:

- „Bezpieczny Internet” przeprowadziłam lekcje wspomagane filmami z sieci,
- „Tydzień bezpieczeństwa” – na zajęciach komputerowych wykorzystałam gry edukacyjne i filmy związane z tą tematyką,
- „Tydzień zdrowia i urody” – zaprosiłam na godzinę wychowawczą lekarza kardiologa, który zapoznał uczniów z przyczynami chorób i sposobami ich zapobiegania.

Wszystkie informacje o przeprowadzonych w naszej szkole akcjach, umieszczam na stronie internetowej naszej placówki w postaci zredagowanych przez uczniów artykułów do gazetki szkolnej oraz na stronie bloga Szkolnego Klubu Medialnego.

c) Uroczystości szkolne.

W ciągu trzech ostatnich lat powierzono mi i mojej klasie przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości państwowych:

- Akademię z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości,
- Akademię z okazji zakończenia roku szkolnego 2014/2015,
- Akademię z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016 klas szóstych.

W tym celu, korzystając z Internetu i zbiorów biblioteki szkolnej, przygotowałam odpowiednie scenariusze, przydzieliłam uczniom role, przeprowadzałam próby. Zadbałam również o odpowiednią oprawę muzyczną oraz scenografię. Każde z tych zadań wykonywałam wspólnie z uczniami z mojej klasy, angażując ich do poszczególnych zadań na miarę ich możliwości. Dołożyłam również wszelkich starań o odpowiednie stroje przygotowane wspólnie z uczniami.


d) Zajęcia dla uczniów uzdolnionych.

Prowadziłam zajęcia przyrodniczo-matematyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III, który finansowany był z Funduszy Unii Europejskiej. Przygotowałam prezentację multimedialną z przebiegu zajęć, która została przekazana do MZO i Urzędu Miasta.

e) Uroczystości klasowe.

Organizowałam imprezy dla rodziców i dziadków (Dzień Dziadków, Dzień Matki i Ojca, Wigilia klasowa wspólnie z rodzicami) połączonych z pokazowymi zajęciami, z pewnością przyczyniłam się do promocji i pozytywnej opinii placówki w środowisku lokalnym i miejskim.

f) Warsztaty „Przed szkołą” .

W roku 2013 przygotowałam i przeprowadziłam dla przyszłych pierwszoklasistów warsztaty „Przed szkołą”. Dla wielu dzieci i ich rodziców było to pierwsze spotkanie z naszą szkołą i przyszłymi wychowawcami.

g) Strona internetowa szkoły.

Wspólnie z koleżanką jestem odpowiedzialna za prowadzenie strony internetowej naszej szkoły (www.sp3bb.pl), aktualizowanie danych i umieszczanie na niej ogłoszeń, ciekawostek czy sukcesów uczniów. Informacji dostarczają nam Dyrekcja i nauczyciele.
Wprowadzając innowację pedagogiczną Szkolne Koło Medialne, razem z uczniami przygotowujemy artykuły do gazetki szkolnej oraz prezentacje multimedialne, które również umieszczam na naszej stronie www. Prowadzimy bloga Koła Medialnego z życia naszej szkoły i jej wychowanków – www.kolomedialnesp3bb.blogspot.comi kolomedialne10sp3bb.blogspot.com, na którym znajdują się również zdjęcia i filmy ściśle związane z różnymi akcjami i uroczystościami szkolnymi.Efekty działań:

Realizując powyższe zadania, przyczyniałam się do promocji szkoły w środowisku lokalnym, wykorzystałam swoje umiejętności do wzbogacenia materiałów potrzebnych podczas festynów i dni otwartych. Podczas przeprowadzania akcji i organizowania uroczystości szkolnych, dobierając odpowiednie scenariusze i pomoce pragnęłam dotrzeć do każdego ucznia z ważnymi informacjami w taki sposób, aby na długo zapadały w pamięci. Angażując uczniów w przygotowania akademii, kształtowałam ich kreatywność, samodzielność i postawy patriotyczne. Uatrakcyjniając zajęcia edukacyjne, wzbudziłam u uczniów właściwą motywację do nauki i rozwinęłam ich zainteresowania.5. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bazy szkoły.

Dyrekcja Szkoły, w której pracuję, stara się o poprawienie wyglądu zewnętrznego, wewnętrznego i stanu bazy naszej placówki. Jako nauczyciel i pracownik staram się jak najlepiej wspomóc w realizacji tych zadań. W latach 2002 – 2003 pomagałam wypełnić dokumentację związaną z programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącym pracowni internetowych. W lutym 2002 nadzorowałam remont klasy, która miała zostać przeznaczona na pracownię. W 2003 roku razem z Dyrekcją szkoły odbierałam sprzęt i dokumentację związanym z programem unijnym. Informacje na ten temat umieściłam na stronie internetowej naszej szkoły. Przez lata dbałam o wystrój pracowni i opiekowałam się komputerami i innym sprzętem. Z upływem czasu komputery i sprzęt uległ zużyciu, w związku z tym zgłaszałam potrzebę wymiany na nowszy. Dyrekcja szkoły wspomaga mnie w unowocześnieniu pracowni oczywiście w ramach możliwości i funduszy. Zakupiliśmy nowe stoliki i aktualne oprogramowanie, wymieniliśmy 19 komputerów i wszystkie krzesełka. Z własnych środków zakupuję markery do pisania na tablicy suchościeralnej, gąbki do jej czyszczenia oraz podarowałam pracowni kolorową drukarkę. Przeglądając oferty sklepów internetowych, zakupuję tanim kosztem myszki komputerowe. Na prośbę Dyrekcji zapoznałam się z cenami tablic interaktywnych, a następnie przekazałam Jej propozycje firm i cennik.


Efekty działań:

Efektem realizacji działań w tym zakresie jest poprawa wyglądu pracowni komputerowej. Uczniowie zauważają wszelkie nawet najdrobniejsze zmiany, jakie zachodzą w sali lekcyjnej. Starają się o zachowanie czystości, dbają o sprzęt, przestrzegają regulaminu. Cieszą się z wszelkich nowości, o których zaraz powiadamiają swoich rodziców. Dzięki swojej pracy przyczyniłam się do szerzenia pozytywnego wizerunku szkoły.

§8 ust. 2 pkt 4 e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Wspieranie akcji społecznych.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i pedagogiem.

3. Współpraca z uczelniami wyższymi.

4. Współpraca z innymi instytucjami

5. Współpraca z wydawnictwami.

1. Wspieranie akcji społecznych.


Nasza szkoła systematycznie bierze udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, służąc pomocą innym. Jako wychowawca i nauczyciel tejże placówki uczulam wychowanków na losy dzieci i ich rodzin oraz zwierząt zarówno tych domowych jak i dzikich. Kształtuję postawy bezinteresownej pomocy i czerpania radości z dzielenia się z innymi. W tym celu wzięliśmy udział w akcjach charytatywnych:

a) „Pola Nadziei” – Dzieci aktywnie wspierały akcję na rzecz budowy domu opieki paliatywnej – Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.
b) Pogotowia Opiekuńczego - wsparły szkolną akcję zbierając gry, maskotki i inne zabawki.
c) PCK przed świętami Bożego Narodzenia - w porozumieniu ze szkolnym kołem PCK uczniowie uczestniczyli w zbiórce słodyczy i żywności dla potrzebujących rodzin.
d) Góra grosza,
e) „Segreguję – pomagam innym” - dzieci zbierały plastikowe zakrętki przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

f) Pomagaliśmy także zwierzętom w schronisku „Reksio”. Dzieci zbierały koce i suchą karmę dla bezdomnych psów i kotów.
g) W porozumieniu z nadleśnictwem uczniowie uczestniczyli w akcji „Pomóżmy przetrwać zwierzętom zimę”. Zbierali kasztany i warzywa.


2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i pedagogiem.


Od początku mojej kariery zawodowej współpracuję z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Obserwując niektóre dzieci podczas nauki i zabawy, zauważam niepokojące mnie sytuacje. Po rozmowie z rodzicami i za ich zgodą wypełniam dokumentację potrzebną do przeprowadzenia badań w poradni. Po otrzymaniu opinii, organizuję pomoc dla dzieci w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i kompensacyjno – korekcyjnych. Sporządzam odpowiednia dokumentację, współpracuję z innymi nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym w stosowaniu zaleceń PPP.
W sytuacjach koniecznych, aby wspierać uczniów i rodziców, podejmuję konsultacje z pracownikami poradni, szkolnym pedagogiem oraz redaguję opinie do MOPS, Sądu Rodzinnego i Sądu Rejonowego oraz sprawozdania z wykorzystania stypendium. Współpracowałam również z kuratorami sądowymi uczniów, którzy zostali objęci ich nadzorem.

Pracę z uczniem posiadającym opinię lub orzeczenie organizuję wspólnie z przedstawicielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.


Przez wszystkie lata pracy interesował mnie los dzieci napotykających na problemy
w nauce. Moja szkoła kładzie szczególny nacisk na zaopiekowanie się takimi uczniami. Ucząc klasy młodsze i starsze, organizowałam zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, na które zapraszałam nie tylko dzieci z opiniami czy orzeczeniami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ale również takie, które ze względów zdrowotnych opuszczały często lekcje lub miały problemy z opanowaniem określonej partii materiału. Zajęcia odbywały się regularnie raz w tygodniu. Przeprowadzam obserwację każdego ucznia, zapoznaję się szczegółowo z opinią z PPP, aby dostosować wymagania dla każdego ucznia. Redaguję plan pracy tychże zajęć i staram się pomóc dziecku przezwyciężyć trudności w nauce. Podczas zajęć wspieram indywidualnie uczniów, zachęcam i motywuję do wzmożonego wysiłku aż do osiągnięcia zamierzonych efektów.
Corocznie jako wychowawca, dla uczniów mojej klasy, przygotowywałam w formie elektronicznej organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły, która obejmowała formy świadczonej pomocy i wymiar godzin tygodniowo, taką samą dokumentację sporządzałam dla rodziców uczniów, którzy wyrażali, bądź nie, chęć skorzystania z takiej pomocy dla swoich dzieci. Opracowałam dostosowanie metod i form pracy z uczniem, na której zawarte były następujące informacje: powód udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mocne strony i deficyty oraz metody i formy pracy z uczniem. Z tak przygotowanym dokumentem zapoznawałam wszystkich nauczycieli uczących w mojej klasie.
Jako nauczyciel zajęć komputerowych również śledzę tę dokumentację przygotowaną przez innych wychowawców. Dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, dostosowuję plan edukacyjny, metody i formy pracy oraz kryteria oceniania. Raz na semestr, wraz z nauczycielami uczącymi tychże uczniów, spotykam się z rodzicami celem podsumowania działań podjętych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadziłam zajęcia komputerowe w ramach nauczania indywidualnego. Tą formą pomocy została objęta Zuzia, uczennica klasy 5, która popadła w depresję w związku z trudną sytuacją domową. Zajęcia rozpoczynałam od rozmowy z dziewczynką na temat jej samopoczucia, ubioru i domowych zwierzątek. Wykorzystując tę tematykę, chciałam zmotywować dziewczynkę do pracy. Znając jej zamiłowanie do zwierząt i mody proponowałam, aby wykorzystała to w swojej prezentacji multimedialnej lub w pracy z edytorem tekstu. Stale musiałam dopingować Zuzię do skończenia projektów, ale efekt pracy był satysfakcjonujący. Widząc jej uśmiech na twarzy z powodu pochwał i ocen, wiedziałam, że moje i jej starania nie poszły na marne. Takie sytuacje sprawiają, że nadal chcę pracować w tak trudnym, ale równocześnie cudownym zawodzie.

Efekty działań:

Opisane przeze mnie działania miały istotny wpływ na poszerzenie zakresu działań szkoły pod względem dydaktyczno-wychowawczym. Myślę, że moja działalność przyniosła dużo korzyści. Wzbogaciła ofertę edukacyjną szkoły, wzmacniała u uczniów poczucie własnej wartości, integrowała młodzież i doskonaliła umiejętność działania w zespole.
Sukcesy edukacyjne słabych uczniów sprawiały mi wiele radości i dały ogromne poczucie satysfakcji.

3. Współpraca z uczelniami wyższymi.


Opiekowałam się studentkami zarówno edukacji wczesnoszkolnej jak i informatyki. Zapoznawałam je z dokumentacją szkoły, korygowałam konspekty, przeprowadzałam dla nich lekcje pokazowe i hospitowałam zajęcia. Po zajęciach omawiałyśmy plusy i minusy przeprowadzonych lekcji oraz sposoby ich naprawienia. Sporządzałam sprawozdania z praktyk i dokonywałam oceny pracy studentek - praktykantek.
W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadziłam dwie lekcje zajęć komputerowych dla studentki pedagogiki wczesnoszkolnej.

Na prośbę Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach w dniach od 2 stycznia 2017r. do 3 lutego 2017 r. przeprowadziłam badania w projekcie naukowym dotyczącym korzyści uczniów klas 4 – 6 szkoły podstawowej osiąganych w związku z wykorzystywanymi mediami on – line i off – line na terenie województwa śląskiego, za który otrzymałam certyfikat.4. Współpraca z innymi instytucjami


W ramach swojej pracy wychowawczej starałam się jak najczęściej organizować zajęcia pozalekcyjne poza szkołą. Korzystam więc z ofert różnych instytucji, wybieram te, które z punktu widzenia młodego człowieka są atrakcyjne, a z mojego przydatne we wspomaganiu mojej pracy edukacyjnej i wychowawczej.
a) Pracując z młodszymi klasami, wychodziłam do Straży Pożarnej, Wytwórni Filmów Animowanych, Teatru Polskiego, Teatru „Banialuka” oraz muzeum na Zamku Sułkowskich.
b) W klasach starszych korzystam z ofert kin, BCK i BWA.
c) Prowadząc samodzielnie egzamin na kartę rowerową organizowałam spotkanie z policjantem drogówki P. Januszem Gałuszką.
d) Obecnie skontaktowałam się z policjantami ds. bezpieczeństwa w sieci, którzy przeprowadzają zajęcia na temat cyberprzemocy z uczniami klas szóstych.
e) Biorąc udział w Konkursach organizowanych przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Bielsku - Białej, w których razem z uczniami uczestniczę od kilku lat, otrzymuję co roku podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursów (w roku 2017 nawet podziękowania słowne za najliczniejsze ze wszystkich szkół prezentacje multimedialne dzieci).
f) Wspólnie z wychowawcami klas 6 (w ramach spotkania z ciekawymi ludźmi) zorganizowałam spotkanie z masażystką i rehabilitantką P. Dorotą Szczotką.
g) Zaprosiłam na zajęcia P. Jacka Grębowskiego – dr kardiologii Szpitala nr 2 w Bielsku – Białej, w związku ze szkolna akcją Samorządu Szkolnego „Tydzień zdrowia i urody” .


5. Współpraca z wydawnictwami.


Korzystając z Internetu śledzę na bieżąco ofertę wydawniczą dotycząca nauczanego przez mnie przedmiotu oraz publikacje będące poradnikami dla nauczycieli. Regularnie odwiedzam strony wspomnianych wcześniej wydawnictw szkolnych, z których zestawów nauczania korzystam na co dzień.
Utrzymuję kontakt mailowy z przedstawicielami: wydawnictwa Helion Edukacja P. Grzegorzem Jankowskim, wydawnictwa „Nowa Era” oraz „Operon” Otrzymuję nowe podręczniki i pomoce dydaktyczne w formie plakatów edukacyjnych oraz dostęp online do multibooków i pomocy elektronicznych w formie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć, filmów, animacji, pokazów slajdów, nagrań audio oraz ćwiczeń interaktywnych.


Efekty działań:

Mam nadzieję, ze dzięki mojej pracy przyczyniłam się chociaż w niewielkim stopniu do tego, że uczniowie będą wrażliwi na nieszczęścia innych ludzi, będą dbać o środowisko naturalne i zwierzęta w nim żyjące. Chętnie pomogą ludziom znajdującym się w potrzebie. Moje działania w zakresie współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną oraz pedagogiem przyczyniają się do lepszego zaopiekowania się zarówno dziećmi mającymi problemy w nauce jak i tymi, którzy sprawiają problemy wychowawcze. Uczniowie rozumieją, że pragnę im pomóc i zależy mi na ich dobrym samopoczuciu. Współpracując z różnymi instytucjami wzbogacam ofertę oraz atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych szkoły, dbam o jej dobry wizerunek. Uczę uczniów aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego. Współpracując z uczelniami wyższymi mogę dzielić się własnym doświadczeniem, a studenci mogą nabyć wprawę w pracy pedagogicznej. Dzięki pracy z wydawnictwami mogę wzbogacić bazę szkoły, zadbać o nowsze pomoce dydaktyczne, a tym samym podnieść jakość pracy naszej placówki.

§8 ust. 2 pkt 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Udział uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich.

2. Analiza sukcesów własnych.

1. Udział uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich.


W trakcie całej mojej pracy zawodowej zachęcałam uczniów do uczestnictwa w różnych konkursach. Jestem przekonana, że są one bardzo ważne i uczestniczenie w takich przedsięwzięciach ma istotny cel i wyjątkowe korzyści. Szczegółowo opisałam je na stronach 46 - 49. Propozycje konkursowe są bardzo urozmaicone i dotyczą różnych dziedzin. Uważam, że każdemu dziecku powinno się stworzyć szansę wykazania się jakimiś uzdolnieniami. Pomagałam swoim wychowankom przygotować się do udziału w wybranym konkursie, organizując dodatkowe, pozalekcyjne konsultacje lub próby. Osiągnięcia uczniów przygotowywanych przeze mnie przedstawiają się następująco:


Rok 2013/2014:
XVII edycji Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Malowanie na ekranie” Zasięg konkursu rozszerzony na skalę międzynarodową o kraje Europy – II miejsce.


Rok 2015/2016:
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ”Piękno i brzydota w szarości” - wyróżnienie
Miejski Konkurs na prezentację multimedialną „Mój ulubiony bohater książkowy” - wyróżnienie.

Rok 2016/2017:
Miejski Konkurs na prezentację multimedialną „Różnorodności kulturowe i wyznaniowe Bielska – Białej i regionu” – nagroda główna
i dwa wyróżnienia.


Rok szkolny 2014/2015 nie przyniósł moim uczniom sukcesów na szczeblu miasta, powiatu czy kraju. Niestety konkursów o tematyce informatycznej dostosowanych do uczniów szkoły podstawowej jest niewiele lub wymagają dokonania opłat. W związku z tym postanowiłam zwiększyć ofertę konkursów szkolnych. Osiągnięcia uczniów opisałam na stronie 47 - 48.Razem z koleżanką uczącą zajęcia komputerowe, od roku szkolnego 2017/2018 zorganizujemy i przeprowadzimy I Międzyszkolny Konkurs Informatyczny „Młody informatyk” dla klas szóstych szkół podstawowych. W tym celu opracowałyśmy regulamin i zaproszenie do udziału uczniów placówki naszego miasta. Chcemy również zorganizować ogólnopolski konkurs na grafikę komputerową.

Efekty działań:


Rezultatem mojej pracy jest uświadomienie przez uczniów ich możliwości, odkrycia w sobie uzdolnień i talentów, nabywanie przez nich postaw prospołecznych, kształtowanie poczucia własnej wartości. Dzięki konkursom moi uczniowie mogą efektywnie spędzać czas wolny, zdobywać wiedzę oraz poszerzać jej zakres w stosunku do zajęć lekcyjnych. Dla mnie ważne było rozwijanie i doskonalenie własnych umiejętności organizacyjnych. Dzięki konkursom wpłynęłam na podnoszenie jakości pracy i tworzenie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.
2. Analiza sukcesów własnych.


Wyniki moich uczniów w różnych konkursach dają mi dużo satysfakcji. Cieszę się, że mogę przyczynić się do ich sukcesów. Radość sprawiają mi także inne osiągnięcia, które dla mnie stanowią ogromną wartość. Sukcesem są np. wysokie wyniki w nauce moich uczniów kończących klasę szóstą. Moim osobistym osiągnięciem wychowawczym było wyeliminowanie agresji i konfliktów między uczniami i stworzenie zgranego zespołu klasowego. Cieszą mnie bardzo wysokie wyniki moich wychowanków zdobywane na testach kompetencji. Dumna jestem z faktu, że wszyscy moi uczniowie zawsze otrzymują promocję do następnej klasy. Poza tym w pracy nauczyciela występują takie chwile, które na zawsze pozostają w pamięci i są absolutnie największym sukcesem. To radość dziecka z faktu, że chodzi do szkoły i uśmiech oraz wdzięczność rodziców. Jako nauczyciel i wychowawca w kategoriach sukcesu oceniam rozwijanie pasji
i zainteresowań moich uczniów oraz służenie im radą, wsparciem i pomocą w sytuacjach tego wymagających. Mój zawodowy wysiłek i trud koncentruje na drugim człowieku w tym przypadku uczniu, wspierając na różne sposoby jego wszechstronny rozwój. Satysfakcjonującą mnie formą podziękowania są odwiedziny absolwentów, proste, werbalne gesty sympatii i pamięci. Jest to dowód na to, że moja praca i zaangażowanie zostały docenione.
Mój wysiłek i wkład pracy jest również doceniany przez Dyrektora szkoły, w której pracuję. Za właściwe podejście i wykonywanie swoich obowiązków regularnie mam przyznawany dodatek motywacyjny. Od kilkunastu lat sporym wyróżnieniem i źródłem zawodowej satysfakcji jest przyznawana Nagroda Dyrektora Szkoły (1994/1995, 1998/1999,2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2008/2009, 2009/2010,2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).

§8 ust. 2 pkt 5.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


1. Opis i analiza problemu wychowawczego.

2. Opis i analiza problemu edukacyjnego.
1. Opis i analiza problemu wychowawczego.


Identyfikacja problemu

Przez blisko trzydzieści lat mojej pracy zawodowej zaobserwowałam niepokojące zjawisko. Coraz więcej dzieci począwszy od wczesnych lat szkolnych ma problemy z dostosowaniem się do panujących w szkole zasad i norm zachowania. Przejawia się to trudnościami w nawiązywaniu właściwych kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami i nauczycielami, konfliktami z grupą, agresją słowną i czynną, wulgarnym słownictwem.
W tym miejscu rysuje się szczególna rola nauczyciela i wychowawcy pracującego z tzw. „trudnym” uczniem. Z tego typu problemami w kontekście konkretnego ucznia miałam okazję spotkać się w swojej pracy zawodowej podczas pełnienia roli wychowawcy w ciągu dwóch lat trwania mojego stażu.


Geneza i dynamika problemu

W roku szkolnym 2013/2014 objęłam funkcję wychowawcy jednej z klas czwartych. Pod moją opiekę trafił uczeń Mateusz, który już w klasach młodszych absorbował uwagę zachowaniem nie mieszczącym się w ogólnych kanonach kulturalnego zachowania np.: spożywał na lekcjach posiłki, chodził po klasie, nawiązywał kontakt werbalny z rówieśnikami i nauczycielem w sposób zaburzający prowadzenie zajęć. Chciał w ten sposób stworzyć sobie szczególną, uprzywilejowaną pozycję w grupie oraz w oczach nauczycieli. Oczekiwał od otoczenia bezwzględnej akceptacji, całkowitego zainteresowania oraz pełnego podporządkowania jego decyzjom. Taka postawa nieuchronnie prowadziła do konfliktu z otoczeniem, który dodatkowo były podsycany przez Mateusza w postaci agresji słownej i przemocy fizycznej wobec rówieśników. Chłopiec dodatkowo zastraszał młodsze i słabsze dzieci. W przypadku niepowodzenia w zdominowaniu otoczenia, przejawiał on wyższy poziom agresji w postaci rzucania przedmiotami pozostającymi na wyposażeniu klasy, przewracania krzeseł. Inną formą oporu wobec norm społecznych i szkolnych było wchodzenie w słowo nauczycielami, podniesiony ton głosu, używał przy tym wulgarnego słownictwa. Tego typu zachowanie dotyczyło właściwie każdego przedmiotu, choć skala i natężenie zjawiska były różne.
W świetle powyższych informacji, można zdecydowanie stwierdzić, że wszystkie cechy i zachowania, jakie przejawiał Mateusz, wskazywały na istnienie sporych deficytów społecznych u chłopca i wyraźniej niechęci do wszelkich zakazów i nakazów prezentowanej często w niebezpiecznej formie. Zdaniem ucznia, to on ustalał normy i zasady obowiązujące otoczenie, w których przyszło mu funkcjonować. Oczywiście można się domyśleć, że taka postawa nie ułatwiała przyswajania wiedzy. Mateusz właściwie miał duży problem z wdrożeniem w obowiązek szkolny w klasycznej formie, nie rozumiał, że czegoś się od niego wymaga i oczekuje, a on powinien to wykonać. Mimo, że chłopiec miał duży potencjał jego wyniki w nauce były przeciętne. Wnikliwa obserwacja wykazała, że ataki agresji i pewnego jej wyciszenia następowały naprzemiennie. Aby zrozumieć przyczyny tego zjawiska, przeprowadziłam wywiad z rodzicami. Przypuszczałam, że zaburzenia zachowania Mateusza mają związek z sytuacją rodzinną. Rodzice zdecydowanie zapewniali, że są rodziną pozbawioną dysfunkcji. Chłopiec pochodził z pełnej rodziny, oprócz rodziców ma siostrę, która obecnie jest uczennicą naszej szkoły i nie sprawia żadnych problemów wychowawczych.


Znaczenie problemu

Opisany powyżej zespół zachowań Mateusza stanowił duży problem o charakterze zarówno edukacyjnym jak również społecznym. Niewątpliwie taka postawa chłopca dezorganizowała zajęcia oraz funkcjonowanie klasy. Coraz częściej trafiały do mnie skargi innych rodziców. Niektórzy zgłaszali nawet propozycję przeniesienia chłopca do innej klasy lub szkoły. Najgorsze jest to, że Mateusz nie widział w swoim zachowaniu niczego niewłaściwego. Zupełnie nie zdawał sobie sprawy, że jego postępowanie jest destrukcyjne przede wszystkim dla niego. Bagatelizowanie problemu mogło doprowadzić do zgubnych skutków dla samego ucznia jak i całej klasy. Z czasem okazało się, że skala problemu zmusza do podjęcia decyzji o spisaniu kontraktu pomiędzy Mateuszem, a nauczycielami uczącymi go. Chodziło o to, aby Mateusz zdał sobie sprawę jakie konsekwencje może ponieść, jeżeli nadal będzie łamał obowiązujące normy i zasady. W trakcie spotkania miałam okazję poznać ojca chłopca, który swoim zachowaniem bardzo mnie zaskoczył. Zamiast utwierdzać chłopca, że kontrakt jest dla niego szansą na zmianę niewłaściwego zachowania, odradzał mu współpracę z wychowawcą. Krzyczał na grono pedagogiczne próbując nas sterroryzować. W końcu na skutek zabiegów mediacyjnych pani pedagog udało się wyciszyć agresywnego rodzica i nakłonić Mateusza do podpisania kontraktu. Ta sytuacja pozwoliła spojrzeć na tego ucznia z innej perspektywy. Zdałam sobie sprawę, że zmienność zachowania Mateusza nie ma związku z jego pobytem w szkole, lecz z sytuacją w domu. Chłopiec przychodząc rano na zajęcia raz był w miarę wyciszony, innym razem od razu przejawiał agresywne zachowania. Postanowiłam dotrzeć do ucznia i nawiązać z nim prawidłowe relacje gwarantujące postępy w procesie wychowawczym i edukacyjnym. Zaobserwowałam, że Mateusz potrzebuje szczególnej formy kontaktu z nauczycielem, w której obok nauki znajdzie się miejsce na rozmowę dotyczącą życia codziennego. Oczywiście wypracowanie optymalnych metod pracy z tak wymagającym uczniem nie stanowiło dla mnie celu samego w sobie, lecz raczej było etapem na drodze do przywrócenia mu prawidłowego funkcjonowania w środowisku rówieśniczym.


Prognoza

Negatywna:

Zaniechanie prowadzenia zaplanowanych działań względem Mateusza może prowadzić do pogłębienia się jego silnych emocjonalnych stanów negatywnych, które są często bezpośrednim źródłem agresji dziecka. Uczeń nadal nie będzie znał podstawowych norm społecznych, czy swojej roli w grupie rówieśniczej. Jego postawa pozostanie wybitnie destruktywna, on sam będzie miał ogromny problem z nawiązaniem preferowanych przez społeczeństwo więzi międzyludzkich opartych na przyjaźni.

Pozytywna:

Systematyczne prowadzenie działań terapeutycznych oraz właściwe formy pracy z uczniem powinny przynieść efekty w postaci: lepszych ocen uzyskiwanych przez Mateusza, świadomej chęci zaprezentowania się ze swojej lepszej strony, uwierzenia we własne siły czy nawiązania bliższego kontaktu z rówieśnikami.


Propozycje rozwiązania problemu

Pracując z Mateuszem oprócz nauczania dużo czasu poświęcałam na rozmowę dotyczącą nurtujących go tematów. Uczeń chętnie rozmawiał ze mną w trakcie przerw międzylekcyjnych, a często także po skończonych zajęciach. Zauważając go jako młodego człowieka chciałam w końcowym efekcie uzyskać od niego więcej jako ucznia. Kładłam duży nacisk na dostrzeganie drobnych postępów chłopca, ale równocześnie wdrażałam do systematyczności i punktualności. Nie stanowiło to łatwego zadania ponieważ Mateusza charakteryzował „słomiany zapał”, po krótkich chwilach aktywności następowało szybkie zniechęcenie poparte silną potrzebą natychmiastowego sukcesu. Konieczna była również pewna doza konsekwencji, wręcz stanowczości np. w kwestii punktualności, odrabiania zadań domowych czy wykonywania notatek w zeszytach przedmiotowych. Starałam się go wdrażać do prawidłowego przyjmowania uwag krytycznych, ale też pochwał. Te pierwsze nie powinny – tak jak dotychczas stanowić źródła agresji, a drugie być usprawiedliwieniem braku jakiegokolwiek zaangażowania w pracę. Dla mnie osobiście bardzo ważne było również dostosowanie tempa pracy do aktualnego stanu emocjonalnego ucznia, który często przychodził na zajęcia nadmiernie pobudzony.


Wdrażanie rozwiązań

Różne formy działań opisane już powyżej starałam się wdrażać w sposób systematyczny na każdych zajęciach. Odbywały się one dwa razy w tygodniu (1 godzina zajęć komputerowych i jedna godzina wychowawcza) lub rzadziej w przypadku dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Pomimo, że Mateusz coraz lepiej pracował w trakcie zajęć, to jednak gdy uczeń przez dłuższy czas z przyczyn zdrowotnych przebywał w domu, jego powroty okazywały się ciężkim doświadczeniem. Pewne zasady musiałam wypracowywać z nim od nowa. Zapewne był to wpływ środowiska rodzinnego na ucznia. Wiele uwagi poświęciłam osobie Mateusza na lekcjach informatyki w różnych klasach, co wynikało z konfliktu jaki istniał pomiędzy nim, a wieloma chłopcami z klas IV – VI, w jaki popadał na przerwach międzylekcyjnych lub po zakończonych zajęciach. To niebezpieczne zjawisko obfitowało w szereg epizodów o charakterze agresji werbalnej i czysto fizycznej oraz pogróżek inicjowanych głównie przez Mateusza. W trakcie zajęć wychowawczych zrealizowałam szereg zagadnień traktujących o różnych pokojowych metodach rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. Utrzymywałam także stały kontakt z nauczycielami uczącymi chłopca oraz jego rodzicami zgodnie z założeniami kontraktu, informując ich o problemach wychowawczych oraz wynikach w nauce uzyskiwanych przez syna. Współpraca ta nie należała do łatwych, ponieważ matka miała nikły wpływ na poczynania własnego dziecka, nie zawsze też rozumiała skalę negatywnych zachowań Mateusza oraz zagrożenia z tego wynikające. Ojciec natomiast nie przyjmował do wiadomości uwag niektórych nauczycieli, liczył się tylko z wybranymi. Niemniej starali się na bieżąco reagować oraz pozostawać w stałym kontakcie ze szkołą. Współpracując wspólnie, szukaliśmy możliwych rozwiązań tego problemu.


Efekty działań

Pozytywne wyniki podjętych działań okazały się być rozłożone w czasie. Mateusz lepiej potrafił panować nad swoimi emocjami, choć trudno w jego przypadku mówić o stanach idealnych, raczej zdecydowanie bardziej poprawnych. W trakcie przerw śródlekcyjnych coraz częściej rozmawiał na zwykłe tematy ze swoimi dotychczasowymi adwersarzami, równocześnie nie konfliktując się z nimi. Warto także wspomnieć, że chłopiec przez pewien czas przebywał w sanatorium. Jego kilkutygodniowa nieobecność w szkole pozwoliła wyciszyć konflikty. Właściwe pod koniec szóstej klasy nie zdarzały się już groźby i próby zastraszenia, co wcześniej miało miejsce. W kwestiach dotyczących nauki Mateusz zaczął sobie wyznaczać niewielkie cele, które przy mojej pomocy określał i próbował z nich się następnie wywiązać. Biorąc pod uwagę stan posiadanej wiedzy, brak prawidłowych nawyków uczenia się, był to z pewnością zauważalny postęp. Oceniając opisywanego ucznia w perspektywie trzyletniej, czyli czasu w trakcie którego z nim pracowałam, uznać należy pozytywne postępy zarówno w nauce oraz zachowaniu. Pamiętać jednak należy o ogromnych deficytach społecznych Mateusza oraz o dalszej konsekwentnej pracy z nim, tym razem już w gimnazjum.


Opis i analiza problemu edukacyjnego.


Identyfikacja problemu.

Irma została przeniesiona do naszej szkoły w klasie trzeciej. W roku szkolnym 2014/2015 miałam przyjemność rozpocząć z nią pracę na zajęciach komputerowych. Okazało się, że dziewczynka jest uczennicą zdolną, osiągającą z wielu przedmiotów bardzo dobre wyniki w nauce. Posiada bogatą wiedzę, zwłaszcza w zakresie nauk przyrodniczych i bogaty zasób słownictwa. Ma doskonale rozwiniętą pamięć długotrwałą. Chętnie i dużo się wypowiada na różne tematy, zmieniając tematy płynnie przechodzi od jednego do drugiego. Zauważyłam jednak już na pierwszych zajęciach, że jest aktywna głównie wtedy, gdy ją zainteresuje temat lekcji, wtedy często się zgłasza i chętnie wypowiada. Jeśli jest zmęczona lub temat zajęć jej nie odpowiada, przerywa pracę, ma problemy z koncentracją uwagi, nie chce przepisać nawet tematu (pisze niestarannie drukowanymi literami, nie zawsze czytelnie) i emocjonalnie reaguje na niepowodzenia. Objawia się to napadami gniewu, płaczem, krzykiem, niszczeniem swoich prac, brakiem reakcji na upomnienia nauczyciela. Dziewczynka czasami ma problemy z utrzymaniem czystości twarzy, rąk i blatu stolika. Zabrudzenia spowodowane są pisakami lub atramentem. Chętniej rozmawia z osobami dorosłymi niż z rówieśnikami. Do nauczycieli odnosi się grzecznie i kulturalnie.
Irma wychowuje się w pełnej rodzinie, ma młodszego brata.


Geneza i dynamika zjawiska.

Przeprowadziłam rozmowy z wychowawczynią Irmy oraz z jej rodzicami i zapoznałam się z dokumentacją szkoły: opinią i orzeczeniem PPP o potrzebie kształcenia specjalnego, w związku ze zdiagnozowanym przez lekarza specjalistę zespołem Aspergera. Okazało się również, że u dziewczynki stwierdzono dysleksję i dysgrafię. Obserwując Irmę zauważyłam , że czasami spóźnia się na lekcje, ponieważ podczas przerw spędza wolny czas czytając książki w bibliotece szkolnej i nie potrafi oderwać się od lektury. Długo rozpakowuje plecak, potem jest poddenerwowana bo nie może z niczym nadążyć mimo, że nie jest ponaglana. Na swoim stanowisku pracy nie potrafi utrzymać porządku, a po skończonych zajęciach wychodzi ostatnia ze względu na małą sprawność pakowania przyborów lub konieczność dokładniejszego zasunięcia wszystkich krzesełek w pracowni. Podczas sprawdzianów lub kartkówek wykazuje duże napięcie emocjonalne zwłaszcza wtedy, kiedy nie jest przygotowana. Płaczem i krzykiem stara się mnie przekonać, że o niczym nie wiedziała lub, że zapomniała o zapowiedzianych sprawdzianach. Dając jej drugą szansę, często utwierdzałam się w przekonaniu, że Irma tak naprawdę uczy się tylko przedmiotów, które ją interesują. Rozmawiałam na ten temat z matką i ojcem Irmy, prosząc o przypominaniu dziewczynce o terminach prac pisemnych. Usłyszałam wtedy, że nie mówią jej o tym, aby jej nie stresować. Takie częste sytuacje powodowały niskie, jak na możliwości Irmy, oceny w nauce.
Irma ma duże problemy z utrzymaniem właściwych relacji z rówieśnikami. Nie ma przyjaciółki, woli pracować samodzielnie, a nie w większej grupie. Przerwy spędza na czytaniu książek. Nie lubi hałasu, głośnych rozmów, dotykania. Narzeka na temperaturę otoczenia oraz na ubiór. Łatwo wierzy we wszystko o czym mówią rówieśnicy, ma problemy z rozróżnianiem prawdy od fałszu, przez co może być narażona na wykorzystywanie i wyśmiewanie ze strony rówieśników lub innych osób. Nie potrafi nawiązać kontaktu wzrokowego z rozmówcą. Nie rozumie reakcji innych osób, ich mimiki twarzy, gestów czy postawę ciała. Dziewczynka nie lubi zmian i sytuacji nieprzewidywalnych. Doświadcza wtedy trudności i reaguje bardzo emocjonalnie a takie zachowania przeszkadzają jej w nauce.


Znaczenie problemu.

Praca z uczniem z zespołem Aspergera jest dla nauczyciela ogromnym wyzwaniem. Brak pracy na zajęciach, zmienna koncentracja uwagi, dysgrafia i trudności z radzeniem sobie z porażkami dezorganizowało moją pracę na lekcjach z pozostałymi uczniami. Tym bardziej, ze jest to zespół szesnastu dziewczynek (liczny, jak na pracę w grupach), które również wymagały pomocy ze strony nauczyciela. Często musiałam interweniować, aby załagodzić różne sytuacje konfliktowe np. ironiczne uwagi ze strony koleżanek Irmy lub jej wyśmiewanie. Nie ulegało wątpliwości, że uczennica potrzebuje wielokierunkowej pomocy – uruchomienia dodatkowych zajęć i umożliwienia jej nawiązania prawidłowych relacji z klasą.


Prognoza

Negatywna

Brak podjęcia konkretnych działań spowoduje całkowitą izolację uczennicy, zamknięcie się w swoim świecie, coraz trudniejszą komunikację z dziewczynką. Taka sytuacja będzie miała wpływ na jej przyswajanie wiadomości i umiejętności, a tym samym nagromadzenie się niepowodzeń szkolnych. Może nastąpić także całkowity brak motywacji do nauki i utrata wiary we własne możliwości. Irma nie nawiąże żadnych relacji z kolegami w klasie. Brak sukcesu na jakimkolwiek polu może spowodować niechęć do szkoły.

Pozytywna

Spodziewam się, że po wdrożeniu działań terapeutycznych w szkole i zachęceniu rodziców do aktywnej pomocy uczennica przezwycięży trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zdecydowanie poprawi technikę pisania. Sukcesy udowodnią jej, że nauka może dawać satysfakcję. Mam nadzieję, ze uda się jej zaprzyjaźnić z innymi uczniami w klasie.


Propozycje rozwiązania problemu
Cele:
- doprowadzić do tego, aby Irma :
- znacznie poprawiła technikę pisania,
- wyrównała jak najwięcej zaległości w nauce informatyki,
- dobrze poczuła się w swojej klasie,
- uwierzyła we własne możliwości,
- zwiększyła swoją motywację do nauki,
- poprawiła tempo pracy.

Zadania:
- dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczennicy,
- stosować wskazania zawarte w opinii PPP (dysleksja i dysgrafia),
- objąć Irmę szczególną opieką, traktować ją indywidualnie,
- okazywać dużo życzliwości z jednoczesnym konsekwentnym wymaganiem stosowania się do reguł i zasad,
- umożliwić uczennicy odniesienie sukcesu,
- zapewnić dziecku ogólne wsparcie emocjonalne,
- wspomagać wychowawcę w integracji zespołu klasowego.


Wdrożenie oddziaływań.

Po rozmowach z wychowawcą, rodzicami, innymi nauczycielami i socjoterapeutą oraz przeprowadzonej diagnozie, zwróciłam się z wnioskiem do Dyrekcji szkoły o nauczyciela wspomagającego na zajęciach komputerowych i opracowałam dla uczennicy indywidualny tok pracy na zajęciach. Dopasowałam do niej metody pracy, stosowałam większą ilość ćwiczeń na materiale obrazowym (ilustracje, filmy, pokaz) . Uwzględniałam wolne tempo pracy, przygotowywałam notatki z lekcji, które Irma wklejała do zeszytu, ćwiczyłam szybsze tempo pisania na komputerze, przygotowywałam sprawdziany w postaci testów. Oceniałam prace pisemne głównie pod kątem zawartości merytorycznej. Uczennica miał zapewnione stałe stanowisko pracy oraz możliwość wyboru formy wypowiedzi.
W celu poprawy relacji Irmy z kolegami wspomagałam pracę wychowawcy. Zadbałam o to, aby uczennica dużo pracowała w grupie celem realizacji określonego projektu. Udało się nawet to, że raz koleżanki same wybrały Irmę na lidera zespołu. Z tego powodu dziewczynka była bardzo zadowolona, a swoją radością podzieliła się z rodzicami. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadziłam w taki sposób, aby uczennica mogła odnieść mały sukces i zyskać pochwałę. Motywuję Irmę do intensywnej pracy i koncentracji uwagi, proszę ją o pomoc koleżankom w ćwiczeniach, które ona sama wykonuje z łatwością, a innym sprawiają problemy. Dziewczynka czuje się wtedy zauważona, ważna, a pozostali uczniowie doceniają jej wiedzę i pomoc. Otrzymywała zadania dopasowane do swoich możliwości. W wyniku rozmów z wychowawcą można stwierdzić, że funkcjonowanie uczennicy w klasie szkolnej ulega poprawie.


Efekty oddziaływań.

Udział Irmy w zajęciach rewalidacyjnych i dodatkowej pracy z pedagogiem szkolnym oraz moja praca z dziewczynką podczas zajęć obowiązkowych, powoli zaczęły przynosić efekty. Systematyczna praca wszystkich nauczycieli oraz rodziców, zmieniła w dużym stopniu zachowanie dziewczynki. Uczennica zaczęła zdecydowanie radzić sobie w większej grupie osób, jest bardziej komunikatywna, rozmawiając potrafi choć przez krótką chwilę patrzeć nauczycielowi w oczy. Poprawiła też tempo pisania na komputerze i stara się pisać czytelnie temat lekcji w zeszycie. Wykazała większe zaangażowanie na lekcjach, starała się być przygotowana do sprawdzianów, spokojniej reagowała na porażki.
Indywidualne podejście do uczennicy i obniżenie wobec niej wymagań spowodowało, że odniosła pierwsze sukcesy. To podniosło jej samoocenę i przywróciło wiarę we własne możliwości. Wspólna praca z koleżankami na zajęciach, spowodowały poprawę relacji rówieśniczych w klasie. Irma chętnie chodzi do szkoły. Pracuje z większym zaangażowaniem, wykazuje aktywność na zajęciach. Nadal ma trudności z czytaniem innych, dbałością o swój wygląd, czy niekiedy zaangażowaniem, ale w porównaniu z zachowaniem z poprzednich lat mogę powiedzieć o wielkim sukcesie wszystkich uczących, w tym mojej skromnej osoby.
Moim zdaniem podjęte przeze mnie działania w celu zlikwidowania problemów edukacyjnych przyniosły oczekiwane efekty.

Podsumowanie

Na koniec kilka słów podsumowania i osobistych refleksji nt. odbytego stażu. Był to dla mnie okres wyjątkowej i wzmożonej pracy. W pierwszej kolejności mogę powiedzieć, że czuję dużą zawodową satysfakcję wynikającą z realizacji wyznaczonych zadań. Od początku zakładałam, że zredagowany przeze mnie plan pracy będzie ulegał modyfikacjom i zmianom, podobnie jak ciągle zmienia się polska szkoła. Jestem przekonana, że dobrego nauczyciela powinna cechować pewna szczególna elastyczność. Dlatego też niejednokrotnie moje działania znacznie wykraczały poza to, co początkowo zakładałam, ale były również w moim przekonaniu możliwie najlepszą odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania uczniów.
Przystępując do redagowania planu rozwoju zawodowego, dysponowałam oczywiście dotychczasowymi doświadczeniami w pracy z dziećmi i młodzieżą traktując je jako punkt wyjścia do dalszej zawodowej aktywności, ale równocześnie wiedząc, że raz sformułowana opinia i wcześniejsza szkolna praktyka nie stanowią jedynej prawdy.
Istotnym czynnikiem ułatwiającym samorealizację było wsparcie ze strony Dyrekcji szkoły, w której pracuję oraz grona pedagogicznego. Wielokrotne wspólne rozmowy umożliwiły mi realizację wielu zawodowych planów. Dla mnie osobiście kontakt z drugim człowiekiem wykonującym ten sam zawód jest inspirujący. Stanowi także okazję do wymiany poglądów dotyczących tych samych zjawisk, których jesteśmy uczestnikami.
Pomimo, że staż dotyczy ostatniego stopnia awansu zawodowego traktuje go jako kolejny, a nie ostatni etap mojej pracy nauczyciela. Wiem, że praca z dziećmi stanowi ciągłe wyzwanie i zobowiązuje do stałego podnoszenia własnych kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
Zadania, jakie wyznaczyłam sobie w Planie Rozwoju Zawodowego, służyły ciągłemu rozwojowi umiejętności własnych oraz twórczej współpracy z innymi. Wiedza zdobyta przeze mnie na szkoleniach i kursach znacząco wpłynęła na podwyższenie jakości mojej pracy, stała się kluczem do sukcesów uczniów, a to promowało szkołę w środowisku lokalnym. Przemyślane i planowane działania, zwłaszcza te w ramach innowacji pedagogicznych, z pewnością wzbogaciły uczniów o nowe umiejętności, doświadczenia i przeżycia.
Niezwykle ważną sprawą, który mnie motywuje, jest docenienie moich działań przez Dyrektora szkoły. Otrzymywanie od kilkunastu lat corocznych Nagród Dyrektora, utwierdza mnie w przekonaniu, że warto pracować z zapałem, wykraczać poza to, co trzeba i zarażać swoją energią nie tylko uczniów, ale także ich rodziców.


Gabriela ByrdziakZgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.