AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aneta Rosińska, 2018-02-14
Łyszkowice

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


mgr Aneta Rosińska


Imię i nazwisko:
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Nazwa placówki, w której nauczyciel odbywa staż:
Dyrektor placówki:
Opiekun stażu:
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 191, z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r., poz. 393),
3. Ustawa z dnia 16 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23.)
CELE ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU:

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• uczestniczenie w pracach organów szkoły,
• pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,
• rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego,
• pogłębianie współpracy z rodzicami,
• podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach
L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Poznanie procedury awansu zawodowego 1. Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego nauczycieli:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późn. zm.)
- rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

2. Założenie teczki dokumentującej działania związane z awansem zawodowym i dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

3. Zredagowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz złożenie tych dokumentów w odpowiednim terminie.
4. Uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe, czasopisma fachowe).Wniosek o rozpoczęcie stażu


Teczka dokumentująca awans zawodowy


Wniosek o rozpoczęcie stażu,
Plan rozwoju zawodowego,
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowegowrzesień 2017wrzesień 2017wrzesień 2017,
czerwiec 2020

cały okres trwania stażu
2. Współpraca z opiekunem stażu 1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, podpisanie kontraktu, ustalenie zasad współpracy.

2. Korzystanie z pomocy opiekuna stażu w prawidłowym napisaniu planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji, a także w codziennej pracy przez cały okres trwania stażu.
Kontrakt,
Harmonogram spotkań

Plan rozwoju zawodowego,
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
wrzesień 2017


wrzesień 2017,
czerwiec 2020,
cały okres trwania stażu
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli 1. Obserwowanie przebiegu zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

2. Czynny udział w omawianiu obserwowanych zajęć, zadawanie pytań, wyciąganie wniosków.

3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

Arkusze obserwacji


Notatki


Cały okres trwania stażu

4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły 1. Opracowanie konspektów zajęć i ich omówienie z opiekunem.

2. Przygotowanie odpowiednich materiałów i pomocy dydaktycznych.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.

4. Omawianie zajęć z opiekunem, ich analiza oraz wyciąganie wniosków do dalszej pracy.

Konspekty zajęć


Pomoce i materiałyArkusze oceny zajęć hospitowanych


Cały okres trwania stażu/ według harmonogramu obserwacji
5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej 1. Stosowanie różnych metod pracy, w tym metod aktywizujących.

2. Wykorzystywanie multimediów oraz tablicy interaktywnej w procesie dydaktycznym.

3. Organizowanie zajęć otwartych.

4. Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych tj. karty obrazkowe, karty wyrazowe, karty pracy, gry dydaktyczne.

5. Zasięganie opinii rodziców i innych nauczycieli na temat własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Opis wybranych metod aktywizujących wykorzystywanych na zajęciach


Konspekt zajęć


Pomoce dydaktyczne


Ankiety

Cały okres trwania stażu


Raz w roku

Cały okres trwania stażu


Wg potrzeb
6. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych 1. Uczestniczenie w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

2. Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach.

3. Uczestniczenie w szkoleniach internetowych.

4. Korzystanie z edukacyjnych stron internetowych.

5. Studiowanie literatury fachowej.


ZaświadczeniaZaświadczenia

Zaświadczenia

Lista stron

Biblioteczka Wg harmonogramu
Cały okres trwania stażu
7. Pełnienie funkcji wychowawcy oddziału klasowego 1. Opracowanie planu pracy wychowawcy klasowego i realizowanie go na godzinie z wychowawcą.

2. Dbanie o odpowiednią atmosferę w grupie, rozwiązywanie konfliktów, integrowanie zespołu klasowego.

3. Troszczenie się o mienie i wystrój klasy.

4. Prowadzenie dokumentacji tj. dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa.
Plan pracy wychowawcyDokumentacja szkolna Wrzesień 2017
Rok szkolny 2017/18Rok szkolny 2017/18
8. Pełnienie funkcji opiekuna samorządu szkolnego 1. Aktualizacja regulaminu działalności samorządu szkolnego.

2. Monitorowanie i wspomaganie działalności uczniów w wykonywaniu przydzielonych obowiązków.

Statut


Wrzesień 2017,
Wrzesień 2018,
Wrzesień 2019

Cały okres stażu
9. Uczestniczenie w pracach organów szkoły 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Ustalanie, wraz z innymi nauczycielami, harmonogramu uroczystości i imprez szkolnych.

3. Przygotowywanie i prowadzenie wybranych imprez szkolnych.

4. Działalność z zespole profilaktyczno- wychowawczym.

Protokoły z zebrań


Harmonogramy


Zdjęcia

ProtokołyCały okres stażu
§ 7, ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Rozpoznawanie problemów rozwojowych i potrzeb uczniów, a także uwzględnianie ich w codziennej pracy 1. Własna obserwacja i ocena poziomu funkcjonowania dzieci, ich możliwości i potrzeb psychofizycznych.

2. Zapoznanie z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

3. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości wszystkich uczniów, a w szczególności tych objętych opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych.

4. Dobór odpowiednich metod i form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów.

5. Współpraca ze specjalistami (psycholog szkolny, logopeda).Notatki,
PSO z j. angielskiego,
Teczki uczniów z opiniami i orzeczeniami

Cały okres stażu
2. Rozpoznawanie problematyki środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów 1. Własna obserwacja i ocena zasad funkcjonowania uczniów w ich najbliższym otoczeniu, a także relacji z rówieśnikami i rodzicami.

2. Współpraca z rodzicami, rozmowy, prowadzenie zebrań z rodzicami, uświadamianie rodziców.

3. Dzielenie się spostrzeżeniami z gronem pedagogicznym, wywiady środowiskowe.Notatki,
Dziennik lekcyjnyCały okres stażu
3. Podejmowanie działań przygotowujących dzieci do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym 1. Kształtowanie umiejętności społecznych podczas regularnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Kształtowanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w grupie podczas zajęć oraz na przerwach.

3. Pogadanki i rozmowy w ramach godziny z wychowawcą dotyczące zagadnień społecznych, moralnych, patriotycznych.

4. Przygotowanie, samodzielnie lub wspólnie z innymi wychowawcami, imprez okolicznościowych wynikających z kalendarza imprez organizowanych na terenie szkoły.

5. Udział dzieci w wycieczkach i wyjściach pozaszkolnych, wyjazdach na basen, do kina, teatru.
Plan pracy wychowawcy


Zdjęcia z uroczystości


Karty wycieczek
Cały okres stażuWg harmonogramu
§ 7, ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej nauczyciela języka angielskiego 1. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej.

2. Korzystanie podczas pracy z dziećmi z laptopa, TV, tablicy interaktywnej.

3. Tworzenie dokumentacji szkolnej oraz dokumentów związanych z realizacją stażu przy pomocy technologii komputerowej.

4. Wykorzystywanie edukacyjnych stron internetowych w celu pozyskiwania informacji oraz materiałów potrzebnych do realizacji procesu dydaktycznego.

Pomoce dydaktyczne

Teczka dokumentująca awans zawodowyLista stronCały okres stażu
Cały okres stażu
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej w celach społecznych 1. Prowadzenie szkolnego profilu na portalu społecznościowym (Facebook) w celu integracji społeczności szkolnej i lokalnej oraz płynnego przepływu ważnych informacji.


Cały okres stażu

3. Publikacje w internecie 1. Publikowanie własnych konspektów zajęć na portalu edukacyjnym.

2. Publikacja planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym.

Linki do stron Cały okres stażu


Wrzesień 2017
4. Wykorzystanie technologii informacyjnej do tworzenia dokumentacji z realizacji stażu 1. Komputerowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji planu rozwoju zawodowego.

2. Samokształcenie poprzez szkolenia online dostępne na stronach wydawnictw anglojęzycznych.

3. Aktualizowanie informacji z dziedziny prawa oświatowego przy pomocy publikacji internetowych oraz różnego rodzaju stron oświatowych.

Teczka dokumentująca awans zawodowy


Zaświadczenia


Lista stronCały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Rozwijanie własnych kompetencji psychologiczno-pedagogicznych 1. Korzystanie z księgozbioru szkolnego w zakresie pedagogiki i psychologii.

2. Studiowanie literatury fachowej, dotyczącej pracy z dziećmi z deficytami i niepełnosprawnościami, dostępnej poza szkołą lub w internecie.

3. Udział w warsztatach i szkoleniach z zakresu psychologii i dydaktyki.Biblioteczka
ZaświadczeniaCały okres stażu

2. Pomoc pedagogiczna i psychologiczna dla uczniów 1. Rozmowy z uczniami o ich problemach, trudnościach i deficytach oraz o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach innych uczniów. Szukanie rozwiązań tych problemów.

2. Objęcie specjalną opieką uczniów z trudnościami w nauce, prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego.

3. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz arkuszy wielofunkcyjnej oceny dla uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznych.
4. Współpraca z psychologiem szkolnym i logopedą, wymiana poglądów, zasięganie opinii specjalistów.

5. Motywowanie uczniów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce.

6. Tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień i zainteresowań.


Plan pracy zajęć wyrównawczych

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczneCały okres stażu
Wg potrzeb


Cały okres stażu

3. Uświadamiania rodziców 1. Indywidualne rozmowy z rodzicami na temat postępów lub trudności dziecka oraz wspierania jego rozwoju.

2. Przedstawienie rodzicom indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz arkuszy wielofunkcyjnej oceny, uzyskanie akceptacji rodziców.

3. Organizowanie i prowadzenie grupowych zebrań z rodzicami.

4. Udział rodziców w zajęciach otwartych oraz uroczystościach i wycieczkach szkolnych.

5. Przekazywanie rodzicom wyników osiągnięć edukacyjnych oraz informacji o postępach w nauce.


Dzienniki lekcyjne

Konspekty zajęć,
Karty wycieczek


Cały okres stażu

§ 7 ust 2 pkt 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Aktualizacja przepisów prawa oświatowego dotyczących organizacji i pracy szkoły 1. Analiza wybranych przepisów prawa, zapoznanie z aktualnymi rozporządzeniami oraz zmianami wynikającymi z reformy systemu edukacji w 2017r., śledzenie na bieżąco wszelkich zmian.

2. Analiza przepisów oraz dokumentacji wewnątrzszkolnej.

3. Utrwalenie znajomości i przestrzeganie przepisów BHP, procedury ewakuacji.Notatki


Cały okres stażu

2. Stosowanie przepisów prawa oświatowego w rozwiązywaniu bieżących problemów i dokumentowaniu pracy nauczyciela 1. Prowadzenie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

2. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Dzienniki lekcyjne

Dokumentacja szkolna

Cały okres stażu

3. Aktywny udział w tworzeniu wewnętrznych dokumentów regulujących pracę szkoły 1. Uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej, pracach zespołu profilaktyczno-wychowawczego i zespołów klasowych.

2. Opracowywanie sprawozdań, protokołów, współdziałanie w aktualizacji statutu szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Protokoły,
SprawozdaniaWg harmonogramu


Cały okres stażu
Plan rozwoju zawodowego jest dokumentem otwartym.

Autor: mgr Aneta Rosińska
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.