AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Paulina S-ka, 2017-12-21
Jarosław

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA OKRES STAŻU 01.09.2014 – 31.05.2017
1. Imię i nazwisko nauczyciela – mgr Paulina S
2. Szkoła –
3. Stanowisko – nauczyciel wychowania przedszkolnego
4. Data rozpoczęcia stażu – 1 września 2014 r.
5. Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy
6. Data zakończenia stażu – 31 maja 2017 r.


Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.III.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).
Jestem nauczycielem z jedenastoletnim stażem pracy. Od początku swojej zawodowej przygody biorę aktywny udział w pracach dydaktyczno-wychowawczych oraz wydarzeniach szkolnych. Staram się systematycznie wzbogacać swój warsztat pracy, poszerzać wiedzę
i umiejętności dotyczące wszystkich obszarów edukacyjno-wychowawczych. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Zawód nauczyciela jest moją pasją i powołaniem. Swoją pracę staram
się wykonywać rzetelnie, mając na względzie dobro dzieci, z którymi pracuję. W 2010r. rozpoczęłam pracę w Publicznym Przedszkolu w Zespole Szkół w Pawłosiowie. W dniach
od 1.09.2014r. do 31.05.2017r. odbywałam staż umożliwiający mi ubieganie się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego. W tym okresie pracowałam z dziećmi 2,5, 3
i 4-letnimi. Praca i działania podjęte w ramach realizacji stażu pozwoliły mi wzbogacić doświadczenie i poszerzyć wiedzę na temat pracy z dziećmi o różnych potrzebach i wspomóc rozwój dzieci zarówno tych słabszych jak i zdolnych. Podczas pełnionych obowiązków starałam się podnosić jakość mojej pracy, a przez to i jakość placówki.
Biorąc pod uwagę priorytety pracy oraz zadania zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego podczas odbywania stażu zrealizowałam następujące zadania, które przyniosły określone efekty zamieszczone w poniższym sprawozdaniu.
§8 ust.2.pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w art.9e ust.1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.


1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
• W czasie stażu systematycznie analizowałam przepisy prawa oświatowego regulujące system awansu zawodowego nauczycieli;
• Zapoznawałam się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych MEN;
• We wrześniu 2014 roku opracowałam plan rozwoju zawodowego.
2. Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola
• Analizowałam dokumentację: statut i regulamin przedszkola, podstawę programową i zestawy programów nauczania dla przedszkoli;
• Opracowałam dokumentację: koncepcja pracy przedszkola, plan naprawczy, miesięczne plany pracy, uzupełniałam na bieżąco dziennik zajęć z wychowania przedszkolnego.
3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy:
W ramach pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego. Były to kursy, konferencje, warsztaty
i szkolenia. Należały do nich:
Konferencje przedmiotowo – metodyczne:
• „Zmiany systemowe w edukacji małego dziecka – edukacja wczesnoszkolna” 04.09.2014 r. – PCEN Przemyśl
• „Zmiany systemowe w edukacji małego dziecka – wychowanie przedszkolne” 02.10.2014 r. – PCEN Przemyśl
• „W oceanie inspiracji pedagogicznych…” – wychowanie przedszkolne 24.11.2015 r. – PCEN Przemyśl
Warsztaty:
• „Zaburzenia komunikacji językowej: autyzm, mutyzm” 06.11.2014r. – PCEN Przemyśl
• „Tańce, pląsy i zabawy plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym”
18.04.2015 r. – Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA;
• „Muzyka w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu zintegrowanym”
• „Bajkoterapia” 13.07.2016r. – Eureka Centrum Kursowe
• „Rodzice trudni w kontakcie”
• „ Logofigle – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka” 06.03.2017 r. – Ośrodek Doradztwa Metodycznego METRIS
• „ Tańce i zabawy muzyczno – ruchowe dla dzieci”
24.03.2017 r. – Studio Integracji społecznej „ BINGO”
Szkolenia:
• „Wymagania państwa wobec przedszkoli” 22.01.2015 r. – PCEN Przemyśl
• „Co nowego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej?” 16.03.2016r. – Grupa MAC S.A.
• „ Rozwiązania edukacyjne w wychowaniu przedszkolnym a nowa podstawa programowa” 04.04.2017 r. – Grupa MAC S.A.
• „ Rozwój umysłowy dziecka – przygotowanie do nauki w szkole”
26.04.2017 r. – Wydawnictwo Nowa Era
Kursy:
• „Kurs kwalifikacyjny – metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym” w wymiarze 240 godzin, ukończony 14.12.2014r. – PCEN w Rzeszowie
• „Dziecięca matematyka według koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej” w ramach którego odbyły się warsztaty metodyczne: „Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” - część I
w wymiarze 20 godzin, 23-24.02.2015r.; „Edukacja matematyczna dzieci” – część II w wymiarze 15 godzin, 12-13.10.2015r. – Usługi Szkoleniowe Pedagogiczno – Psychologiczne Ewa Zielińska.
• „Elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi”
w wymiarze 20 godzin 24.10.2015 r. – Ośrodek Usług Pedagogicznych „Edukacja”
Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli:
• warsztaty „ Rodzice są partnerami szkoły” w ramach projektu „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” – 22.11.2014 r., 13.12.2014 r., 13.05.2015 r. – Instytut Komeńskiego;
• szkolenie „Podsumowanie OK” w ramach programu „Ocenianie kształtujące
w Szkole Uczącej Się” 02.03.2015r. – Centrum Edukacji Oświatowej
• szkolenie „ Sytuacje kryzysowe w szkole” – 09.04.2015 r. – Niepubliczna Placówka Edukacji PEN;
• szkolenie „ Budowanie potencjału uczniów” – 03.03.2016 r.
• szkolenie „ Pomóc uczniowi, pomóc sobie. O sposobach reagowania na trudne zachowania uczniów” – 07.11.2016 r. – Akademia GWO;
• warsztaty dla wychowawców prowadzone przez specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu – 20.10.2016 r., 14.12.2016 r.

Ukończone warsztaty i szkolenia pozwoliły mi na poszerzenie wiedzy, wzbogacenie doświadczenia, prowadzenie ciekawych zajęć. Dzięki nim mogłam opracowywać ciekawe scenariusze zajęć, planować działania mające na celu jak największe i aktywne włączanie dzieci do zajęć, rozwijanie ich wyobraźni i ciekawości w poznawaniu otaczającego świata.
4. Opieka nad salą przedszkolną
• Wzbogacałam salę w nowe pomoce;
• Organizowałam kąciki zainteresowań;
• Dekorowałam salę w zależności od pory roku czy też bloku tematycznego;
• Kompletowałam biblioteczkę utworów literatury dziecięcej;
• Przygotowywałam pomoce dydaktyczne do zajęć;
• Przygotowywałam dekoracje na dni tematyczne;
• Systematycznie naprawiałam uszkodzone zabawki, zniszczone książki itp.

5. Przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych
Przez cały okres trwania stażu organizowałam w przedszkolu różnego rodzaju imprezy, uroczystości oraz dni tematyczne. Miały one na celu integrację grupy, kultywowanie tradycji oraz zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności. Były to między innymi:
• Święto Pieczonego Ziemniaka
• Pasowanie na Przedszkolaka
• Andrzejki
• Mikołajki
• Wigilia
• Jasełka i wieczornica z okazji Dnia Babci i Dziadka
• Dzień Warzyw i Owoców
• Dzień Puzzli
• Pierwszy Dzień Wiosny
• Dzień Wody
• Śniadanie wielkanocne
• Dzień Ziemi
• Dzień Zielony
• Dzień Żółty
• Dzień Rodziny
• Przedstawienie „Zdrowy ząbek”
• Przedstawienie „Kocham Polskę”
• Dzień Kota
• Dzień Marchewki
• Dzień Pluszowego Misia
• Zabawa karnawałowa
• Dzień Książki
• Mini ogródek ziołowo – warzywny
6. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami:
• We wrześniu każdego roku zapoznawałam rodziców z Regulaminem Publicznego Przedszkola, ramowym rozkładem dnia i organizacją pracy przedszkola na dany rok szkolny;
• Prowadziłam gazetkę ścienną dla rodziców oraz dbałam o estetyczny wygląd sali;
• Organizowałam ogólne spotkania z rodzicami na których poruszane były tematy dotyczące spraw bieżących przedszkola;
• Prowadziłam indywidualne spotkania z rodzicami, na których informowałam
o bieżących postępach oraz ewentualnych trudnościach edukacyjnych
i wychowawczych dzieci;
• Angażowałam rodziców w organizowanie uroczystości okolicznościowych oraz wycieczek;
• Organizowałam zajęcia otwarte dla rodziców;
• Zorganizowałam spotkanie rodziców z dietetykiem, na którym poruszony
był problem żywienia dzieci;


§ 8 ust.2.pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii informacyjnej
i komunikacyjnej
Nowe technologie nieustannie i nieodwracalnie wkraczają do wszystkich aspektów naszego życia, a szczególnie technologia informacyjna i komunikacyjna. Przed nauczycielami stoi ważne zadanie, polegające na integrowaniu zaawansowanej technologii z zadaniami szkoły. Komputer stał się więc nieodzownym narzędziem w pracy każdego nauczyciela,
w tym także mojej. W swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych bardzo często korzystam z umiejętności komputerowych.
Pomagają mi między innymi w:
• Przygotowywaniu konspektów, scenariuszy imprez, kart pracy i pomocy dydaktycznych;
• Projektowaniu i drukowaniu dyplomów, podziękowań, zaproszeń itp.;
• Przygotowywaniu prezentacji multimedialnych;
• Wykorzystywaniu na zajęciach urządzeń multimedialnych.

2. Korzystanie z Internetu
Internet jest dla mnie niezmierzoną kopalnią pomysłów i inspiracji ogromnie przydatnych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a także źródłem informacji na temat Prawa Oświatowego.
• W swojej pracy wykorzystywałam materiały ze stron internetowych o tematyce edukacyjnej, m.in.:
- www.edux.pl
- www.interklasa.pl
- www.eduinfo.pl
- www.oswiata.org.pl
- www.profesor.pl
- www.nauczycieleprzedszkola.pl
- www.przedszkolak.pl
- www.publikacje.edu.pl
- www.scholaris.pl
- www.miastodzieci.pl
- www.blizejprzedszkola.pl
- www.edukacja.edux.pl
• Znacząco usprawniłam komunikację z rodzicami oraz wymianę doświadczeń
z innymi nauczycielami poprzez założenie poczty internetowej przedszkola;
• Zamieszczałam informacje o ważnych wydarzeniach na stronie internetowej przedszkola.§8 ust.2.pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Jednym ze sposobów na dzielenie się wiedzą z nauczycielami jest organizowanie
i prowadzenie lekcji koleżeńskich. Koleżanka, z którą pracuję w przedszkolu obserwowała prowadzone przeze mnie lekcje, a ja prowadzone przez nią. Zawsze omawiałyśmy obejrzane lekcje, dzieliłyśmy się uwagami co do ich przebiegu. Nasza współpraca układała się bardzo dobrze. W ramach wymiany doświadczeń w innymi nauczycielami także:
• Udostępniałam opracowane konspekty, materiały, karty pracy oraz scenariusze uroczystości;
• Organizowałam zajęcia integracyjne z grupami 5 i 6-latków;
• Brałam aktywny udział w posiedzeniach zespołu przedmiotowego;
• W ramach posiedzeń zespołu przedmiotowego z edukacji wczesnoszkolnej przeprowadziłam szkolenia dla nauczycieli: „Bajkoterapia”, „Rola kącików tematycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
• Współorganizowałam imprezy na terenie szkoły.
2. Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych
• Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, byłam członkiem komisji skrutacyjnej oraz komisji wnioskowej;
• Brałam czynny udział w radach szkoleniowych.

3. Opracowanie publikacji i innych materiałów związanych z wykonywaną pracą
• Publikowałam przykładowe konspekty zajęć, karty pracy oraz scenariusze uroczystości przedszkolnych.


§ 8 ust.2.pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Opracowałam oraz wdrożyłam do realizacji program: „Przedszkolak z książką
za pan brat”. Głównym celem programu było wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci. W ramach programu:
• Współpracowałam z Gminną Biblioteką Publiczną – celem podjętej współpracy było:
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci;
- poznanie zasad funkcjonowania biblioteki;
- poznawanie zasad korzystania z biblioteki;
- założenie kart;
- samodzielne wypożyczanie książeczek przez dzieci;
- prezentacja prac plastycznych wykonanych przez dzieci w bibliotece.
• Organizowałam wyjazdy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu;
• Włączyłam rodziców do współpracy na rzecz przedszkola – zbiórka literatury dziecięcej do przedszkolnej biblioteczki;
• Codziennie czytałam dzieciom bajki;
• Współpracowałam z rodzicami i nauczycielami - organizowanie spotkań czytelniczych w przedszkolu;
• Opiekowałam się książkami w przedszkolu;
• Stosowałam bajki terapeutyczne jako metodę na wyciszenie, relaksację, odreagowanie napięcia;
• Słuchaliśmy bajek opowiadanych przez dzieci;
• Dzieci uczyły się wyrażać gestem i ruchem treść literatury. Zabawy przy piosenkach o tematyce bajkowej;
• Inscenizowanie utworów. Zabawy dramowe, w teatr.§8 ust.2.pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców
• Zamieszczałam na stronie internetowej przedszkola artykuły dla rodziców;
• Systematycznie przekazywałam bieżące informacje na temat zmian zachodzących w systemie oświaty;
• Byłam w stałym kontakcie telefonicznym oraz mailowym z rodzicami
i opiekunami dzieci, służyłam pomocą w sytuacjach problemowych dotyczących moich wychowanków.

2. Rozwijanie u dzieci zainteresowania literaturą dziecięcą
• Codziennie czytałam dzieciom bajki;
• Wraz z dziećmi składaliśmy częste wizyty w Gminnej Bibliotece Publicznej,
a także zapraszaliśmy panią bibliotekarkę do swojej sali;
• Każdego roku odwiedzaliśmy Miejską Bibliotekę Publiczną w Jarosławiu.


3. Rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem i regionem
W czasie trwania stażu starałam się zainteresować dzieci otaczającym ich światem.
W tym celu zorganizowałam wycieczki do:
• Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu;
• Nadleśnictwa Jarosław w Koniaczowie;
• Jasionki na lotnisko;
• Opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu;
• Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu;
• piekarni „ BAMAL” w Pełnatyczach;
• skansenu i gospodarstwa agroturystycznego Kresowa Osada w Baszni Dolnej.
• sali zabaw w Jarosławiu;
• parku dinozaurów w Radymnie;
• mini – zoo w Załużu;
• sali zabaw „ SMYK” w Jarosławiu;
• sali zabaw „ FANTAZJA” w Rzeszowie;
• gospodarstwa agroturystycznego w Cieplicach;
• sali zabaw „KOLIBEREK” w Wapowcach.
4. Organizacja uroczystości i konkursów na terenie przedszkola
Każdego roku we współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami przygotowywałam
i prowadziłam uroczystości, między innymi:
- coroczne Święto Pieczonego Ziemniaka,
- Jasełka
- Pierwszy Dzień Wiosny

Podczas odbywania stażu organizowałam sama bądź we współpracy z innymi nauczycielami konkursy dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły podstawowej,
za udział w których wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Były to:
- „Najładniejsze bombki choinkowe”;
- „Przedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek”;
- „Najpiękniejsza pisanka”;
- „Konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną”;
- „Konkurs Piosenki Przedszkolnej”;
- „Przegląd Piosenki Dziecięcej”.
Zwracałam uwagę na to, by każde dziecko z mojej grupy wzięło udział
w konkursie wykonując prace plastyczne różnymi technikami i za pomocą różnorodnych materiałów. Dzięki temu wzmacniały wiarę we własne siły, rozwijały się manualnie, poszerzały swoje doświadczenia plastyczne, rozwijały pomysłowość i kreatywność.
Ponadto z okazji Dnia Rodziny wspólnie z koleżanką zorganizowałyśmy konkurs muzyczny dla dzieci i ich Rodziców „ Mini talent show”.

5. Udział w akcjach charytatywnych
Przez cały czas trwania stażu duży nacisk kładłam na niesienie pomocy potrzebującym. Poruszałam z dziećmi tematy osób chorych, niepełnosprawnych
i potrzebujących. Starałam się uwrażliwiać dzieci na cierpienie i potrzeby drugiego człowieka, wyjaśniać dlaczego powinniśmy pomagać innym i w jaki sposób możemy to robić. Brałam udział w akcjach charytatywnych, w które z powodzeniem udało mi się zaangażować dzieci oraz rodziców. Były to:
• Zbiórka plastikowych nakrętek w ramach akcji „Nakręć się na pomaganie”;
• Coroczna zbiórka maskotek oraz udział w zabawie opłatkowej dla osób niepełnosprawnych;
• Zbiórka przyborów szkolnych, kosmetyków i maskotek dla dzieci z Oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie przy współpracy z Fundacją Spełnionych Marzeń.

6. Inne

• Przez cały czas trwania stażu organizowałam zajęcia integracyjne z grupami
5 i 6-latków;
• Przygotowałam scenografię do przedstawienia kl.III SP pt. „Pampilio” - udział w Przeglądzie Szkolnych Form Teatralnych „Jarosławski Kacperek 2015”;
• Wraz z uczniami ze szkoły podstawowej wzięłam udział w imprezie plenerowej „Zdrowo rosnę z Agencją Rynku Rolnego - piknik Radawa 2015” w ramach której zajęliśmy I miejsce w konkursie na rzeźbę owocowo – warzywną;
• Wykonałam scenografię do inscenizacji baśni H.Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami” przedstawionej na spotkaniu opłatkowym
z osobami niepełnosprawnymi;
• Przygotowałam scenografię i rekwizyty do przedstawienia „Kot w butach” – udział w Przeglądzie Szkolnych Form Teatralnych „Jarosławski Kacperek 2017”;
• W roku szkolnym 2016/2017 prowadziłam zajęcia dodatkowe „Muzyka, plastyka i ruch w przedszkolu” dla dzieci z Publicznego Przedszkola
oraz grupy 5-latków;
• Do pracy z dziećmi wdrażałam różne metody. Między innymi:
- elementy Pedagogiki Marii Montessori;
- elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
- ekspresja twórcza R. Labana;
- drama.
• Realizowałam programy:
- program profilaktyki jamy ustnej „Akademia Aquafresh” – przeprowadzenie zajęć dotyczących prawidłowego szczotkowania zębów, codzienne mycie zębów w przedszkolu. W ramach programu zrealizowane zostały zajęcia:
„W Pastusiowej Krainie”, „Skąd się biorą zęby?”, „Zabawa ze Szczotkusiem”, „Przeganiamy Robaczka Próchniaczka”, „Co należy jeść, by zdrowe ząbki mieć?”, „Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć”
- program ekologiczny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, w ramach którego przeprowadziłam cykl zajęć propagujących zachowania korzystne
dla środowiska naturalnego:
- „Jak zachowywać się w lesie?”,
- „Po co segregować śmieci?”,
- „Dlaczego warto oszczędzać? Woda na wagę złota!”,
- „Skąd czerpać energię?”
- program „Ja to ja” autorstwa Christiny Krause – prowadzenie zajęć mających na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnym dzięki stymulowaniu umiejętności postrzegania samego siebie
i autorefleksji oraz wzmacnianiu ufności we własne mocne strony i zasoby oraz wspieranie rozwoju poczucia przynależności dzięki stymulowaniu umiejętności komunikowania w grupie, doświadczeniu i ćwiczeniu empatii,
a także wzmacnianie u dzieci wzajemnej akceptacji. Realizacja działań odbywała się poprzez aktywny udział dzieci w następujących zajęciach:
- Nasz dzień „ Ja to ja”
- Wyprawa do Afryki
- Słucham Cię
- Wymyślamy nową zabawę
- Jestem smutny
- Daj mi się bawić§8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z rodzicami, zachęcanie do aktywnego udziału w życiu przedszkola
Rodzice grają bardzo ważną rolę w naszej przedszkolnej społeczności. Każdego roku staram się zachęcić ich do czynnego udziału w przedszkolnych przedsięwzięciach. Przez cały czas trwania stażu wspólnie organizowaliśmy imprezy okolicznościowe oraz uroczystości
na terenie przedszkola. Rodzice chętnie uczestniczyli w organizowanych przeze mnie wycieczkach, a także w akcjach charytatywnych.
Organizowałam zajęcia otwarte dla rodziców, podczas których mogli przyjrzeć
się pracy przedszkola oraz metodom stosowanym na zajęciach, a także zaobserwować
jak ich dziecko funkcjonuje w grupie.
Na spotkaniach z rodzicami prowadziłam pogadanki w ramach pedagogizacji.
Ich tematyka to między innymi: „Inne w domu, inne w przedszkolu”, „Wyznaczanie granic dzieciom”, „Pozwól swojemu dziecku na samodzielność”, „Nagroda i kara w wychowaniu dziecka przedszkolnego”.
2. Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami

Realizując zadania z tego punktu starałam się w pierwszej kolejności nawiązać współpracę z organizacjami, instytucjami i podmiotami, które w swych głównych założeniach mają działać na rzecz dziecka i szeroko pojętej edukacji. Były to między innymi:
• Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarosławiu
• Nadleśnictwo Jarosław
• Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłosiowie
• Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie
• Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu
• Pielęgniarka szkolna
• Pedagog szkolny
• Dietetyk
• Fryzjerka

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych
• Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego.
W czasie odbywania stażu, a szczególnie w pierwszych tygodniach roku szkolnego starałam się jak najlepiej poznać moich wychowanków. W tym celu prowadziłam wywiady
z uczniami oraz ich rodzicami. Poznanie sytuacji rodzinnej pozwoliło mi w późniejszym czasie zrozumieć pewne zachowania uczniów i ich przyczyny. Przez cały okres pełnienia obowiązków wychowawcy grupy starałam się poświęcać dużo czasu na indywidualne rozmowy z dziećmi, wnikliwie i systematycznie obserwowałam ich postępy dydaktyczne
i wychowawcze.

• Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu.
Przez cały okres stażu pełniłam funkcję wychowawcy w grupie 2,5-4 - latków.
W ramach współpracy z rodzicami organizowałam spotkania rodzicielskie, na których omawiałam bieżące sprawy grupy, informowałam rodziców o postępach i funkcjonowaniu
ich dzieci w grupie. Ponadto, z rodzicami uczniów sprawiających największe kłopoty byłam w stałym kontakcie telefonicznym i elektronicznym. Rodzice byli na bieżąco informowani
o zaistniałych problemach i podjętych działaniach wychowawczych. Zawsze byłam gotowa podjąć rozmowy na temat problemów moich uczniów z ich rodzicami, służyłam radą, wyjaśniałam sytuacje problemowe, wspólnie ustalaliśmy odpowiednie środki zaradcze
i sposoby ich zastosowania.
• Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem, w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. W przypadku pojawienia się problemów w pierwszej kolejności omawiałam je z rodzicami dziecka. Niejednokrotnie także zwracałam się o pomoc do pedagoga szkolnego i wspólnie omawiałyśmy możliwe sposoby rozwiązania problemu. Również rodzice moich wychowanków mogli kontaktować się z pedagogiem w razie pojawienia się niepokojących sygnałów. Współpracowałam także ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu.Podsumowanie

Okres stażu był dla mnie czasem bardzo intensywnej pracy. Była to dla mnie okazja do przeanalizowania moich działań jako nauczyciela i wychowawcy. Jednakże czas stażu
to tylko niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej. Część przedsięwzięć zaplanowanych
i zrealizowanych w ciągu tych trzech lat z pewnością będę kontynuowała, ponieważ przynosiły pozytywne efekty. Zakończenie stażu nie oznacza końca moich działań na rzecz przedszkola i szkoły. Zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, rozwijać się, szukać nowych rozwiązań. Uważam że moja praca, wysiłek i podejmowane przeze mnie działania przyczyniły się do podniesienia jakości pracy własnej, do mojego osobistego rozwoju, a także zwiększyły ofertę edukacyjną przedszkola i wpłynęły
na promocję w środowisku lokalnym. Mam świadomość, że jeszcze wiele mogę i powinnam się nauczyć, bo ciągle zmieniająca się rzeczywistość stawia przede mną nowe wyzwania
i zadania.


Sprawozdanie opracowała: Paulina Solska
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.