AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Korczyńska, 2018-03-01
Piława Górna

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego- j. polski

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Joanny Korczyńskiej
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
w Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego
w Piławie Górnej

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
1. Dane personalne:
a. Imię i nazwisko nauczyciela: Joanna Korczyńska
b. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej
c. Pełniona funkcja: nauczyciel języka polskiego, nauczyciel świetlicy, wychowawca klasy
d. Okres odbywania stażu: 01.09.2015r. – 31.05.2018r.
e. Opiekun stażu: mgr Marta Skowrońska – Sowa
f. Dyrektor placówki: mgr Renata Pauczuk
g. Posiadane kwalifikacje:
• 2015 – Kurs kierownika wycieczek
• 2003-2004 – Kurs kwalifikacyjny Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – DODN we Wrocławiu.
• 2000-2002 – Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku - tytuł: magister filologii polskiej, specjalność nauczycielska.
• 1997-2000 – Kolegium Nauczycielskie w Wałbrzychu.

2. Cel: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.
3. Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.

I. UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOLY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 1).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Analiza organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. • Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza: Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego itp. IX/X 2015r. Notatki
2. Udział w różnych formach pracy szkoły
• Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z innymi nauczycielami i dyrektorem
• Aktywna działalność w zespole przedmiotowym –przewodnicząca Zespołu Humanistyczno- Artystycznego w roku szkolnym 2015/2016

IX2015-VIII2016 Protokoły posiedzeń RP

Potwierdzenia, Plan Pracy Zespołu Humanistyczno- artystycznego
3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim
• Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Wg planu pracy SU Strona internetowa szkoły, plan pracy samorządu
4. Współpraca z Radą Rodziców
• Organizowanie spotkań z rodzicami

• Udział w konsultacjach indywidualnych Zgodnie z harmonogramem
W okresie stażu Wpisy w dziennikach, plany spotkań z rodzicami

II. POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJETNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 2).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Współpraca z opiekunem stażu • Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

• Konsultacje. Zgodnie z harmonogramem
Zgodnie z harmonogramem
Zgodnie z harmonogramem
Karty obserwacji zajęć, scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć, karty obserwacji
Notatki, uwagi, sprawozdania zespołu humanistyczno-artystycznego
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego. • Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.

• Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego

• Udział w lekcjach oraz zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
• Studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli, np. Pomagamy uczyć, Uczę.pl, Profesor.pl
W okresie stażu

W okresie stażu Zaświadczenia, protokoły szkoleń RP
Zaświadczenie

Karty obserwacji

Notatki

III. POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZACYCH SYSTEMU OŚWIATY, Z UWGLEDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ OBDYWA STAŻ
(§ 7, ust. 1, pkt. 3).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Wnikliwa analiza prawa oświatowego
• Analiza dokumentów (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Rozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych)
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
• Zapoznanie z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych i portalach edukacyjnych.
W okresie stażu Potwierdzenia, notatki


IV. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7, ust. 2, pkt. 1).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie i realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
• Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i organizacją szkoły (Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy).
• Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego VIII – IX 2015r.
VIII – IX 2015r.


I, VI 2016r.
I, VI 2017r.
I, VI 2018r.
Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Notatki


Dokumentacja, sprawozdania 2 razy w roku

2. Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju • Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, świadectw, programów, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, arkuszy hospitacji, notatek.
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym. W okresie stażu

VI 2018r.
VI 2018r. Wpisy w dokumentacji stażu


Sprawozdanie z realizacji stażu

Wniosek wraz z dokumentacja formalną
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu • Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, ustalenie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu. IX 2015r. Kontrakt

4. Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy, popularyzacja wiedzy z własnego przedmiotu • Opracowanie planów wynikowych z języka polskiego, planu pracy świetlicy szkolnej

• Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych.
• Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
• Diagnoza w klasie czwartej z języka polskiego i analiza wyników
• Wdrażanie aktywizujących metod nauczania.
• Opracowanie prac klasowych, sprawdzianów dostosowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia i z zaleceniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych (gazetki, prezentacje multimedialne, testy).
• Organizowanie konkursów przedmiotowych (konkurs baśniowy, konkurs na najpiękniejszy list do św. Mikołaja)
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki elektroniczne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych oraz świetlicowych.
IX 2015r.,
IX 2015r.,
IX 2013r.

W okresie stażu


Zgodnie z harmonogramem

W okresie stażu

W okresie stażu
Plany wynikowe


Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne,

Testy, sprawdziany, analizy

Analiza wyników diagnozy i wnioski do dalszej pracy
Scenariusze zajęć
Testy, sprawdziany


Testy, prace klasowe
Pomoce dydaktyczne

Regulaminy, protokoły

Dzienniki
5. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły • Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych (np. akademia z okazji 3 Maja, I Dzień Wiosny, Dzień Komiksu itp.)
• Zorganizowanie wyjazdu do teatru
• Praca w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych i w komisji rekrutacyjnej do świetlicy szkolnej
Zgodnie z harmonogramem

III 2016
W okresie stażu
Wedle potrzeb Scenariusze imprez, uroczystości

Zdjęcia, strona internetowa szkoły
Protokoły
6. Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach • Opracowanie szczegółowych konspektów.
• Konsultacja z opiekunem stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonej lekcji.
• Praca w zespole przedmiotowym.
Zgodnie z harmonogramem
hospitacji

W okresie stażu
Arkusze pohospitacyjne, scenariusze zajęć, adnotacje w dziennikach


Protokoły, notatki, plany pracy

V. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7, ust. 2, pkt. 2).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów • Zbieranie informacji na temat uczniów.
• Przygotowanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce.
• Opieka nad uczniami zdolnymi, przygotowanie do konkursów (np. Pegazik)
• Prowadzenie Koła Polonistyczno-Teatralnego
• Przygotowanie uczniów kończących szkołę podstawową do wejścia w nowe środowisko
• Przygotowywanie tematycznych kolorowanek na świetlicę zgodnych z tematem tygodnia
IX 2015r.,
IX 2016r.
IX 2017r.
W okresie stażu

IX2015-VI 2015
Zgodnie z harmonogramem

Na bieżąco
Notatki
Dzienniki zajęć wyrównawczych, plany pracy

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych, protokoły

Plan pracy wychowawcy, teczka wychowawcy

2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów • Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów.
• Współpraca z wychowawcami uczniów z Domu dziecka.

• Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami.
• Aktywna współpraca z wychowawcami klas. Zgodnie z harmonogramem
spotkań

W okresie stażu
W okresie stażu Wpisy w dziennikach, plany spotkań z rodzicami

Wpisy w dziennikach
Notatki
3. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi. • Realizacja w pracy dydaktycznej zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczących konkretnych uczniów
• Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę (np. Góra Grosza), Zbieranie nakrętek
• Udział w akcji Narodowe Czytanie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej. W okresie stażu


Zgodnie z harmonogramem
akcji
05 IX 2015 Sprawdziany, karty pracy, dzienniki zajęć wyrównawczych

Protokoły, zaświadczenia


Strona internetowa
4 Przekazywanie dziedzictwa kulturowego
• Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych
• Organizacja wycieczek i wyjść kulturalnych (wyjazdy do teatru, kina)
• Zorganizowanie Dnia Komiksu w szkole Zgodnie z harmonogramem


IX2015 Sprawozdanie, scenariusze przedstawień
Karty wycieczek, sprawozdania

Strona internetowa


VI. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 3).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji. • Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
• Korzystanie ze stron men.gov.pl www.publikacje.edu.pl; oswiata.abc.comwww.edux.pl; www.interklasa.pl; www.scholaris.pl; www.wsipnet.com.pl; ucze.pl,www.szkolnictwo.pl; www.profesor.pl; www.awans.net;
W okresie stażu

W okresie stażu Wydruki, notatki2. Publikacje w Internecie. • Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, uroczystości itp. W okresie stażu Strona internetowa
3. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy. • Opracowywanie i dostarczanie materiałów na stronę internetową szkoły.
• Przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.
• Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych – prezentacji multimedialnych, scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy, sprawozdań, kolorowanek na świetlicę szkolną zgodnych z tematyką wg planu pracy itp.
• Prowadzenie zajęć świetlicowych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i Internetu- gry edukacyjne, zajęcia taneczne.
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych z użyciem komputera i tablicy interaktywnej- ortofrajda.pl
• Dokumentowanie przebiegu stażu. W okresie stażu

W okresie stażu

Wedle potrzebW okresie stażu
Strona internetowa
Zaproszenia, dyplomy, podziękowania itp.
Materiały i pomoce dydaktyczne


Scenariusze zajęć

Potwierdzenie dyrektora szkoły

VII. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 4).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. • Udział w kursach i szkoleniach.
• Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki i neurodydaktyki (samokształcenie).
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma).
W okresie stażu
Zaświadczenia.
Notatki, potwierdzenia opiekuna.

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych
i opiekuńczych • Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy, obserwację.

• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.

• Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym IX 2015r.
IX 2016r.

Wedle potrzeb


Wedle potrzeb
Notatki
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu, teczka wychowawcy

VIII. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 2, pkt. 5).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. • Udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych.
• Tworzenie i aktualizacja Regulaminu świetlicy szkolnej.
• Udział w radach pedagogicznych i zespołach nauczycielskich opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne.
• Współtworzenie Planu tematycznego pracy świetlicy Zgodnie z harmonogramem
IX 2015

Zgodnie z harmonogramem

IX 2015 Plany wynikowe, PSO

Regulamin pracy świetlicy szkolnej
Protokoły


Plan tematyczny pracy świetlicy
2. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności.
• Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
• Analiza przepisów prawa oświatowego
• Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkoły na temat odpowiedzialności karnej nauczyciela. W okresie stażu

IX-X 2015 Notatki

Notatki, protokół

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany

mgr Joanna Korczyńska

Zatwierdzam do realizacji:

Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.