AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Wagner, 2018-05-14
Wapno

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela ubiegającego się o awans na dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz.U. z 26.03.2013r. poz. 393
§ 8.2. pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Przygotowanie do stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.
a) Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
b) Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego, dotyczącymi awansu zawodowego.
c) Analiza własnych potrzeb i możliwości rozwoju w ramach planu rozwoju szkoły.
d) Analiza dokumentów szkoły oraz śledzenie ewentualnych zmian z przepisach prawa oświatowego.
e) Dokumentowanie przebiegu stażu.
f) Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań podjętych w planie rozwoju zawodowego.
2. Doskonalenie kompetencji zawodowych i warsztatu pracy
a) Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb szkoły i własnego rozwoju.
b) Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w procesie podnoszenia jakości pracy szkoły.
c) Przygotowywanie i modyfikowanie pomocy dydaktycznych.
d) Samodzielne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie fachowej literatury i publikacji internetowych.
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
a) Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
b) Praca w zespołach zadaniowych.
c) Współpraca przy tworzeniu planu pracy szkoły.
4. Diagnoza edukacyjna w zakresie nauczanych przedmiotów.
a) Przygotowanie analizy kompetencji uczniów w zakresie nauczanych przedmiotów przed lub po rozpoczęciu nauki w danej klasie, pozwalającej ocenić przyrost wiedzy i umiejętności.
b) Przygotowanie analizy sprawdzianów i egzaminów wewnętrznych oraz wyników sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego.
5. Uwzględnianie w pracy dydaktyczno-wychowawczej potrzeb rozwojowych ucznia.
a) Praca wspierająca uzdolnienia ucznia poprzez indywidualizację nauczania, zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, do udziału w konkursach.
b) Uwzględnianie w pracy dydaktycznej i wychowawczej specyficznych potrzeb edukacyjnych ucznia.
c) Dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniów mających trudności w nauce zgodnych z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
6. Diagnoza potrzeb i oczekiwań dzieci i młodzieży.
a) Przeprowadzenie analizy własnej pracy w celu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych.
b) Opracowanie i przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych w zakresie nauczanych przedmiotów.
c) Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej preferencji młodzieży w zakresie tematyki lekcji wychowawczych oraz sposobu ich realizacji.
7. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.
a) Przygotowanie dokumentacji konkursowej, a w szczególności: regulaminów i terminarza, zakresu materiału, testów bądź pytań otwartych, wyników i dyplomów.
b) Przygotowanie uczniów do konkursów.
c) Publikacja wyników na szkolnej stronie internetowej.
8. Aktywizacja uczniów w różnych formach zajęć pozalekcyjnych.
a) Przygotowanie dokumentacji konkursowej, a w szczególności: regulaminów i terminarza, zakresu materiału, testów bądź pytań otwartych, wyników i dyplomów.
b) Przygotowanie uczniów do konkursów.
c) Publikacja wyników na szkolnej stronie internetowej.
9. Przygotowanie uroczystości szkolnych i klasowych
a) Planowanie uroczystości zgodnie z harmonogramem pracy szkoły oraz harmonogramem pracy wychowawczej.
b) Dobór typu przedstawienia oraz formy realizacji w zależności od rodzaju święta lub okoliczności.

10. Organizacja wycieczek szkolnych.
a) Przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych.
b) Opieka nad uczniami podczas wyjść poza teren szkoły oraz wyjazdów autokarowych.
11. Włączanie rodziców w życie szkoły.
a) Diagnoza potrzeb i oczekiwań rodziców.
b) Organizowanie zebrań i spotkań indywidualnych.
c) Odpowiadanie na potrzeby i wątpliwości rodziców w zakresie działań wychowawczych.
d) Włączanie rodziców w organizację różnych uroczystości na zasadach partnerstwa.
e) Prowadzenie warsztatów dla rodziców.
12. Praca na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
a) Organizowanie i udział w szkolnych przedsięwzięciach, akcjach, festynach. na rzecz społeczności lokalnej.
b) Praca na rzecz WOŚP.
c) Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi.

§ 8.2. pkt. 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
a) Przygotowanie pomocy dydaktycznych, służących realizacji celów lekcji w formie np. prezentacji multimedialnych, filmów lub albumów zdjęć.
b) Korzystanie z komputera i tablicy multimedialnej podczas zajęć lekcyjnych.
c) Korzystanie z programów edukacyjnych, publikacji multimedialnych, publikacji internetowych.
d) Prowadzenie dziennika elektronicznego.
e) Przygotowywanie dokumentacji szkolnych, wniosków i analiz, scenariuszy lekcji, testów, itp.
f) Przygotowanie planów wynikowych i planu pracy wychowawcy w formie elektronicznej.
g) Sprawozdawczość.
2. Wykorzystanie internetu jako formy komunikacji i wymiany informacji.
a) Korzystanie z poczty elektronicznej w celu komunikacji i wymiany informacji z innymi nauczycielami, uczniami i rodzicami.
b) Korzystanie z portali społecznościowych w celu propagowania treści o charakterze edukacyjnym, społecznym, charytatywnym i kreowania postaw patriotycznych i społecznych wśród uczniów.
c) Wymiana informacji poprzez portale społecznościowe.

1. Opracowanie i publikacja planu rozwoju zawodowego - publikacja planu rozwoju zawodowego na wybranym portalu edukacyjnym.

§ 8.2. pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
1. Upowszechnianie i prezentacja własnych doświadczeń, form i metod pracy.
a) Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz lekcji koleżeńskich.
b) Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w trakcie spotkań, zebrań i rozmów indywidualnych.
c) Udostępnianie własnych narzędzi pracy, testów, sprawdzianów, ankiet, kart pracy.
d) Publikacja wybranych materiałów związanych z wykonywanym zawodem, np. scenariuszy lekcji, testów osiągnięć, kart pracy.
2. Współpraca w ramach zespołów nauczycielskich.
a) Współpraca w zespołach przedmiotowych.
b) Współpraca w zespołach zadaniowych.

§ 8.2. pkt. 4b Wykonywanie zadań egzaminatora OKE.
1. Doskonalenie kompetencji.
Udział w szkoleniach dla egzaminatorów OKE w Poznaniu.
2. Sprawdzanie testów zewnętrznych.
Udział w sesjach sprawdzania sprawdzianu po klasie VI oraz egzaminu gimnazjalnego w zakresie przedmiotów humanistycznych.

§ 8.2. pkt. 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży.
Angażowanie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach kółka teatralnego, wdrażania własnych pomysłów, przygotowywania przedstawień.
2. Organizowanie konkursów i zajęć dodatkowych.
Prezentowanie ciekawej oferty konkursów i innych form rywalizacji, podczas której uczniowie mogą się wykazać swoją wiedzą i doświadczeniem oraz mogą realizować swoje zainteresowania i ambicje.
3. Przygotowywanie uczniów do konkursów.
Pomoc uczniom w przygotowaniu do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, wyszukiwanie potrzebnej literatury i informacji, wsparcie w procesie uczenia się i przygotowywania.
4. Kultywowanie tradycji.
Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w świętach narodowych, pielęgnowania tradycji narodowej, obchodzenia świat związanych z kulturą chrześcijańską, organizowanie obchodów świąt w szkole.
5. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
a) Propagowanie inicjatyw podejmowanych przez szkołę w środowisku lokalnym poprzez czasopisma, portale społecznościowe, plakaty.
b) Informowanie o osiągnięciach szkolnych uczniów w biuletynie gminnym, prasie lokalnej i Internecie.


§ 8.2. pkt. 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty.

a. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w zakresie doboru i zakupu lektur, spotkań i zajęć dla uczniów, konkursów, itp.
b. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Wągrowcu oraz Urzędem Gminy w Wapnie w zakresie realizacji konkursu powiatowego.
c. Współpraca z Przedszkolem Publicznym w Wapnie w formie przygotowania przedstawień dla dzieci przedszkolnych.
d. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, obserwacja uczniów, realizacja zaleceń PP-P, pisanie opinii, dostosowanie wymagań do zaleceń poradni.
e. Sporządzanie opinii o uczniu na potrzeby instytucji współdziałających ze szkołą.
f. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
g. Współpraca z policją – pogadanki, spotkania, prelekcje.
h. Współpraca z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców przy organizacji imprez szkolnych.2. Realizacja zadań nauczyciela wychowawcy.
a) Integracja zespołu klasowego poprzez angażowanie uczniów do wspólnego uczestnictwa w różnych przedsięwzięciach klasowych i szkolnych.
b) Organizowanie wycieczek klasowych (autokarowych, rowerowych i pieszych).
c) Wrażliwość na trudną sytuację uczniów, związaną z życiem rodzinnym lub szkolnym, reagowanie na potrzeby wychowanków, pomoc w rozwiązywaniu problemów, kontakt z pedagogiem szkolnym.
d) Informowanie rodziców o pojawiających się problemach i pomoc w ich wspólnym rozwiązywaniu, rozmowy z rodzicami i uczniami.
e) Współpraca z nauczycielami uczącymi.


§ 8.2. pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Umiejętne rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
a. Ustalenie metod pracy i form pomocy.
b. Opis i analiza działań podjętych w związku z istotnymi problemami dostrzeżonymi w zakresie edukacji lub wychowania:
PRZYPADEK 1: Wyniki egzaminu próbnego i klasyfikacji semestralnej a egzamin gimnazjalny z historii. Analiza wyników egzaminu próbnego, klasyfikacji semestralnej oraz wyników egzaminu zewnętrznego, wnioski, postawienie diagnozy na przyszłość.
PRZYPADEK 2: Opracowanie studium indywidualnego przypadku dziecka nieakceptowanego przez zespół klasowy.

Anna Wagner

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.