AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Sienkiewicz, 2018-02-09
Darłowo

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Opracowany na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(tekst znowelizowany Dz U z 2013 r. poz. 393
Ustawy o systemie Oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r.

Nauczyciel kontraktowy: mgr Anna Sienkiewicz
Miejsce odbywania stażu: Niepubliczne przedszkole ze żłobkiem „Przedszkole przy szkole”
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zmianami)

IX 2017r.

przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego
zbiór dokumentacji (biblioteczka)

2.

Współpraca
z opiekunem stażu.

Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)

IX 2017r.

kontrakt
harmonogram współpracy

3.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
i innych nauczycieli.

obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (raz na dwa miesiące) i innych nauczycieli
omówienie obserwowanych zajęć


cały okres stażu


wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)

4.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna (raz na dwa miesiące)
omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna (konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza)

cały okres stażu


scenariusze zajęć
wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)

5.

Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy.

analiza mocnych i słabych stron reprezentowanego przez nauczyciela warsztatu pracy (autorefleksja i samoocena)


cały okres stażuplan rozwoju zawodowego


6.

Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.

udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia e-konferencje, w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej, radach szkoleniowych i innych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli,
udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli


cały okres stażuzaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach
potwierdzenie udziału
w spotkaniach

dyplom


7.

Organizowanie imprez, uroczystości, akcji

Pasowanie na przedszkolaka
Jasełka
Dzień Babci i Dziadka
Bal karnawałowy
Dzień Mamy i Taty
Pożegnanie 6-latków

Cały okres stażu

Scenariusze imprez, uroczystości

8.

Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu.

wykonywanie zakresu obowiązków wynikających z powierzonych funkcji dodatkowych na dany rok szkolny
organizacja uroczystości przedszkolnych i współorganizacja uroczystości przedszkolnych
aktywny i systematyczny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
opieka nad salą przedszkolną (przygotowywanie gazetek, tablic informacyjnych, wystrój sali)

Cały okres stażuWpis w dzienniku


Sprawozdania śródroczne
Plan roczny przedszkola


9.

Rozbudowa własnego warsztatu pracy.

gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
stosowanie aktywnych metod nauczania,
opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, itp.
samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej

systematycznie w okresie całego stażu
zbiór kart pracy, scenariuszy zajęć
notatki, spis lektur10.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne

cały okres stażu


V 2020 r.

VI 2020 r.

wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji
treść sprawozdania
wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.

Rozpoznawanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie.

poznanie postaw, zachowań i problemów reprezentowanych przez daną grupę wiekową
planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o potrzeby i umiejętności dzieci
obserwacja i analiza możliwości dzieci
rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami


cały okres stażu

bieżąca dokumentacja, notatki2.

Indywidualizacja procesów wychowawczych.

prowadzenie diagnozy przedszkolnej i uwzględnienie jej wyników w planowaniu bieżącej pracy korekcyjno-kompensacyjnej
współpraca z pedagogiem i logopedą szkolnym
stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form w pracy z dziećmi uwzględniając ich potrzeby, możliwości i zainteresowania

cały okres stażu

bieżąca dokumentacja, notatki

3.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

nawiązanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola.


cały okres stażu (według potrzeb)

notatki, adnotacje w dzienniku
zestaw informacji na temat lokalnej oferty kulturalnej i edukacyjnej


4.

Współpraca z rodzicami.

współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych.
prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
rozmowy indywidualne.
zorganizowanie kącika dla rodziców informujących
o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych
i opiekuńczych.
wystawy prac plastycznych.
przekazywanie informacji o gotowości dziecka
do podjęcia nauki w szkole.
włączenie rodziców do organizowania
i współuczestnictwa w uroczystościach
organizowanie zajęć otwartych dla rodziców


Cały okres stażu

Lista obecnościTablica ogłoszeń


Tablica z pracami dzieci

Wpis do dziennika


5.

Działalność w ramach pracy dydaktyczno – wychowawczej.

organizowanie lub współorganizowanie wycieczek,
przygotowywanie uroczystości przedszkolnych
organizowanie i przygotowywanie dzieci do uroczystości przedszkolnych oraz uroczystość poza przedszkolnych ,
współtworzenie dekoracji oraz materiałów na uroczystości


cały okres stażu
(zgodnie z kalendarzem uroczystości)

scenariusze
adnotacje w dzienniku
notatki, fotografie umieszczane na stronie internetowej szkoły

6.

Współpraca ze specjalistycznymi poradniami.

w porozumieniu z rodzicami kierowanie dzieci do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, o ile zaistnieje taka potrzeba


cały okres stażu
(wg potrzeb)

Wpis do dziennika


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.

Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.

nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, kart pracy) na komputerze
opracowanie dokumentacji przedszkolnej (np. rozkładów materiału, planów współpracy z rodzicami)
przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń
wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
przygotowywanie notatek z uroczystości szkolnych
opracowanie i przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej
przygotowanie prezentacji multimedialnej na zajęcia
dokumentowanie przebiegu stażu


cały okres stażu

scenariusze, dyplomy
plany pracy
karty pracy
potwierdzenia


2.
Publikacje w Internecie.


umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej


cały okres stażu

strona internetowa (wydruki)
zaświadczenie


3.


Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego za pośrednictwem Internetu
korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, i innych


cały okres stażu
wydruki

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.

Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.

udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych

cały okres stażu

potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

2.

Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
sporządzanie notatek z przeczytanych książek
wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej


cały okres stażu
(na bieżąco)

notatki (ksero) z literatury


3.

Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
rozmowy i konsultacje z dyrektorem, opiekunem stażu, innymi nauczycielami.
wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki w codziennej pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
współdziałanie z rodzicami/opiekunami podczas kierowania dzieci na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej.
współpraca i rozmowy z rodzicamicały okres stażu

dokumentacja podjętych działań
dokumentacja do PPP
programy pracy

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania przedszkola, w której nauczyciel odbywa staż

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.

Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
Analiza dokumentacji przedszkolnej, zwłaszcza:
statutu przedszkola
programu wychowawczego przedszkola
planu pracy przedszkola

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie
z procedurami


cały okres stażupotwierdzenie opiekuna stażu
o analizie wymienionych dokumentów
znajomość przepisów

dokumentacja

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przdszkola i własnymi.Zatwierdzam do realizacji
Darłowo, ……………………… …………………………………………………………

(Data) (Podpis i pieczęć Dyrektora Przedszkola)
…………………………………………………………
(Podpis nauczyciela)


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.