AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Berlińska-Kopeć, 2018-02-14
Warszawa

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego


Moniki Berlińskiej-KopećNauczyciela mianowanego odbywającego staż na nauczyciela dyplomowanego w XXI Liceum Ogólnokształcącym
im. Hugona Kołłątaja w Warszawie


Ogólne informacje o nauczycielu i stażu

Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Posiadane kwalifikacje:
- wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku filologia polska
- studia podyplomowe w zakresie: Wiedza o kulturze i animacja kultury
- egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z języka polskiego
Staż pedagogiczny: 14 lat
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.)

Zagadnienia organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
* Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozp. MEN z dn. 1 marca 2013r., broszury „Awans zawodowy nauczycieli” ORE, strony internetowe, „Głos Nauczycielski”). - Wniosek o rozpoczęcie stażu - IX 2017
* Opracowanie planu rozwoju zawodowego. - Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora szkoły - IX 2017
* Systematyczne przeglądanie stron internetowych MEN i Kuratorium Oświaty w Warszawie. - Notatka - Okres stażu

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
* Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego i podwyższanie kwalifikacji. - Portfolio ze zgromadzonymi dokumentami działalności
nauczyciela - Okres stażu

3. Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego.
* Przegląd zgromadzonych materiałów, opis i analiza podjętych działań z uwzględnieniem ewaluacji.
* Sformułowanie wniosków. - Sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - Na koniec roku szkolnego przez okres stażu

4. Sporządzenie końcowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
* Opracowanie zgromadzonej dokumentacji.
* Opis i analiza dokonań.
* Sformułowanie wniosków. - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Ocena dorobku zawodowego za okres stażu - VI 2020

5. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
* Sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. - Wniosek - 2020

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia)

1. Doskonalenie kompetencji zawodowych i warsztatu pracy.
* Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
* Aktywny udział w kursach, szkoleniach i spotkaniach metodycznych dedykowanych nauczycielom języka polskiego i wiedzy o kulturze.
* Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych oraz w szkoleniowych radach w ramach WDN.
* Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w procesie podnoszenia jakości pracy szkoły. - Zaświadczenia z odbytych szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji - Okres stażu wg harmonogramu proponowanego
przez ośrodek doskonalenia nauczycieli oraz oficyny wydawnicze

2. Samokształcenie- stałe wzbogacanie własnego warsztatu metodycznego.
* Studiowanie literatury fachowej.
* Poszerzanie wiedzy z zakresu pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych.
* Gromadzenie materiałów przydatnych w pracy nauczyciela języka polskiego i wiedzy o kulturze.
* Systematyczne zapoznawanie się z aktualnymi ofertami wydawniczymi. - Wykaz i autorefleksja - Okres stażu
* Przeglądanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych. - Wykaz stron www - Okres stażu

3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy w celu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych.
* Zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań młodzieży.
* Opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej na temat satysfakcji z poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o kulturze. - Ankieta i wnioski - Okres stażu

4. Praca z młodzieżą w ramach zajęć fakultatywnych rozwijających kompetencje polonistyczne.
* Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z uczniami klas programowo najwyższych w ramach przygotowania do egzaminów zewnętrznych.
* Otoczenie indywidualną opieką uczniów chcących poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie języka polskiego - konsultacje.
* Wspomaganie ucznia mającego trudności w nauce. - Dzienniki zajęć pozalekcyjnych, potwierdzenie Dyrektora Szkoły - Okres stażu

5. Mobilizowanie uczniów do poszerzenia wiedzy, czyli praca z uczniem zdolnym. Zachęcanie uczniów do udziału w różnych konkursach pozaszkolnych.
* Przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów
przedmiotowych na różnych szczeblach.
* Śledzenie informacji o organizowanych konkursach, wyłanianie uczniów zdolnych, przeprowadzanie etapów szkolnych i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach. - Sprawozdanie, podziękowania, dyplomy, przykładowe prace młodzieży - Okres stażu

6. Prowadzenie lekcji metodą projektu edukacyjnego.
* Praca podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. - Instrukcja projektu, karta oceny projektu
Autorefleksja - Okres stażu

7. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej.
* Praca podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. - Scenariusze lekcji, Autorefleksja - Okres stażu

8. Opracowanie materiału-próbnych arkuszy maturalnych z języka polskiego.
* Przeprowadzanie próbnych matur pisemnych i ustnych dla uczniów klas trzecich. - Arkusze maturalne - Okres stażu
* Poprawa prac. - Okres stażu
* Analiza wyników. - Wnioski - Okres stażu

9. Ewaluacja zewnętrznego egzaminu maturalnego.
* Opracowanie wyników egzaminu maturalnego uczniów swoich klas, sformułowanie wniosków. - Wnioski - Okres stażu

10. Aktywna praca w zespole wychowawczym.
* Realizowanie założeń szkolnego Programu: Profilaktyczno - Wychowawczego - Okres stażu
* Opracowanie Programu Pracy Wychowawcy Klasy. - Plan Pracy Wychowawcy - Okres stażu
* Prowadzenie godzin wychowawczych. - Scenariusze lekcji - Okres stażu
* Uczestnictwo w spotkaniach dotyczących problemów wychowawczych poszczególnych uczniów. - Potwierdzenie pedagoga

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia)

1. Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.
* Udział w szkoleniach służących efektywnemu wykorzystaniu technologii komputerowej w nauczaniu i nabywanie dodatkowych umiejętności w zakresie nowoczesnych technik komunikacyjnych. - Zaświadczenia z odbytych form doskonalenia - Okres stażu

2. Korzystanie z technologii komputerowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
* Praca z dziennikiem elektronicznym.
* Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
* Tworzenie arkuszy matur próbnych z języka polskiego.
* Przeprowadzanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem komputera.
* Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych i zasobów Internetu.
* Korzystanie na lekcji z projektora. - Konspekty lekcji,
środki dydaktyczne, karty pracy, testy, arkusze, prezentacje multimedialne, prace uczniów, rejestr stron internetowych i wykaz multimedialnych środków edukacyjnych, materiały z Internetu wykorzystane na lekcjach - Okres stażu
* Wdrażanie uczniów do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
* Ocena przygotowanych przez uczniów prezentacji multimedialnych na zadany temat. - Przykłady prezentacji uczniowskich. - Okres stażu
* Pomoc uczniom przy realizacji długoterminowych projektów edukacyjnych z wykorzystaniem technik IT, np. polegających na zamieszczeniu wykonanego zadania na forach społecznościowych. - Notatka

3. Udział w multimedialnym językowo – przedmiotowym projekcie edukacyjnym „Hatters” ( forma grywalizacji).
* Opracowanie zadań do swojego przedmiotu, opublikowanie ich w Internecie, sprawdzenie i ocenienie prac stworzonych przez uczniów. - Adres strony internetowej,
treść zadań i kryteriów oceny, Potwierdzenie koordynatorki projektu - Rok szkolny 2017/2018

4. Komputerowe opracowanie materiałów wynikających ze statusu nauczyciela.
* Tworzenie materiałów wchodzących w skład szkolnej dokumentacji związanych z procesem dydaktyczno--wychowawczym.
* Bieżąca aktualizacja Przedmiotowych Zasad Oceniania.
* Opracowanie dokumentacji wynikającej z procedury awansu zawodowego.
* Archiwizowanie danych w formie elektronicznej na CD lub DVD, drukowanie i skanowanie materiałów. - Scenariusze uroczystości szkolnych, wzory dyplomów, zaproszeń, ankiet, podziękowań, protokoły, rozkłady materiału, plany pracy, sprawozdania, dokumentacja działalności nauczyciela w trakcie odbywania stażu, potwierdzenie Dyrektora Szkoły - Okres stażu

5. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
* Umieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego
na stronie internetowej - Adres strony www - X 2017

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć (§ 8 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia)

1.Upowszechnianie i promocja własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy z młodzieżą.
* Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej konspektów zajęć, scenariuszy imprez, planów, kart pracy, sprawdzianów itp. materiałów dydaktycznych. - Potwierdzenia nauczycieli - Okres stażu
* Prowadzenie zajęć otwartych dla chętnych/zainteresowanych nauczycieli. - Potwierdzenie Dyrektora szkoły, scenariusze zajęć, protokoły - Okres stażu

2. Udzielanie informacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycielom odbywającym staż.
* Udostępnienie zgromadzonych materiałów.
* Instruktaż indywidualny.
* Udostępnienie materiałów nauczycielom odbywającym staż gromadzonych w teczce tematycznej „Awans zawodowy”. - Podsumowanie podjętych działań. - Okres stażu

3. Objęcie opieki nad praktykantem, studentem wydziału polonistyki UW.
* Prowadzenie lekcji obserwowanych przez studenta.
* Obserwacja i komentowanie lekcji prowadzonych przez studenta. - Konspekty lekcji, Sprawozdanie z przebiegu praktyk - Okres stażu

4. Współpraca z nauczycielami szkoły.
* Pomoc przy organizacji i realizacji imprez oraz uroczystości szkolnych, pozaszkolnych, konkursów, wewnętrznych sprawdzianów wiadomości, egzaminów, przy realizacji projektu „Hatters” i innych. - Potwierdzenie Dyrektora szkoły, innych nauczycieli, sprawozdanie - Okres stażu

5. Zamieszczenie własnej publikacji na portalu edukacyjnym lub w piśmie edukacyjnym.
* Opublikowanie na portalu edukacyjnym ciekawego, inspirującego scenariusza lekcji. - Strona www - Okres stażu
* Publikacja artykułu „Truth about us saved on walls and in literature – high school students learn English while exploring Polish culture” (pisanego we współpracy z Joanną Piturą- nauczycielką języka angielskiego) w czasopiśmie "Teaching English with Technology". - Czasopismo - tekst artykułu

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt 4a Rozporządzenia)

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych w związku z opieką sprawowaną nad zespołem klasowym we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
* Opracowanie i sukcesywna realizacja Planu pracy wychowawcy
* Integracja zespołu klasowego: pogłębianie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej uczniów oraz stosunków interpersonalnych panujących wśród wychowanków.
* Aktywna współpraca z rodzicami: cykliczne zebrania poświęcone analizie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej oraz indywidualne kontakty podyktowane konkretnymi potrzebami. - Zatwierdzony Plan pracy wychowawcy klasy, ankiety ewaluacyjne, referaty, protokoły spotkań z rodzicami, z pedagogiem, psychologiem szkolnym - Okres pełnienia funkcji wychowawcy
* Diagnozowanie sytuacji, opracowanie referatów w ramach pedagogizacji.
* Regularna współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

2. Opracowanie i wdrożenie Planu Działań Wspierających.
* Opracowanie we współpracy z pedagogiem szkolnym i wdrożenie programu opiekuńczego w pracy z uczniami, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z uczniem posiadającym zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. - Plan Działań Wspierających - Okres stażu

3. Opracowanie i wdrożenie programu koła językoznawczego
dla uczniów liceum -„JęzyKołłki”- poszerzającego kompetencje humanistyczne uczniów.
* Prowadzenie zajęć językoznawczych zakończonych wydaniem Słownika gwary uczniowskiej Kołłątaja - Zatwierdzony program koła językoznawczego, przykładowy scenariusz zajęć, wypracowane materiały, sprawozdanie z działalności koła, Słownik gwary uczniowskiej Kołłątaja - Rok szkolny 2018/2019

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej (§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. b )

1. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
* Praca w zespole egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego – udział w szkoleniach oraz poprawianie prac w trakcie sesji. - Zaświadczenia OKE - Wg harmonogramu OKE w Warszawie
* Pełnienie roli przewodniczącego w pracach komisji na egzaminie wewnętrznym z języka polskiego. - Powołanie egzaminatora - Okres stażu

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt 4c Rozporządzenia)

1. Praca i współpraca przy organizowaniu i przeprowadzaniu warsztatów szkolnych.
* Prowadzenie warsztatów w ramach szkolnych Dni Wartości. - Scenariusz warsztatów - Okres stażu

2. Organizacja konkursów: np. Mistrz Pięknego Czytania w Kołłątaju, Mistrz Poprawnej Polszczyzny w Kołłątaju.
* Opracowanie regulaminów konkursów.
* Wykonanie plakatów konkursowych oraz dyplomów.
* Koordynacja przebiegu konkursów. - Regulaminy, plakaty, zaproszenia, dyplomy, Zdjęcia, Potwierdzenie Dyrektora - Okres stażu

3. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej – ŚWIĘTO SZKOŁY
* Praca w Zespole ds. Organizacji Obchodów Święta Szkoły. - Potwierdzenie Dyrektora - X 2017 r.
* Opracowanie Biuletynu Jubileuszowego 360-lecia istnienia szkoły oraz Jednodniówki. - Biuletyn Jubileuszowy i Jednodniówka - X 2017 r.

4. Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej podejmowane samodzielnie lub we współpracy z zespołem nauczycieli.
* Organizowanie imprez kulturalnych, spotkań z ludźmi kultury, sztuki i nauki. - Plany imprez, zdjęcia, uczniowskie sprawozdania - Okres stażu
* Organizowanie wyjść młodzieży szkolnej na projekcje filmowe, widowiska sceniczne, koncerty i lekcje muzealne mające na celu rozwój zainteresowań humanistycznych uczniów oraz zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju. - Karty wycieczek, sprawozdania, recenzje uczniów - Okres stażu
* Zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z uczniami performance lub happeningu w szkole. - Zdjęcia, Potwierdzenia Dyrektora szkoły - Okres stażu

5. Mobilizacja uczniów i koordynacja ich pozytywnych działań w pracy na rzecz szkoły.
* Promowanie ofert szkoły podczas Targów EXPO i Dni Otwartych poprzez koordynowanie działań uczniów (pokazy, plakaty, prezentacje multimedialne). - Fotografie,
potwierdzenie Dyrektora Szkoły. - Okres stażu

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4e Rozporządzenia)

1. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
* Prowadzenie spotkań z rodzicami. - Dokumentacja szkoły - Okres stażu
* Spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne z rodzicami.
* Prowadzenie najczęściej w obecności pedagoga rozmów z uczniami trudnymi, wymagającymi specjalnej opieki i ich rodzicami. - Wpisy w Dzienniku elektronicznym - Okres stażu

2. Udział w ogólnopolskich i dzielnicowych akcjach charytatywnych i innych.
* Udział w WOŚP, Szlachetnej Paczce.
* Zorganizowanie kiermaszu charytatywnego na rzecz potrzebujących wsparcia.
* Udział w akcjach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ochota, współpraca z Młodzieżową Radą Dzielnicy Ochota
i udział w akcjach koordynowanych przez nią. - Zaświadczenia organizatorów, Potwierdzenie Dyrektora szkoły - Okres stażu

3. Nawiązanie współpracy z Przedszkolem Nr 66 i Domem Dziecka nr 9 w Warszawie w dzielnicy Ochota.
* Zorganizowanie zajęć edukacyjnych, warsztatów dla dzieci prowadzonych przez uczniów. Przygotowanie przedstawienia. - Zdjęcia, Sprawozdanie, Poświadczenie Dyrektorów tych placówek - Okres stażu

5.Zaangażowanie w imprezy i akcje organizowane przez Urząd Dzielnicy Ochota, współpraca ze środowiskiem lokalnym.
* Zaangażowanie uczniów w udział w festynie z okazji Dnia Dziecka i Rodzinnym Pikniku Integracyjnym w Parku Szczęśliwickim. - Potwierdzenie współpracy - Okres stażu

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia)

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
* Rozpoznanie i systematyczna praca nad rozwiązaniem zdiagnozowanych problemów poprzez ustalenie metod pracy, stosowanie odpowiednich strategii i oddziaływań wychowawczych.
* Dokonanie opisu i analizy dwóch przypadków. - Opis i analiza - Okres stażu

Powyższy Plan rozwoju zawodowego jest planem otwartym i może ulec zmianom w trakcie jego realizacji za zgodą Dyrektora szkoły.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.