AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Wojciech Jaworski, 2018-02-09
Zawichost

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego o stopień nauczyciela dyplomowanego Wojciech Jaworski

- n +


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w ZawichościePLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOImię i nazwisko: Wojciech Jaworski
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2017r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2020r.Zawichost, wrzesień 2017r.
WSTĘP
Jestem wychowawcą internatu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Zawichoście. Posiadam dziewięcioletni staż pracy w zawodzie nauczyciela.
Celem podstawowym mojego stażu będzie rozwój osobisty i zawodowy, a dopełnieniem tego okresu uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
W okresie stażu jako nauczyciel mianowany będę realizować powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, a w szczególności następujące punkty:
§ 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Efektem realizacji w/w punktów zawartych w planie rozwoju zawodowego będzie wyższy standard mojej pracy, a w konsekwencji wzrost kompetencji uczniów i jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.
2.3.

4.5.

6.7.Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły.

Doskonalenie warsztatu pracy, poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej, a tym samym podniesienie jakości pracy MOW.

Promocja szkoły.Organizacja wycieczek.

Organizacja uroczystości szkolnych.Opracowanie programu i prowadzenie zajęć terapeutycznych treningu siłowego i piłki nożnej
- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego (ustawy, rozporządzenia, KN).

- Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego.- Analiza dokumentów (Statut MOW, Regulamin Ośrodka, Regulamin promocji śródrocznej, Program wychowawczo-Profilaktyczny, Regulamin koła sympatyków wolontariatu, Procedury: postępowania w sytuacji użycia przymusu bezpośredniego, postępowania w wypadku ucieczki wychowanka, urlopowania wychowanków, korzystania z telefonów komórkowych, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Regulamin Rady Pedagogicznej, Plan Rozwoju Ośrodka itd.)- Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

- Aktywny udział w tworzeniu oraz zmianach w dokumentach szkolnych.

- Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje).

- Warsztaty szkoleniowe

- Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej.

- Stosowanie aktywizujących metod nauczania.

- Praktyczne wykorzystywanie w pracy z wychowankami nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych.

- Opracowywanie scenariuszy zajęć, konspektów, gromadzenie pomocy dydaktycznych i innych materiałów potrzebnych do prowadzenia różnorodnych zajęć.


- Poszukiwanie nowych sposobów na efektywną współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi.

- Dbałość o estetykę pomieszczeń grupowych i siłowni.

- Obserwacja i analiza umiejętności uczniów.- Współorganizacja imprezy rekreacyjno-sportowej Nordic Walking „… o krok dalej”

- - Wyjazdy, wycieczki krajoznawcze w celu integracji grupy, rozbudzania aktywności, lepszego poznania się oraz wzbogacenia rozwoju emocjonalnego wychowanków.

- Przygotowanie wychowanków do imprez i uroczystości wynikających z kalendarium Ośrodka.- Prowadzenie zajęć.
- Prezentacja osiągnięć.
Wrzesień 2017r.

Wrzesień 2017,2018,2019

W ciągu stażu.

Wrzesień 2017, 2018,2019


W ciągu stażu
W ciągu stażu.

Na bieżąco.


Na bieżąco w okresie stażu.


Na bieżąco.
W ciągu stażu.


czerwiec 2018-2020W ciągu stażu.

Według harmonogramu
W ciągu stażu.


Cały okres stażu.Wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego opracowany według wymagań i powinności oraz potrzeb szkoły.

Posiadanie bieżących wiadomości.
Protokoły.

Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka


Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia.


Zaświadczenia


Scenariusze zajęć. Konspek-ty.Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka.


Notatki.Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka.

Sprawozdanie. Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka, karta wycieczki.
Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka, Sprawozdanie.


Program.
Sprawozdanie.
Dziennik zajęć terapeutycznych
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.


2.
Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.

Wykorzystanie Internetu.
- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.

- Wykorzystywanie techniki komputerowej do opracowania materiałów do pracy (karty pracy, testy itp.)


- Opracowywanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów, komunikatów, zaproszeń itp.

- Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem komputera (prezentacje multimedialne).


- Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.

- Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).


- Gromadzenie i zamieszczanie materiałów na stronie internetowej Ośrodka.


- Publikacja planu rozwoju zawodowego
oraz innych opracowanych materiałów na stronach internetowych.
Sierpień 2017


Na bieżąco.
Na bieżąco.


W ciągu roku szkolnegoCały okres stażu.


Na bieżąco.Na bieżąco przez okres stażu.


Październik 2016


Plan rozwoju zawodowego.


Sprawozdanie.Wykazy stron internetowych.


Potwierdzenie na stronie internetowej Ośrodka.


8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
- Prowadzenie zajęć
otwartych dla nauczycieli oraz innych zainteresowanych osób.


- Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego ze szkoły macierzystej i innych szkół.


- Współpraca z pedagogiem, psychologiem, socjoterapeutą.

- Współpraca z wychowawcami innych grup, dyskusja, wymiana doświadczeń, materiałów, wspólne przygotowywanie uroczystości na terenie Ośrodka i poza nim.


- Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy.

Przez okres stażu.

Na bieżąco w okresie stażu.

W ciągu stażu.


Według potrzeb.Scenariusze, konspekty,
potwierdzenia.Notatki ze spotkań,
potwierdzenia odbytych spotkań w danym gronie.
Poglądowe materiały.Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Materiały w formie zapisów elektronicznych i poglądowe wydruki danych opracowań.
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.


Opracowanie i wdrożenie własnego programu pracy wychowawczej, opiekuńczej, terapeutycznej lub profilaktycznej.
- Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu zajęć grupy I.


- Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu zajęć terapeutycznych poprzez sport
W ciągu stażu.
.

Program.§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.2.


3.


4.


Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej wychowanków oraz diagnozowanie ich potrzeb.

Aktywne i bezpieczne
spędzanie czasu
wolnego przez uczniów.
Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia oraz spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie zainteresowań wychowanków.
- Rozmowy z rodzicami wychowanków lub ich prawnymi opiekunami.
Kontakty i współpraca z pedagogiem, psychologiem i socjoterapeutą.


- Uczestnictwo podczas zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych- Nordic Walking.- Pogadanki
- Zajęcia terapeutyczne z piłki nożnej.
- Zajęcia związane z profilaktyką uzależnień.
- Uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno-sportowych,
wycieczki rowerowe.
- Współpraca z pokrewnymi placówkami.
- Przygotowanie wychowanków do zawo-dów międzyośrodkowych.
- Udział w zawodach, turniejach międzyośrodkowych.

W ciągu całego stażu.W trakcie stażu zgodnie z planem pracy w danym roku szkolnym.

W ciągu całego stażu.W ciągu stażu.Notatki.Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka.

Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka, sprawozdanie.


Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.2.
3.

4.


5.6.
7.


8.


9.
Współpraca z Policją.Współpraca z Sądami.
Współpraca z nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem, psychologiem szkolnym.


Współpraca z PPP i OZSS.


Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę.


Współpraca ze szkołami, domami dziecka i instytucjami do których uczęszczał wychowanek.


Udoskonalenie współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków.

Współpraca ze Służbą Zdrowia.


Współpraca z LOSZ PSNW.

- Interweniowanie w zagrożeniach,
- Systematyczna wymiana informacji.


- Przygotowanie opinii o wychowankach,
- Współpraca z kuratorami.- Pomoc wychowankom w osiąganiu powodzenia szkolnego – bieżąca kontrola ocen i postępów w nauce w szkole, wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych.
- Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym.

- Opracowywanie IPET zgodnie z zaleceniami specjalistów.
- Zbieranie i analiza specjalistycznych informacji o wychowanku.- Współorganizowanie akcji : Sprzątanie Świata itp.

- Analiza dokumentacji, bezpośrednie kontakty w sprawach wychowanków.

- Kontakty telefoniczne, informowanie o bieżących potrzebach wychowanków, zachęcanie rodziców do odwiedzin wychowanków, pobyty wychowanków w domach rodzinnych.

- Współpraca w zakresie opieki zdrowotnej i medycznej nad wychowankiem.

- Współpraca z pielęgniarką szkolną.


- Współpraca w organizowaniu zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych Nordic Walking.
Cały okres stażu.Cały okres stażu.
Cały okres stażu.

W trakcie stażu.


W ciągu stażu. Wg potrzeb.
Na bieżąco.

W ciągu stażu. Wg potrzeb.


W ciągu stażu.
Potwierdzenie Dyrektora
Ośrodka, potwierdzenia.


Opinie, wnioski.
Potwierdzenie Dyrektora.

IPET.Potwierdzenie Dyrektora.


Notatki.
Dokumentacja.Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Notatki.


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, koordynatora LOSZ PSNW, sprawozdanie.


.


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.
Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Opis dwóch problemów: ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału, bądź wykazującego niechęć do jakiejkolwiek aktywności sportowej oraz ucznia zdolnego;
- zdiagnozowanie wybranych problemów
- ustalenie i wdrożenie środków
zaradczych,
- wyciągnięcie wniosków.
- wprowadzenie działań naprawczych.
W ciągu stażu
Opis i analiza przypadków


Opracował: mgr Wojciech Jaworski


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.