AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Dąbrowska, 2018-05-14
Juchnowiec Kościelny

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego za okres 01.09.2010r. – 31.05.2013r.

- n +

Iwona Dąbrowska
nauczyciel kontraktowy
Szkoła Podstawowa nr 28
im. K.I. Gałczyńskiego
w BiałymstokuSprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego za okres 01.09.2010r. – 31.05.2013r.


Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2010 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 68 w Białymstoku i realizowałam go do 31 sierpnia 2012 roku. Ostatni rok stażu, ze względu na zmianę miejsca pracy, kontynuowałam w Szkole Podstawowej nr 28 w Białymstoku.
Po zapoznaniu się z przepisami i wstępnym rozpoznaniu potrzeb przedszkola stworzyłam plan rozwoju zawodowego. Po pozytywnym jego zatwierdzeniu przez panią dyrektor Marzenę Makowiecką sukcesywnie go realizowałam według wytycznych i wyznaczonych zamierzeń. W ramach współpracy zawarłam kontrakt z opiekunem stażu panią Haliną Rygorczuk.
Okres trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju. To także czas wielu zmian w moim życiu – jako nauczyciela i jako człowieka. Przez te dwa lata pogłębiłam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania przedszkola i szkoły.
Przez okres trwania stażu starałam się wypełniać wymagania umożliwiające uzyskanie awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na ich podstawie.


§ 7 ust.2 pkt1
„Umiejętność organizacji doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Awans zawodowy ma służyć udoskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Aby temu sprostać trzeba zatem wiedzieć, jak poprawnie zrealizować swój staż. Dlatego też punktem wyjścia do sprostania temu wymaganiu powinno być poznanie zasad rządzących awansem zawodowym. Była to pierwsza czynność, jaką podjęłam, by zrealizować to wymaganie. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli rozpoczęłam od zaznajomienia się z przepisami prawa oświatowego regulującymi system awansu poprzez analizę takich aktów prawa oświatowego jak Rozporządzenie MENi S w sprawie uzyskiwania stopni awansu oraz adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela. Ponadto uczestniczyłam w warsztacie metodycznym „Organizacja ścieżki awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego” zorganizowany przez MODM. Dodatkowo korzystałam ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe oraz czasopisma.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Na początku roku szkolnego 2010 nawiązałam współpracę z opiekunem stażu - panią magister Haliną Rygorczuk, a od września 2012 roku z panią magister Bożeną Borowik.
Opiekun stażu pomógł mi w prawidłowym opracowaniu planu rozwoju. Dodatkowo ustaliliśmy, że będziemy wzajemnie hospitowały swoje zajęcia, a następnie je omawiały. Po przeprowadzeniu zajęć w obecności opiekuna chętnie wysłuchiwałam jego opinii i korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu organizacji zajęć, opracowania konspektu, założonych celów itp. Uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez opiekuna obserwowałam ich przebieg pod kątem różnych aspektów, takich jak na przykład umiejętność utrzymania dyscypliny w grupie, rodzaje pomocy dydaktycznych, wykorzystanie czasu na zajęciach, zaangażowanie i aktywności dzieci oraz miałam okazję zaobserwować ciekawe metody wykorzystywane w pracy z dziećmi.
Efekty współpracy z opiekunem wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy poprzez udoskonalenie moich poczynań jako nauczyciela.

3. Udział w różnych formach doskonalenia.

W ciągu kilkuletniej praktyki w zawodzie ukończyłam wiele cennych form doskonalenia, a ich wybór był zawsze przemyślany, zarówno pod względem przydatności do pracy z dziećmi, jak i korzyści, które mogłam odnieść na rzecz własnego rozwoju. W doborze szkleń pomagały mi liczne oferty proponowane przez ośrodki doskonalenia zawodowego jak: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego, Centrum Doskonalenia Nauczycieli czy Centrum Szkolenia Klanza.
 „Metody diagnozowania dziecka 5-6-letniego pod kątem osiągania gotowości szkolnej” – szkolenie metodyczne prowadzone przez doradcę metodycznego p. Barbarę Kędzię (listopad 2010)
 „Trudne zachowania dzieci i młodzieży – etiologia, profilaktyka, sposoby pracy” - 16 godzinny kurs prowadzony przez p. Renatę Wolińską (październik 2010)
 „Rodzice – nauczyciele. Efektywne formy współpracy” - 16 godzinny kurs prowadzony przez p. Renatę Wolińską (maj 2011)
 „Jak pracować metodą projektów na etapie edukacji elementarnej?” - 30 godzinny kurs prowadzony przez p. Jadwigę Czyżewską (marzec/kwiecień 2012)
 „Diagnozowanie gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich” – szkolenie metodyczne prowadzone przez doradcę metodycznego p. Iwonnę Zaborowską (wrzesień 2012)
 „Metoda Dobrego Startu w edukacji przedszkolnej” – 12 kurs prowadzony przez p. Iwonnę Zaborowską i Barbarę Kędzię (październik 2012)
 „Słowa, głoski i litery. Czytanie to wyzwanie. Gry i zabawy rozwijające umiejętności czytania i pisania” – 8 godzinne szkolenie prowadzone przez p. Zofię Olejniczak (listopad 2012)
 „Specyfika pracy z dziećmi 5-6 letnimi w systemie szkolnym” – 2 godzinne szkolenie w związku ze zmianami w prawie oświatowym, prowadzone przez p. Joannę Dąbrowską-Pastwa i Dorotę Grycewicz ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi (luty 2013)
 „Twórczy nauczyciel – aktywny uczeń. Metody twórczego myślenia stymulujące rozwój poznawczy uczniów” – 6 godzinne warsztaty prowadzone przez p. Małgorzatę Lech ( marzec 2013)
 „Wychowanie przez sztukę - Jesienne fascynacje artystyczne” – 16 godzinne seminarium dla nauczycieli IX edycja (listopad 2010)
 „Wychowanie przez sztukę” – 16 godzinne seminarium dla nauczycieli X edycja (kwiecień 2011)
 „Wychowanie przez sztukę” – 16 godzinne seminarium dla nauczycieli XII edycja (maj 2012)
Seminaria były zorganizowane przez : Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Przedszkole Samorządowe Nr 35 , Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej , CEN w Białymstoku i obejmowały następujące warsztaty:
 Warsztaty choreoterapii
 Zabawy plastyczne rozwijające myślenie twórcze
 Aktywne słuchanie muzyki – kształtowanie twórczego myślenia i wyobraźni
 Zabawy i piosenki z rekwizytem
 Słowo – ruch – muzyka
 Taneczne ilustracje
 Tańce i zabawy z piosenkami
 Stare i nowe zabawy muzyczne dla dzieci
Udział w tych seminariach był dla mnie bardzo cenny. Zdobyte tam doświadczenia wykorzystałam w pracy zawodowej w trakcie budowania atmosfery otwartości i wzajemnego zaufania w grupie, jak też przy organizacji uroczystości przedszkolnych.
Ponadto utwierdziłam się w przekonaniu, że nowoczesny nauczyciel powinien być twórczy, co oznacza ,że nieustannie musi poszukiwać nowych pomysłów, inicjatyw, bo jedynie w ten sposób można pobudzić aktywność dziecka i skutecznie rozwijać jego wyobraźnię.
Zgromadzone podczas szkoleń, kursów i warsztatów materiały metodyczne, notatki, płyty są dla mnie bogatą skarbnicą wiedzy i pomysłów, które wykorzystuję w mojej codziennej pracy z dziećmi, w zależności od aktualnych potrzeb.
Udział w seminariach zdecydowanie wzbogacił mój warsztat pracy. Uważam, że moje zajęcia są planowane z większą świadomością celów i stawianych do wykonania zadań, oraz coraz lepiej przeprowadzane. Wzrosła również atrakcyjność organizowanych przeze mnie uroczystości przedszkolnych czy spotkań.
Staram się być nauczycielem animatorem, który skłania do poszukiwań, dociekań oraz krytycznego myślenia. Najlepszym tego dowodem są trwałe ślady zajęć i aktywności uczniów, wytwory i prace. Ukończenie kursów dało mi możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności, umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych. Były źródłem nowych pomysłów na zorganizowanie nie tylko zajęć z dziećmi, ale i spotkań z rodzicami.
W mojej pracy wychowawczo-dydaktycznej często wykorzystywałam literaturę pedagogiczną. Śledzenie i analizowanie nowości wydawniczych pomagały mi w przygotowaniu scenariuszy zajęć, uroczystości, w prowadzeniu pracy indywidualnej z dzieckiem.

4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Oprócz w/w kursów, szkoleń i warsztatów systematycznie uczestniczyłam w
spotkaniach rady pedagogicznej organizowanych w ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli. Tematyka tych spotkań wynikała z bieżących potrzeb oraz uwzględniała wszelkie zmiany w systemie oświaty:
• „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu w świetle nowych regulacji prawnych” (MODM)
• „Zdobienie lustra metodą decoupage”
• „Kreatywne myślenie” (Poradnia psychologiczno-pedagogiczna „Otwarci”)
• „Mały złośnik – przedszkolaki w świetle konfliktu” (KLANZA)
• „Jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice” (KLANZA)

Podczas trwania stażu aktywnie i systematycznie współpracowałam z dyrektorem przedszkola i szkoły, Radą Pedagogiczną i rodzicami. W latach 2010/2011 i 2011/2012 należałam do zespołu, który opracował plan roczny przedszkola oraz zespołu ewaluacyjnego badającego funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym oraz zarządzanie przedszkolem. W ostatnim roku stażu byłam członkiem zespołu ewaluacyjnego badającego współpracę szkoły z rodzicami. Wraz z innymi nauczycielami pracowałam przy opracowywaniu Statutu Szkoły.
Przeprowadziłam dwa warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli:
• „ Zabawy na każdą porę roku”
• „ Zabawy na każdą chwilę”
Powołałam też z pośród nauczycieli członka komisji organizowanego przeze mnie konkursu plastycznego „Baje, bajki, bajeczki”.
5. Wzbogacenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej poprzez prowadzenie zajęć
otwartych.

Przez cały okres stażu chętnie współpracowałam z rodzicami przedszkolaków. Ułatwiło mi to indywidualne potraktowanie każdego rodzica. Mogłam bezpośrednio informować nie tylko o osiągnięciach ale i o problemach dzieci. Wskazywać kierunki pracy -podając odpowiednią literaturę (przedszkolne pozycje książkowe), proponować odpowiednie zabawy lub ćwiczenia do pracy z dzieckiem w domu. Ponadto takie indywidualne spotkania pozwoliły mi zrozumieć pewne zachowania wychowanków. Po pierwszym grupowym spotkaniu mogłam opracować Plan Współpracy z Rodzicami uwzględniając ich propozycje. Tworzyłam aktualną gazetkę ścienną zawierającą informacje dla rodziców, systematycznie aktualizowałam wiadomości o grupie na stronie przedszkola. Prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców i imprezy przedszkolne i szkolne:
• „Andrzejki”
• „ Zabawy pod kolorowym parasolem”
• Jasełka
• Dzień Babci i Dziadka
• Dzień Matki i Ojca
• Święto Szkoły
• „Wiem co jem”

Staram się aby moja współpraca z rodzicami układała się wzorowo, dawała satysfakcję i przynosiła korzyści obu stronom. Wpłynęła ona m.in. na integrację środowiska przedszkolnego, szkolnego i rodzinnego, ujednoliciła działania wychowawcze oraz znacznie podnosiła poziom wiedzy rodziców na temat całego procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Tym samym podwyższyła jakość mojej pracy, a w konsekwencji i jakość pracy placówki, w której pracuję.

6. Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela – opiekuna stażu.

a) Uczestniczyłam w zajęciach przeprowadzonych przez mojego opiekuna stażu mgr Halinę Rygorczuk:
• blok tematyczny „Nadeszła jesień”
Zajęcie z dnia 9.10.2010 r. w grupie 5- latków: „Wodne dodawanie Zdrojka” – zabawy matematyczne - kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie
• blok tematyczny „ Szukamy wiosny”
Zajęcie z dnia 7.03.2011 r. w grupie 5- latków: „Smutne i wesołe krople wody” – zabawa badawcza – kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan wody
• blok tematyczny „Czyste powietrze wokół nas”
Zajęcie z dnia 21.04.2011 r. w grupie 5- latków: „Jestem uważnym obserwatorem” – zabawa dydaktyczna - przygotowanie do nauki czytania
• blok tematyczny „Droga do przedszkola”
Zajęcie z dnia 15.09.2011 r. w grupie 6- latków: „Zestaw ćwiczeń gimnastyczno-relaksacyjnych metodą V. Sherborne” - poznanie własnego ciała oraz ciała partnera
• blok tematyczny „Dbamy o zdrowie”
Zajęcie z dnia 17.11.2011 r. w grupie 6- latków: „Chcemy być zdrowi” – zabawa tematyczna
• blok tematyczny „Świat pełen szacunku”
Zajęcie z dnia 30.03.2012 r. w grupie 6- latków: „W królestwie króla Maciusia” – zabawa dydaktyczna - przestrzeganie praw dzieci w zabawach
b) Uczestniczyłam w zajęciach przeprowadzonych przez mojego opiekuna stażu mgr Bożenę Borowik:
• blok tematyczny „Co robią zwierzęta zimą”
Zajęcie z dnia 22.10.2012 r. w grupie 5-6 latków: „Zapoznanie z wyglądem małej i wielkiej, drukowanej i pisanej litery a na podstawie wyrazu aparat”
• blok tematyczny „Chodzi listonosz tu i tam”
Zajęcie z dnia 07.11.2012 r. w grupie 5-6 latków: „Liczymy listy – zapoznanie z obrazem graficznym liczby 2
• blok tematyczny „Mieszkańcy łąki”
Zajęcie z dnia 16.05.2013 r. w grupie 5-6 latków: „Majowa łąka – rysowanie kredką świecową

7. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli (hospitacje)

a) prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu mgr Haliny Rygorczuk
• blok tematyczny „Jesienne drzewa”
Zajęcie z dnia 9.11.2010 r. w grupie 3-4 latków: „Lecą liście”- zajęcia plastyczne – rozwijanie ekspresji plastycznej
• blok tematyczny „Zimowe zabawy”
Zajęcie z dnia 17.02.2011 r. w grupie 3-4 latków: „Pomysł na trochę ruchu, kiedy pada…” – ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie prawidłowej postawy ciała
• blok tematyczny „Ziemia nasza planeta”
Zajęcie z dnia 28.04.2011 r. w grupie 3-4 latków: „Szaleństwa wiatru” – zajęcia ruchowo-muzyczne – rozwijanie wyobraźni poprzez kontakt z muzyką
• blok tematyczny „W sadzie i ogrodzie”
Zajęcie z dnia 21.10.2011 r. w grupie 4-5 latków: „Które owoce rosną w naszym kraju, a które sprowadzamy z innych krajów?” – zabawa dydaktyczna – rozróżnianie i poznanie owoców krajowych i zagranicznych
• blok tematyczny „W wiejskiej zagrodzie”
Zajęcie z dnia 20.03.2012 r. w grupie 4-5 latków: „Mowa zwierząt”- zabawa ortofoniczna na podstawie wiersza – naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta wiejskie
• blok tematyczny „Muzyka jest wszędzie”
Zajęcie z dnia 15.05.2012 r. w grupie 4-5 latków: „Z muzyką za pan brat” – zajęcia dydaktyczne – rozwijanie umiejętności liczenia
b) prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu mgr Bożeny Borowik
• blok tematyczny „Tutaj rosły paprocie”
Zajęcie z dnia 28.11.2012 r. w grupie 5-6 latków: „Ćwiczenia w liczeniu – wprowadzenie liczby 4” – zajęcia dydaktyczne – utrwalenie poznanych liczb, dopełnianie zbiorów
• blok tematyczny „Wiosna na łące”
Zajęcie z dnia 09.05.2013 r. w grupie 5-6 latków: „Biedronka – praca przestrzenna metodą orgiami płaskiego z kół” – rozwijanie sprawności manualnych

Konsultacje z opiekunem stażu przebiegały zawsze w życzliwej atmosferze. Mogłam zawsze liczyć na profesjonalną poradę i wsparcie w różnych sytuacjach.c) prowadzenie zajęć w obecności dyrektora przedszkola mgr Marzeny Makowieckiej i wicedyrektora przedszkola mgr Iwony Dąbrowskiej
• „W marcu jak w garncu”
Zajęcie w grupie 3-4 latków : zapoznanie ze znaczeniem wiosennego przysłowia (III.2011)
• „Zabawy z muzyką”
Zajęcie w grupie 4-5 latków: kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych (V.2011)
• „Dbamy o zdrowie”
Zajęcie w grupie 4-5 latków: kształtowanie zdrowego stylu życia (X.2011)
• „Woda – nieziemska ciecz”: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych (III.2012)
d) prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły mgr Marzeny Ciruk i wicedyrektora szkoły mgr Rozalii Bogdanowicz
• „Zabawy matematyczne z balonami – liczenie w zakresie liczby 7”
Zajęcie w grupie 5-6 latków: rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie liczby 7 (I.2013)
• „W krainie figurolandii”
Zajęcie w grupie 5-6 latków: rozwijanie intuicji geometrycznej (III.2013)
• „Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza T. Fiatowskiej Podwórkowa awantura”
Zajęcia w grupie 5-6 latków: rozwijanie analizy i syntezy słuchowej (IV.2013)
Prowadzone przeze mnie zajęcia w obecności dyrektor przedszkola oraz dyrektor i wicedyrektor szkoły, a także opiekunów stażu pozwoliły mi na otrzymanie informacji zwrotnej. Mogłam usłyszeć życzliwą radę, komentarz do wybranych rozwiązań oraz wskazówki, które pozwoliły mi na wzbogacenie moich doświadczeń i polepszenie jakości mojej pracy. Podczas zajęć chciałam pokazać, jak różne formy i metody można zastosować w pracy z dziećmi. Szczególnie doskonaliłam pracę metodami aktywizującymi, które pobudzają każde dziecko do działania.

8 . Podejmowanie dodatkowych zadań i pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu i szkole

a) Organizowanie pracy przedszkolnego koła badawczego „Kolumbowie”

W pierwszym roku stażu zorganizowałam koło badawcze „Kolumbowie”. W latach 2010/2011 prowadzone ono było raz w miesiącu, natomiast w roku 2011/2012 - dwa razy w miesiącu. Zadania wynikające z planu pracy koła opracowałam w oparciu o wytyczne zawarte w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Poprzez organizację zajęć starałam się stwarzać okazję edukacyjną do rozwijania u dzieci postawy proekologicznej, umożliwiać zdobywanie w atrakcyjny i przystępny sposób wiedzy naukowej, pobudzać ciekawość poznawczą oraz poszerzać zasób słownictwa.
W trakcie zajęć dzieci poznawały różne zjawiska fizyczne i chemiczne oraz działanie i zastosowanie wielu urządzeń. Przedszkolaki dowiedziały się jak ważne jest dbanie o ochronę środowiska naszej planety.
W ostatnim roku stażu koło badawcze zmieniło charakter zajęć – wraz z dziećmi rozpoczęliśmy eksperymenty w kuchni. Na zajęciach oprócz działań praktycznych – czyli wspólnego kucharzenia – poruszałam zagadnienia z zakresu higieny przygotowywania posiłku, savoir-vivre przy stole, znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw.
Dzieci bardzo lubiły praktyczną pracę na kole. Nauczyły się rozpoznawać składniki, łączyć je ze sobą, a w szczególności nauczyły się wspólnie pracować przy tworzeniu efektu ostatecznego. Najwspanialszym momentem była radość ze wspólnie zrobionej potrawy.
b) Założenie i prowadzenie kroniki grupy.
Założyłam i prowadziłam kronikę grupy, która jest zapisem i dokumentacją fotograficzną najciekawszych wydarzeń z życia grupy.
c) Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego „Baje, bajki, bajeczki” o zasięgu miejskim.
Organizacja konkursu dała mi ogromną satysfakcję. Starałam się przeprowadzić go w formie jak najbardziej atrakcyjnej dla małych przedszkolaków. Zadbałam o dekorację, dyplomy, podziękowania i nagrody. Rozstrzygnięcie II i III edycji konkursu odbyło się przy udziale dzieci z koła teatralnego przy Szkole Podstawowej nr 28. Laureaci mogli obejrzeć przedstawienia teatralne w ich wykonaniu p.t.: „Witajcie w naszej bajce” i „Śpiąca królewna”.
d) Organizacja i prowadzenie poranków muzycznych dla dzieci.
W 2011 roku nawiązałam współpracę ze Szkoła Muzyczną I stopnia w Białymstoku i z pomocą pani Edyty Tarmosiuk zorganizowałam cztery audycje muzyczne przygotowane przez dzieci ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Białymstoku:
• „W poszukiwaniu św. Mikołaja” – listopad 2011
• „Wiosenne muzykowanie” – kwiecień 2012
• „Nadchodzą święta” – grudzień 2012
• „Wiosenne kwiaty” – kwiecień 2013

Organizując warsztat pracy tworzyłam i gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej (książki, programy nauczania, karty pracy, teksty, nagrania), które wykorzystywałam w trakcie pracy z dziećmi, co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy. Dbałam o salę przedszkolną, jej estetyczny wygląd. Starłam się, aby pomieszczenie to miało ładny i przyjazny wygląd oraz aktualne gazetki ścienne. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, planów pracy, programów, scenariuszy, konspektów, zdjęć.


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1 . Poznanie struktury i problemów środowiska lokalnego.

Najlepsze efekty wychowawcze uzyskuje się pracując z dziećmi, które się zna. W związku z czym wiele uwagi poświęcam poznawaniu dzieci. Główną metodą poznawania jest obserwacja dzieci w czasie zajęć. Chodzi o sposób wykonywania prac i zadań, aktywność lub bierność, sposoby nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, reagowanie na prośby i polecenia nauczyciela, zachowanie wobec kolegów, przestrzeganie zasad gier, reagowanie na przegraną, stosunek do zabawek i sprzętu znajdującego się w sali oraz utrzymywanie porządku. Ważną metodą poznawania dzieci są rozmowy z nimi. Staram się stwarzać jak najwięcej okazji do rozmów, np. rozpoczynając zajęcia w kręgu, organizując zajęcia w małych grupach czy też prowadząc indywidualne rozmowy z dziećmi.
W swojej pracy dążyłam do tego, aby umiejętnie dobierać materiały do obowiązujących treści programowych. Ubiegałam się o to, by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i opiekę. Ważne też było dla mnie stwarzanie wielu różnorodnych sytuacji poznawczych i wychowawczych, sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi.
Starałam się zatem w swojej pracy podejmować działania służące:
- pobudzaniu i rozwijaniu zainteresowań, uwzględniając wiek i potrzeby rozwojowe swoich wychowanków,
- rozwijaniu aktywności twórczej,
- poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy o otaczającym świecie, pobudzając aktywność intelektualną,
- kształtowaniu moralnej postawy dzieci,
- upowszechnianiu i kształtowaniu zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości,
- przysposabianiu do umiejętności współżycia w zespole,
- pomocy dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości, zdobywaniu poczucia uznania i przydatności,
- organizowaniu zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
- kształtowaniu nawyku racjonalnego sposobu spędzania wolnego czasu i kulturalnej rozrywki.

2. Współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji.
Jednym z elementów wynikających z mojego planu rozwoju zawodowego była współpraca z placówkami wspomagającymi pracę nauczyciela. Pełniąc swoją misję, przedszkole i szkoła pozostaje w kontakcie z rodzicami i otaczającym środowiskiem.
Podczas odbywania stażu, realizując zadania wychowawczo – dydaktyczne, podejmowałam wielokrotnie współpracę z instytucjami i innymi podmiotami wspomagającymi przedszkole i szkołę:
• Szkoła podstawowa nr 28
Dzięki gościnności nauczycieli i katechetki moi wychowankowie obejrzeli Jasełkę oraz uczestniczyli w przedstawieniach teatralnych przygotowanych przez koło teatralne.
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
Na początku każdego roku szkolnego przekazywałam rodzicom informacje o wszechstronnej, nieodpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej udzielanej naszym dzieciom przez tę instytucję. W przypadku, kiedy rodzice decydowali się na wizytę z dzieckiem w poradni zazwyczaj po konsultacji ze mną lub koleżanki z grupy, byłyśmy proszone o pisemną opinię na temat danego dziecka .
W listopadzie 2012 roku zorganizowałam prelekcję dla rodziców na temat gotowości szkolnej, na którą zaprosiłam panią psycholog Małgorzatę Hryszko.
• Opera i Filharmonia Podlaska
W latach 2010/2011 i 2011/2012 uczęszczałam wraz z moimi wychowankami na audycje muzyczne do filharmonii. W ostatnim roku stażu muzycy zapraszani byli do szkoły.
Audycje muzyczne zawsze sprawiają dzieciom ogromną radość m.in. dlatego, że są to bardzo ciekawe mini koncerty, dostosowane do ich możliwości. Dzieci maja okazję na żywo wysłuchać znanych i popularnych tematów muzyki poważnej, oraz poznać wygląd, brzmienie i sposób wydobywania dźwięków z różnych instrumentów muzycznych. Podczas koncertów dzieci żywiołowo reagują na piękno muzyki, zazwyczaj muzycy umożliwiają im również bezpośredni udział w przedstawieniu muzycznym. Koncerty rozbudzają wrażliwość muzyczną moich wychowanków, oraz uczą właściwego odbioru muzyki. Spotkania te pozwalają także na praktyczne zastosowanie zasad kulturalnego zachowania się podczas spotkań publicznych.

3. Motywowanie i wspieranie dzieci w rozwoju.
W swojej pracy zachęcałam dzieci do rozwijania swoich talentów przygotowując je do różnorodnych konkursów:
• „Bukiet wiosennych kwiatów” (wyróżnienie)
• „Marzenia małego człowieka”
• „Skrzydlaci przyjaciele” (srebrne wyróżnienie)
• „Lokomotywą z Janem Brzechwą i Julianem Tuwimem” (wyróżnienie)
• „Korczak nasz patron”
• „Cztery pory roku na Podlasiu”
• „Bezpieczna droga do domu”
• „Ozdoby bożonarodzeniowe”
• „Dzieciaki lubią zwierzaki”
• „Bohaterowie ulubionych bajek” (wyróżnienie)
• „Bożonarodzeniowe ozdoby” (nagroda)
• „Zabytki Białegostoku” (wyróżnienie)
• „Podlascy poeci dzieciom” (wyróżnienie)
• „Spotkanie z poezją Juliana Tuwima” ( III miejsce i wyróżnienie)
Konkursy te oprócz nagród i wyróżnień, dawały dzieciom ogromną satysfakcję, a także były cennym doświadczeniem w tak młodym wieku oraz zachętą i motywacją do dalszej pracy.

Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej, było organizowanie lub współorganizowanie i przygotowanie dzieci do uroczystości przedszkolnych:
- festyny „Pożegnanie jesieni”, „Rodzinki witaminki”, „ Dzień Rodziny”
- andrzejki
- mikołajki
- spotkanie opłatkowe z jasełką i kiermaszem
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Matki i Ojca
Zorganizowane uroczystości wpłynęły pozytywnie na wzajemne relacje przedszkolaków. Mogli oni zaprezentować swoje talenty i umiejętności, przełamując własną tremę.
Zorganizowałam też następujące wyjścia i wyjazdy:
- wyjście na Grób Nieznanego Sybiraka
- wyjazd do Teatru Lalek na przedstawienie „Pan Brzuchatek”, „Calineczka”, „Misiaczek”
- wyjazd do „Bajkolandu”
- wyjazd do Galerii Arsenał na warsztaty plastyczne
- wyjazd do Centrum im. Ludwika Zamenhofa na „Ferie z Lego”
- wyjazd do kina „Ton” na przedstawienie „Baśnie polskie” w wykonaniu Wrocławskiego Teatru Edukacji ARTENES
- wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej na poranek muzyczny
Ponadto dzieci z mojej grupy uczestniczyły w wyjazdach łączonych z innymi grupami:
- wyjazdy do Filharmonii Podlaskiej w 2010 i 2011 roku
- wycieczka do Muzeum Wsi w Osowiczach
- wycieczki z okazji Dnia Dziecka (Nadleśnictwo Poczopki, Gospodarstwo Agroturystyczne Zawyki)
- wyjazd na bal karnawałowy do WOAiK „Piękna i Bestia” oraz „Toy Story i św. Mikołaj”
- bal karnawałowy w szkole
Wraz z moimi wychowankami brałam udział w następujących akcjach:
- „Sprzątanie świata” (akcja ogólnopolska)
- „Wózki za nakrętki” (akcja Stowarzyszenia Kibiców Jagiellonii Białystok "Dzieci Białegostoku")
- zbiórka baterii (Organizacja odzysku REBA)
Realizowałam również następujące programy:
- „Kubusiowi Przyjaciele Przyrody” – program ekologiczny organizowany przez marką KUBUŚ
- „Czyste powietrze wokół nas” - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej
- „Akademia Aquafresh” – ogólnopolski program edukacji zdrowotnej organizowany przez ADLINER sp. z o.o
W roku 2011/2012 w związku z obchodami roku Janusza Korczaka przeprowadziłam tygodniowy cykl zajęć „Świat pełen szacunku”.
W ostatnim roku stażu zgłosiłam mój oddział przedszkolny do udziału w III edycji Piramidy Żywienia Przedszkolaka pod hasłem „Jemy sezonowe warzywa i owoce”. Jest to akcja o zasięgu ogólnopolskim. Uwiecznieniem naszej pracy było otrzymanie certyfikatu
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej
Technologia komputerowa ułatwia pracę i jest niezbędna w wielu zawodach, także w zawodzie nauczyciela. Okres stażu to czas, w którym systematycznie korzystałam z technologii informacyjnej i komputerowej. Internet i komputerowe programy edukacyjne pomogły mi w zdobywaniu nowych informacji.
Technologię komputerową i informacyjną w swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam do:
- opracowania i przygotowania scenariuszy i konspektów zajęć, pomocy dydaktycznych typu karty pracy
- dyplomów,
- regulaminów konkursów, informacji dla rodziców
- redagowania gazetki przedszkolnej
- aktywizowania informacji o grupie na stronie internetowej przedszkola
- plany pracy
- ankiety
- poszukiwania dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki
- zamieszczanie na stronie Akademii Zdrowego Przedszkolaka zdjęć z realizacji działań prowadzonych w ramach III edycji Piramidy Żywienia Przedszkolaka oraz sprawozdania
W związku z odbywanym stażem na nauczyciela mianowanego swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujące sposoby:
- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet.
- poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli
- uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron różnych ośrodków szkoleniowych
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
- Internet był dużą pomocą przy organizacji wyjazdów dla grupy
Odwiedzałam strony np.: www.literka.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.eduinfo.pl

Szerokie i umiejętne wykorzystywanie przeze mnie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wpłynęło pozytywnie na wzrost efektywności mojej pracy na wielu płaszczyznach, co miało również bezpośredni i znaczący wpływ na podniesienie jakości pracy mojej placówki. W znaczący sposób cały czas uatrakcyjnia moją pracę, co przyczynia się do podnoszenia jakości prowadzonych przeze mnie zajęć z dziećmi i spotkań z rodzicami.
Niezbędnym narzędziem w pracy nauczyciela stał się także aparat fotograficzny.
Aby udokumentować wszelkie działania wspierające rozwój dzieci starałam się zawsze je fotografować, a potem zamieszczać na stronach internetowych przedszkola, wręczać rodzicom na pamiątkę, zamieszczać w prowadzonej przeze mnie kronice grupy. Zdjęcia te są miłą pamiątką, która cieszy dzieci i rodziców. Wykonane przeze mnie zdjęcia z różnych zajęć otwartych, wyjść z dziećmi, występów, uroczystości skrupulatnie przechowuję w podpisanych folderach w komputerze.§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki orasz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów zawiązanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Podczas pracy z dziećmi mogłam przekonać się o trudnościach z jakimi przyszło mi się zmierzyć w codziennym obcowaniu z nimi. W praktyce stawałam, więc często przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Począwszy od, rozwiązywania konfliktów i sporów, po radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, lub odwrotnie z postawą wycofania, strachu, braku aktywności, odizolowania, czy też brakiem posłuszeństwa, nadpobudliwością, starałam się radzić najlepiej jak umiałam. Na pomoc w rozwiązywaniu tych problemów mogłam zawsze liczyć ze strony opiekuna stażu, czy dyrekcji. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami, podejmując wspólne działania względem dzieci sprawiających trudności.
Organizowałam spotkania z rodzicami w ramach zebrań, rozmów indywidualnych oraz wymieniałam spostrzeżenia na temat postępów w nauce i zachowania dzieci. Brałam również udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poruszanych podczas Rad Pedagogicznych.
Wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki zdobyłam podczas następujących szkoleń:
• „Metody diagnozowania dziecka 5-6-letniego pod kątem osiągania gotowości szkolnej” (MODM)
• „ Trudne zachowania dzieci i młodzieży-etiologia, profilaktyka, sposoby pracy” (MODM)
• „Rodzice-nauczyciele. Efektywne formy współpracy” (MODM)
• „Jak pracować metodą projektów na etapie edukacji elementarnej” (CEN)
• „Metoda Dobrego Startu w edukacji przedszkolnej” (MODM)
• „Słowa, głoski i litery. Czytanie to wyzwanie. Gry i zabawy rozwijające umiejętności czytania i pisania” (MODM)
• „Specyfika pracy z dziećmi 5-6 letnimi w systemie szkolnym” (Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi)

W ostatnim roku stażu rozpoczęłam kurs kwalifikacyjny na kierunku terapia pedagogiczna zorganizowanym przez MODM i uzyskałam kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne)

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciela odbywał staż

W trakcie odbywania stażu na bieżąco zapoznawałam się z podstawowymi przepisami regulującymi system oświaty: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MENiS dot. podstawy programowej.
Aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych:
• Ministerstwo Edukacji Narodowej: http://www.men.gov.pl
• Kuratorium Oświaty w Białymstoku: http://www.kuratorium.bialystok.pl
• Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku: http://www.cen.bialystok.pl
• Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku: http://www.modm.bialystok.pl
Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych
z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania.
Prowadziłam dokumentację przedszkolną i szkolną, brałam udział w konstruowaniu dokumentów przedszkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej.
Ponadto znajomość przepisów prawa była mi potrzeba przy organizacji wycieczek i wyjść poza teren przedszkola i szkoły
Statut Przedszkola Samorządowego nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku i Statut Szkoły Podstawowej nr 28 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Białymstoku stały się dla mnie najważniejszymi źródłami przedszkolnego i szkolnego prawa, ponieważ dzięki nim dowiedziałam się nie tylko o przysługujących – nauczycielom i dzieciom – prawach, ale także obowiązkach. Dokumenty te okazały się także niezwykle pomocne we wszystkich sytuacjach spornych.


Podsumowując wszystkie zamieszczone wyżej informacje na temat realizacji zadań z indywidualnego planu rozwoju zawodowego mogę stwierdzić, że z pewnością zostały one zrealizowane.
Indywidualny plan rozwoju zawodowego pozwolił mi określić mocne strony mojej działalności. Sądzę, że jestem nauczycielem ambitnym, obowiązkowym i rzetelnym, z dużym zaangażowaniem staram się wykonywać powierzone mi obowiązki. Wierzę, że to moje umiejętności zawodowe oraz usposobienie decydują o pozytywnych efektach mojej pracy z dziećmi.
Posiadaną wiedzę i umiejętności, pogłębione w okresie odbywania stażu, stosowałam na bieżąco w swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Przyczyniły się one do wzbogacania wiadomości przekazywanych dzieciom, poszerzyły moje zainteresowania, a także wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy.
W przyszłości nadal zamierzam rozwijać się i podnosić swoje kompetencje zawodowe oraz doskonalić swój warsztat pracy.
Sądzę, że spełniłam wszystkie warunki z §7 ust.2 zawarte w Dzienniku Ustaw Nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004r. – Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.

Sporządzone sprawozdanie z realizacji i przebiegu stażu oraz wnioski przedstawiłam mgr Marzenie Ciruk dyrektor szkoły.Iwona Dąbrowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.