AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Filoda, 2018-02-26
Piła

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


I. Informacje personalne
1. Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Monika Filoda
2. Nauczany przedmiot: język angielski
3. Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2015

II. Czynności organizacyjne

L.P.
ZADANIE/ DZIAŁANIE
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
INF. O REALIZACJI ZADAŃ
INF. O EFEKTACH PROWADZENIA ZAJĘĆ
(zaświadczenia i materiały)

TERMIN REALIZACJI
1
Poznanie procedury awansu zawodowego
analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
udział w szkoleniach na temat awansu zawodowego
analiza artykułów w czasopismach fachowych
śledzenie stron internetowych MEN

prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
notatka z udziału w szkoleniu
rejestr wybranych ustaw, rozporządzeń z zakresu prawa oświatowego
IX-X.2015

Na bieżąco
2
Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
zapoznanie z dokumentami szkoły: program wychowawczy szkoły, statut, WZO
złożenie do Dyrektora Szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu
opracowanie planu rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły
poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
IX-X.2015
3
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
zbieranie informacji o realizacji zadań i podwyższanie kwalifikacji
gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań

W czasie stażu
4
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
analiza dokumentacji
autorefleksja
autoanaliza
opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju

sprawozdanie
V.2018


III. Zadania wynikające z rozporządzenia

L.P.
ZADANIE/ DZIAŁANIE
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
INF. O REALIZACJI ZADAŃ
INF. O EFEKTACH PROWADZENIA ZAJĘĆ
(zaświadczenia i materiały)
TERMIN REALIZACJI

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Rozp. §8 ust 2 pkt 1

1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów
praca w komisjach szkoły
udział w tworzeniu dokumentów szkoły
sprawozdania z realizowanych przedsięwzięć
W czasie stażu
2
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
aktywny udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
udział w kursach, konferencjach metodycznych i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne

zaświadczenia
świadectwa, dyplomy
notatki z udziału w szkoleniu
W czasie stażu
3
Badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów
przeprowadzenie testu diagnozującego i kompetencji, analiza wyników

kopia testu, wyniki
W czasie stażu
4
Konstruowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania z języka angielskiego

zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania
zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi

notatka

5
Doskonalenie metod i form pracy

stosowanie w pracy metod aktywizujących np. praca w parach, burza mózgów
studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli
wymiana doświadczeń z koleżankami i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów
scenariusze, recenzje literatury

6

Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem dydaktycznym


organizowanie gazetek tematycznych
gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych do własnej biblioteczki

zdjęcia i notatki


7
Przygotowywanie uczniów do konkursów
praca indywidualna z uczniem zdolnym
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
spotkania indywidualne w razie potrzeb
udział uczniów w konkursach

zaświadczenia i notatki
W czasie stażu
8
Samodzielne studiowanie literatury.

literatura czasopism pedagogicznych przydatnych do podniesienia jakości pracy
śledzenie aktualności na portalach internetowych,
korzystanie z zasobów biblioteki, wyszukiwanie ciekawych nowości wydawniczych dotyczących między innymi aktywizujących metod pracy
literatura czasopism pedagogicznych przydatnych do podniesienia jakości pracy
śledzenie aktualności na portalach internetowych,

wykaz przyswojonych pozycji bibliotecznych, czasopism
recenzje
W czasie stażu


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Rozp. §8 ust 2 pkt. 2

1
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej
korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
korzystanie z Internetu,
przygotowywanie testów sprawdzianów i konspektów techniką komputerową


wyszukiwanie i opracowywanie materiałów znajdujących się w Internecie do planowania i prowadzenia zajęć
stosowanie technologii komputerowej w przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą


- notatki, scenariusze zajęć i pomoce dydaktyczne wykonane przy użyciu komputera
W czasie stażu
2
Lekcje języka angielskiego w pracowni komputerowej
prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów komputerowych, Internetu

scenariusze zajęć
notatka z przebiegu zajęć
W czasie stażu
3
Przeprowadzenie konkursów z wykorzystaniem techniki komputerowej i Internetu

samodzielna praca ucznia z wykorzystaniem Internetu
prasówki

notatka, scenariusz zajęć
W czasie stażu
4
Komputerowe opracowanie materiałów na potrzeby szkoły
tworzenie materiałów wchodzących w skład szkolnej dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym
opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych, ankiet, dyplomów itp.
przygotowanie prezentacji multimedialnych na potrzeby nauczycieli
dokumentacja działalności nauczyciela
W czasie stażuUmiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Rozp. §8 ust 2 pkt. 3

1
Prowadzenie zajęć otwartych z języka angielskiego
przygotowanie lekcji otwartej i zaproszenie zainteresowanych osób
scenariusz zajęć
W czasie stażu
2

Sprawowanie funkcji opiekuna stażu
pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego
pomoc w realizacji planu rozwoju
opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego
potwierdzenie Dyrektora
W czasie stażu

3
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami

aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym
prowadzenie zajęć
otwartych dla nauczycieli, rodziców
opracowanie scenariuszy
(podnoszenie atrakcyjności zajęć, wymiana doświadczeń),


potwierdzenie Dyrektora Szkoły
W czasie stażu
4
Publikacja w Internecieopublikowanie w Internecie opracowanego planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego sie o stopień nauczyciela dyplomowanego
opublikowanie autorskich scenariuszy imprez
plan na stronie internetowej www.profesor.pl
W czasie stażu
5
Upowszechnianie i promocja własnych opracowań


gromadzenie i opracowanie różnorodnych materiałów związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom
przykładowe materiały
W czasie stażu

Realizacja zadań z §8 ust 2 pkt 4

1
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§8 ust 2 pkt 4 a)
projekt eTwinning
- notatki
W czasie stażu
2
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
(§8 ust 2 pkt 4 b)
współpraca z OKE przy poprawie prac maturalnych i prac gimnazjalnych
- zaświadczenie
W czasie stażu
3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§8 ust 2 pkt 4 c)

organizacja rajdów, wycieczek i imprez klasowych i szkolnych
organizacja konkursów
praca z uczniem słabym i zdolnym
- zaświadczenie dyrektora
W czasie stażu
4
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§8 ust 2 pkt 4 e)

zapoznanie z procedurą przyznawania stypendium naukowego i socjalnego
wywiad wśród uczniów klasy, w której pełnię rolę wychowawcy
przygotowanie i publikacja scenariusza lekcji języka angielskiego
spotkania z pedagogiem szkolnym
spotkanie z pielęgniarką szkolną

- potwierdzenie o publikacji na szkolnej stronie internetowej
W czasie stażu

Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w ktorej nauczyciel jest zatrudniony
Rozp. §8 ust 2 pkt 5

1
Współpraca z pedagogiem szkolnym
przeprowadzanie ankiet wśród uczniów i rodziców

potwierdzenie pedagoga szkolnego
W czasie stażu
2
Współpraca z rodzicami
rozmowy indywidualne, telefoniczne

W czasie stażuZgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.