AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Wawrzyniak-Khan, 2018-04-10
Łódź

Awans zawodowy, Różne

analiza i opis przypadku edukacyjnego - praca z uczniem zdolnym o niskiej samoocenie

- n +

ANALIZA I OPIS PRZYPADKU EDUKACYJNEGO – PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM O BARDZO NISKIEJ SAMOOCENIE

1. Identyfikacja problemu

W trakcie mojej wieloletniej pracy od roku 1999, w każdej niemal klasie mogłam zauważyć uczniów o szczególnych zdolnościach językowych charakteryzujących się ponadprzeciętnym wyczuciem językowym . Są to oczywiście swoiste perełki, których jak na receptę: często ambitni i pracowici jednak nie do końca świadomi daru jakim obdarzyła ich natura. Uczniowie tacy są zawsze przygotowani do zajęć, chętni do wykonywania zadań dodatkowych, w stopniu bardzo dobrym opanowują materiał omawiany na zajęciach, są zmotywowani do pogłębiania swojej wiedzy i kompetencji językowych a przede wszystkim, to właśnie dzięki nim lekcja nie utknie w jakimś określonym punkcie i nie zapanuje głucha cisza. Taką uczennicą była Justyna z klasy IIIa. Prawie. Z jednym wyjątkiem. Zapytana na zajęciach zawsze podawała poprawną odpowiedź, jednak rzadko bądź nigdy nie wyrywała się do odpowiedzi sama.
Niestety uczennica była równie zdolna jak obarczona problemami natury psychicznej, o bardzo niskiej samoocenie, nieśmiała, skonfliktowana z klasą z powodu bardzo dobrych ocen oraz wysokich standardów etycznych w postępowaniu i relacjach z nauczycielami oraz rówieśnikami. Dziewczynka charakteryzowała się brakiem wiary w swoje możliwości oraz notorycznie obawiała się reakcji grupy rówieśniczej na każdy jej możliwy sukces.
Jakby tego było mało, dziecko cierpiało na poważną wadę wzroku: brak możliwości widzenia w jednym oku, oraz wada w drugim oku polegająca na braku możliwości widzenia przestrzennego, nieumiejętności rozróżniania pewnych barw i dalekowzroczności. Ze względu na duży zapał dziewczynki do pracy oraz potencjał jaki dostrzegłam po pierwszym roku wspólnej nauki, zdecydowałam się zindywidualizować pracę a nią by nauczyła się w pełni wykorzystywać swój potencjał językowy, co pozwoliłoby jej podnieść swoją samoocenę i zmaksymalizować przygotowanie do egzaminu maturalnego, w szczególności wewnętrznego, którego uczennica obawiała się najbardziej. Dziecko miało bowiem poważne problemy z występowaniem na forum klasy a każda wypowiedź ustna na zajęciach powodowała u Justyny silny stres i objawy somatyczne. Taka reakcja na proste wyzwania w znajomym otoczeniu czterech ścian sali lekcyjnej nie wróżyła satysfakcjonującego wyniku na ustnym egzaminie dojrzałości przed obcą komisją. Celem indywidualizacji pracy nie było zatem jedynie rozwijanie zainteresowań ale również, albo raczej przede wszystkim, oswojenie uczennicy z własnymi lękami, zaszczepienie większej wiary w swoje możliwości , zwiększenie pewności siebie a w rezultacie podniesienie własnych kompetencji językowych.

2. Znaczenie problemu

Praca z każdym pojedynczym uczniem wpływa pozytywnie na podwyższenie jakości pracy szkoły oraz poprawia jej wizerunek. Wyższe wyniki egzaminu poszczególnych uczniów to wyższe EWD dla szkoły, a każdy zadowolony i spełniony uczeń to lepsza opinia o szkole, lepsze rekomendacje dla szkoły i finalnie lepszy nabór. Dla samego dziecka, praca nad jego postrzeganiem samego siebie, uwzględnianie i podkreślanie jego nawet drobnych osiągnięć powoduje wyższą motywację do nauki i przełoży się na lepsze radzenie sobie w obszarach innych przedmiotów, nie tylko w nauce języka obcego.

3. Prognoza negatywna
Brak indywidualizacji pracy z uczniem zdolnym prowadzi do spadku zainteresowania danym przedmiotem, szczególnie gdy rówieśnicy i poziom klasy znacząco odbiegają poziomem motywacji i zaangażowaniem od poziomu ucznia zdolnego. W tym konkretnym przypadku klasa Justyny była postrzegana przez innych nauczycieli jako „nieszczególnie pracowita” za to „represyjna” w stosunku do osób próbujących wyróżnić się pozytywnie na jej tle. W takim otoczeniu uczeń jakim była Justyna – niepewny siebie i zalękniony, zachowawczy w kontaktach werbalnych i innymi ludźmi, będzie odmawiał uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i wszelkich ponadprogramowych zadaniach, bądź specjalnie starał się dostać możliwie jak najbardziej przeciętny wynik by nie zrazić do siebie jeszcze bardziej kolegów z klasy. Dokładnie takie świadome działanie zauważyłam u dziewczynki w pierwszym roku naszej wspólnej nauki.


4. Prognoza pozytywna

Stosowanie odpowiednich metod pracy i form pracy z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych oraz w szczególności pozalekcyjnych przyczyniło się do wzrostu motywacji ucznia do dalszych działań poprawiających wyniki i przynoszących sukcesy w nauce. Zanim zindywidualizowałam naszą współpracę na poziomie dydaktycznym postanowiłam zdobyć zaufanie tej nieśmiałej istoty poprzez wdrożenie jej w inne działania na rzecz szkoły. Zaproponowałam jej pomoc w zorganizowaniu charytatywnego kiermaszu na rzecz chorego Jasia Turczyna – członka jej rodziny.
Współpraca pozadydaktyczna miała na celu oswojenie dziecka z moją osobą na innej nieco niż lekcyjna płaszczyźnie i zbudowanie bliższej relacji w celu pozyskania jej zaufania jako bazy do dalszych działań. Stopniowo uczennica zbudowała ze mną dość bliską relację, stopniowo poznawałam jej skomplikowaną sytuację nie tylko klasową ale również rodzinną, potem zdrowotną aż wreszcie opowiedziała mi o wszystkich swoich obawach i lękach, problemach natury psychicznej i trudnych losach szkolnych jeszcze z czasów gimnazjum.

5. Propozycje działań i wdrażanie oddziaływań

Po zbudowaniu solidnego gruntu na bazie relacji międzyludzkich zaczęłam stopniowo wdrażać swój plan podniesienia kompetencji językowych uczennicy. Plan ten opierał się na dwóch płaszczyznach: a)dydaktycznej oraz b)pozalekcyjnej.
a) Pracując z Justyną starałam się przestrzegać naczelnej zasady nie wymagania wykonania zadań, które wykraczałyby na dany moment poza wachlarz możliwości uczennicy. Celem tego działania było utrzymanie wysokiego poziomu wymagań przy jednoczesnym nie spowodowaniu frustracji i porażki uczennicy, które mogłaby zinterpretować generalizując. W trakcie zajęć dziecko otrzymywało bardziej skomplikowane zadania, wymagające znajomości różnych aspektów językowych ale również wymagające krótkiej ich prezentacji stopniowo wydłużanej z 2 minut do 8-10 minut.
Proponowałam uczennicy wzięcie udziału w kolejnych konkursach językowych, które organizowałam, dając wyraźnie do zrozumienia, że nie oczekuję by je wygrała ale oczekuję, że weźmie w nich udział. Jeśli odmawiała na forum klasy, formułowałam swoje oczekiwanie jako prośbę bądź rzucenie wyzwania. W tym celu wybierałam zazwyczaj jeszcze kilku innych uczniów aby moje działanie nie było odczytane jako faworyzowanie jednego ucznia. Konkursy, w których uczennica wzięła udział to :”Grammar Surfer” , „The British Rogal Family” „Master of Reading” oraz “Head Full of Grammar”, w którym w 2017 r zajęła I miejsce.
Oprócz konkursów, które mają w swoją naturę wpisane zjawisko współzawodnictwa, a tym samym presję na zdobycie poczytnego miejsca w rankingu i związany z tym element stresogenny, zorganizowałam projekt pt:” My Own Book” w ramach którego każdy uczeń, który chciałby się podzielić swoimi pasjami bądź umiejętnościami literackimi, mógł stworzyć własną książkę/ album w mobilnej aplikacji edukacyjnej BOOK CREATOR. Celem projektu nie było wyłonienie najlepszej pracy ale zmobilizowanie uczniów zdolnych do wykonania
pracy ponadprogramowej nad tworzeniem własnego albumu. Projekt rozciągnięty był na przestrzeni dwóch miesiąca by ciasne ramy czasowe nie ograniczały twórczości ucznia, by miał czas na konsultację ze mną, wspólne omówienie i wprowadzenie ewentualnych poprawek w pracy. Justyna chętnie wzięła udział w projekcie opisując swoje pasje sportowe, jej podejście do sportu – zwycięstw i porażek oraz źródeł motywacji. Uczennica otrzymała za swój album ocenę celującą.
Zaproponowałam uczennicy indywidualne konsultacje, na których omawiałyśmy zadania wykraczające poza materiał omawiany w szkole i przede wszystkim ćwiczyłyśmy umiejętność wypowiadania się. Taka forma pracy była wymuszona również przez fakt, że ze względu na presję grupy dziecko wolało nie uczestniczyć w dodatkowych zajęciach łączonych dla osób chętnych z jej klasy i innej klasy drugiej/ trzeciej.
Uczennica otrzymywała ode mnie materiały dodatkowe do pracy samodzielnej, które następnie omawiałyśmy w trakcie indywidualnych konsultacji.

b) działania pozalekcyjne
Uczennica została zaangażowana przeze mnie w organizację działań na rzecz szkoły oraz organizacji charytatywnych w celu budowania w niej poczucia własnej wartości oraz pewności siebie, poczucia skuteczności własnego działania oraz integrowania się z uczniami innych klas. Organizacja charytatywnego kiermaszu dla członka jej rodziny przypieczętowała nasze relacje oraz wzajemne zaufanie.

Lista imprez, w których uczennica brała czynny udział:

Dni Patrona - przygotowanie kawiarenki i opieka nad gośćmi 30 XI 2016 i 2017 r
Kiermasz charytatywny dla Jasia Turczyna 20 XI – 12 XII 2016r – przeprowadziłyśmy akcję informacyjną w szkole, w podanym okresie czasu zbierałyśmy dary rzeczowe , które następnie były sprzedawane na kiermaszu szkolnym. Przygotowałyśmy stoiska i całą logistykę kiermaszu, który trwał na terenie szkoły trzy dni. Reszta niesprzedanych darów trafiła do fundacji Jasia na aukcję.
Kwesta na rzecz Jasia Turczyna – prowadzona w czasie zebrań z rodzicami – XII 2016r. – Justyna zorganizowała plakaty i puszki podarowane przez fundację Jasia i razem ze mną kwestowała w czasie konsultacji z rodzicami na sali gimnastycznej.
Dzień Języków Obcych – jesień 2016r- zorganizowanie stoisk z różnymi atrakcjami
Poczęstunek z okazji Dnia Edukacji -14 X 2016 – przygotowanie poczęstunku i dekoracji
Coroczny udział w zbiórce darów dla schroniska na ulicy Marmurowej
Udział w akcjach Szlachetna Paczka X 2017r
Udział w Podziel się Wigilią 2018r
Zbiórka darów dla Caritas 10 III 2018 – aktywny udział w zbiórce darów w Tesco przy ul. Pojezierskiej, rozdawanie ulotek, agitowanie, zliczanie i pakowanie produktów.

6. Efekty

W mojej ocenie podjęte przeze mnie działania przyczyniły się znacząco do podniesienia samooceny Justyny, zmiany jej stosunku do nowych wyzwań, lepszego szacowania swoich możliwości i zwiększenia wiary w siebie. W klasie trzeciej Justyna sama proponowała swoją pomoc do organizacji różnych szkolnych przedsięwzięć. Zmienił się też jej stosunek do uczestnictwa w zajęciach. Stała się osobą aktywną, potrafi sama zgłosić się do krótkich wypowiedzi. Uwierzyła też, że może pomagać innym. Wielokrotnie przygotowywała osoby z problemami w nauce do sprawdzianów, miała również na stałe przypisanego ucznia zagrożonego oceną niedostateczną do pomocy mu w opanowaniu materiału z języka angielskiego i świetnie się z tego wywiązała. Jej stopnie z języka angielskiego znacząco poprawiły się na przestrzeni 3 lat nauki jak i również jakość tworzenia wypowiedzi ustnych. W trzeciej klasie sama zgłaszała chęć poprawy ocen, z których nie była zadowolona. Wskutek podjętych działań Justyna poprawiła swoje kontakty z rówieśnikami. Chęć pomagania słabszym uczniom sprawiła, że przynajmniej część osób w klasie zaczęła postrzegać Justynę nie jako przeciwnika ale współpracownika.
Osobiście najbardziej zadawala mnie fakt, że dziewczyna przystąpiła do egzaminu dojrzałości wierząc, że umie dużo a jeśli nawet czegoś nie wie to jest w stanie to wymyślić. Ze względu na wadę wzroku wnioskowałam do Dyrektora szkoły o wydłużenie czasu na egzaminie pisemnym i ustnym, aby w ramach równych szans z innymi zdającymi, mogła w pełni zaprezentować swój stan wiedzy i możliwości twórcze.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.